Bu haber 13 Ağustos 2015 01:04:11 Tarihinde eklenmiştir. 8832 Defa Okundu.

Derece Kademe Terfi ve İntibak Kanun Özetleri

Derece Kademe Terfi ve İntibak Kanun Özetleri

Derece Kademe Terfi ve İntibak Kanun Özetleri

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

Kanun Numarası: 657

Kabul Tarihi: 14.7.1965

Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Tesis Edilen Sınıflar: Madde 36 1) Genel İdare Hizmetleri, 2) Teknik Hizmetler, 3) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, 4) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, 5) Avukatlık Hizmetleri, 6) Din Hizmetleri, 7) Emniyet Hizmetleri, 8) Yardımcı Hizmetler, 9) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, 10) Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı. ORTAK HÜKÜMLER A)Öğrenim Durumlarına Göre Giriş ve Yükselebilecek Derece-Kademeler [caption id="attachment_5307" align="aligncenter" width="508"]derece yükselme derece yükselme[/caption] 36/1’den 7’ye kadar:

 

Giriş derece ve kademelerinde farklılık oluşturan durumlar. 36/9 ila 12. fıkraları ile B ve C bentleri: Kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine ilave olarak kademe veya derece verilecek durumlar. 36/A-6/b: Ortaokul, lise ve dengi okulların normal öğrenim sürelerinden fazla her yılına 1 kademe verilir. Buna göre S.M.L. mezunlarının göreve başlama d/k 12/3’dür. Teknik okul mezunlarından kendi alanlarında görev yapanlara ayrıca 1 kademe verilir. 36/A-9: Yüksek lisansa 1, yüksek lisans üzeri doktoraya 2 kademe. 36/A-12/d: Emsal; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin intibakı. 36/D: Görevdeyken bir üst öğrenimi bitirenlerin 68. maddedeki süre şartı aranmaksızın üst derecelere atanması-intibakı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sayfa 2 Yükselebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme: Madde 37- (243/2 md.) 6 yıllık sicil not ortalaması 90 ve yukarısı olanların (Öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin 4. kademesinden maaş alanlar - son sicil notu olumlu olmak şartıyla - kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.) Bu madde ancak bir defa uygulanabilir.

 

Kademe: Madde 38- Bu madde ile kademenin tanımı yapılıyor. Asli Memurluğa Atanma: Madde 58-

 

- Asalet tasdiki. Kademelerde İlerleme Şartları: Madde 64- A. Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, B. O yıl içinde disiplin cezası almamış olmak, C. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. 64 son fıkra (EK) : Kurum yönetmelikleri gereği mecburi hizmet bölgelerinde iki yıl çalışanlara ayrıca bir kademe verilir.

 

Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesinde Onay Mercii: Madde 66- Onay merci atamaya yetkili amirdir.

 

Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları: Madde 67- Kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurlar öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir.

 

Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları: Madde 68- 68/A: a) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış, olması şarttır. 68/B: Torba kadro Yer Değiştirme Suretiyle Atama: Madde 72- Eşinin bulunduğu yere nakli yapılamadığı için izinli olanların kademe ilerlemesi.

 

Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi: Madde 76-

 

Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma: Madde 77- Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir. Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Göreve Başlatılmaları ile Muvazzaf Askerlikte Geçen Sürelerin Kademe ve Derece İntibaklarında Değerlendirilmesi: Madde

 

83- Muvazzaf Askerliğini Yaptıktan Sonra Devlet Memurluğuna Girenlerin Kademe İntibakları: Madde 84-

 

Seferde veya Talim ve Manevra İçin Hazarda Silah Altına Alınanların Askerlik Sürelerinin Kademe ve Derece İntibakları: Madde 85- Asaleti Onaylanan Memurların Kademe İlerlemeleri: Madde 159- Adaylıkta geçen sürelerin müktesebinde değerlendirilmesi.

 

Derece değişikliğinde verilecek aylık: Madde 161- Geçici Madde 33- (4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK. Md.9) 67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma süreleri itibarıyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak aylıları, 1/1/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstahak oldukları tarih itibariyle (Terfi tarihi) her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sayfa 4 2. Terfi, intibak ve hizmet birleştirmesine ilişkin diğer mevzuat: a. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ek madde 18 (Hizmet birleştirme ile ilgili) b. 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personeli Kanunu. ( Üniversitelerden 657 sayılı Kanuna tabi kurumlara geçenlerin derece/terfilerinin tespiti ile ilgili) c. 1425 sayılı Kanun’un uygulanması hakkındaki Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 1993/4 nolu genelgesi. (Hizmet birleştirmeleri ile ilgili)

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun Numarası: 5434 Kabul Tarihi: 08/06/1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7235 Ek Madde 18 - (8/7/1971-1425/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2,3,4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. (1) Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri yükseltilir. Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmiş gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları şarttır. Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz. Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde ayrıca nazara alınmaz. (1) Bu maddede sözü edilen geçici 11 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Geçici Madde 135" olarak değiştirilmiştir. (2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi, 15/5/1975 tarih ve 1897 Sayılı Kanunla değiştirilerek, derece yükselmesi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sayfa 5

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA EK GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 2182 Kabul Tarihi: 20.2.1979 Yayımlandığı Resmi Gazete: 28.2.1979 MADDE 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. “EK GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanun ve Ek Geçici Maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları kademede geçen süre, üst derecedeki kademede geçmiş sayılır. Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelin, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine eklenir. Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır. EK GEÇİCİ MADDE 2 - Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar bu Kanun hükmünden faydalandırılır. EK GEÇİCİ MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri, birinci madde kapsamına girenlerden yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır. MADDE 2 - Bu Kanun yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Kanun No. 5289 Kabul Tarihi: 2.2.2005 MADDE 1 - 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dâhil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dâhil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır. MADDE 2 - Bu Kanun 15 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TERFİ FARKI HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yap
Derece Kademe Hesaplama ve İntibak
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler - Kademe ve Derece İlerlemesi
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler - Kademe ve Derece İlerlemesi
Üst derece kadroya atanmış olup da, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur.
İLAVE 1 DERECE ALAN MEMUR TERFİ TARİHİ DEĞİŞİRMİ
İLAVE 1 DERECE ALAN MEMUR TERFİ TARİHİ DEĞİŞİRMİ
15 Ocak 2016 tarihi itibariyle Devlet memuru olanlara 2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme hükümleri gereği 1 derece ilavesi yapıldı.
HANGİ DURUMLARDA MEMURUN DERECESİNİN ALTINDA ATAMA YAPILMAKTADIR
HANGİ DURUMLARDA MEMURUN DERECESİNİN ALTINDA ATAMA YAPILMAKTADIR
Bazı durumlarda memurların kazanılmış hak aylık derecelerinden düşük derecelerdeki kadrolarda görev yapması durumuyla karşılaşılmaktadır.
HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR
HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR
Devlet memurları yükselmelerini engelleyen başka bir durum yoksa bulundukları derecelerde 3 yılı da doldurmuşlarsa bir üst dereceye yükselirler.
MEMUR DERECE KADEME İLERLEME
MEMUR DERECE KADEME İLERLEME
Memurlar göreve başlar iken kademeleri dereceleri öğrenim durumlarına göre belirlenir.
MEMUR DERECE KADEME HESAPLAMA
MEMUR DERECE KADEME HESAPLAMA
MEMURLARIN SÜREKLİ KARŞILAŞTIKLARI DERECE VE KADEME KAVRAM NEDİR?
 ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?
ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?
KPSS sınavına girdiği dönemde atama yapılmadan önce öğrenim durumu değişirse intibak işlemi yapılır mı?
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR
Kademe ilerlemesi durdurulması cezası alan memur işlenen fiil veya halin ağırlık derecesine göre en az 1 yıl en fazla 3 yıl ceza alır.Memur için ağır bir ceza olması nedeniyle memur üzerinde ki etkileri önem taşımaktadır.
MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMEDE KAZANDIKLARI HAK AYLIĞI
MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMEDE KAZANDIKLARI HAK AYLIĞI
Memurların memur olmadan önce özel hizmette çalışırken kazandıkları hak aylığının değerlendirilmesi hizmet sınıflarına göre farklılık gösterir.
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek
Danıştay, YÖK'ün sağlık bilimi lisansiyeri saydığı her bölümün, 657 sayılı Kanunun 36/A-5 bendinden yararlanamayacağına karar verdi.
Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memur ne yapmalıdır?
Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memur ne yapmalıdır?
Memurların hizmet birleştirme işlemleri nasıl yapılır?
Sağlık Personeli İlave 1 Derece Alırsa Maaş ve Sabit Ek Ödemesi Ne Kadar Olur
Sağlık Personeli İlave 1 Derece Alırsa Maaş ve Sabit Ek Ödemesi Ne Kadar Olur
Bilindiği üzere 2015 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan 2005 yılı sonrası göreve başlayan memurlara verilecek ilave 1 derece verilecektir.İlave 1 dereceler sağlık çalışanlarının Şubat 2016 maaşına net olarak yansıyacaktır.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:26
Güneş
07:58
Öğle
12:52
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:59
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?