Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 01 Eylül 2014 19:55:09 Tarihinde eklenmiştir.

Hizmet Birleştirme İşlemleri 2

Hizmet Birleştirme İşlemleri 2

Hizmet Birleştirme İşlemleri 2

  HİZMET DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK 4 20/06/1959 doğumlu bir kişi 30/06/1975 tarihinde ortaokuldan mezun olarak 01/01/1976- 01/01/1980 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle 4 yıl çalıştıktan sonra 01/03/1986 tarihinde memuriyete başlamış ve 01/03/1987 tarihinde de adaylığı kaldırılmış, memuriyette iken 30/06/1987 tarihinde de liseyi bitirmiştir. Bu durumda ilgilinin emsali 30/06/1978 liseyi bitireceğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36. maddesinin A bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal mukayesesi yapılırken 18 yaşını altında geçen süreler düşülecektir. Buna göre ilgilinin emsalinin göreve başladığı 30/06/1978 tarihi ile diplomasının değerlendirilmeye tabi tutulduğu 30/06/1987 tarihleri arasında 9 yıl emsalinin hizmeti olmasına karşılık, 20/06/1977-01/01/1980 tarihleri arasında sigortalı olarak geçen 2 yıl 6 ay 11 gün hizmetine 01/03/1986 30/06/1987 tarihleri arasında memuriyette geçen hizmetlerinin de ilavesiyle toplam 3 yıl 10 ay 10 gün kendi hizmeti bulunacaktır. Burada az olan hizmetin değerlendirilmesi esas olduğundan az olan 3 yıl 10 ay 10 günlük kendi hizmeti lise mezununu memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. kademesi üzerine verilerek emekli keseneğine esas aylığı 12. derecenin 3. kademesine 10 ay 10 gün kıdemli yükseltilir. Söz konusu kıdemi de ilave edilerek emeklilik müktesebi kadro şartı aranmaksızın; 20/08/1987 tarihinde 11. derecenin 1. kademesine, 20/08/1988 tarihinde 11. derecenin 2. kademesine, 20/08/1989 tarihinde 11. derecenin 3. kademesine, 20/08/1990 tarihinde de 10. derecenin 1. kademesine yükseltilecek bundan sonraki terfileri, terfi için aranan şartları taşıması halinde tahsilinin tavanını aşmamak kaydı ile tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesine (3/8) yükseltilir. Kazanılmış hak aylığı ise 657 sayıl Devlet Memurları Kanunun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal işlemine tabi tutulduktan sonra 01/03/1986 - 30/06/1987 tarihleri arasında memuriyette geçen ve yine az olan kendi hizmeti lise mezunun memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. kademesi üzerine verilerek 12. derecenin 1. kademesine 3 ay 29 gün kıdemli yükseltilir. Kıdemi de dikkate alınarak bundan sonraki kademeleri terfi tarihinde terfi için aranan şartları taşıması halinde terfi tarihinde tahsil itibariyle yükselebileceği tavanı aşmamak kaydıyla yükseltilir. HİZMET DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK 5 20/08/1955 doğumlu olan bir kişi 30/06/1971 tarihinde ortaokulu bitirerek 01/02/1972- 01/04/1980 tarihleri arasında Kamu İktisadi Teşekküllerinde (KİT) aralıksız olarak pirim ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştıktan sonra 01/12/1980 tarihinde T.C. Emekli Sandığına tabi memuriyete başlamış, memuriyette iken 30/06/1981 tarihinde liseyi bitirmiş ve 01/12/1981 tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır. Bu personelin 01/02/1972 - 20/08/1973 tarihleri arasında sigortalı olarak 18 yaşın altında geçen hizmetleri hizmet değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır. İlgili aday memur olarak görev yapmakta iken bir üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle Kazanılmış Hak Aylığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler bölümü (A) bendi ile (D) bendi uyarınca son tahsilinin memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. kademesine yükseltilir. 