Bu haber 01 Eylül 2014 19:54:55 Tarihinde eklenmiştir. 2561 Defa Okundu.

Hizmet Birleştirme İşlemleri 1

Hizmet Birleştirme İşlemleri 1

Hizmet Birleştirme İşlemleri 1

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ 1

  Hizmet birleştirilmesi; memurların memuriyete başlamadan önce veya memuriyetten ayrılarak T.C. Emekli Sandığı dışında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR) pirim ödemek suretiyle geçen hizmetlerinin T.C. Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birleştirilerek emeklilik müktesebinin yükseltilmesi işlemleridir. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer bazı kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve kaldırılmasına dair olan 08.07.1971 tarihli ve 1425 sayıl Kanunun ek 3. maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 18. maddedeki Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevde bulunduktan sonra iştirakçi olanların emeklilik keseneklerine personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta pirimi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2, 3, 4, veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. (Bu süreler, 01.03.1975 tarihinden itibaren 1897 sayılı Kanunla 3 yıl olarak yeniden düzenlenmiştir.) Bunların personel Kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri yükseltilir. Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için tahsil durumları itibariyle en son yükselebileceği dereceleri geçmemeleri ve bir derece de en az çalışması gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları şarttır. Burada dikkat edilmesi gereken husus 18 yaşın ikmalinden önce sigorta pirimi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz. 01.03.1975 tarihinden önce iştirakçi oldukları tarihteki öğrenim derecelerinden daha aşağı bir öğrenim derecesinden sigorta pirimi ödemek suretiyle geçmiş süreleri bulunanların emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde bu süreler dikkate alınmayacak denilmekte ise de 1897 sayılı Kanunla 01.03.1975 tarihinden itibaren Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılarak gerek bu tarih itibariyle intibakı yapılacak olanlara ve gerekse bu tarihten sonra öğrenimi değişecek olanlara uygulanmak üzere 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası ile “memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet süresinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmü getirilmiştir. İştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecesinin altında geçen sigortalı süreleri değerlendirilmez hükmü 01.03.1975 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrasının sigortalı sürelerinin emsali ile mukayese edilerek emekli keseneğine esas aylıklarının derece ve kademelerinin tespit edilmesi karşısın da geçerliliğini kaybetmiştir. Bu nedenle öğrenim durumları değişenlerin kazanılmış hak aylıklarının derece ve kademelerinin tespiti ile öğrenim durumu değişikliğinden önce özel sektörde sigortalı olarak geçmiş hizmeti bulunanların bu sürelerinin, 657 sayılı Kanunun değişik 36. maddesinin yukarıda açıklanan (A) bendinin (12/d) fıkrası hükmüne paralel olarak emsal ile mukayese yapılarak emeklilik keseneğine esas aylıklarının derece ve kademeleri belirlenecektir. 01.03.1975 tarihinden itibaren aynı tahsili görüp biri özel sektörde sigortalı, diğeri memur olarak işe başlayan ve bir üst öğrenimi bitiren iştirakçiler arasında emeklilik keseneğine esas aylıklar yönünden eşitlik sağlanacaktır. Özel sektörde geçen sigortalı hizmetleri 01.03.1975 tarihinden sonra iştirakçi olunması durumunda iştirakçi oldukları tarihi izleyen aybaşından itibaren emekli müktesebinde değerlendirilecektir. Sigortalı olarak geçen hizmetler kamu kurum ve kuruluşlarda (Resmi) geçmiş ise bu hizmetler asalet tasdikine kadar değerlendirilmeye tabi tutulmayıp asalet tasdikinde maaş ve emekli müktesebine ilave edilecektir. Özel sektörde pirim ödemek suretiyle geçen sigortalı hizmetler ise Emekli Sandığına iştirakçi olduğu ilk aybaşı tarihi itibariyle emekli müktesebine ilave edilecektir. Sigortalı hizmetlerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar: 1-İlgilinin sigortalı olarak çalıştığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden gün, ay, yıl olarak belirtir prim tahakkuk cetveli istenilecektir. 2- 18 yaşın ikmalinden önce geçen sigortalı hizmetler değerlendirilmede dikkate alınmaz. 3-Sigortalı olarak geçen sürelerin fiili hizmeti ile çakışıp çakışmadığına bakılacak, çakışan bir durum varsa çakışan süreler düşülecektir. 4. Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak Teknik, Sağlık ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarında çalışarak memuriyete girenlerin bu hizmetlerinin 1/4 Emekli Sandığına iştirakçi olduğu aybaşı tarihi itibariyle emekli mükteseplerinde değerlendirilir. (Bu hizmetlerinden geriye kalan 3/4‘ de memurlukta geçmiş sayıldığından asalet tasdikinde maaş ve emekli mükteseplerinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.) Basın kartları yönetmeliğine göre basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin ise meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmesi şartıyla fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri surelerin 1/4 Emekli Sandığına iştirakçi olduğu aybaşı tarihi itibariyle emekli mükteseplerinde değerlendirilir. (Bu hizmetlerinden geriye kalan 3/4‘ de memurlukta geçmiş sayıldığından asalet tasdikinde maaş ve emekli mükteseplerinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.) 