Bu haber 03 Eylül 2014 16:42:23 Tarihinde eklenmiştir. 157604 Defa Okundu.

Örneklerle Derece Kademe İlerlemesi Hesaplama

Örneklerle Derece Kademe İlerlemesi Hesaplama

Örneklerle Derece Kademe İlerlemesi Hesaplama

Derece Kademe-Hesaplama Kademe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 38'inci maddesinde; "Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır." şeklinde tanımlanmıştır

Kademe ve Derece Hesaplama Programı

Kademelerde İlerleme Şartları: (6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi gereğince aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64. maddesinde; Devlet memurunun kademe ilerlemesi için gerekli olan şartlar;  Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,  Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması, şeklinde belirlenmiştir. 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

" Madde 101- 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendinin (d) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (B) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir. "Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, Hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

 

" Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.

 

" DERECE İLERLEMESİ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda derece yükselmesini öngören birbirinden ayrı 3 hüküm bulunmaktadır. Bunlar 37, 67 ve 68'inci maddelerdir. Derece ilerlemesi; bir memurun öğrenim durumu, hizmet yılları esas alınarak 657 sayılı Kanun çerçevesinde müktesebinin ilerlemesidir. 1- Derece yükselmesinin usul ve şartları: Derece yükselmesi için aranan usul ve şartları 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin (A) ve (B) bentleri olarak iki şekilde inceleyebiliriz. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68’inci maddesinin (A) bendine göre derece yükselmesi için; Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, (Değişik 67.md. ile bu şart kaldırıldı.) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl çalışmış bulunması, Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması, Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış olması, gerekmektedir.

 

ÖRNEK 1 01.08.2006 tarihi itibariyle 5. derece kadrodan 7. derecenin 3. kademesinden maaş almakta olan memur 01.08.2007 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesi uyarınca 6. derecenin 1. kademine yükseltilecektir. b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68’inci maddesinin (B) bendine göre; eğitim ve öğretim hizmetleri hariç diğer sınıfların 1, 2, 3 ve 4. derecelerdeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, tahsiline ve hizmet yıllarına bakılarak bu kadro derecelerinin birinci kademesi ile atanabilirler. Bu dereceler aylık ödemeye esas olup, ayrılmaları halinde müktesep hak teşkil etmez. Bu çerçevede; 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olup 8 yıl hizmeti olanlara 4-3. derece kadro, 10 yıl hizmeti bulunanlara ek göstergesi 2400 (5300)’den az olan 2-1. derece kadrolar, 12 yıl hizmeti bulunanlara da ek göstergesi 2400 (5300)’den fazla 2-1. derece kadrolar verilebilir. Ancak 4 yıldan daha az süreli yükseköğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir.

 

2- Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapılamayan durumlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 67'nci maddesinde memurun aylığının bir üst dereceye yükseltilebilmesi için üst derecelerde boş bir kadronun bulunması şartı aranmakta iken, 13/07/2001 tarih ve 24461 sayılı Resmî Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile anılan madde; "Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir." hükmüyle yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle, 657 sayılı Kanunun 67'nci maddesinde yer alan "Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması" şartı, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesiyle anılan maddede yapılan değişiklikle "boş" ibaresi kaldırılarak "bir üst dereceye yükseltilebilirler" ibaresi de "üst derecelerine yükseltilir" olarak yeniden düzenlenmiştir. Diğer taraftan, aynı Kararnamenin 9'uncu maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 33'üncü maddesiyle de; "67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma süreleri itibariyle birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak aylıkları, 01/01/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstahak oldukları tarih itibarıyla ve her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir." denilmektedir. Bu düzenlemeler ile memurların hizmet sınıfları bakımından öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye kadar hiçbir kadro şartı olmadan yükseltilmeleri sağlanmıştır.

 

ÖRNEK 2 24.05.2003 tarihi itibariyle 3. derece kadrodan 3. derecenin 3. kademesinden maaş almakta iken 657 sayılı Kanunun değişik 43. maddesi ile aynı kanunun değişik 67. maddesi uyarınca 24.05.2004 tarihi itibariyle 2. derecenin 1. kademesine yükseltilen, 24.05.2006 tarihi itibariyle de 2. derecenin 3. kademesinden maaş alan yüksekokul mezunu şef, 24.05.2007 tarihi itibariyle aynı Kanunun zikredilen maddeleri gereğince 3. derece kadroda 1. derecenin 1. kademesine terfisi sağlanacaktır. 3- Tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin üstünde bir dereceye yükselme (657 sayılı Kanunun 37. maddesinin uygulanması – 6 yıllık sicil not ortalamasının 90 ve üzeri olması durumunda): Kadro şartına bağlı olmadan Devlet memurlarının aylıklarının bir üst dereceye yükseltilmesine imkân veren bir diğer hüküm de 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Yükselebilecekleri Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme" başlığı altında düzenlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 37'nci maddesidir.

 

Söz konusu maddede; "Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan (90) ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." denilmektedir. Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıkları ilke olarak öğrenim durumları itibariyle "GİRİŞ DERECESİ" bölümünde de ifade edildiği gibi 36'ncı maddede belirtilen yükselinebilecek derecelere kadar çıkabilmektedir. Ancak, 01/03/1979 tarihi itibariyle uygulanan 2182 sayılı Kanunla, 15/10/1991 tarihi itibariyle uygulanan 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15.01.2005 tarihi itibariyle uygulanan 5289 sayılı Kanunla bu genel kurala istisnalar getirilmiştir. Diğer bir ifade ile 2182 sayılı Kanun, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 5289 sayılı Kanun ile müktesep derecelerine uygulanan bir derece yükselmesinde kadro koşulu aranmadığından, öğrenim durumuna göre yükselebileceği derecenin üzerine çıkılabilmiştir. İşte bu istisnai durum hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 37'nci maddesi ile memurların öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derecenin bir üstündeki dereceye yükselmelerine imkân sağlanmıştır. Söz konusu imkândan yararlanabilmek için memurların şu şartları taşımaları gerekmektedir; a) Öğrenim durumu itibariyle azami yükselebileceği derecede üç yılını tamamlayarak bu derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmak, b) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son 6 yıllık sicil notu ortalaması doksan veya daha yukarı olmak.

 

Bu şartları taşıyan memurlar, yükselebileceği derecenin üzerindeki bir dereceden kadroya atanmamakla birlikte, işgal etmekte olduğu kadroda bırakılarak, aylığı yükselebileceği derecenin bir üstündeki dereceye çıkarılacaktır. Ayrıca, bu memur yükseltildiği dereceden aylık alanlar için öngörülen haklardan da yararlanabilecektir. 3'üncü derece kadroda olup bu derecede kalma süresi olan 3 yılını tamamlayarak aynı derecenin 4'üncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son yıla ait sicil notu olumlu, son 6 yıllık sicil notu ortalaması da 90 veya daha yukarı olan Lise mezunu bir şef yine 3'üncü derecedeki kadrosu değişmeden kazanılmış hak aylığı 2'nci derecenin 1'inci kademesine yükseltilecektir. Ancak, memuriyete devam ettiği sürece 2'nci derecenin son kademesine kadar yükseltilmesine imkân bulunmakla birlikte, bu şef için 37. maddenin bir daha uygulanmasına kanunen imkân bulunmamaktadır. 4- Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin, öğrenim ve kadro şartı aranmadan bir üst dereceye yükseltilmesi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü ve şimdiye kadar incelemeye çalıştığımız normal derece yükselmesi ve hizmet değerlendirmesi işlemlerinin dışında Devlet memurlarının kazanılmış hak derece ve kademelerinin kadro ve öğrenim durumu şartına bağlı olmadan kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile bir derece yükseltilmesi sağlanmıştır. Bunlardan birincisi 01/03/1979 tarihi itibariyle uygulanan 20/02/1979 tarih ve 2182 sayılı kanundur. Bu Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na üç adet Ek Geçici Madde eklenmektedir. Bu maddelere göre, (Ek Geçici 55, 56,57) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelin kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmesi ve alt derecede geçen sürenin üst derecedeki kademede geçmiş sayılması, ayrıca yürürlük tarihinden (01/03/1979) önce emekli, malullük, dul ve yetim aylığı bağlananların bu aylıklarının, emekli keseneğine esas aylığı ödenecek aylığa esas derece ve kademesinin üstünde bulunanların emekli keseneğine esas aylıklarının da bir derece yükseltilmesi, Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanların da bu Kanun hükmünden faydalandırılması öngörülmüştür.

Bu esaslar çerçevesinde Kanunun uygulamasında bazı tereddütler gündeme gelmiştir. 01/03/1979 tarihi öncesinde Devlet memuru olduğu halde kanuni zorunluluklardan dolayı (muvazzaf askerlik görevi gibi) görevlerinden ayrılanların; 01/03/1979 tarihinden önce atamaları yapıldığı halde kanunlardan kaynaklanan bazı hakların kullanılması sebebiyle 01/03/1979 tarihine kadar veya bu tarihte görevlerine başlayamayanların; 01/03/1979 tarihinden sonra bir üst öğrenimi bitirenlerin, bu Kanun hükmünden ne şekilde yararlanacağı veya yararlanıp yararlanamayacağı tereddüt konusu olmuştur. Bu ve benzeri durumlardan kaynaklanan problemlerin giderilmesi amacıyla yetkili kurumlarca tebliğ ve genelgeler çıkarılmış, Sayıştay ve Danıştay'ca bazı kararlar verilmiştir. Bu tebliğ, genelge ve kararlarla 2182 sayılı Kanundan yararlanmanın başlangıçta da ifade edildiği gibi 01/03/1979 tarihinde görevde bulunma ve fiilen Devlet memuru olma şartları ile kanun koyucunun bu kanunu çıkarmadaki amacı ve bu çerçevede kanunun gerekçesi ve hakkaniyet kuralları çerçevesinde problemlere uygun çözüm yolları bulunmuştur. Bunlardan 01/03/1979 tarihinden önce atamaları yapıldığı halde, ister kanunlardan kaynaklanan bir hakkın kullanılmasından ister idari işlemlerin gecikmesinden, isterse başka herhangi bir sebepten dolayı görevlerine 01/03/1979 tarihinden sonra başlayanların yani bu tarihte fiilen Devlet memuru olmayanların bahsi geçen kanun hükmünden yararlandırılmalarının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın, daha önce bir süre memuriyet yaptıktan sonra görevinden herhangi bir sebeple ayrılanlardan tekrar memuriyete dönmek isteyenlerle, ilk defa memuriyet görevine atanmak isteyenler açısından bir farkı yoktur. Her iki durum bu kapsamda değerlendirilmiştir. 01/03/1979 tarihinde memuriyette bulunuyor olması sebebiyle bir derece yükselmesinden yararlanan, ancak bu tarihten sonra bir üst öğrenimi bitirenler hakkında yapılacak intibakta emsalin 2182 sayılı kanundan yararlanma imkanının olup olmadığı yönünden bir ayrım yapılmadan ilgilinin emsale göre bulunacak dereceye 2182 sayılı Kanun gereği bir derece uygulanması gerekecektir. Bu konularla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca düzenlenen 08/05/1980 tarih ve 68 sayılı, 25 Kasım 1988 tarih ve 2000 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 107 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri önemli birer kaynaktır. Kadro ve öğrenim şartı aranmadan Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin bir derece yükseltilmesini öngören ikinci düzenleme ise 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Madde (Ek: 22.9.1991 -KHK 458/1 md.) eklenmesini öngören bu Kanun Hükmünde Kararnamenin temel amacı, yukarıda açıklandığı üzere, 01/03/1979 tarihinde devlet memuru olarak görevde bulunmaları sebebiyle 2182 sayılı Kanunla öngörülen bir derece yükselmesinden yararlanan personel ile bu tarihten sonra göreve başlamaları sebebiyle söz konusu derece yükselmesinden yararlanamayan personel arasındaki farkın giderilmesidir.