01/12/1981 tarihinde asaleti tasdik edilirken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal işlemine tabi tutularak az olan kendi hizmeti değerlendirilerek 12. derecenin 1. kademesine yükseltilir. Emekli keseneğine esas aylığı ise liseyi bitirene kadar olan sürede T.C. Emeli Sandığına iştirakçi olduğu aybaşından itibaren değerlendirilecek, öğrenim değişikliğinden sonra ise; 01/12/1980 - 30/06/1981 tarihleri arasında adaylıkta geçen 6 ay 29 gün hizmetine, 20/08/1973 - 01/04/1980 tarihleri arasında 18 yaşını tamamladıktan sonra kamuda geçen 6 yıl 7 ay 11 gün olmak üzere toplam 7 yıl 2 ay 10 günlük hizmeti olmasına rağmen emsalinin hizmeti olan toplam 7 yıllık süre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değişik 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal mukayesesi yapılarak lise mezunu bir memurun memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. kademesi üzerine başarılı geçen her yıla bir kademe her üç yılına bir derece vermek suretiyle 10. derecenin 1. kademesine kıdemsiz olarak yükseltilir. (İlgili 01/03/1979 tarihinde memur olarak görevde olmadığından 2182 sayılı Kanun gereğince bir dereceden yararlanamaz.) Bundan sonraki terfileri, Kazanılmış Hak Aylığında; 01/12/1982 tarihinde 12. derecenin 2. kademesine, 01/12/1983 tarihinde 12. derecenin 3. kademesine yükseltilir. Emekli Keseneğine Esas Aylığında; 30/06/1982 tarihinde 10. derecenin 2. kademesine, 30/06/1983 tarihinde 10. derecenin 3. kademesine, 30/06/1984 tarihinde 9. derecenin 1. kademesine, Kadro şartı aranmaksızın yükseltilmesi gerekirdi. Ancak; 29/06/1984 tarihli ve 18446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/07/1984 tarihinde yürürlüğe giren 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 87. maddesine tabi kurumlarda pirim ödemek suretiyle geçen sigortalı hizmetlerin kazanılmış hak aylığı yönünden değerlendirilmesi gerektiği bildirilmektedir. Buna göre; İlgilinin 20/08/1973 - 01/04/1980 tarihleri arasında 18 yaşının üstünde geçen 6 yıl 7 ay 11 gün hizmetine memuriyette başarılı geçen toplam 3 yıl 6 ay 29 gün hizmeti de ilave edilerek toplam 10 yıl 2 ay 10 gün hizmeti bulunacaktır. Buna karşılık 10 yıl emsalinin olması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca az olan emsalinin hizmeti lise mezununun memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. Kademesi üzerine başarılı geçen her yıla bir kademe her üç yıla bir derece vermek suretiyle 9. derecenin 1. kademesine kıdemsiz yükseltilmesini; 01/03/1975 - 01/03/1982 tarihleri arasında 87. maddeye tabi kurumlarda çalışmakta iken memuriyete geçenlerin 2182 sayılı Kanun gereğince 01/03/1979 tarihinde verilen bir dereceden yararlanacağı 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddesine eklenen geçici madde gereğince verilmesi gerektiği bildirildiğinden ilgiliye 2182 sayılı Kanun gereğince bir derece verilerek 8. derecenin 1. kademesine kıdemsiz yükseltilmesi gerekmekte ve bundan sonraki terfilerinin de buna göre ilerletilmesi gerekmektedir HİZMET DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK 6 30/06/1970 tarihinde ortaokulu bitiren ve 01/01/1971 - 01/01/1974 tarihleri arasında özel işyerinde pirim ödemek suretiyle aralıksız sigortalı çalıştıktan sonra 30/06/1973 tarihinde liseden mezun olan bir kişi 02/08/1975 tarihinde T.C. Emekli Sandığına tabi memuriyete başlamış ve 02/08/1976 tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır. Bu personelin emekli keseneğine esas aylığı, ilgilinin T.C. Emekli Sandığına iştirakçi olduğu 01/09/1975 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36.maddesinin A bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal işlemi yapılacak ilgilinin kendi hizmeti emsalinin hizmetinden daha fazla olması nedeniyle 01/09/1975 tarihinden itibaren az olan 2 yıl 2 ay 1 gün emsalinin hizmeti lise mezununun memuriyete başlama derece ve kademesi olan 13. derecenin 3. kademesi üzerine verilerek 12. derecenin 2. kademesine 2 ay 1 gün kıdemli yükseltilir. 30/06/1976 tarihinde 12. derecenin 3. kademesine yükseltilir. Bundan sonraki kademeleri gerekil şartları taşıması halinde kadro şartı aranmaksızın terfi tarihinde yükselebileceği derecenin son kademesine(3/8) düzenli olarak ilerletilir. Kazanılmış hak aylığı yönünden ise adaylığının kaldırıldığı 02/08/1976 tarihinde derece terfi için gerekli şartları taşıması halinde 12. derecenin 1. kademesine yükseltilir. Bundan sonraki terfileri de tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesine kadar (3/8) yükselir. HİZMET DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK 7 30/06/1974 tarihinde liseyi bitiren, 01/10/1976 tarihinde sigortalı olarak işe başlayan, 31/07/1980 tarihinde 4 yıllık yüksek öğrenimi bitiren, 01/07/1984 tarihinde sigortalı işinden ayrılarak 02/08/1984 tarihinde T.C. Emekli Sandığına tabi işe başlamış ve 02/08/1985 tarihinde de asaleti tasdik edilmiştir. Bu personelin emekli keseneğine esas aylığı emsalinin göreve başladığı 31/07/1978 tarihi ile T.C. Emekli Sandığına iştirakçi olduğu aybaşı olan 01/09/1984 tarihleri arasında 6 yıl 1 ay hizmeti 4 yıllık fakülte mezunu memuriyete başlangıç derece ve kademesi olan 9. derecenin 1. kademesi üzerine verilerek 7. derecenin 1. kademesine 1 ay kıdemli yükseltilir.01/08/1985 tarihinde 7. dereceni 2. kademesine, bundan sonraki terfileri de terfi için gerekli şartları taşıması halinde tahsil itibariyle yükselebileceği derecinin son kademesine (1/4) yükselir. Kazanılmış hak aylığı yönünden ise adaylığının kaldırıldığı tarih olan 02/08/1985 tarihinde 9. dereceni 2. kademesine yükseltilir.02/08/1986 tarihinde 9. derecenin 3. kademesine terfi için gerekil şartları taşıması halinde bundan sonraki terfileri de tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesine (1/4) yükselir. HİZMET DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK 8 (Mikrobiyoloji Asistanı MM sicilli ) Veterinerlik fakültesi mezunu olup, memuriyete başlamadan ve yüksek öğrenimden önce BAĞ-KUR kapsamında geçen 6 yıl 7ay 9 gün hizmeti ile 30/11/1995-30/07/1996 tarihleri arasında kısa dönem 8 ay askerlik hizmeti bulunan personelin atama ve terfi hareketleri örneği Mikrobiyoloji Asistanı G. başlayış Kadro K.H.A E.E.A Açıktan atama 14/11/2000 5 8-2 6-2 Asalet ve askerlik 26/02/2002 5 8-3 5-1 K.H.A 14/03/2002 5 7-1 5-1 E.E.A 05/08/2002 5 7-1 5-2 K.H.A 14/03/2003 5 7-2 5-2 E.E.A 05/08/2003 5 7-2 5-3 K.H.A 14/03/2004 5 7-3 5-3 E.E.A 05/08/2004 5 7-3 4-1 Uzman atama (VAN) 03/09/2004 5 6-3 3-1 5289 sayılı Kanun 01/01/2005 5 5-3 2-1 K.H.A 14/03/2005 5 4-1 2-1 E.E.A 05/08/2005 5 4-1 2-2 K.H.A 14/03/2006 5 4-2 2-2 E.E.A 05/08/2006 5 4-2 2-3 527 sayılı K.H.K 03/09/2006 5 4-3 1-1 K.H.A 14/03/2007 5 3-1 1-1 E.E.A 05/08/2007 5 3-1 1-2 K.H.A 14/03/2008 5 3-2 1-2 E.E.A 05/08/2008 5 3-2 1-3 527 sayılı K.H.K 03/09/2008 5 3-3 1-4 Kadro tahsisi 03/12/2008 3 3-3 1-4 64. madde 01/01/2009 3 2-1 1-4 Doçentlik değ. 14/02/2009 3 2-3 