Bu haber 06 Eylül 2014 14:21:36 Tarihinde eklenmiştir. 2282 Defa Okundu.

Kefalet Kesintisi

Kefalet Kesintisi

Kefalet Kesintisi

İlk Defa Kefalete Tabi Olacaklar İçin Ne Gibi İşlem Yapılır

   Bağlı bulundukları saymanlıklarca ilk defa kefilli göreve başlayanlar için ''kimlik belgesi formu doldurularak cüzdan çıkartılmak üzere Kefalet Sandığı'na gönderilir. Kefilli göreve ara vererek üç yıldan az bir sürede tekrar kefilli göreve dönenlere kimlik ve yeni cüzdan düzenlenmez, Kefalet Sandığı'na yazı ile durumları bildirilir. Kefalet cüzdanlarının saklanması ve aidatların zamanında işlenmesi saymanlıklarınmuhasebe birimlerinin sorumluluğundadır.

Kefalet Aidatı Ne Kadardır

Kefalet aidatı giriş aidatı ile aylık aidattan meydana gelir. Giriş Aidatı (1500)gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir. 2014 yılı için giriş aidatı1500 x 0,076998=115,50-TL olan toplam giriş aidatı 4 eşit taksitle; aylık 115,50=28,87-TL taksitler halinde maaş veya ücretten kesilir. 2014 yılı aylık katsayısı Aylık Aidat (100)gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.

2014 yılı için aylık aidat 100 x 0,076998 =7,70

Geçici Veya Vekaleten Kefalete Bağlı Görev Yapanlar İçin Ne Gibi İşlem Yapılır

   Kefalet Kanununun 2 nci maddesi gereği 4 ayı geçmeyecek şekilde kefalet gerektirecek bir göreve geçici veya vekaleten bakacaklardan, (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar teminat alınır. Bu şekilde alınan teminat muhasebe biriminin emanet hesabında tutulur. Ayrıca kişinin TC No.,adısoyadı,kadrosu,teminat tutarı ve başlama tarihinin belirtildiği bilgi yazısı gönderilir. Bu kişilerin kefaletli görevi sona erdiğinde yapılacak kontrolden sonra kişinin zimmet suçunun çıkmaması halinde Sandığımıza yazılacak yazı üzerine muhasebe biriminin emanet hesabında tutulan teminat tutarı kişiye iade edilir.

Kefaletli görevden ayrılanlarda ne gibi işlem yapılır

  Kefilli memurun bağlı olduğu saymanın yada harcama yetkilisinin yapacağı inceleme sonucunda kefilli görevinden kaynaklanan zimmet suçunun bulunmaması durumunda, kişiye ait kefalet cüzdanına tüm aidatlar işlenerek, kuralına uygun düzenleyeceği Reddiyat Tahakkuk Varakası na eklenerek Sandığımıza gönderdiğinde ödeme işlemi başlatılır.

Kefilli görevden ayrılanların parası ne zaman ödenir

   Ölenlerin varisleri ile emekli olanlara (belgeleri eksiksiz ise)ayrıldıkları senenin bilanço tastiğini takip eden bir ay içinde, diğer ayrılanlara ise ayrıldıkları senenin bilanço tastiğini takip eden Mart ayı sonuna kadar mevduatlarından birinci yarıları ödeme işlemi başlatılır. İkinci yarıları ne zaman ödenir    İkinci yarıları kefaletli görevden ayrılışı takip eden üçüncü yılda(gün-ay-yıl hesabı dikkate alınarak) en son kefilli olarak çalışılan saymanlıkdan zimmet ve ilişiğinin olmadığını belirten yazı Sandığa gönderildiğinde ödeme işlemi başlatılır. Bu ödemelere faiz veriliyor mu 01.01.2009 tarihinden sonra ayrılanların mevduatlarının birinci ve ikinci yarısına faiz verilmekte, 01.01.2009 tarihinden önce ayrılanlara ise sadece ikinci yarı alacaklarına faiz verilmektedir. Kefaletli Göreve Yeni Başlayanlar için Düzenlenecek Kimlik Belgesi ve Kefaletli Görevden Ayrılanlara Düzenlenecek Reddiyat Tahakkuk Varakasını kim tasdik eder    Sayman mutemetliğini hangi saymanlığın nam ve hesabına yapıyorsa reddiyat varakasının tasdiki söz konusu saymanlıkca yapılır. (Sandığımızın muhatab dairesi olan kişinin saymanlığıdır.)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine ait Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakasının ise kefilli memurun harcama yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Zimmet ve İhtilas Kefaletli personelin zimmet durumunda mensup olduğu dairece mallarına ihtiyati haciz koydurarak zararların tahsili temin edilir. Zimmet ve ihtilasları anlaşılanlar derhal usulüne göre hizmetten çıkarılır ve haklarında ayrıca kovuşturma yapılır.    Söz konusu kişilerin zimmete konu para, menkul kıymet ve ayniyatı teslim etseler dahi bir daha kefilli işlerde çalıştırılmaması ve durumun ilk aşamasında Sandığa bilgi verilmesi yönünde Sayman ve Harcama birimi yetkilisini sorumlu kılmıştır.    Teftiş ve denetim görevlerini ihmal ederek veya herhangi bir suretle kusurda bulunarak, zimmet ve ihtilas suçunun oluşmasına neden olan saymanların müşterek sorumlu sıfatıyla tazmin ile mahkum edildikleri takdirde bunlardan tahsil olunacak meblağ dahi Kefalet Sandığına aittir. Zimmete geçirilen ve ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle ayniyattan doğan Kefalet Sandığının alacakları Devlet alacakları gibi rüçhanlıdır. Zimmete para geçiren memur Kefalet Sandığına bağlı ise, Sandıkça kesinleşmiş zimmetin ödenmesi için aşağıda yazılı belgelerin hazırlanması gerekir. Bu belgeler; 1 - Kesinleşmiş onaylı Yargıtay ilamı, 2 - Onaylı kefalet cüzdanı, yoksa onaylı liste, 3 - Reddiyat evrakı, 4 - Zimmetli kişiye ait (varsa) taşınır ve taşınmazlarına haciz konularak, eğer yoksa mahkemeden alınacak aciz belgesi (hiçbir taşınır ve taşınmaz malının olmadığı) Zimmetlerin Alacaklı Daireye Ödenmesi Nasıl Olur    Kefilli personelin zimmet ve ihtilasları hakkında Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş ve Yargıtay'ca onaylanmış ilamların asılları ya da tasdikli örneklerinin, icra dairesi takip dosya nosu ile kişinin ikametgâhı ve zimmete mahsuben yapılan tahsilat tutarı hakkında bilginin çaldırma, düşürme vs. sebeplerden dolayı kefilli personelin ihmalinden doğma bir zarar olup zimmet mahiyetini arz etmeyen ya da devlete ait olmayan alacaklar ve mahkeme harç ve masrafları Sandık sermayesinden ödenmeyeceğinden, ödenecek tutarın tespitine esas olmak üzere zimmetin vukuu tarihi ile mahiyeti hakkında bilgi ile kefilli memura ait kefalet cüzdanının Saymanlıklarca ya da harcama birimince Sandığa gönderilmesi sonucunda Kanunun 4. maddesi gereği zimmet tutarı Kefalet Kanununun emrettiği süre içinde Sandıkça o daireye ödenir. Konuyla ilgili formüllü hesaplama excel tablomuz aşağıda Mutemet Dosya linkimize tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mutemet Dosya İndir

Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • hasan ocak
    hasan ocak , 11 Mart 2019 15:36:02
    Ben Havza Belediyesinde çalışmakta iken 1996 mayıs ayında tahsildar olarak görev yapmaya başladım ve geçen ay (2019 şubat) emekli oldum. Kesilen aidatlarımı hangi kurumdan talep etmem gerekiyor ve bir dilekçe örneğini nasıl temin edebilirim. (dilekçe örneğini internetten indirdim ama açılmıyor)
Genel Bütçe Maaş
Akademik Ünvanlara Göre 2018 Maaşlar
Akademik Ünvanlara Göre 2018 Maaşlar
2018 yılının ilk yarısından Akademik Personel maaşları ne kadar olacak? Akademik unvanlarda görev yapanların 1 Ocak itibariyle %5,69 oranındaki genel maaş zammı ve 15 Ocak 2018 tarihinden geçerli asgari geçim indirimi artışına bağlı olarak yükseldi. Zamlı ilk maaşlarını 15 Ocak 2018’de alacak olan akademik personele, maaş zammı nedeniyle 1-14 Ocak dönemine ait fark ödemesi de yapılacak.
Asgari ücret zammı Ocak 2018 Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı Ocak 2018 Asgari ücret ne kadar olacak?
Anayasa’nın 55’inci maddesinde yer alan tanımlamaya göre “ücret emeğin karşılığıdır.” Bu bağlamda da “devlet çalışanların yaptıkları işe uygun, adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan faydalanmaları için gerekli” önlemleri almakla yükümlüdür. Asgari ücret karşılığı çalışan milyonlarca çalışan asgari ücret yeni yıl zamlarını merakla bekliyor. Peki, 2018 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2018 Ocak asgari ücret kaç TL'ye çıkacak? AGİ nedir, nasıl hesaplanır? Görüşmeleri başlayan asgari ücrete ilişkin ayrıntılar haberimizde..
2017 TEMMUZ ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI
2017 TEMMUZ ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI
ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMLI 2017 TEMMUZ
2017 TEMMUZ MEMUR EMEKLİ İKRAMİYESİ
2017 TEMMUZ MEMUR EMEKLİ İKRAMİYESİ
2017 Temmuz Memur emekli ikramiyeleri ne kadar olacak ?
2017 TEMMUZ BUMKO MALİ VE SOSYAL HAKLAR GENELGESİ
2017 TEMMUZ BUMKO MALİ VE SOSYAL HAKLAR GENELGESİ
BUMKO 2017 TEMMUZ MALİ VE SOSYAL HAKLAR GENELGESİ
2017 TEMMUZ  MEMUR MAAŞ KATSAYILARI
2017 TEMMUZ MEMUR MAAŞ KATSAYILARI
2017 Yılı Temmuz dönemi maaş katsayıları yayınlanmıştır.
2017 TEMMUZ YABANCI DİL TAZMİNATI
2017 TEMMUZ YABANCI DİL TAZMİNATI
2017 TEMMUZ ZAMLI YABANCI DİL TAZMİNATI TUTARLARI BELLİ OLDU
2017 TEMMUZ AİLE YARDIMI
2017 TEMMUZ AİLE YARDIMI
Aile yardımı Temmuz 2017 eş yardımı çocuk yardımı
2017 TEMMUZ SENDİKA YARDIMI
2017 TEMMUZ SENDİKA YARDIMI
Sendika yardımı 2017 Temmuz ne kadar oldu ?
Devlet Malı Nedir?  Kasdi Zarar Nedir?
Devlet Malı Nedir? Kasdi Zarar Nedir?
İhmal Sonucu Zarar Nedir? Tedbirsizlik Sonucu Zarar Nedir?
Faiz Başlangıç Tarihi
Faiz Başlangıç Tarihi
Zararın Oluştuğu Tarih
4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?
4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?
4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLARIN MALİ ve SOSYAL HAKLARI
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:12
Güneş
06:38
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:14
Yatsı
20:32
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?