 

Öyleyse, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, yürürlüğe girdiği 15/10/1991 tarihinde aylıksız izinde olma hali dahil fiilen Devlet memuru olması şartıyla 2182 sayılı Kanun hükmünden yararlanamayanları kapsamaktadır. 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uygulamasında 2182 sayılı Kanunda olduğu gibi, kapsama dahil personelin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerini bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumuna ve buna göre yükselebilecekleri dereceye bakılmaksızın ve kadro şartı aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmeleri öngörülmektedir. Alt derecedeki bulundukları kademede geçirdikleri süre, yükseltildikleri bir üst derecedeki yeni kademelerinde geçirilmiş sayılacaktır. Emekli keseneklerine esas derece ve kademeleri, kazanılmış hak aylık derecelerinden farklı yürütülenlerin emekli keseneklerine esas derece ve kademeleri de aynı şekilde yükseltilecektir. Nitekim 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulaması ile ilgili olarak da 28/10/1991 tarih ve 21035 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Maliye Bakanlığının 122 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği önemli birer kaynaktır. TBMM tarafından kabul edilen 5289 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde; "2182 sayılı Kanun ile 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dâhil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır." hükmü yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamaları özetleyecek olursak; devlet memurlarının kazanılmış hak derece ve kademelerinin kadro ve öğrenim durumu şartına bağlı olmadan kanun veya kanun hükmünde kararnamelerle 1 derece yükseltilmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede; 01.03.1979 tarihinde fiilen görevde veya askerde olanlara 20.02.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun uyarınca 1 derece verilir. 15.10.1991 tarihinde fiilen görevde veya aylıksız izinli olanlara 22.09.1991 tarih ve 458 sayılı K.H.K. uyarınca 1 derece verilir. 15.01.2005 tarihinde fiilen görevde veya aylıksız izinli olanlara 02.02.2005 tarih ve 5289 sayılı kanun uyarınca 1 derece verilir.

 

Görev Yerlerine Göre Uygulanacak Kademe İlerlemeleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64'üncü maddesinin son fıkrası “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz." şeklinde düzenlenmiştir. Bu hükmün uygulanabilmesi için öncelikle hangi unvanlardaki görevlilerin her iki yılına bir kademe ilerlemesinden yararlandırılacağının tespiti gerekmektedir. Bu tespit yapılırken personelin, a)- Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle o ile atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olması, b)- Görev yaptığı ilin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında olması, c)- Görev yaptığı ilde veya aynı kapsamda zorunlu hizmet (rotasyon) yükümlüsü ve kalkınmada birinci derecede öncelikli olan birden çok illerde görev yapanların bu illerde başarılı geçen hizmet süreleri toplamının iki yılını doldurmuş olması, d)- Görev yaptığı illerin zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih itibariyle uygulanması, e)- Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca görev yaptığı yerde zorunlu hizmetini tamamlamış olsa da aynı yerde görevine devam ediyor olması, gerekmektedir.

 

ÖRNEK Kalkınmada birinci derecede öncelikli olan illerden Bingöl ili Karlıova ilçesine tabip olarak naklen atanan ve 24.11.2005 tarihinde göreve başlayan 04.09.2006 tarihi itibariyle 5. derecenin 1. kademesine derece terfi eden, 04.09.2007 tarihinde de rutin kademesi ilerleyerek 5. derecenin 2. kademesine gelen tabip 24.11.2007 tarihinde bu görev yerinde iki yılını doldurduğundan 24.11.2007 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun 64. maddesine eklenen 527 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi uyarınca bir kademe daha verilerek 5. derecenin 3. kademesine (2 ay 20 gün kıdemli olarak) yükseltilir. DİSİPLİN KURULUNCA VERİLEN

 

KADEME DURDURMA CEZALARININ UYGULANMASI Memura Disiplin Kurulunca 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca kademe durdurma cezası verilmesi durumunda cezanın tebliğ edildiği tarih itibariyle kaç yıl durdurma cezası almış ise o süre kadar kademesi durdurulur. Terfi tarihi ile cezanın ilgiliye tebliğ tarihi arasındaki süre kıdem olarak alınır.

 

ÖRNEK 12.05.2006 tarihi itibariyle 6. derecenin 1. kademesinden maaş alan bir memura İl Disiplin Kurulunca 22.08.2006 Tarih ve…Sayılı Kararı ile (2) iki yıl müddetle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edildiği ve söz konusu cezanın 09.09.2006 tarihinde ilgiliye tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Disiplin Kurunca verilen cezalar, cezanın ilgiliye tebliğ tarihi itibariyle işleme konur. 657 sayılı Kanunun değişik 125. maddesinin sondan üçüncü fıkrasında “Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4’ü – 1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.” denilmektedir.

Öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesine ulaşan personele “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasının verilmesini gerektiren durumlarda bu madde hükmüne göre karar alınıp gerekli işlemin yapılması gerekmektedir. Disiplin Kurulunca verilen cezaların affedilmesi durumunda yapılacak işlemler: Memura Disiplin Kurulunca verilen cezaların kanunla affedilmesi durumunda, af kanunlarında belirtilen yürürlük tarihleri itibariyle durdurulan kademe ilerlemesine ait süreleri verilir. Terfi tarihi ile yürürlük tarihi arasındaki süre kıdem olarak dikkate alınır. Memurların olumsuz sicil almaları nedeniyle durdurulan kademe ilerlemeleri af kanunları kapsamına girmediğinden bu süreler kademe ilerlemesi olarak verilemez.

 

ÖRNEK 10.05.2006 tarihi itibariyle 7. derecenin 2. kademesinden maaş alan bir memura daha önceki yıllarda İl Disiplin Kurulunca (2) iki yıl müddetle kademe durdurma cezası verilmiş, söz konusu cezalar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 5525 sayılı Kanunda “disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.” denildiğinden, ilgilinin durdurulan kademeleri kanunun yürürlük tarihi olan 04.07.2006 tarihi itibariyle geri verilir.

 

 

Derece Kademe İlerlemesi

 
Giriş
Yükselinebilecek
Öğrenim durumu
Derece
Kademe
Derece
Kademe
İlkokulu bitirenler
15
1
7
Son
Ortaokulu bitirenler
14
2
5
Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
14
3
5
Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
13
1
4
Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
13
2
4
Son
Liseyi bitirenler
13
3
3
Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
12
2
3
Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
11
1
2
Son
lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler
10
1
2
Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler
10
2
2
Son
2 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
10
2
1
Son
3 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
10
3
1
Son
4 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
9
1
1
Son
5 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
9
2
1
Son
6 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirenler
9
3
1
Son
 
MEMUR GÖSTERGE TABLOSU
Dereceler
Kademe 1
Kademe 2
Kademe 3
Kademe 4
Kademe 5
Kademe 6
Kademe 7
Kademe 8
Kademe 9
1
1320
1380
1440
1500
         
2
1155
1210
1265
1320
1380
1440
     
3
1020
1065
1110
1155
1210
1265
1320
1380
 
4
915
950
985
1020
1065
1110
1155
1210
1265
5
835
865
895
915
950
985
1020
1065
1110
6
760
785
810
835
865
895
915
950
985
7
705
720
740
760
785
810
835
865
895
8
660
675
690
705
720
740
760
785
810
9
620
630
645
660
675
690
705
720
740
10
590
600
610
620
630
645
660
675
690
11
560
570
580
590
600
610
620
630
645
12
545
550
555
560
570
580
590
600
610
13
530
535
540
545
550
555
560
570
580
14
515
520
525
530
535
540
545
550
555
15
500
505
510
515
520
525
530
535
540

 

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap Toplam : 152 Yorum
 • ARİF UYSAL
  ARİF UYSAL , 01 Ekim 2018 17:42:50
  22.07.1980 tarihinde meslek lisesi mezunu olarak 12/2 den göreve başladım 1 adete 90 puanım var şu anda 2/3 teyim doğrumudur acaba
 • pelin
  pelin , 16 Nisan 2018 20:10:20
  merhaba ben taşerondan 4 d olarak kadroya geçtim, yüksek lisans mezunum ve 3 yıl kadarda bağlı olduğum kurumda çalışıyorum. Bizlerde kadro derecesi var mı? bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim.
 • fatma
  fatma , 12 Temmuz 2017 21:46:48
  merhaba bilginize dayanarak bir şey sormak istiyorum.

  ortaöğretim KPSS den atandım 2014 yılında. 2017 haziran ayında da lisans bitirdim.bilgisayar mühendisliği bölümü.

  liseden mezun olma tarihi: 10/06/2011

  memuriyete başlama tarihi: 16/12/2014 (TH- teknisyen olarak ortaöğretim kpssden)

  lisans bitirme tarihi: 09/06/2017 (bilgisayar mühendisliği bölümünden)

  atandığımda 13/3 tüm şuan 10/2 yim. askerlik yok(bayanım)

  acaba şuan derece kademem ne olur? ve maaşım ne kadar artar?

  cevabınız için şimdiden teşekkürler :)
 • ferit gökce
  ferit gökce , 22 Haziran 2017 16:36:39
  merhabalar.ben 2004 yılında 4924 lü olarak işe başladım.2007 de 4/ B ye geçtim.ve 2011 yılında kodrolu olarak çalışmaya başladım.derece kademem 9/1 idi.ve 2011 de 4 yıllık kamu yönetimi intibak yaptırdım ve 7/2 oldum.ancak 2013 te sağlık kurumları işletmeciliği (2 yıllık)intibak yaptırdım hiçbir yan ve dik alamadım.1 ocak 2016 devlet tarafından verilen 1 dik aldım.2017 de lisans tamamlama diplomamı verdim intibak için ama herhangi bir etkisi olmadı.şu anda 5/3 üyüm.bu hesaplama doğrumu sizce?yardımcı olursanız sevinirim.
 • arif uysal
  arif uysal , 12 Haziran 2017 11:06:53
  1980 yılında lise dengi meslek okulundan mezun oldum 12/2 den göreve başladım 6 yıllık sicil ortalamasından 1 derece aldım yıllardır 2/3 deyim burası sonmudur

 • raip demiroglu
  raip demiroglu , 11 Ocak 2017 13:47:40
  merhaba benim sorum GİHS da 2 yıllık ünüversite mezunu olarak göreve başladım daha sonra 4 yıllık bitirip intibak yaptırdım .meslek lisesi mezunuyum mes.lisesi diploması sebebiyle tekrar intibak için başvurdum ret geldi fakat benimle birlikte aynı yıl aynı şartlarda mes.lis.mezunu olarak göreve başlayan devlet memurları benden 2 yıl ilerideler cevap verirseniz sevinirim
 • Mehmet Ali Sevimli
  Mehmet Ali Sevimli , 02 Eylül 2016 14:42:36
  Merhaba. Ben dün yorum kısmına soru yazmıştım. Bugün hala göremedim. Belki ben kaydedemedim. Neyse.

  Benim sorum şu: Ben lisans mezunuyum. Düz memurdum. Kadro derecem 7, maaş derece ve kademem 8/3 idi. Mayıs 2015\'te unvan değişikliği ile VHKİ oldum (yani düz memurluktan unvanlı bir memrluğa geçtim). Kadro derecem bu sefer 10 oldu. Şu anda maaş derece ve kademem 6/1. (2016 başı 1 derece verilmesi ve eylül 2010da işe başlamamdan dolayı eylül terfi ayım). Ama kadro derecem 10.

  Kadro derecem 10\'dan nasıl 7\'ye, 5\'e, 4\'e düşecek? Bunun için benim bir şey yapmam gerekli mi? Kendiliğinden mi gerçekleşecek? Kadro derecesinin benim hizmet sınıfım için (GİH) 2 şeyde önemli olduğunu, diğer başka hiçbir şeyde fark etmediğini duydum. Bunlar: 1. Özel hizmet tazminatının hesaplanmasında, 2. Yeşil pasaport alımında. Bunlar doğru bilgiler mi?