1-4 K.H.A 14/03/2009 3 1-1 1-4 K.H.A 14/03/2010 3 1-2 1-4 527 sayılı K.H.K 03/09/2010 3 1-3 1-4 Kadro tahsisi 18/11/2010 1 1-3 1-4 K.H.A 14/03/2011 1 1-4 1-4 HİZMET DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK 9 1998 yılı Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup 20/11/2000-20/03/2002 tarihleri arasında askerlik hizmetini yapan, 05/04/2003-10/07/2007 tarihleri arasında 4 yıl 3 ay 5gün sigortalı diş hekimi ve 16/07/2007-02/08/2011 tarihleri arasında 657 sayılı Kanun’un 4/B kapsamında görev yapan personele ait atama ve terfi hareket örneği ( 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 15/10/2008 tarihinde 1 yıl 4ay yedek subay hizmeti bulunduğundan 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sigortalı olarak kendi mesleğinde geçen 4 yıl 3 ay 5 gün hizmetinin ¾ ü tutarı olan 3 yıl 2 ay 11 gün ve 4/B kapsamında geçen 4 yıl 16 gün ve askerlikte geçen 1 yıl 4 ay hizmeti toplam 8 yıl 6 ay 27 gün kazanılmış hak aylığında, sigortalı olarak geçen 4 yıl 3 ay 5 gün hizmetinin tamamı ise emekli keseneği esas aylığında değerlendirilmiştir. Diş tabibi G. başlayış Kadro K.H.A E.E.A Açıktan atama.632.KHK 02/08/2011 5 7-3 7-3 Hizmet değ ve askerlik 03/08/2011 5 5-1 5-2 E.E.A 11/12/2011 5 5-1 5-3 K.H.A 05/01/2012 5 5-2 5-3 E.E.A 11/12/2012 5 5-2 4-1 K.H.A 05/01/2013 5 5-3 4-1 HİZMET DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK 10 1997 yılı Eczacılık Fakültesi mezunu olup 32/12/2002-16/01/2008 tarihleri arasında 5yıl 23 gün sigortalı Eczacı ve 21/02/2008-14/08/2011 3 yıl 5 ay 23 gün 657 sayılı Kanun’un 4/B kapsamında görev yapan personele ait terfi ve atama hareket örneği. ( 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 15/10/2008 tarihinde daha önce resmi hizmeti bulunmadığından 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.) Eczacı G. başlayış Kadro Derece Kademe Açıktan atama 15/08/2011 5 7 1 Hizmet değ 16/08/2011 5 6 2 Kademe terfi 05/05/2012 5 6 3 ASKERLİKTE GEÇEN SÜRELERİN HESAPLANMASI Askerlik hizmetini görevde iken yapanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 83. maddesi uyarınca, askerlik hizmetini göreve başlamadan yapanların ise aynı kanunun 84. maddesi uyarınca söz konusu hizmetleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde T.C. Emekli Sandığına borçlanıp borçlanmadığına bakılmaksızın bu süreler fiili hizmetinde değerlendirilerek kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi yapılır. Ancak 1111 sayılı Askerlik Kanununun 78. maddesinde; askerlik hizmetini er ve erbaş olarak uzun süreli yapanlardan hava değişimi alanların 3 aylık süresi askerlikten sayılır, kısa dönem askere alınanların ise 45 günlük hava değişimi süresi askerlikten sayılır denildiğinden bu sürelerden fazla hava değişimleri değerlendirmeye tabi tutulmaz. ÖRNEK 1 15.01.2006 tarihi itibariyle 6. derecenin 1. kademesinden maaş almakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere 30.03.2006 tarihinde aylıksız izinli olarak askere sevk edilmiş ve 30.09.2007 tarihinde terhis olarak 05.10.2007 tarihinde de göreve başlayan bir memurun askerlikte geçen hizmeti T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 5434 sayılı Kanun uyarınca borçlanıp borçlanmadığına bakılmaksızın 657 sayılı Kanunun değişik 83. maddesi uyarınca maaş ve emekli müktesebine ilave edilecektir Konuyla ilgili formüllü hesaplama excel tablomuz aşağıda Mutemet Dosya linkimize tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mutemet Dosya İndir


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap