Bu haber 11 Ağustos 2015 10:16:27 Tarihinde eklenmiştir. 3499 Defa Okundu.

Memuriyete İlk Girişte Derece ve Kademesinde Farklılık Oluşturan Durumlar

Memuriyete İlk Girişte Derece ve Kademesinde Farklılık Oluşturan Durumlar

Memuriyete İlk Girişte Derece ve Kademesinde Farklılık Oluşturan Durumlar

İlk Girişte Derece ve Kademesinde Farklılık Oluşturan Durumlar

*Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. - Hukuk fakültesi mezunları 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirdiklerinden 9/1’den atanırlar ancak avukatlık stajını gördüğünü belgelendirenler 9/3’den atanırlar. - Hukuk fakültesi mezunları 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirdiklerinden 9/1’den atanırlar ve memuriyetleri esnasında avukatlık stajını tamamladıklarında 9/2’ye ilerletilir. *Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenir. - Bu hüküm kapsamında yer alan 4 yıl süreli yükseköğretimini bitirenler için giriş derece ve kademesi 8/1’den hizmete başlatılacaklardır. - Kimyager sıfatına haiz olanlar kimya mühendisi sayılmadığından bu fıkra kapsamından yararlandırılamazlar. - Hangi sınıftan atanırlarsa atansınlar 8/1’den atanırlar. *Beş yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenir. - Bu hüküm kapsamında yer alan unvanların diplomalarında beş yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görmüş olmaları ibaresi yer almalıdır ancak hazırlık sınıfı buna dâhil değildir. - Bu hüküm kapsamında yer alanlar 8/2’den başlatılırlar. *Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyla jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, sosyolog, yön eylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, Tarım Alet ve Makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulundan mezun olanlar, üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve Önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji, sosyoloji ana bilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilir. - Bu madde de en önemli husus sınıf şartı öngörülmüş olmasıdır. - Teknik sınıfta görev yapıp iki yıllık MYO bitiren teknisyen unvanındaki personel unvan değişikliği yapılmaksızın 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A/4 fıkrası gereğince 1 derece verilir. *Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) biyolog unvanına sahip akademik personel, giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınır. - Bu hüküm kapsamında yer alan 4 yıl süreli yükseköğretimini bitirenler için giriş derece ve kademesi 8/1’den hizmete başlatılacaklardır. - Hemşire, Sosyal Hizmet Uzmanı, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Mezunları, Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Biyolog, Psikolog unvanları da bu maddeden yararlandırılmaktadır. *b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğrenim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. - 4 yıllık akşam ortaokulu ve akşam liseleri bu kapsamda değildir. - Ortaokul ve dengi okullarla, lise ve dengi okulların hazırlık sınıfları bu kapsama dâhildir. - Yükseköğrenim sırasında görülen hazırlık sınıfları bu fıkra kapsamında değildir. - 2010 yılından önce 4 yıllık teknik lise mezunları hangi sınıftan atanırsa atansınlar 12/3 üncü kademesinden başlarlar ancak teknik hizmetler sınıfından atanmaları durumunda 11/1’den başlarlar. 2010 yılından sonra okul bitirenler bu maddeye dahil değildir. b. Kazanılmış Hak Aylık Derece (KHA) ve Kademelerine İlave Olarak Kademe veya Derece Verilecek Durumlar: *Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarından en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükseltilmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır. 5 yıllık diş hekimliği ve veterinerlik fakültelerinin diplomalarında yüksek lisans mezunudur yazması halinde yüksek lisans mezunu sayılırlar ve tekrar yüksek lisans bitirmeleri halinde değerlendirmeye alınmazlar çünkü yüksek lisans bir defa değerlendirilir. Doktora yapmaları halinde ise 2 kademe ilerlemesi yapılır. Doktora değerlendirmesi ise ancak bitirmiş olduğu yükseköğrenim ile ilgili bir dal ise değerlendirilir. *Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır. *Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan müfettiş yardımcıları ve uzman yardımcılarına müfettiş ve uzman olarak atamaları sırasında bir derece verilir. *Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. *Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu Kanun ve bu Kanunun 87. maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin ¾’ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükseltilmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Fıkra uygulamasında karşımıza iki durum çıkmaktadır: - Değerlendirilecek sürenin teknik hizmetler sınıfına dahil görevlerde geçmiş olması, - İlgilinin bu sürelerinin değerlendirilmesi sırasında mutlaka teknik hizmetler sınıfına dahil memuriyet kadrolarına atanmış olması gerekmektedir. Fıkranın uygulanması: - Teknik ve sağlık personelin özel sektörde geçen hizmetlerinin (SSK ve BAĞ-KUR) KHA’ da değerlendirilebilmesi için SSK’lı ise çalıştığı iş yerinden, Bağ-KUR’lu ise bağlı bulunduğu vergi dairesinden hangi unvanda çalıştığını