5-15.10.1987 tarihinden önce sigortalı hizmet değerlendirmelerinde iştirakçi olduğu aybaşı tarihi olarak her ayın birinci iş günü, 15.10.1987 tarihinden sonra yapılacak sigortalı hizmet değerlendirmelerinde ise iştirakçi olduğu aybaşı tarihi olarak her ayın on beşinci iş günü dikkate alınacak. 6-Görevde iken veya sigortalı olarak çalıştığı durumlarda tahsil değişikliği yapanların sigortalı hizmetleri 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca emsal işlemine tabi tutulacaktır. 7-Sigortalı geçen süreler eğer resmi kurum ve kuruluşlarda da geçmişse bu hizmetleri asalet tasdikinden itibaren hem maaş ve hem de emekli mükteseplerinde değerlendirilecektir. 8- Sigortalı hizmet değerlendirilirken ay - gün hesaplamasında; ay 30 gün, yıl 360 gün olarak esas alınır HİZMET DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK 1 15.06.1977 tarihinde ilkokulu bitirerek 01.07.1981 – 30.09.1981, 01.02.1982 – 02.07.1982, 03.07.1982 – 30.07.1982, 01.09.1982 – 15.11.1982, 01.07.1983 – 01.03.1984 tarihleri arasında fasılalı olarak özel işyerinde geçen toplam 584 gün sigortalı olarak çalışan, 05.03.1984 – 16.10.1984 tarihleri arasında 7 ay 11 gün askerlik yaptıktan sonra elverişli değildir raporu ile terhis edilerek 22.04.1985 tarihinde göreve başlayan memur 11.09.1990 tarihinde ortaokulu, 08.09.1992 tarihinde de liseyi bitirmiştir. İlgilinin sigortalı olarak geçen hizmetleri 5434 sayılı Kanunun ek 18 maddesi ile 1425 sayılı Kanunun uygulanması hakkındaki Maliye ve Gümrük Bakanlığının 06.05.1993 tarihli ve 1993/4 nolu genelgesi uyarınca 03.07.1964 doğumlu olan ilgilinin 18 yaş altında geçen 01.07.1981 – 02.07.1982 tarihleri arısındaki 242 gün sigortalı hizmeti düşülerek kalan 342 günü Emekli Sandığına iştirakçi olduğu 01.05.1985 tarihi itibariyle emekli müktesebinde değerlendirilerek 15. derecenin 1. kademesine (11 ay 21 gün kıdemli olarak) yükseltilecektir. HİZMET DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK 2 03.05.1970 doğumlu olup 30.06.1987 tarihinde S.M.L mezunu olarak 01.07.1988 - 01.08.1989 tarihleri arasında özel sektörde 390 gün sigortalı olarak çalıştıktan sonra 10.10.1990 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevine başlayan bir memur, 30.06.2000 tarihinde İktisat Fakültesi Ön Lisans, 15.07.2006 tarihinde de İktisat Fakültesinden (lisans) mezun olmuştur. İlgilinin 01.07.1988 – 01.08.1989 tarihleri arasında özel işyerinde geçen 390 günlük (1 yıl 1 ay) sigortalı hizmeti 5434 sayılı Kanunun ek 18 maddesi ile 1425 sayılı Kanunun uygulanması hakkındaki Maliye ve Gümrük Bakanlığının 06.05.1993 tarihli ve 1993/4 nolu genelgesi uyarınca Emekli Sandığına iştirakçi olduğu 15.10.1990 tarihi itibariyle emekli müktesebine ilave edilerek 11. derecenin 1. kademesine (1 ay 5 gün kıdemli) yükseltilecektir. HİZMET DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK 3 20/06/1959 doğumlu bir kişi 30/06/1975 tarihinde ortaokuldan mezun olarak 01/01/1976- 01/01/1980 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle 4 yıl çalıştıktan sonra 01/03/1986 tarihinde memuriyete başlamış ve 01/03/1987 tarihinde de adaylığı kaldırılmıştır. 01/01/1976-20/06/1977 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle geçen süreler 18 yaşını ikmal etmeden geçmiş olması nedeniyle hizmet değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır. Bu personelin emekli keseneğine esas aylığı ilgilinin T.C. Emekli Sandığına iştirakçi olduğu tarihi izleyen ilk aybaşı tarihi olan 01/04/1986 tarihi itibariyle 18 yaşını ikmalinden sonra 20/06/1977 - 01/01/1980 tarihleri arasında sigorta pirimi ödemek suretiyle geçen 2 yıl 6 ay 11 gün, 01/03/1986 ile 01/04/1986 tarihleri arasında adaylıkta geçen 1 aylık sürede eklenerek toplam 2 yıl 7 ay 11 günlük hizmeti emekli keseneğine esas aylığında değerlendirmeye tabi tutularak ortaokul mezununun memuriyete giriş derece ve kademesi olan 14. derecenin 2. kademesi üzerine ilave edilerek emekli müktesebi 13. derenin 1. kademesine 7 ay 11 gün kıdemli yükseltilir, kıdeminin de ilavesiyle 20/08/1986 tarihinde 13. derecenin 2. kademesine yükseltilir. Öğrenim durumu itibariyle de yükselebileceği derecenin son kademesine (5/9) yükseltilir. Kazanılmış hak aylığının hesabı ise 01/03/1986 - 01/03/1987 tarihleri arasında adaylıkta geçen 1 yıllık hizmeti adaylığının kaldırıldığı tarih olan 01/03/1987 tarihinden itibaren 14. derecenin 3. kademesine kıdemsiz yükseltilir. Daha sonrada hem kazanılmış hak aylığı hem emekli keseneğine esas aylığı terfi için gerekli şartları taşıması halinde tahsilinin tavanı olan 5. derecenin 9. kademesine kadar yükselir. Yazının devamı okumak için linki tıklayınız. HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ 1 Konuyla ilgili formüllü hesaplama excel tablomuz aşağıda Mutemet Dosya linkimize tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mutemet Dosya İndir

