Bu haber 05 Mart 2016 20:01:32 Tarihinde eklenmiştir. 3294 Defa Okundu.

Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek

Danıştay, YÖK'ün sağlık bilimi lisansiyeri saydığı her bölümün, 657 sayılı Kanunun 36/A-5 bendinden yararlanamayacağına karar verdi.

Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek

T.C.
DANIŞTAY
İkinci Daire

Esas No : 2012/12504 
Karar No : 2015/6441

Özeti: Davacının bitirdiği okula, 657 sayılı Kanun'un 36/A-5 maddesinde sınırlı bir şekilde belirlenen yükseköğrenim programları arasında yer verilmediği gibi anılan okulun, sözü edilen fıkra kapsamına alınmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı da bulunmadığından bu fıkra hükmünden yararlanmasının hukuken mümkün olmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Gaziantep Valiliği Diğer Davalı : Şahinbey Kaymakamlığı Karşı Taraf : ...

Vekili : Av. ...

İsteğin Özeti : Gaziantep 2. İdare Mahkemesince verilen 23.05.2012 günlü, E:2011/193, K:2012/737 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Asiye Değirmenci Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi ABD mezunu olup Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen olarak görev yapan davacı,sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığından bahisle 657 sayılı Yasanın 36/A-5 maddesi uyarınca memuriyete giriş derecesine bir derece eklenmek suretiyle intibakının düzeltilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 27.12.2010 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nin 23.05.2012 günlü, E:2011/193, K:2012/737 sayılı kararıyla; 657 sayılı Kanun'un 36/A-5 maddesinde yer alan "benzeri sağlık bilimleri lisansiyerlerinin" kimler olduğunu belirlemeye yetkili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca; davacının bitirmiş olduğu bölüm itibariyle "sağlık bilimleri lisansiyeri" sayıldığı anlaşıldığından tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde; "Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri(Hayvan sağlığı dahil) Biyolog ünvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar" hükmüne yer verilmiştir.

Anılan maddenin (G) fıkrasında ise, bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetlerin; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı'mn muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulu'nca tespit olunacağı hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Dayı Ahmet Ağa İlköğretim Okulunda Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev yapan davacının Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalından mezun olmasından dolayı sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığından bahisle 657 sayılı Yasanın 36/A-5 maddesi uyarınca memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi yolundaki talebinin reddi üzerine bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, sağlık alanında dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenim görmediği, bu nedenle de sağlık bilimleri lisansiyeri olmadığı açık olan davacının bitirdiği okula anılan maddede sınırlı bir biçimde belirlenen yükseköğrenim programları arasında yer verilmediği gibi, söz konusu okulun sözü edilen fıkra kapsamına alınmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu Kararı da bulunmadığından, Yükseköğretim Kurulu görüşüne dayalı olarak, anılan fıkra hükmünden yararlanmasının hukuken mümkün olmadığı kuşkusuzdur.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.05.2012 günlü, E:2011/193, K:2012/737 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyamn adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 11.06.2015 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yap
Derece Kademe Hesaplama ve İntibak
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler - Kademe ve Derece İlerlemesi
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler - Kademe ve Derece İlerlemesi
Üst derece kadroya atanmış olup da, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur.
İLAVE 1 DERECE ALAN MEMUR TERFİ TARİHİ DEĞİŞİRMİ
İLAVE 1 DERECE ALAN MEMUR TERFİ TARİHİ DEĞİŞİRMİ
15 Ocak 2016 tarihi itibariyle Devlet memuru olanlara 2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme hükümleri gereği 1 derece ilavesi yapıldı.
HANGİ DURUMLARDA MEMURUN DERECESİNİN ALTINDA ATAMA YAPILMAKTADIR
HANGİ DURUMLARDA MEMURUN DERECESİNİN ALTINDA ATAMA YAPILMAKTADIR
Bazı durumlarda memurların kazanılmış hak aylık derecelerinden düşük derecelerdeki kadrolarda görev yapması durumuyla karşılaşılmaktadır.
HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR
HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR
Devlet memurları yükselmelerini engelleyen başka bir durum yoksa bulundukları derecelerde 3 yılı da doldurmuşlarsa bir üst dereceye yükselirler.
MEMUR DERECE KADEME İLERLEME
MEMUR DERECE KADEME İLERLEME
Memurlar göreve başlar iken kademeleri dereceleri öğrenim durumlarına göre belirlenir.
MEMUR DERECE KADEME HESAPLAMA
MEMUR DERECE KADEME HESAPLAMA
MEMURLARIN SÜREKLİ KARŞILAŞTIKLARI DERECE VE KADEME KAVRAM NEDİR?
 ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?
ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?
KPSS sınavına girdiği dönemde atama yapılmadan önce öğrenim durumu değişirse intibak işlemi yapılır mı?
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR
Kademe ilerlemesi durdurulması cezası alan memur işlenen fiil veya halin ağırlık derecesine göre en az 1 yıl en fazla 3 yıl ceza alır.Memur için ağır bir ceza olması nedeniyle memur üzerinde ki etkileri önem taşımaktadır.
MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMEDE KAZANDIKLARI HAK AYLIĞI
MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMEDE KAZANDIKLARI HAK AYLIĞI
Memurların memur olmadan önce özel hizmette çalışırken kazandıkları hak aylığının değerlendirilmesi hizmet sınıflarına göre farklılık gösterir.
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek
Danıştay, YÖK'ün sağlık bilimi lisansiyeri saydığı her bölümün, 657 sayılı Kanunun 36/A-5 bendinden yararlanamayacağına karar verdi.
Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memur ne yapmalıdır?
Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memur ne yapmalıdır?
Memurların hizmet birleştirme işlemleri nasıl yapılır?
Sağlık Personeli İlave 1 Derece Alırsa Maaş ve Sabit Ek Ödemesi Ne Kadar Olur
Sağlık Personeli İlave 1 Derece Alırsa Maaş ve Sabit Ek Ödemesi Ne Kadar Olur
Bilindiği üzere 2015 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan 2005 yılı sonrası göreve başlayan memurlara verilecek ilave 1 derece verilecektir.İlave 1 dereceler sağlık çalışanlarının Şubat 2016 maaşına net olarak yansıyacaktır.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:29
Güneş
06:54
Öğle
12:41
İkindi
15:43
Akşam
18:16
Yatsı
19:34
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?