gösterir belgenin ibraz edilmesi halinde yukarıdaki madde uygulanır. - Memuriyette değerlendirilecek hizmetlerin ¾’ü 12 yılı geçemez. - Meslek kuruluşlarından ve odalardan alınan belgeler geçerli değildir. *Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu Kanun ve bu Kanunun 87. maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin ¾’ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. *Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin ¾’ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. - Barolardan alınan belgeler kabul edilmez. *2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. - 2595 sayılı kanunun ek 9. maddesi gereğince 01.03.1982-01.09.1982 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarında GİH ve yardımcı hizmetler sınıfında işçi olarak çalışmakta iken doğrudan memuriyete geçenlerin hizmetleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bu tarihten sonra memuriyete geçenlerin hizmetleri KHA’ da dikkate alınmaz. - 01.03.1979 tarihinde görevde olanlara ise 1 derece verilir. - Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışmakta iken 01.07.1984-31.12.1984 tarihleri arasında doğrudan memuriyete geçenlerin hizmetleri 241 sayılı KHK’nin ek geçici 15. maddesi gereğince KHA’da değerlendirilir. Bu tarihten sonra memuriyete geçenlerin hizmetleri KHA’ da dikkate alınmaz. - 01 Ekim 2008 tarihinde yayımlanan 5510 sayılı kanun (SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığının birleştirildiği kanun) gereğince daha önce özel sektörde geçen hizmetleri EEA’ da sayılabilmesi için a) Askerliğini yedek subay olarak yapması, b) Vekil öğretmen, vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam hizmetlerinin bulunması, c) 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli hizmetinin bulunması, d) Daha önce devlet memurluğu yapmış olması (başladığı gün istifa etmiş olsa bile keseneğinin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın) Kriterlerinden birine sahip ise 5434 sayılı kanunun ek geçici 18. maddesine
Yorum Yap
Derece Kademe Hesaplama ve İntibak
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler - Kademe ve Derece İlerlemesi
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler - Kademe ve Derece İlerlemesi
Üst derece kadroya atanmış olup da, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur.
İLAVE 1 DERECE ALAN MEMUR TERFİ TARİHİ DEĞİŞİRMİ
İLAVE 1 DERECE ALAN MEMUR TERFİ TARİHİ DEĞİŞİRMİ
15 Ocak 2016 tarihi itibariyle Devlet memuru olanlara 2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme hükümleri gereği 1 derece ilavesi yapıldı.
HANGİ DURUMLARDA MEMURUN DERECESİNİN ALTINDA ATAMA YAPILMAKTADIR
HANGİ DURUMLARDA MEMURUN DERECESİNİN ALTINDA ATAMA YAPILMAKTADIR
Bazı durumlarda memurların kazanılmış hak aylık derecelerinden düşük derecelerdeki kadrolarda görev yapması durumuyla karşılaşılmaktadır.
HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR
HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR
Devlet memurları yükselmelerini engelleyen başka bir durum yoksa bulundukları derecelerde 3 yılı da doldurmuşlarsa bir üst dereceye yükselirler.
MEMUR DERECE KADEME İLERLEME
MEMUR DERECE KADEME İLERLEME
Memurlar göreve başlar iken kademeleri dereceleri öğrenim durumlarına göre belirlenir.
MEMUR DERECE KADEME HESAPLAMA
MEMUR DERECE KADEME HESAPLAMA
MEMURLARIN SÜREKLİ KARŞILAŞTIKLARI DERECE VE KADEME KAVRAM NEDİR?
 ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?
ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?
KPSS sınavına girdiği dönemde atama yapılmadan önce öğrenim durumu değişirse intibak işlemi yapılır mı?
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR
Kademe ilerlemesi durdurulması cezası alan memur işlenen fiil veya halin ağırlık derecesine göre en az 1 yıl en fazla 3 yıl ceza alır.Memur için ağır bir ceza olması nedeniyle memur üzerinde ki etkileri önem taşımaktadır.
MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMEDE KAZANDIKLARI HAK AYLIĞI
MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMEDE KAZANDIKLARI HAK AYLIĞI
Memurların memur olmadan önce özel hizmette çalışırken kazandıkları hak aylığının değerlendirilmesi hizmet sınıflarına göre farklılık gösterir.
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek
Danıştay, YÖK'ün sağlık bilimi lisansiyeri saydığı her bölümün, 657 sayılı Kanunun 36/A-5 bendinden yararlanamayacağına karar verdi.
Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memur ne yapmalıdır?
Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memur ne yapmalıdır?
Memurların hizmet birleştirme işlemleri nasıl yapılır?
Sağlık Personeli İlave 1 Derece Alırsa Maaş ve Sabit Ek Ödemesi Ne Kadar Olur
Sağlık Personeli İlave 1 Derece Alırsa Maaş ve Sabit Ek Ödemesi Ne Kadar Olur
Bilindiği üzere 2015 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan 2005 yılı sonrası göreve başlayan memurlara verilecek ilave 1 derece verilecektir.İlave 1 dereceler sağlık çalışanlarının Şubat 2016 maaşına net olarak yansıyacaktır.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:29
Güneş
06:54
Öğle
12:41
İkindi
15:43
Akşam
18:16
Yatsı
19:34
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?