  Bir de; kadro derecesi maaş derece/ kademesinden farklı gibi sanki. Kadro derecesi için sadece derece bilgisi var, kademe bilgisi yok. Bu bilgi doğru mu?

  Bilgilendirirseniz sevinirim.
 • DoğuşAlp
  DoğuşAlp , 21 Ağustos 2016 01:52:50
  Selam, 27/09/2009 tarihinde 2 yıllık üniversite mezunu olarak ve askerliğim tecilli olarak ( askerliğin derece ya da kademeye herhangi bir etkisi var mı bilmiyorum? ) sözleşmeli memur olarak adliyede zabıt katibi olarak memuriyete başladım (memuriyetten önce herhangi bir işle ilgili tecrübem olmadı), 2010 yılında kadrolu memur olarak devam ettim ve asalet gibi birşeye gerek duymadan direk memuriyete devam ettim, 13/09/2012 tarihinde 4 yıllık üniversiteyi bitirdim, 2015 yılında bedelli olarak askerlik oldu, ayrıca daha yeni , lisede hazırlık okuduğumu bildirir , komisyona lise diplomamı verdim ( bunun 1 kademe artısı olacağını öğrendim), 2016 yılı ocak ayında da memurlara 1 derece verildiğini öğrendim ( son olarak 8 yıl sicili temiz bir memura 1 derece ya da kademe verildiğini öğrenmek istiyorum) Benim hesaplamama göre 2016 yılında memura 1 derece değil, 1 kademe de verilmiş olsa lisede hazırlık okumam nedeniyle derecemin en kötü 6/2 olması gerekiyor ama ben 7/3 olarak gözüküyorum,yardımlarınız ile konuyu ilgililer ile görüşmeyi düşünüyorum, teşekkürler kolay gelsin
 • adnan nar
  adnan nar , 18 Ağustos 2016 15:46:46
  merhabalar 11/11/1985 yılında ilkokul mezunu olarak hizmetli olarak göreve başladım ortaokulu 1989 yılında 4 yılda bitirip intibak yaptırdım liseyide 1993 yılında bitirerek 4 yılda mezun olup, intibak yaptırdım.yükselme sınavlarından sonra şu an lise mezunu olarak V.H.K.İşletmeni olarak görev yapmaktayım 3/8 zinden maaş almaktayım sicilim son üç yıllık sicilim 89 dur .2/6 sına gelebilmek için nasıl bir yol veya uygulama takip edebilirim Allah rızası için yardımcı olun.teşekkürler.
 • ibrahim türk
  ibrahim türk , 19 Temmuz 2016 12:45:34
  09/12/2002 ve 09/03/2014 tarihleri arası 15 ay askerlik hizmetim
  31/08/2010 önlisans mezuniyet
  15.03.2011 vhki olarak göreve başlama
  03.06.2013 lisans tamamlama.
  lisede hazırlık sınıfı okudum. Verilen bir derece de dahil terfi tarihim ve şu anki derece kademem ne olmalı acaba yardımcı olursanız çok sevinirim.
 • haskan
  haskan , 28 Haziran 2016 09:32:14
  1998 meslek lisesi mezunuyum. 2013 teknisyen olarak memurluğa başladım. özel sektörde sigortalarım sayıldı ve 6/1 düştüm. 2 yıllık teknik bölüm bitirdim(Bölümümü karşılıyor). benim derecem kaça düşer acaba
 • A.BEN
  A.BEN , 23 Haziran 2016 10:43:35
  merhabalar 30/10/2007 yılında lise mezunu olarak 12/3 den göreve başladım.26/08/2009 yılında lisans mezunu olarak intibak yaptırdım. liseyi 4 yıl okuduğumdan bir kademe,2015 yılında Y.lisansı bitirdiğimden bir kademe ve 2015 yılında verilen bir dereceyi, en sonda 8 yıllık çalışmışlığımdan dolayı bir kademeyi aldım. terfi tarihim ağustos ayı. benim 2016 yılı itibariyle derece kademem ne olmalıdır. bu konuda hesaplama ile bilgilendirirseniz sevinirim. tşkler
 • adem taban
  adem taban , 16 Haziran 2016 09:04:18
  mrb. zabıt katibi olarak görev yapmaktayım. 04.07.2005 tarihinde 4 yıllık meslek lisesi mezunu olarak göreve başladım. 2012 yılında 4 yıllık kamu yönetimi bölümü diploması sundum ve intibak yapıldı. ancak 2002 de okuldan mezun olduğum ve akranlarım 2006 yılında işe başladığı halde ben 2005 yılında işe başladığım gerekçe gösterilerek 1 yıl 1 ay derece kademem düşürüldü. şu anda 5/3 derecedeyim. bu durumda yanlışlık olup olmadığını öğrenmek istiyorum. teşekkürler
 • ş polat
  ş polat , 26 Nisan 2016 23:53:43
  merhaha 09/2009 de vekil olarak memurluğa başladım.ön lisansı bitirdim 07/2011 sözleşmeye geçtim.09/2013 kanunla kadroya geçtim.lisansı tamamladım şuan 5/1 derece görünüyor.terfi tarihim 15 nisan yanlışlık var mı acaba şimdiden teşekkürler
 • ş polat
  ş polat , 26 Nisan 2016 23:51:14
  merhaba 09/2009 da vekil olarak memurluğa başladım.07/2011 de sözleşmeye geçtim 07/2013 de kanunla kadroya geçtim şuan 5/1 derecedeyim doğrumu acaba şimdiden teşekkürler
 • nur t
  nur t , 18 Nisan 2016 16:26:38
  merhaba .2001 yılında işe başladım.2006 yılında 2 yıllık myo mezunu iken 2008 yılında 4 yıllığa tamamlayarak mezun oldum.2013 yılında yüksek lisans yaptım şu an aynı gün işe başlayan lisans mezunu emsallerim 2/1 iken ben 3/2 yim .sadece 4 ay ücretsiz iznim var derece kademem kaç olmalı hesaplarsanız çok sevinirim.
 • kadir
  kadir , 13 Nisan 2016 11:21:00
  Merhabalar. 29/06/2007 tarihinde meslek lisesi elektronik mezunu olarak göreve başladım bundan altı ay sonra ön lisans elektronik haberleşme bölümünden mezun oldum. daha sonra dikey geçiş ile 4 yıllık işletme bölümünü bitirdim ve son olarak yüksek lisans bölümünü bitirdim. bu durumda kademe derecem kaç olur. şimdideden bilgilerinize teşekkür ederim.
 • bilisim öğretmeni
  bilisim öğretmeni , 29 Mart 2016 19:53:07
  Merhabalar. Ben liseyi 4 yıl teknik lisesi bilgisayar bölümü olarak okuyup bitirdim. Üniversite de eğitim fakültesi bilgisayar öğretmenliğini bitirdim. Şimdi ise ortaokulda görev yapıyorum. Derece veya kademe alabiliyor muyum. Evetse kaç derece ve kademedir. Yardımcı olursanız çok sevinirim
 • Mehmet Ertuğrul
  Mehmet Ertuğrul , 29 Mart 2016 01:12:50
  Merhaba bize çok acil yardımcı olabilir misiniz?
  Eşim, Temmuz 1998 yılında Sağlık meslek lisesinden
  mezun oldu. Eylül 1998\'de Eğitim fakültesini kazanıp
  okumaya başladı. Okurken 20.12.2000. de hemşire olarak
  12/3 derece / kademe ile göreve başladı. 29.07.2002\'de
  4 yıllık lisans diplomasını kurumuna iletti. 9/2 derece
  ve Kademe ile intibak\'ini yapmışlar. 02.12.2002\'de de
  MEB\'de öğretmen ataması yapıldı. 2005 yılında 5289 notu
  kanun ile 1 derece terfi, 2009 yılında da 6 yıllık 90 not ortalaması ile 1 kademe terfi aldı. Şu anda 4/3 derece/ kademe\'de
  görünmekte. 2011 yılında çıkan kanun ile not ortalaması ile terfi
  disiplin cezası almadan 8 yıl çalışan memura terfi verilir\'e değişti ve buna göre
  ne zaman terfi alır? Birde şu anda olması gereken
  derece / kademesi ne olmalı? Bu konuda çok acil bilgiye
  ihtiyacımız var!!! Teşekkürler
 • Turgut
  Turgut , 24 Mart 2016 09:25:19
  2002 yılında göreve başladım 14/2 olarak (5289 SK bir üst derece-15/01/2005 ) ve (657 SK 36/A-12-d md.(öğrenim değişikliği düz lise )04/09/2008) ve (657 SK 67 md.(kadrosuzluktan bir üst derece KHA) 30/06/2010 ve (657 SK 64 md.2.fıkra (6 yıllık sic.not.ort. 90 puan) 01/01/2011) buna göre kaçıncı derecede olmalıyım saygılar
 • soner sarıyar
  soner sarıyar , 10 Mart 2016 15:25:21
  mrb.2001 ocak ta sağlık memuru oldum.2008 yılında 6 yıl olumlu sicil notundan 1 kademe ilerlemesi aldım.2009,2010,2011,2012,2013,2014 ve 2015 yani tam 8 yıl geçti ama 8 yıl olumlu sicil yani 8 yıl ceza almayan memura 1 kademe veriliyor diye biliyorum.bu yıl itibariyle verilmesi gerekmiyormu?
 • kamil
  kamil , 12 Şubat 2016 12:29:18
  03.01.1996 tarihinde memur oldum. 2000 2001 arası askerlik yaptım ve askerlik borçlanmasını da yatırdım. şuan derecem 5/2 si daha önce ek derece verildi mi bilmiyorum çalıştığım kurum da bilen özlük memuru yok doğrusunu öğrenebilir miyim?
 • Serdar n.
  Serdar n. , 11 Şubat 2016 20:46:13
  Ben ekim 2007 de memuriyete basladim.2009 yilinda kurumun yaptigi unvan değişikliği sinaviyla teknisyen oldum. Teknisyen olduktan sonra 4 yillik isletme bolumunu bitirdim.memuriyet önceside 15 ay sigortali calistim ve 15 aylik askerligimide yaptim. Şuan kadro derecem 5/2 (toplu sözleşmede 1.derece verildi).acaba dogrumu
 • Kadir
  Kadir , 10 Şubat 2016 16:00:24
  Kolay gelsin.04.01.2012 yılında lise mezunu laboratuvar teknisyeni olarak göreve başladım.sb veri bankasında derece kademe ilerlememde sml geri çekme adı altında 1 kademem geri alınmış şu an 10-3 derece kademem. (Toplu sözleşme gereği 1 derece verildi)Sml çekme nedir bu kademeyi geri alabilir miyim? Teşekkürler şimdiden.
 • sinan y
  sinan y , 27 Ocak 2016 14:45:13
  4 yıllık lisans mezunuyum. 30.09.2009 da MEB de vekil öğretmen olarak görev yaptım. (9/1 derece). 18.06.2010 görevim bitti. 2012 nisan ayında memur olarak İŞKUR a atandım ve halen çalışıyorum. sorum şu: derece/kademe hesaplanırken giriş yılı mı önemli, yoksa aktif olarak çalıştığın süre mi? şu an 8/1 görünüyor. bu doğru mu acaba. giriş yılı olan 2009 dan bu yana derece/kadememin sayılması gerekmiyor mu?
 • Okan
  Okan , 24 Ocak 2016 22:10:42
  Mrb.14.11.2006 tarihinde 11/1 inden Uzman Erbaş olarak göreve başladım.1 yıl sonra Uzman çavuş oldum ve 10/2 sine düştüm.6 yıl 2 ay görev yaptım.10.09.2012 tarihinde AÖF.4 yıllık Kamu yönetimi Böl.ünü bitirdim.31.12.2012 tarihinden istifa ettim.16.02.2015 tarihinde tahsildar 7.derece kadrosunda göreve başladım.8/1 inden başladım.15 Ay Askerliği ve Y.Dil Ağ lise(süper lise 4 yıllık)Hazırlık bölümünü saydırdım.6/1 ine düştüm.15 Ocak 2016 tarihinde 2005 de verilmeyen dereceyi aldım.Şu an 5/1 iyim.Kıdem Terfi Ayım Ekim.Bir yanlışlık var mı?.Teşekkürler
 • Şadi
  Şadi , 21 Ocak 2016 11:21:23
  22.11.2004 Lisans mezunu olarak yılında memuriyete başladım 09.09.2011 yılında ise puanla öğretmenliğe atandım memuriyetimide öğretmenliğimi dezorunlu hizmet ve kalkınmada birinci derece olan yerde yapamaya devam ediyorum. 2 yıla bir kademe hangi yıldan itibaren almalıyım. Geriye dönük derece/kademe den dolayı oluşan farkları alabilirmiyim. Tüm cevaplarınız için teşekkür ederim.
 • nagehan
  nagehan , 20 Ocak 2016 15:26:39
