Bu haber 03 Eylül 2014 16:00:10 Tarihinde eklenmiştir. 4556 Defa Okundu.

SGK ve EMEKLİ KESENEKLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR 2

SGK ve EMEKLİ KESENEKLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR 2

SGK ve EMEKLİ KESENEKLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR 2

SGK ve EMEKLİ KESENEKLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1

  Emekli kesenek •Kamu idaremizde 4/c kapsamında çalışmaya başlayan personelimiz olacak. Yapılması gerekli işlem nedir? Cevap : 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince, 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte kurumumuza vermeleri gerekmektedir. İşyeri bildirgesi internet ortamında kesenek bilgi sistemi “kurum tescil uygulaması” linkine girilerek düzenlenip gönderildikten sonra bilgisayardan alınacak çıktısı ıslak imza ile onaylanarak kuruma gönderilecektir. •Kurum tescili işleminden sonra kamu idaremizin bağlı bulunduğu saymanlık değişti. Yapılması gerekli işlem nedir? Cevap : İşyerinin bağlı bulunduğu saymanlığın değişmesi halinde yeniden düzenlenecek işyeri bildirgesinin değişikliğin olduğu tarihi takip eden 10 gün içerisinde kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. •Kamu idaremize ait adres ve işyeri bilgilerinde değişiklik oldu. Yapılması gerekli işlem nedir? Cevap : Değişikliğin olduğu tarihten itibaren 10 gün içerisinde yazı ile kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. •İşyeri bildirgesinde belirtilen yönetici ve kullanıcı bilgilerindeki değişiklik Kuruma nasıl bildirilecektir? Cevap : Kesenek bilgi sistemine kullanıcı 1ve 2 şifreleriyle girildikten sonra “işyeri tescil” linkinde kurum yöneticisi değişiklik ve kullanıcı değiştirme formlarının doldurulup ıslak imza ile onaylandıktan sonra Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. •Kamu idaremize 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra 4/c kapsamında göreve başlayan personelimiz için kesenek ve primler ne şekilde hesaplanacak? Cevap : Kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayanlardan; Kanunun yürürlük tarihinden önce 4/c kapsamında görev yapan (5434 sayılı kanuna göre hizmeti bulunanlar) sigortalılar için 5510 sayılı kanunun geçici 4 üncü maddesi gereği kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı kanuna göre hesaplanması, Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında sigortalı olarak göreve başlayanların ise 5510 sayılı kanunun 80 inci maddesine göre hesaplanan prime esas kazanç toplamı üzerinden 81 inci maddesinde belirtilen oranlarda primlerinin hesap edilmesi gerekmektedir.Ayrıca bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye “yardım” linkimize konulan duyurumuzdan ulaşılabilecektir. •Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıklarından prim kesilecek mi? Cevap : 5510 sayılı kanunun 7 inci maddesi ile (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalılıklarının başlayacağı hükmü getirildiğinden, ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıklarından da 5510 sayılı Kanun gereği hesaplanan primleri gönderilecektir. •Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/c kapsamında göreve başlayanların kıst aylıkları ile peşin aldıkları tam aylıkları ayın 15 inde ödenmiştir.Aylık prim hizmet belgesi nasıl verilecek? Cevap : Sigortalıların kıst aylıklarından kesilen primleri bir önceki döneme ait ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek, tam aylıklarından kesilen primleri ise cari döneme ait asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek gönderilecektir. •Ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenme süresi nedir? Cevap : Ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesine esas ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerinde ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ve 15 günlük süre içerisinde Kurumumuz adına bankaya On-Line tahsilat olarak yatırılması gerekmektedir. •Kesenek bilgi sistemi borç görüntüleme sayfasında süresi içerisinde yatırıldığı halde ceza gözüken prim tutarları için ne gibi bir işlem yapılacaktır? Cevap : Süresi içerisinde yatırıldığı halde kesenek bilgi sistemi borç görüntüleme sayfasında görüntülenen ceza, prim tutarının ‘On-Line Tahsilat’ olarak yatırılması gerekirken Off-Line olarak yatırılmasından kaynaklanmakta olup, “yardım” linkinde yapılan açıklamaya uygun olarak aynı link içerisindeki formların doldurularak, yatırılan tutarlara ilişkin banka dekontları ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Bu gönderimi müteakip gerekli düzeltme işlemi yapılacaktır. •Maaş Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan kamu idarelerine ait Kamu bilgi sisteminden alınan emsan veri dosyalarında mevcut 5510 sayılı kanuna tabi sigortalıların kıst aylık ve tam aylıklarına ait text dosyalarının sisteminize aktarılması nasıl olacaktır? Cevap : Maaş Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan kamu idarelerine ait Kamu Bilgi Sisteminden alınan emsan veri dosyalarında mevcut 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalıların kıst aylık ve tam aylıklarına ait text