  2009 yılında 9/3 ünden polis memuru olarak göreve başlayan birsi daha sonra 2014 yılında genel idare hizmetleri sınıfına 7/2 sinden başlayarak atanmış olup ayrıca yüksek okul mezunu olarak göreve başlayıp sonra fakülte bitirmiştir.fakat emsallerine yetişene kadar derece kademe ilerlemesi yapılamaz dediler bekleme süresi ne kadar olmalı nasıl hesaplanır birde 15/01/2016 yılı itibariyle ilave bir derece verilmesi kanunundan faydalanabilirmi.. bana onay alın ama uygulamayın denildi hiç bişey anlamadım yardımcı olurmusununz bu işlere daha çok yeni başladım pek anlamıyorum şimdiden teşekkürler
 • Recep
  Recep , 13 Ocak 2016 00:01:29
  2 derece 6 yil kaybiniz olmuş
 • Recep
  Recep , 12 Ocak 2016 23:59:55
  4/2
 • Kayhan
  Kayhan , 12 Ocak 2016 23:40:27
  teknisyenler meslek lisesi (3 yil) 12/2 teknik lise (4 yil) 12/3 den başlar.MYO bitirdiğinizde 3 derece alir 9/3 olur 4 yillik ögretmenlikde 1 derece 8/3 8 yila 1 yan 7/1 2016 toplu sozlesme 1 derece 6/1 2006 2008 arasi asalet askerlik 1 derece verilir 5/1 2009 5/2 2010 5/3 2011 4/1 2012 4/2 2013 4/3 2014 3/1 2015 3/2 2016 3/3 Sorunun soruldugu yil 2015 Cevap 3/2 soruldugu yil
 • Kayhan
  Kayhan , 12 Ocak 2016 23:22:14
  3/1 veya 3/2 olmasi gerekir diye dusunuyorum şu an 15.01.2016
 • ALİ KARA
  ALİ KARA , 11 Ocak 2016 14:05:23
  Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam..
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 09 Ocak 2016 13:22:34
  ben 5/1 saydım
 • ALİ KARA
  ALİ KARA , 09 Ocak 2016 00:49:24
  Hocam iyi akşamlar ! 1999 yılında ticaret meslek lisesinden mezun oldum(3 yıllık) 2003 yılında iki yıllık yüksek okulu bitirdim. 08/07/2005 tarihinde iki yıllık mezun olarak memuriyete 10/2 den başladım. 2010 yılında 4 yıllık açıköğretimi bitirdim. 2010 yılında 6 aylık kısa dönem askerlik yaptım. 8 yıllık iyi sicilden ötürü bir yan aldım. Şu anda 6/3 deyim, sizce doğru mudur?? benden sonra işe başlayan arkadaşlarım var derece kademeleri benden daha iyi.. bana yardımcı olur musunuz bu konuda
 • mustafa
  mustafa , 07 Ocak 2016 19:47:19
  askerlikte geçen 18 aylık süre için kademe derece ilerlemesinde 18 ay için 2 kademe ilerlemesimi yapılır yoksa 1 kademe verilerek kalan 6 aylık süre için terfi tarihi geriyemi çekilir. uygulama hangi yönde olmalıdır.
 • necibe bayboga
  necibe bayboga , 07 Ocak 2016 13:10:17
  9,4,2010 da tarım bakanlığında ziraat mühendisi olarak işe sivas hafikte işe başladım kalkınmada öncelikli bölge. Bu yıl itibari ile derece ve kademem kaç olmalı ? teşekkürler
 • Ahmet kahraman
  Ahmet kahraman , 02 Ocak 2016 09:59:10
  Ben 27.07.2000 yılında önlisans mezunu olarak 10/2 sinden işe başladım. 2004 yılında 15 ay olarak uzun donem askerliğimi bitirdim.sicil notlarım hep 90 üstüydü ve 2007 yılına lisans mezunu oldum.benim kademe derem şu an ne olmalı şimdiden çok ama çok tşk..
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 30 Aralık 2015 01:02:30
  bu şekilde hesapla mümkün değil
 • hüseyin fındık
  hüseyin fındık , 30 Aralık 2015 00:57:23
  son bir yıllık bordrom hep yalnış yazılmış. şöyle aralık 2014 8/3 mart 2015 7/1 eylül 2015 8/1 aralık 2015 8/2 mutemete söyledim ama galiba dogru derece ve kadememi oda bilmiyor. yada yapamıyor. şimdi ben eylül 2006 da 12/2 işe başaldım. herhangi bir okul bitirmedim. benim aralık 2015 itibari ile kaçın kaçında olmam gerekiyor. cevaplarsanız sevinirim.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 27 Aralık 2015 16:10:25
  Bu konuda yorum yapamayacağım.Bnde bilmiyorum
 • Hayrettin Erol
  Hayrettin Erol , 27 Aralık 2015 15:39:00
  22.11.1994 tarihinde uzman erbaş olarak 10/2 dereceden göreve başladım.45 Yaşdan dolayı zorunlu olarak memurluğa geçiş hakkından yararlanarak 01.01.2015 tarihi olarak memurluğa başlayacağım. Uzman erbaş iken ortaokul mezunuydum atamam 2014 yılında yapıldı. Fakat şuanda lise mezunuyum. Atamam yapıldığında 6/3 dereceden ambar memuru olarak atandım. Şuan uzman erbaş olarak derecem 3/5 çok büyük kayıplardayım bunun böyle olması doğrumu? Mahkemeye versem kazanırmıyım ne yapmamı önerirsiniz.
 • Göksel
  Göksel , 26 Aralık 2015 00:22:51
  Merhaba Meslek Lisesi mobilya mezunuyum ve teknik egitim Fakültesi mobilya dekorasyon öğretmenligi mezunuyum universitede mobilya bolumunde ogretim gorevlisi olarak basladim. Baslangic k/d 9/1 bunun TEf mezuniyetimden dolayi 8/1 olmasi gerekmezmi. Sicildekiler olmaz diyor fakat benden once baslayanlardan 8/1 olanlar var. 657 sayili kanun 35 mad ortak hukumler a bendine gore. Ne yapmam gerekir. Mai adresime yazarsaniz cok sevinirim.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 24 Aralık 2015 16:15:44
  hasan bey sorunuza cevap verdim ama nedense silinmiş.hasan bey çok yakında web program yayınlanacak ha gayret siz kendiniz rahatça hesaplayabileceksiniz
 • Hasan
  Hasan , 24 Aralık 2015 14:24:57
  Dün akşam özenerek yazdığım uzun açıklamalı sorum silinmiş. Anlamadım. Sorum en altta gözüküyordu oysa.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 23 Aralık 2015 22:55:39
  hazırlık sınıfı terfisi yapılmadıysa 7/3 doğrudur.
 • SERDAR ÖZTÜRK
  SERDAR ÖZTÜRK , 23 Aralık 2015 14:21:13
  22.10.2001-29.06.2007 TARİHLERİ ARASINDA DÖNEM DÖNEM ÖZEL SEKTÖRDE UNVAN DIŞI (UNVANIM SAĞLIK TEKNİKERİ) ÇALIŞTIM. 21.08.2003-21.11.2004 TARİHLERİ ARASINDA 15 AY ASKERLİK GÖREVİMİ TAMAMLADIM. 1196 YILINDA 4 YILLIK SAĞLIK MESLEK LİSESİNİ BİTİRDİM. 11.07.2007 TARİHİNDE SAĞLIK BAKANLIĞINA 4/B’ Lİ OLARAK ÖNLİSANS MEZUNU SAĞLIK TEKNİKERİ OLARAK ATANDIM. 01.08.2011 TARİHİNDE 657′ YE TABİ KADROYA GEÇTİM. SAMSUN\' DA GÖREV YAPIYORUM.BUGÜN İTİBARİYLE DERECE KIDEM 7/3 OLARAK GÖRÜNMEKTEDİR. DERECE KIDEM KONUSUNDA YANLIŞLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 18 Aralık 2015 11:58:09
  personel siciile başvurunuz size yardımcı olacaktır.
 • Mahmut
  Mahmut , 18 Aralık 2015 11:09:48
  Merhabalar Peki bu kademeyi işletmek ve geriye dönük ödemeyi almak için nasıl bir dilekçe yazmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz?
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 17 Aralık 2015 20:40:45
  terfi tarihinizin geçerli sayıldığı tarihe kadar alabilirsiniz
 • mahmut
  mahmut , 17 Aralık 2015 20:15:11
  Merhabalar Ben Haziran 2011de göreve başlayan bir biyoloğum. Şu anda 7/3 olarak görünüyorum. Yalnız lisede hazırlık okuyanlara 1 kademe eklendiğini yeni öğrendim. Bununla ilgili başvuru yapmayı düşünüyorum. Eksik kademeden dolayı geriye dönük ödeme alma şansım var mı acaba?
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 04 Aralık 2015 01:20:46
  dereceniz 3/3 2016 1 kademe almanız gerekir
 • Şebnem Öğretmen
  Şebnem Öğretmen , 03 Aralık 2015 21:42:29
  Cevaplarınızdan ve ilginizden dolayı öncelikle teşekkür ederiz.Ben 25 .09.2001 de öğretmenliğe başladım.Daha önceki 2 yıl 6 ay 9 günlük banka da çalışmamı emekliliğime saydırdım.Şuan maaş müktesebim 25 eylül 2015 itibariyle 4/3 , emekliliğim 16 Mart 2015 itibariyle 3/3. Öncelikle bu doğrumudur? Bir de 01.01.2008 de 64.maddeden 1 kademe aldım.Yeni 37.madde kademe ilerlemesine göre 8 yıl olumsuz sicil şartı var.Buna göre 01.01.2016 da 1 kademe alacakmıyım? Teşekkürler.
 • Mustafa Cahid DOĞAN
  Mustafa Cahid DOĞAN , 02 Aralık 2015 23:02:42
  Merhaba, 1989 Yılında liseyi,1992 yılında yüksek okulu bitirdim. 02.11.1994 tarihinde uzman erbaş olarak göreve başladım. ve 2001 yılında 4 yıllık lisans diplomamı aldım. Uzman Erbaşlar lise mezunu olarak değerlendirilip. 10/1 başlamasına rağmen okul için kademe ilerlemesi yapılamıyor ve 3 ten aşağı inemiyordu. 2014 yılında 3/4 derece ve kademede iken. 01.01.2015 tarihi itibari ile VHKİ olarak memuriyete geçtim. Şimdi derece ve kademem ne olmalıdır. (Kurumum 15.08.2015 itibari ile 1/1 diyor) Teşekkürler....
 • sineralya
  sineralya , 30 Kasım 2015 16:57:24
  Kolay gelsin. 15 Kasım 2006 yılında lise mezunu olarak hemşire ünvanı ile 12/3 olarak göreve başladım. 2009 yılında ön lisans, 2013 yılında lisans, 2015 yılında ise yüksek lisanstan mezun oldum.Kademe derecemin kaç olması gerektiğini ve doğum yılı nedeni ile emsale takılma konusunu öğrenmek istiyorum. (1989 doğumluyum)
 • şerife nur
  şerife nur , 14 Kasım 2015 22:56:31
  iyi çalışmalar ben 02/03/2007 yılında Mardin mazıdağı ilçesinde göreve başladım ve 2011 hazirana kadar burada çalıştım şu anda izmirde öğretmenliğime devam etmekteyim şu anda kıdem ve dercemin kaçta olması gerekir yardımcı olursanız sevinirim(doğuda çalışanlara 2 yıla bir kıdem verildiğini duydum acaba bir yanlışlık mı var acaba)
 • Sinan
  Sinan , 11 Kasım 2015 16:53:33
  2003 te Endüstri Meslek Lisesi mezun oldum. 2009 de emniyette Teknisyen Yardımcısı olarak göreve başladım. 2010 da Teknik Eğitim fakültesi 4 yıllık Otomativ Öğretmenliği mezunu oldum. 2009 da 12/2 sinden başlamıştım.2010 da 12/3 u olduğum esnada diplamamı verdim. hangi derecenin hangi kademesinde olmam gerekirdi?
 • murat devecioğlu
  murat devecioğlu , 06 Kasım 2015 12:21:39
  Merhabalar. ben Anadolu öğretmen lisesinde 1 yıl hazırlık olmak üzere 4 yıl lise ve ardından 4 yıllık üniversite okudum. 2011 yılı nisan ayında sözleşmeli mütercim olarak göreve başladım. 2 ay sonra kadroya geçtim. şu an kadro/derecem 8/3 olarak görünüyor. yanlış olduğunu düşünüyorum. cevabınız için şimdiden teşekkürler.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 31 Ekim 2015 16:55:33
  ne emsali okul bitirmişin emsalden haberlemi yokmuş.
 • ibrahim
  ibrahim , 31 Ekim 2015 15:52:11
  Derecem ilerlemeliydi ama emsal istiyorlarmış sanırım bu durumda ne yapabilirm?
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 31 Ekim 2015 01:33:06
  dereceniz ilerlemesi gerekirdi.
 • İbrahim
  İbrahim , 30 Ekim 2015 20:26:27
  2012 De pmyo dan mezun oldum 9/2 olarak 2015 de aöf den lisans tamamladım 8/2 deyim şuanda lisans tamamlamam herangi bir değişiklik oluşturmamış sizce 7/1 olması gerekmezmiydi?
 • Fatih
  Fatih , 29 Ekim 2015 20:51:08
  08.08.2011 de SML hemşirelik bölümünden mezun oldum ve 15.09.2011 de 4B li olarak hastaneye atandım. 21.10.2013 de 657 kadroya geçtim.25.05.2015 te önlisanstan mezun oldum,14.07.2015 te önlisans Sağ. Kur. İşl. Ne intibakım yapıldı. 21.10.2015 tarihiyle derece kademem 9/3 ü olması gerekmiyor mu? Kişisel veri bankasından kontrol ettiğimde SML GERİ ÇEKME adı altında 1 kademe aşağı düşürülmüşüm ve derece, kademem 9/1 gözükmektedir?
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 23 Ekim 2015 15:53:49
  hizmete sayılması için özelde öğretemlik yapmış olmanız gerekir
 • Tümer
  Tümer , 23 Ekim 2015 15:32:27
  2014 yılında teknik öğretmen olarak atandım. Öncesinde 2007-2014 yılları arasında bölümümle ilgili tekniker pozisyonunda özel bir sektörde aralıksız görev yaptım. Buradaki yapmış olduğum çalışmalar derece veya kademe ilerlemesi için etkisi varmıdır? 7 yıllık özel sektör çalışmamın memuriyete herhangi bir faydası olur mu?
 • MUTEMET ADLİYE
  MUTEMET ADLİYE , 23 Ekim 2015 14:04:06
  tabi 2011 yılında kadroya geçtim
 • MUTEMET ADLİYE
  MUTEMET ADLİYE , 23 Ekim 2015 14:00:39
  Ben 25/09/2015 yılında sözleşmeli zabıt katibi olarak (lise mezunu olarak) görev başladım. daha sonra 2 ay sonra 2 yıllık üniversite bitirdim. Liseyi 2006 yılında bitirdim. 2 yıllık üniversiteyi 2009 yılında bitirdim. Lisansı da 4 yıllık üniversiteyi de 2015 yılında bitirdim. Benim şu anda kadro derecemin kaç olması gerekiyor.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 23 Ekim 2015 08:17:41
  arkadaşlar derece kademe için detaylı bilgiler olması gerekir 3 gün orda 5 gün ordan hesaplamayla derece ilerlemez. fatih bey özelde geçn sürelerinizin 3/1 i derecenize sayılır.
 • fatih
  fatih , 23 Ekim 2015 01:51:11
  Yani ekim 2015 itibari ile derecem sizce nedir
 • fatih
  fatih , 23 Ekim 2015 01:50:01
  Hocam 2003 yılı inşaat teknikeri mezunuyum aynı yıl ssk girişim var 916 gün ssk hizmetim var 2008 Mayıs ayında sözleşmeli olarak çalışmaya başladım 2013 haziran ayında KHK ile kadro atamam yapıldı özel sektörde tekniker olarak çalıştığıma dair çalıştığım firmalardan yazı aldım sizce kademe ve dercem ne olmalıdır Teşekkürler
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 22 Ekim 2015 09:10:10
  bu durumu bende anlamış değilim kriter ne alınıyor.
 • mehmet
  mehmet , 22 Ekim 2015 08:50:22
  belediyede gih sınıfında şef olarak görev yapmaktayım.kadro derecemiz 3 ten aşağı düşürülmüyor.\"657 sayılı Kanunun 67’nci maddesinde yer alan “Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması” şartı, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3’üncü maddesiyle anılan maddede yapılan değişiklikle “boş” ibaresi kaldırılarak “bir üst dereceye yükseltilebilirler” ibaresi de “üst derecelerine yükseltilir” olarak yeniden düzenlenmiştir\" bu durumu kadro derecemizin yükseltilmesi önündeki engelin kaltığı şeklinde yorumlamamız mümkünmüdür.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 22 Ekim 2015 00:30:13
  evet 2 kademe daha almanız gereklidir
 • Kenan
  Kenan , 21 Ekim 2015 23:55:12
  Merhabalar, Elektrik Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Liseyi, 4 yıl Anadolu Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde okudum. Sonra 2 yıl Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümünü bitirdim ve son olarak Elektrik öğretmeliği okuyarak mezun oldum. Aşağıda belirtilen maddeye göre, 1 kademe lise hazırlıktan alamam gerekirken, ayrıca lisede okuduğum bölümü üniversitede de devam ettirdiğim için 1 kademe daha almam gerekli olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak aşağıdaki maddeye göre en az 2 kademe almam gerekli midir? Birde 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu için herhangi bir kademe almam söz konusu mudur? Teşekkür ederim. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 6 fıkrasının (b) alt bendinde \"b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.\"
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 20 Ekim 2015 23:26:43
  terfi yazısında ne zamandan geçerli olacağı yazar.ben bilmiyorum diye bir şey yok yapmak zorundalar.dilekçe ile yapılmasını isteyin
 • fatih
  fatih , 20 Ekim 2015 20:50:54
  sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. maaş hesabımda son 2 yıla ait epey yanlışlık var. önce şunu öğrenmek istiyorum ... mebbis te 6/1 d/k için terfi tarihim haziran 2014 fakat onay tarihi mart 2015 olarak yazıyor. geriye dönük ödeme almak istiyorum . acaba ek bordro yapılırken terfi tarihi mi esas alınıyor onay tarihimi esastır. aradaki kayıp geri alınabiliyor mu? eğer alınıyorsa okulda ki görevli arkadaş nasıl yapıldığını bilmediğini söylüyor. ilçedeki görevlilerde yapamayacaklarını belirtiyor. dışardan birisine yaptırmamı söylüyorlar, bu hesaplamaları yapmama hakları var mı? teşekkürler
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 20 Ekim 2015 13:15:24
  terfi yazınızda kaçından geçerli diyorsa o tarihten ödeme yapılır.
 • Ruken GÜLTEKİN
  Ruken GÜLTEKİN , 20 Ekim 2015 09:31:03
  kalkınmada öncelikli illerden dolayı 01.01.2014 te terfi gelmişfakat normal terfim 10..2015 4ün2 i si ooldum.yan ödemelerde de değişme oldu .bu arada alacağım farklar 1500 gibi bir rakam mmaşıma yansıdı.sonra geri istediler.normal terfi tarihini baz aldılar.Burada nasıl bir yol izlenmelidir.
 • TURAN YILDIRIMOĞUZ
  TURAN YILDIRIMOĞUZ , 20 Ekim 2015 08:37:01
  2000 yılı temmuz ayında, bekçi kadrosu ile, ortaokul mezunu olarak, 14/2 den memuriyete başladım. 3. yilımda liseyi bitirdim. 8. yılımda iktist fakültesi, kamu yonetimi bölumünü btirdim. 2013 yılında müdürlük sınanını kazanarak, su işleri müdürlüğüne atandım. Göreve Erzurum büyük şehir belediyesinde başladım, şimdi Artvin/ Borçka belediyesinde görev yamaktayım. Geçmiş dönemden, 520 gün sigortam, 16 sene 3 ay bağkur sigortam var. 2000 temmzundan bu güne memurum. kademem ve derecem ne olabileceği hususunda yardımcı olmanızı rica ediyorum.
 • ilhan
  ilhan , 15 Ekim 2015 13:38:47
  teşekkür ederim.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 15 Ekim 2015 13:13:04
  bu derecede ne özel hizmet tazmınatı ne de ek gösterge oynar.sadece gösterge oynar oda kuruş ya artar yada artmaz.
 • ilhan
  ilhan , 15 Ekim 2015 12:07:12
  selamlar. askeri bir kurumda yardımcı hizmetler kadrosunda memurum, 15-09-2015 itibarıyla 4/3 olan derece kademem lisans diploması vermemle 3/2 derece kademesine indim lakin maaşımda 1 kuruş artış olmadı, mutemetliğim yardımcı hizmetler kadrosu için bu derece kademe aralığında bir maaş artışı olmamaktadır demekte. ben pek inanamadım açıkcası diğer bir bakış açısı olarak yardımcı olabilirseniz sevinirim. bordro dökümanı gerekse iletişim bilgisi bırakırsanız gönderebilirim teşekkürler.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 09 Ekim 2015 22:21:04
  hazırlık okuyanların derece kademeleri yeni gönderilmeye başladı sizinde gelecektir
 • Hasan Şahin
  Hasan Şahin , 09 Ekim 2015 18:31:48
  Merhabalar sayın editör. Az önce derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili araştırma yaparken, bir sitede şöyle bir dipnot gördüm; \"eğer memur lisede hazırlık görmüş ise derecesi 9/2 den başlar. Ben hazırlık alıp liseyi 4 yıl okudum (anadolu lisesi) daha sonra önlisans anestezi Teknikerliği ni bitirdim ve anestezi teknikeri olarak atandım. Derecem 10/2 den başlamış. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?hazırlık okuduğum için 9/2 den başlatmaları gerekir miydi? Birde şuan Doğu da ve ilçede görev yapıyorum bu durumda 2 yılda 2 kademe mi yoksa 3 kademe mi ilerlerim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 09 Ekim 2015 00:01:59
  deceniz 4/1 dir
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 09 Ekim 2015 00:01:00
  hocam sizin iş karışık açıkçası bnde anlayamadım
 • TEKİN ÇETİN
  TEKİN ÇETİN , 08 Ekim 2015 16:40:13
  11/11/200 tatihinde havva kuvvetlerinde uzman çavuş olarak göreve başladım 11/11/2007 de kendi isteğimle istife ettim hizmet(yıpranma)21 ay olarak işlendi derecem ise 7/1 olarak ayrıldım 02/11/2008 de adalet bakanlığında infaz koruma memuru olarak böreve başladım. düz lise mezunuyum şimdiki bulunduğum kurum derece kadememin durdurulduğunu 2019 ilerleyeceğin söylüyor ne yapmalıyı bu durumda bana yardımcı olursanız sevinirim
 • Zafer BARAN
  Zafer BARAN , 08 Ekim 2015 16:28:27
  Öncelikle aydınlatıcı bilgilerinizden dolayı teşekkür ediyorum.Ben 28/03/2001 tarihinde Lise mezunu olarak 13/3 dereceyle Meb\'de göreve başladım.Lise diploma tarihim (29/01/2001)(18 ay )askerlik saydırdım.2010 yılında Önlisans mezunu oldum.Bu zamana kadar 1 Derece devlet tarafından verildi+2 defada sicil notu ortalamasından kademe aldım.Şu anki derecem Ağustos itibariyle 4/1 benim öğrenmek istediğim derece hesaplamam doğrumudur,emsale takıldığım söylendi.Şimdi 4 yıllık ünv.bitirmek istiyorum faydasının olmayacağı söyleniyor.Yardımcı olursanız sevinirim.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 08 Ekim 2015 14:56:33
  lisan sın etkisi olur
 • Hamit BAYER
  Hamit BAYER , 08 Ekim 2015 14:48:41
  Benim öğrenmek istediğim 2000 yılında ortaokul mezunu olarak 14/2 işe başladım 2005 lise bitirdim terfi aldım ve 2011 yılında önlisans mezunu oldum emsale göre intibak yapıldı ve 5/2 oldum şimdi 3/1 derecem ben lisans mezunu olunca tekrar terfi almam gerekir diyorum özlükteki arkadaşlar olmaz diyor lisansın etkisi olmaz diyorlar bence yanlış
 • serkan kurt
  serkan kurt , 05 Ekim 2015 14:47:18
  1 SAMSUN LADİK 31/03/2003 31/03/2004 16 2 DİYARBAKIR EĞİL Sarıca Köyü İlköğretim Okulu 12/07/2006 15/02/2010 108 3 TRABZON BEŞİKDÜZÜ Beşikdüzü Ticaret Meslek Lisesi 16/02/2010 05/05/2010 2 4 TRABZON BEŞİKDÜZÜ Beşikdüzü Ticaret Meslek Lisesi 06/05/2010 14/06/2011 5 TRABZON BEŞİKDÜZÜ Beşikdüzü Ticaret Meslek Lisesi 14/06/2011 22/07/2014 0 6 TRABZON BEŞİKDÜZüFatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22/07/2014 23/03/2015 5 7 TRABZON ARSİN Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 23/03/2015 05/10/2015 6 çalışma yıllarım yukarıdaki tabloda ki gibidir. şu anda 6/1 kıdem derece var. diyarbakırda görev yaptığım yıllarda sözleşmeli olarak çalıştım. daha sonra kanunla beraber kadroya geçtim. doğu görevi sırasında 2 yıla 1 kademe derece vermediler bana. artı olarak sicilden 6 yıla bir de almadım. öğrenmek istediğim bu değerlendirmem doğrumudur. doğruysa sizce ne yapmalıyım? tşkler
 • bünyami kalkan
  bünyami kalkan , 22 Eylül 2015 09:39:50
  merhabalar ben 2000yılının 7. ayında orta okul mezunu olarak itfaiye erliğine giriş yaptım lise sondan dersim olduğu için 2002 de lise mezunu oldum daha sonra 2012 de görevde yükselme sınavına girdim çavuş oldum 2015 yılındada 4 yıllık lisans mezunu oldum askerliğimi 1998 de yaptım şu an hangi derece ve kademede olmalıyım nasıl hesaplanır. yazarsanız mailime gönderirseniniz şimdiden teşekkür ederim.
 • Kader DEMİRKAN
  Kader DEMİRKAN , 18 Eylül 2015 00:28:20
  iyi akşamlar,1969 doğumluyum. 1996 yılında 4 yıl süreli İmam Hatip Lisesini dışarıdan bitirdim. 13 ARALIK 1996 tarihinde memuriyete başladım. 1996 yılındaki Üniversite sınavı ile 4 yıllık kamu yönetimi bölümüne kayıt yaptırdım ve hiç sene kaybım olmadan 03 Haziran 2001 yılında mezun oldum ve hemen dilekçemi vererek intibakımın yapılmasını istedim.memuriyete başlangıç derecem 13-3 olarak yapılmış.6 yıllık sicilden iki defa kademe ilerlemesi aldım.2005 yılında verilen 1 dereceden yararlandım.Fakülte diplomama göre intibakım yapıldığında bundan sonraki derece ve kademe ilerlememin 14 Ağustos itibari ile yapılması yazıyordu.intibakım yapılırken arkadaşlarım bir kademe eksik verildiğini söylediler çalıştığım kuruma bu durumu sorduğumda emsale takıldığımı söylediler.Memuriyete girdiğimde derece ve kademe konusunda bilgim yoktu.Şimdi bazı terslikler olduğunu fark ettim.Bunlar, Başlangıç derecem; memuriyete ilk girdiğim kurumda aday memurluk süresi 2 yıldı.2 yıl sonunda asaletimiz tastik oluyordu.Aynı bakanlığın bir başka kurumuna geçtiğimden 2 yıllık kadememin verilmesi gerekirken 1 yıl kademe işlendiğini fark ettim.Şu anda derece ve kademem 3\'ün 3\'ü.ÇALIŞTIĞIM KURUMDA 1997 yılında ortaokul mezunu olarak memuriyete kazancı olarak girmiş daha sonra açıköğretim lisesini bitirmiş,liseden mezun olduktan sonra 2 YILLIK AÇIKÖĞRETİM bölümünden mezun olmuş ve 2015 yılı itibari ile fark derslerini vererek 4 yıllık lisansı tamamladıktan sonra intibakı yapılarak 1\'inci dereceye düşürüldü. Bu bilgilere göre ben neden emsale takılıyorum. MEMURİYETE başlangıç derecemi 1 kademe ilerlemesi vererek mi düzeltirler yoksa kitaplarda araştırdığım gibi 12/3\'den başlamam gerekiyorsa arada 1 derece fark var.neye göre yapılır.Verdiğim bilgilere göre olması gereken derece ve kadememi hesaplar ve en kısa zamanda bana bilgi verirseniz çok minnettar olurum.
 • sinan
  sinan , 07 Eylül 2015 16:49:38
  teşekkürler
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 03 Eylül 2015 14:38:18
  bu şekilde yolluk hesaplanmaz bir kalem unsurları var.
 • kemal dilek
  kemal dilek , 03 Eylül 2015 13:59:57
  Selamlar . ben 01.04.2015 tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçici görevlendirilmişim. vhki. derece 2/2. üç gün izin kullanmışım. 5 ay doldu. 30 ekim itibariyle 6 ayım dolacak. 5 aylık geçici görev yolluğum ne kadar olur bir de 6 ay sonunda toplam ne kadar olur. bildirirseniz sevinirim teşekkürler.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 01 Eylül 2015 23:51:43
  dereceniz 3/2 olmalıdır özgür bey
 • özgur
  özgur , 01 Eylül 2015 22:14:21
  teknik hizmetler sınıfında 2000 yılında 9/2 tekniker olarak memuriyete başladım. 2008 yılında kamu yönetimini bitirdim..lisansı öğrenimini bitirdiğimden dolayı derece ve kadememde bir değişiklik olmalı mı...şuanda bahsettiğim gibi 2005 de verilen dereceyle 3/2deyim doğrumudur...
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 01 Eylül 2015 21:38:49
  özgür bey durumunuzu çözmedim biraz daha detay..
 • özgür
  özgür , 01 Eylül 2015 16:13:21
  1998 yılında 2 yıllık önlisansı bitirdim. 01/08/2000 yılında tekniker olarak 9/2 memuriyete başladım. 2008 yılından kamu yönetimi bölümünden mezun oldum. 2005 yılında verilen 1 dereceyle beraber şu andaki derece kademem 3/2 doğrumudur.çalışdığım işyeri lisansdan dolayı her hangi bi kademe ilerlemesi vermedi. Konuylaa ilgili tarafıma bilgi verirseniz sevinirim...İyi çalışmalar...
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 26 Ağustos 2015 00:55:30
  dereceniz değişeceğinden maaşınızda artacaktır.
 • 5/1 den 4/1 e düşmek...
  5/1 den 4/1 e düşmek... , 25 Ağustos 2015 22:29:32
  Merhaba... 2006 yılında polis memuru olarak göreve 9/2 sinden başladım. Meslek içerisinde 4 yıllık üniversiteyi bitirdiğimden ve de 8 yılımı tamamladığımdan 2014 yılında kadrom 3 e düştü. Şu anda kadrom 3, derece/kademem ise 5/1 idir. Sorum şu şekilde olacak. Hükümet~memur sendikaları görüşmelerinden biliyorsunuz 2005 sonrası göreve başlayan memurlara 1 derece verilecek. Verildiğinde 5/1 inden 4/1 ine düşeceğimden maaşım artacak mı? Artarsa ne kadar artmış olacak... Teşekkür ederim.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 23 Ağustos 2015 11:37:23
  kadir bey sorunuz beni aştı :) bende kararsız kaldım.
 • Kadir
  Kadir , 22 Ağustos 2015 18:22:06
  Merhaba, 30.07.2012 tarihinde sağlık meslek lisesi, hemşirelik bölümünden mezun oldum. 04.01.2013 tarihinde 4b\'li olarak göreve 12/3 derece/kademe ile göreve başladım. 01.11.2013\' de kadro verildi. 04.01.2014\'te 11/1 derece/kademesi\'ne yükseldim. 14.01.2015\'de derece/kademe verilmemiş SML/geri çekme işlemi yapılmış, yani sağlık meslek liselerini 3 yıldan saymışlar. 15.02.2015\'de Aile Hekimliği sistemine geçiş yaptım. 25/05/2015 tarihinde Ön Lisans mezunu oldum ve dilekçe ile kuruma başvurumu yaptım. 14.07.2015 tarihinde \"intibak\" adı altında derece/kademem 10/2 \'sine yükseltilmiş. Son olarakta 31.07.2015 tarihinde \"Yıllık Drc./Kdm. Terfisi\" adı altında derece/kademem 10/3 \'üne yükseltilmiş. Hesaplamalarda bir yanlışlık varsa yardımcı olabilir misiniz. (Sağlık meslek liselerinin 3 yıl sayılması olayı için dilekçe verip 1 kademe ilerleme alabilir miyim.) Yardımcı olursanız sevinirim. İyi günler.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 10 Ağustos 2015 13:49:23
  mutemete bili veriniz maaşa işlesin geçerlilik tarihinden buyana fark alırsınız.
 • recai yaşar
  recai yaşar , 10 Ağustos 2015 13:27:53
  merhaba benim kadro derecem ve aylık derecem 7\'nin 2\'si olarak mebbiste görülüyor ancak e bordroda 9\'un 2\'si olarak görünüyor.düzeltmeyi nerden yaptırabilirim ve yaptırdığımda emekliliğe kesinti daha fazla mı olur maaşımda ne kadar fark alabilirim bilgilendirirseniz sevinirim
 • Memur k.
  Memur k. , 08 Ağustos 2015 01:47:29
  Çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ederim. --- 15/06/2007 de (Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirdim). --- 03/02/2010 de (2 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirdim) --- 03/04/2012 tarihinde memuriyete başladım --- 03/06/2013 de (4 yıl sÜreli yüksek öğrenimi bitirdim) Gün itibari ile derece ve kademem nasıl olmalı ayrıca 2016 yılı terfi tarihim ne zaman olacak. İyi çalışmalar yardımsever insanlar
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 05 Ağustos 2015 09:35:25
  maaşta kaybınız yok emekli olurken derecenize göre hesaplanır
 • Kemal Dilek
  Kemal Dilek , 05 Ağustos 2015 09:21:35
  emekliye esas derecem 1 olması gerekirken ödemeye esas derecem olan 2/2 olarak girilmektedir. herhangi bir kaybım var mı veya ne gibi bir kaybım olmaktadır. teşekkürler
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 04 Ağustos 2015 20:09:29
  kadro aylığınız için söyledim ea dereceniz 1 e düşmüş olması gerekir
 • kemal Dilek
  kemal Dilek , 04 Ağustos 2015 16:36:12
  Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Memuriyetten önce 799 gün sigortalı çalıştığım için ve bu süreyi de saydırdığım için emekliye esas derece ve kademe ödemeye esas derece ve kademeden farklı olması gerekmez mi. benim emekliye esas derece kademe de ödemeye esas derece kademe aynı. 2/2
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 04 Ağustos 2015 14:48:51
  2/2 ek gösterge 1600 yapar
 • kemal dilek
  kemal dilek , 04 Ağustos 2015 13:58:07
  Soruma ünvanımı sormuşsunuz ben VHKİ yim
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 04 Ağustos 2015 13:47:26
  kemal bey ünvanınız nedir
 • kemal dilek
  kemal dilek , 04 Ağustos 2015 11:34:54
  ben 23.02.1996-14.05.1998 tarihleri arasında sosyal yardımlaşma vakfında sigortalı olarak çalıştım. işe başladığımda 2 yıllık yüksek okul mezunuydum. 14.05.1998 tarihinde ziraat bankasında memur olarak işe başladım hiç ara vermeden 03.10.2002 tarihinde kurum değiştirerek kaymakamlıkta çalıştım halen devam etmekteyim. 2003 6. ayda 4 yıllık fakülte mezunu oldum. devlet tarafından verilen derece ile iyi sicilden almış olduğum dereceler de göz önünde bulundurularak şu anda emekliliğe esas ve ödemeye eesas derece ve kademelerim ile ek göstergelerim kaç olmalıydı. benim şu anda sistemde kayıtlı derece vve kademem 2/2 emekliliğe ve ödemeye esas ikiside. hizmet birleştirmesi de yaptım ayrıca sigortalı geçen 799 günü teşekkürler