dosyalarının sisteminize aktarılmasına ilişkin say2000 yardım dosyamız kesenek bilgi sistemi içerisinde “yardım” linkimizde mevcut olup, aktarımın dosyada belirtilen açıklamalara uygun olarak yapılması gerekmektedir. •Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenirken sigortalıların durum koduna ne yazılması gerekmektedir? Cevap : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre açıktan vekil olarak atanan (vekil öğretmen, vekil imam, vekil memur vb.) sigortalılar için "V" kodu; görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunan sigortalı için "A" kodu; 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince, genel sağlık sigortası primi alınmadan sadece malullük-yaşlılık ve ölüm sigortaları primi alınacak sigortalılar için durum koduna "M" kodu; başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve kıyaslanmak suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince emsal alınan kadro veya görevin prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere bu kazancın aylık veya ücret ödenmesinde öngörülen oranında hesaplanan prime esas kazançlarına ait prim tutarları gönderilirken bu durumda olan sigortalılar için durum koduna "K" kodu yazılacak ve bunların dışında kalan sigortalılar için ise durum kodu boş bırakılacaktır. •Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenirken kıdem hizmet süresi bölümüne hangi süre girilecek? Cevap : Kıdem hizmet süresine, kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet süre toplamı girilecektir.(Askerlik hizmeti süresi, borçlanılsın veya borçlanılmasın toplama dahil edilecektir.) •Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı saymanlığız. Saymanlığımıza bağlı kamu idarelerine ait primlerin bankaya otomatik tahsilat olarak yatırma işleminde banka tarafından hata kaydı verilerek primler geri gelmektedir. Bu durum neden kaynaklanmaktadır? Cevap : Saymanlığınıza bağlı kurumların prim tutarlarını otomatik tahsilat olarak yatırabilmeniz için kamu idarelerince kesenek bilgi sistemimize, ek veya asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesinin internetten gönderilmesi ve gönderildikten sonra alınacak raporda kayıtlı bildirge numarası ile saymanlığınızca bankaya otamatik olarak sistemden gönderilmesi gerekmektedir.Bildirge numarası yazılmaması veya sistemimizce verilen bildirge numarasından farklı bir numara yazılması hallerinde, bankaya gönderilen miktarlar sisteme aktarılamayacaktır. •Aylık Prim ve Hizmet Belgesine ilişkin silme işlemi yapılabilir mi? Cevap : Aylık prim ve hizmet belgesi internet kanalıyla gönderildikten sonra alınacak bildirge numarasını, bildirge numarasına ait bankaya tahsilat veya saymanlığınızca muhasebeleşme işlemi yapılmadığı takdirde, “tahakkuk” linkinde anılan bildirgeye ait sil butonu aktif olacağından, kamu idarenizce, bu bildirgeye ilişkin kanuni süre dolana dek silme işlemi yapabilirsiniz. Bildirgeye ait primler bankaya yatırılmamış olmakla birlikte, aylık prim ve hizmet belgesinin kanuni süresi bittiği için silinemeyen bildirgeler, kamu idarenizce cezai işlem kabul edilecek ve bu bildirgelerin silinmesine dair yazının Kurumumuza gönderilmesini müteakip silme işlemi Kurumumuzca gerçekleştirilecektir. •Kamu idaremizde görevli iken 15.01.2000 tarihinde açığa alınan personelimiz 14.05.2010 tarihinde mahkeme kararı ile göreve iade edilmiştir. Açıkta geçen sürelerine ait eksik aylıkları ödenmiş ve keseneklerinin kalan 1/2 bölümü de kesilmek suretiyle tamamlanmıştır.İnternetten giriş işlemi nasıl yapılacaktır? Cevap : İlgilinin açıkta geçen sürelerine ait kesenekler, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanından “açıkta geçen süre sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama” seçilerek ait olduğu dönem başlangıç Ocak 2000 bitiş Eylül 2008 yazılarak bu dönemlere ait ½ kesenekleri durum koduna “A” yazılarak sistemimize gönderilecektir. Daha sonra Ekim 2008 tarihinden itibaren ilgilinin açıkta olduğu sürece 1/2 kesenekleri sistemimize gönderilmiş olduğundan, ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanından “açıkta geçen süre sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama” seçilerek ait olduğu dönem başlangıç Ekim 2008 bitiş Nisan 2010 yazılacak ve bu kez durum kodundaki “A” kaldırılarak bu dönemlere ait ½ kesenekler sistemimize gönderilecektir. •Kamu idaremizde çalışmakta iken görevine son verilen ve daha sonra mahkeme kararı ile geriye dönük hakları verilmek üzere göreve başlatılan ilgiliye görevine son verildiği tarihten itibaren ödenen aylıklarından kesilen kesenekleri/primleri için giriş işlemi internet üzerinden nasıl yapılacaktır? Cevap : İlgilinin görevine son verildiği tarihten itibaren hesaplanan kesenekleri/primleri ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi linkinin sebep alanından “görevine son verilme sonrası mahkeme kararı ile göreve başlama” seçeneği seçildikten sonra, ait olduğu dönem başlangıcına hesaplanan tarih aralığının başlangıç ayı ve yılı; bitiş bölümüne bitiş ay ve yılı yazılacak ve ekrana gelen tarih aralığına ait aylara ait kesenek veya primler sisteme girilecektir.

Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Tarık Yılmaz
    Tarık Yılmaz , 13 Mart 2019 22:57:38
    Bir kamu kurumunda teknikerim. 2011 yılında 5/2 iken Üst öğrenim bitirdim, ama intibak bilgilerim yanlış girilmiş. 2018 de 2/3 iken bunu fark ettim. 2019 başında 1/2 si olarak düzeltildi. Geriye dönük düzeltmeden sonra SGK ya Şahıs Payı olarak olarak 1800 TL ödemem çıktı. Ama yaklaşık 7.5 yıllık dönemde 2 kademe geriden gelmeme rağmen. kurumumum Mali İşler Kısmı ve Mutemetlerine göre bu zaman dilimi içerisinde hiç alacağım çıkmamış. Bu ne kadar doğrudur? Atmam gereken adımlar nelerdir? Teşekkür ederim.
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır
GECE NÖBETİ VEYA GECE VARDİYASI GÖREVİ VERİLMEYEN MEMURLAR
GECE NÖBETİ VEYA GECE VARDİYASI GÖREVİ VERİLMEYEN MEMURLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, günün 24 saatinde devamlılık gerektiren hizmetlerde görevli personelin gece saatlerinde görev yaptırılmasına imkan vermekle birlikte, bazı personele gece vardiyası veya gece nöbeti görevi verilmesini ise yasaklamıştır.
Geçici görevlendirmeler de, taksi ve otobüs giderleri için belge gösterme zorunluluğu var mıdır ?
Geçici görevlendirmeler de, taksi ve otobüs giderleri için belge gösterme zorunluluğu var mıdır ?
Memur yolluk ödemelerinde taksi ücretini belge olarak kanıtlamalımıdır ?
4/B'Lİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİN GETİRİLEN ŞARTLAR
4/B'Lİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİN GETİRİLEN ŞARTLAR
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı dışında kalan birimlerinde, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla 4/B sözleşmeli personel istihdam ediliyor.
Lisans tamamlayan sağlık personeli özlük ve maaş haklarında ne gibi değişikleri olur ?
Lisans tamamlayan sağlık personeli özlük ve maaş haklarında ne gibi değişikleri olur ?
Önlisans mezunu olan sağlık personeli lisans tamamlama bitirince maaşı ne kadar olur ?
Branşlara göre tabip işlem puan fiyatlaması, hangi branşta işlemler daha çok kazandirir ?
Branşlara göre tabip işlem puan fiyatlaması, hangi branşta işlemler daha çok kazandirir ?
Hangi branştaki puan işlemler daha çok kazandırır.Detaylı fiyat listesi
MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI
MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI
Yönetmeliklerde belirtilen emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilmektedir.
KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLARIN GİDERLERİN KARŞILANMASI
KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLARIN GİDERLERİN KARŞILANMASI
Kamu görevlilerinin oturduğu lojmanların giderlerinin bir kısmını konutta oturanlar karşılarken bir kısmını da ilgili kurumlar karşılar.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:12
Güneş
06:38
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:14
Yatsı
20:32
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?