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 28 Temmuz 2015 20:26:27
  8/2 olması gerekir
 • hamidullah
  hamidullah , 28 Temmuz 2015 17:00:36
  2005 yılında lisans mezunu oldum. 2006-2012 yılları arası özel sektörde ssklı olarak çalıştım. 18/07/2015 yılında sözleşmeli olarak atandım. 27/09/2015 tarihinde kadroya geçtim derece ve kademem ne olması lazım 8/2 görünüyor
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 06 Temmuz 2015 16:16:00
  5510 sonrası gih memurlarda hizmet birleştirmenin bir getirisi olmuyor maalesef
 • Köksal
  Köksal , 06 Temmuz 2015 16:14:36
  Sayın Yetkili... 15-07-2007 yılında büyükşehir belediyesinde lisans mezunu olarak sözleşmeli işçi statüsünde görev yaptım. 2014 yılında kpss ile bir farklı bir kuruma memur olarak atandım. Atandığım kurumda boş kadrım 7 kazanılmş kadrom ise 9 ile başladı. Ardından 2015 yılında asaletimi alıp önceki çalıştığım kuruma memur olarak geçiş yaptım. Burada hizmet birleştirmesi yapıldı fakat kazanılmış derecem de bir değişiklik olmadı. Bir yanlışlık mevcutmudur. Varsa bu konuda bana aydınlatıcı bir cevap verebilir misiniz? Teşekkkürler...
 • Burak
  Burak , 03 Temmuz 2015 14:16:35
  Memuriyete giriş tarihi :31/12/2015 Önlisans Mezuniyet: 03/09/2012 Lisans Mezuniyet 05/06/2015. Lisans Mezunu olmadan önce 9/1 idim, Lisans bittikten sonra terfim değişti 9/2 oldum. 31/12/2015 de bir derece alacakmıyım? hesaplamalar doğru mu ? emsalemi takıldım . cevaplarsanız sevinrim.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 25 Haziran 2015 14:40:31
  Bunu bende ilk defa duydum :)
 • VOLKAN KÖSE
  VOLKAN KÖSE , 25 Haziran 2015 11:55:05
  Derece ve kademe alacak memurun bilgilerinde \"6 ay kıdem\" şeklinde bir açıklama var ise, derece kademin uygulanma tarihi değişirmi?
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 25 Haziran 2015 10:36:23
  tasdik olarak memuriyetin başladığı 04.06.2015 tarihi
 • volkan köse
  volkan köse , 25 Haziran 2015 09:58:04
  04.06.2010 tarihinde asaleti onaylanan memur, Vergi müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamış ve ilerleyen yıllarda 04.06... tarihlerinde bir kademe ilerlemiştir. söz konusu Vergi Müfettiş Yardımcısı 23.05.2014 tarihinde Vergi Müfettişliğine terfi etmiş ve bu terfi sebebi ile 8/1 derece/kademe iken 7/1 e yükselmiştir. 2015 yılı için söz konusu Vergi Müfettişine kademe verilirken asaletin tasdik olarak memuriyetin başladığı 04.06.2015 tarihini mi, yoksa ünvan değişikliği sebebi ile son terfisini almış olduğu 23.05.2015 tarihini mi esas almamız gerekir. iyi çalışmalar
 • kadir
  kadir , 20 Haziran 2015 17:55:59
  Hocam iyi günler ben meslek lisesi mezunuyum 2003 yılı Ocak ayında işe başladım 2010 yılında 2 yıllık önlisans diplomasını verdim 2015 yılı haziran ayında da 4 yıllık lisans diplomasını verdim ancak emsale takıldığımı söylediler kesinti filan yapılacak dediler bu konuda bana ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz 4/1 ne düşermişim ve kesinti durumu hakkında
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 18 Haziran 2015 21:28:47
  ünvanda değişiklik sınavı bazı istisnalar dışında derece ilerletmez sizinde ilerlemez.
 • hasan kara
  hasan kara , 18 Haziran 2015 12:15:38
  Arkadaşım 4/2 dereceli Tahsildar görevi yaparken. Teknik lise mezunu olduğundan, Ünvan değişikliği sınavına girdi. Teknik Hizmetler sınıfına geçiş yaparak, 3 dereceli Ölçü Ayar memuru kadrosuna atandı. Fakat derece kademe ilerlemesi halen 4/2 olarak devam etmektedir. DERECE KADEME ilerlemesi yapılması gerekmez miydi?
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 18 Haziran 2015 11:44:18
  Ünvana göre değişebilir.Düz lise bitirip gih olarak memuriyete giren biri buna ilave 4 yıllık hemşirelik bitirip.hemşirelik ünvan değiştirmeye girerse derecesi mecburen değişecektir.çünkü 9/1 den başlaması gerekecekti
 • HASAN KARA
  HASAN KARA , 18 Haziran 2015 11:28:58
  GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ TUTULAN BİR MEMURUN, SINAVI KAZANMASI HALİNDE DERECE KADEME İLERLEMESİ NASIL YAPILIR ? Sınavı kazanan bir arkadaşımıza personel müdürü Görevde yükselme sınavının derece kademe ilerlemesini yapamayacağını, memurluktan emekli olursa o kadronun karşılığında emeklilik hakları kazanacağını söylemiş olup, Memurun görev yaparken derecesini yükseltmeyeceğini belirtmiştir. Personel müdürünün söylediği doğrumudur? hangi Kanunun maddesine göre böyle bir cevap vermiştir. ilginize teşekkür ederim.
 • Şeref Kale
  Şeref Kale , 16 Haziran 2015 10:29:27
  Ankara Meslek Yüksek Okulu (2 yıllık) 1979 mezunuyum. 1978 yılından itibaren memur-şef ve iki yıldır da Uzman olarak görev yapmaktayım. Derecem 1/4, Kademem 1/4 Kadrom ise 2 dir. 3 ve 4 yıllık Yüksek okul mezunları Bakanlığımızda1. kadroyu almalarına rağmen, personel daire başkanlığı bana okulumun iki yıllık yüksek okul olması nedeniyle 2 kadroyu verdiler ve 1. kadroyu istememe rağmen 1. kadroyu veremelerinin okulumun iki yıllık yüksek okul olması nedeniyle mümkün olmadığını söylediler.(18.04.199 tarihinden önce iki yıllık yüksekoükul mezunu olanların şube müdürlüğü sınavlarına grebileceği ve Daire başkanı veya daha üstü kadrolara atanabilecekleri hakkında 08.07.2005 tarih ve 12359 sayılı kanun ile 15.03 1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlhar Kurulu Kararına göre \"Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.\" kararlarına göre bana 1. kadronun verilmesi gerektiğini düşünmekteyim.) Meyilime iki yıllık yüksek okul mezunu olmam nedeniyle 1. kadronun tarafıma verilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda bilgi verilmesini istirham eder saygılarımı sunarım.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 20 Mayıs 2015 19:17:05
  bu şekilde hesaplamımız mümkün değil detay ekleri görmek gerekir.yada eklere bakarak şu şekilde aşağı yukarı ücret çıkarabilirsiniz EK GÖSTERGE AYLIĞI: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktarı ifade etmektedir. 1995/4625 sayılı Danıştay kararı gereğince, kazanılmış hak aylığına esas dereceler ek gösterge aylığının hesaplamasında kullanılmaktadır. Ek Gösterge Aylığı=Ek Gösterge Rakamı*Aylık Katsayı öRNEK: 4 üncü dereceli bir kadroda görev yapmakta olan Öğretmenin ek gösterge aylığı: 1100 X 0,079308=.....TL
 • aydın ergün
  aydın ergün , 20 Mayıs 2015 19:08:21
  mrb ben 03.11.1986 yılında işe başladım 2012 yılının 7 nci ayında 2 yıllık makine önlisans bölümünü bitirdim intibakım için dilekçe verdim derece ve kademem 1/4 oldu fakat ek göstergem 1500 yapılmış 2012 yılının 10 ayından beri bu ek göstergeden maaşım yapıldı benim isteğim atölye teknisyeninin derece kademem 1/4 29 yıl 5 ay örnek bir bordro birde geriye dönük maaş farklarımı ne kadar olur tşkrler
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 15 Mayıs 2015 00:37:35
  dava açılabilir.yargı genelde 5 yıldan fazla geri dönen hükümler vermiyor
 • ugur murat
  ugur murat , 15 Mayıs 2015 00:05:12
  yazıda 110 yazmış :) 10 yıl olacak :)
 • ugur murat
  ugur murat , 15 Mayıs 2015 00:03:20
  hocam bız bıraz arastırdık ama kafama takılan soyle bır soru var. 2004 yılında derece ve kadememız 7/2 i iken 01/15/2005 yılında ilçe meb tarafından 1 derece verılerek 6/2 düştük ama o donemdekı okul mudurumuz bunu derece işlemını 2007 yılında mal mudurlugune bildirmiş. şimdi biz gecmıse yonelık olarak o donemın yetkılılerıne dava acmak ıstıyoruz. maddı ve manevı kayıplarımız adı altında. aradan 10 yıl gıbı bır sure gecmıs yınede boyle bır dava acma sansımız varmı.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 13 Mayıs 2015 20:40:02
  Ahmet bey sizin sorunuz bizi aşıyor.Sistemden tün hareketleriniz görülmesi gerekir.
 • Ahmet AYDIN
  Ahmet AYDIN , 13 Mayıs 2015 15:19:06
  15.09.2005 tarihinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Küre Orman İşletme Müdürlüğü emrine Orman Mühendisi kadrosunda atamam yapıldı.2 yıl Kastamonuda çalıştım.26.09.2007 tarihinden itibaren Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü emrinde mühendis olarak çalısıyorum.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesinin son fıkrası “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.72 maddeye göre Kastamonu ve Erzurum illerindeki hizmetim gereği tarafıma ek kademe ilerlemesi verilir mi?
 • Ahmet AYDIN
  Ahmet AYDIN , 13 Mayıs 2015 13:40:15
  Görev Yerlerine Göre Uygulanacak Kademe İlerlemeleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesinin son fıkrası “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu hükmün uygulanabilmesi için öncelikle hangi unvanlardaki görevlilerin her iki yılına bir kademe ilerlemesinden yararlandırılacağının tespiti gerekmektedir. Bu tespit yapılırken personelin, a)- Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle o ile atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olması, b)- Görev yaptığı ilin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında olması, c)- Görev yaptığı ilde veya aynı kapsamda zorunlu hizmet (rotasyon) yükümlüsü ve kalkınmada birinci derecede öncelikli olan birden çok illerde görev yapanların bu illerde başarılı geçen hizmet süreleri toplamının iki yılını doldurmuş olması, d)- Görev yaptığı illerin zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih itibariyle uygulanması, e)- Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca görev yaptığı yerde zorunlu hizmetini tamamlamış olsa da aynı yerde görevine devam ediyor olması, gerekmektedir. 15.09.2005 tarihinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Küre Orman İşletme Müdürlüğü emrine Orman Mühendisi kadrosunda atamam yapıldı.2 yıl Kastamonuda çalıştım.26.09.2007 tarihinden itibaren Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü emrinde mühendis olarak çalısıyorum.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesinin son fıkrası “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Kalkınmada öncelikli İllerden olan Kastamonu ve Erzurum illerindeki 10 yıllık hizmetim gereği tarafıma 72 madde gereği kaç tane ek kademe ilerlemesi verilir ?
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 12 Mayıs 2015 01:00:52
  uğur bey mailden cevapladım
 • ugur murat
  ugur murat , 11 Mayıs 2015 22:50:23
  evrakların maıllerını tekrardan gonderdım bılgınız olsun.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 11 Mayıs 2015 19:59:23
  uğur bey mail adresim dolmuş tekrar gönderirmisiniz.
 • ugur murat
  ugur murat , 11 Mayıs 2015 13:21:49
  8 mayıstakı yorumumda belırtmıs oldugum belgelerı ıletısım adresınıze maıl olarak gonderdım sızden rıcam ınceleye bılırmısınız ?
 • ugur murat
  ugur murat , 09 Mayıs 2015 20:40:23
  iletişim adresı verırsenız bordro ve derece kademe dokumanlarını gondere bılırım
 • ugur murat
  ugur murat , 09 Mayıs 2015 01:33:54
  maıl adresı verırsenız dokumanları gondere bılırım
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 09 Mayıs 2015 01:25:02
  bordro detayı görmeden bu soruya cevap vermemiz mümkün değildir.
 • ugur murat
  ugur murat , 08 Mayıs 2015 22:12:41
  arkadaslar mrb eşim 30-10-1997 tarıhınde ögretmen olarak göreve basladı 2005 yılında almıs oldugu tşkkr belgesınden dolayı 1 derece almıstır ama bu işleme çok geç koyulmuştur. biz o yıldan bu yana kademe ve derecelerdekı yanlıslıklar yuzunden normalde su an 2-1 ıken e bordro sıstemınde 4-3 unden maasını almaktadır bu konuyla ılgılı olarak calıstıgı kuruma basvurduk onlar yanlıslıgın ılce meb de oldugunu ilçe meb e gıttıgımızde ıse yanlıslıgın çalıstıgınız kurumda oldugunu soyluyolar. ve bende dava acmak ıstedıgımı soyleyıncede bana 2 gun sonra gecmıse yonelık olarak yapılmıs olan bır odeme cıkartıldıgını soyledıler fakat burda tutar 1 583 tl yanı yaklasık olarak 10 yıllk farkın 1583 tl olduguna gonul rahatlıgıyla evet demedım. bu konuda yardımcı olabılecek bır arkadas varmı acaba. yaklasık 3 aydır bu işin içinden cıkamadık
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 04 Mayıs 2015 18:13:21
  Murat bey öncelikle ÇKYS çıktısına bakmak gerek yeni kadro dereceniz ne zamandan itibaren geçerlidir.Kuruma ne zamandan itibaren başladığınız bu esnada önemli değil.atıyorum yeni kadronuz nisan 15 den geçerli olsaydı sistem size 1 aylık fark yapıp verecekti. eğer ki 28 inden itibaren geçerli olsaydı ki zannetmiyorum öyle olsun.16 gün kıst fark manuel elden yapılması gerekir. Diğer bir durum yukarıda yazdığınız 11 madde kurum dışı için geçerlidir 2006 da yazılmıştır.yani siz milli eğitim bakanlığından sağlık bakanlığına atanmış olsaydınız bu durum oluşurdu.yani bakanlık farklı olacak. Ama durumunuza buradan yorum yapmak doğru olmaz görmediğim diğer hususlar var bununla birlikte delinmiş bir yönetmelik var.farklı illerde farklı uygulama görmeniz normaldir.çünkü fark yapsalarda kimse suçlayamaz yapmasalarda kimse suçlayamaz.zaten çok bir TL. fark oluşmaz.
 • murat ünlüzeybek
  murat ünlüzeybek , 04 Mayıs 2015 16:59:29
      Merhabalar,       Sağlık bakanlığına bağlı E.A.H.\' den göz hastalıkları ihtisasımı tamamlayıp 59. dönem DHY yükümlüsü olarak bir ilçede uzmanlık hayatıma başlamış bulunmaktayım. Bilindiği üzere asitanlık eğitiminde bizler pratisyen hekim özlük haklarına sahibiz ve maaşlarımızı peşin alıyoruz. DHY atamam belli olduktan sonra kurumdan ilişik kesmeden önce bir sonraki ayın maaşını peşin olarak aldım. Ve ayın 19\' unda yer değişikliği yapmak için eski kurumumdan ilişiğimi kesip ayın 28\' inde de yeni kuruma başlangıç yaptım. Yeni kuruma başladığım esnada kadro-derece ve ek gösterge parametrelerimde değişiklik olması hasebiyle  başhekimliğe \'\'...maaş farkımın hesap edilerek tarafıma ödenmesini arz ederim\"  şeklinde bir dilekçe yazdım.     Gerek benim gibi yeni bir yere başlayan uzman hekim arkadaşlarımın, gerek eski kurumuma yeni uzman olarak başlayan arkadaşlarıma maaş farkının hesap edilerek ödendiğini öğrendim. Bulunduğum kurumdaki mutemet önce böyle bir hakkımın olmadığını,daha sonra mal müdürlüğü ile görüştüğünü, onun da kendisini onayladığını, bu konuyla ilgili farklı uygulamalar olduğunu, bzı yerlerde olayların mahkemeye taşındığını ifade etti.            Benim verdiğim dilekçeye de Konya kamu hastaneler birliğinden görüş alınarak; \" Bilindiği üzere 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar başlıklı bölümü 11. maddesinin \"c\" bendinde Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur,atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi \" şeklinde  cevap verildi.          Bu konuda da farklı yerlerde farklı uygulamaların olması her zaman olduğu gibi yine kafa karışıklığına neden oldu. Herhangi bir hak arayışında olmalı mıyım? Bana yapılan uygulamamı doğru, ödenenler için yapılan yanlış mı?  Konuyla ilgili tarafıma bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 04 Mayıs 2015 16:16:18
  kademe ilerlemesi verilir.
 • Ahmet AYDIN
  Ahmet AYDIN , 04 Mayıs 2015 15:42:38
  15.09.2005 tarihinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Küre Orman İşletme Müdürlüğü emrine Orman Mühendisi kadrosunda atamam yapıldı.2 yıl Kastamonuda çalıştım.26.09.2007 tarihinden itibaren Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü emrinde mühendis olarak çalısıyorum.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesinin son fıkrası “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.72 maddeye göre Kastamonu ve Erzurum illerindeki hizmetim gereği tarafıma kademe ilerlemesi verilir mi?
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 04 Mayıs 2015 00:30:32
  bu şekilde tam hesap yapılamaz ama aşağı yukarı dereceniz o kadar olacaktır.
 • mehmet
  mehmet , 03 Mayıs 2015 22:48:19
  25.05.2006 yılında ziraat teknisyeni olarak göreve başladım. liseyi 4 yıl süreli teknik lise okudum. 2008 yılında 2 yıllık tarım önlisans bitirdim. 2009 yılında 4 yıl süreli öğretmenlik bitrdirm. 2014 yılında da ziraat fakültei bitirip ziraat mühendisi oldum şu an derece kademem 6/2. acaba bu doğrumudur. iyi çalışmalar
Derece Kademe Hesaplama ve İntibak
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler - Kademe ve Derece İlerlemesi
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler - Kademe ve Derece İlerlemesi
Üst derece kadroya atanmış olup da, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur.
İLAVE 1 DERECE ALAN MEMUR TERFİ TARİHİ DEĞİŞİRMİ
İLAVE 1 DERECE ALAN MEMUR TERFİ TARİHİ DEĞİŞİRMİ
15 Ocak 2016 tarihi itibariyle Devlet memuru olanlara 2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme hükümleri gereği 1 derece ilavesi yapıldı.
HANGİ DURUMLARDA MEMURUN DERECESİNİN ALTINDA ATAMA YAPILMAKTADIR
HANGİ DURUMLARDA MEMURUN DERECESİNİN ALTINDA ATAMA YAPILMAKTADIR
Bazı durumlarda memurların kazanılmış hak aylık derecelerinden düşük derecelerdeki kadrolarda görev yapması durumuyla karşılaşılmaktadır.
HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR
HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR
Devlet memurları yükselmelerini engelleyen başka bir durum yoksa bulundukları derecelerde 3 yılı da doldurmuşlarsa bir üst dereceye yükselirler.
MEMUR DERECE KADEME İLERLEME
MEMUR DERECE KADEME İLERLEME
Memurlar göreve başlar iken kademeleri dereceleri öğrenim durumlarına göre belirlenir.
MEMUR DERECE KADEME HESAPLAMA
MEMUR DERECE KADEME HESAPLAMA
MEMURLARIN SÜREKLİ KARŞILAŞTIKLARI DERECE VE KADEME KAVRAM NEDİR?
 ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?
ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?
KPSS sınavına girdiği dönemde atama yapılmadan önce öğrenim durumu değişirse intibak işlemi yapılır mı?
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR
Kademe ilerlemesi durdurulması cezası alan memur işlenen fiil veya halin ağırlık derecesine göre en az 1 yıl en fazla 3 yıl ceza alır.Memur için ağır bir ceza olması nedeniyle memur üzerinde ki etkileri önem taşımaktadır.
MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMEDE KAZANDIKLARI HAK AYLIĞI
MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMEDE KAZANDIKLARI HAK AYLIĞI
Memurların memur olmadan önce özel hizmette çalışırken kazandıkları hak aylığının değerlendirilmesi hizmet sınıflarına göre farklılık gösterir.
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek
Danıştay, YÖK'ün sağlık bilimi lisansiyeri saydığı her bölümün, 657 sayılı Kanunun 36/A-5 bendinden yararlanamayacağına karar verdi.
Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memur ne yapmalıdır?
Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memur ne yapmalıdır?
Memurların hizmet birleştirme işlemleri nasıl yapılır?
Sağlık Personeli İlave 1 Derece Alırsa Maaş ve Sabit Ek Ödemesi Ne Kadar Olur
Sağlık Personeli İlave 1 Derece Alırsa Maaş ve Sabit Ek Ödemesi Ne Kadar Olur
Bilindiği üzere 2015 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan 2005 yılı sonrası göreve başlayan memurlara verilecek ilave 1 derece verilecektir.İlave 1 dereceler sağlık çalışanlarının Şubat 2016 maaşına net olarak yansıyacaktır.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:22
Güneş
07:54
Öğle
12:50
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:58
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?