Yorum Yap Toplam : 8 Yorum
 • mehmet çiftçi
  mehmet çiftçi , 01 Kasım 2016 10:59:44
  slm. ben 2012 de engelli memur olarak (GİH Bilgisayar işletmeni) olarak işe başladım.daha önce 6 yıl ssk lı olarak çalıştım. hizmet birleştirirsem yıllık iznim 30 güne çıkar mı, maaşımda eksilme olur mu? şimdiden teşekkür ederim.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 15 Şubat 2016 05:18:32
  salih yorumuna yanıt olarak.

  birlştirin emekliliğe faydası olacaktır.
 • salih
  salih , 15 Şubat 2016 05:17:59
  Merabalar,eşim 1971 doğumlu,1989-1990 yıllarında 330 gün sigortalı olarak bir şirkette çalışmış,daha sonra 1995 yılına kadar hiç bir işte çalışmamış.1995 kasım ayında memur(öğretmen)olarak göreve başladı ve halen devam ediyor.Öğrenmek istediğim 330 günlük sigortalılığın ne gibi bir avantajı olur,ne zaman kaç yaşında emekli olabilir,henüz hizmet birleştirme yapmadık.Saygılarımla
 • Cihan GÜMÜŞ
  Cihan GÜMÜŞ , 15 Şubat 2016 05:17:10
  çok faydalı bir yazı olmuş teşekkürler, ancak link bozuk sanırım lütfen güncellermisiniz.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 15 Şubat 2016 05:16:17
  Orhan Özdemir yorumuna yanıt olarak.

  2008 den sonra memur olanları hizmet birlşetirmesi olmaz dolayısıyla her iki tarafda aynı olması normaldir.
 • Orhan Özdemir orhan.zfr@hotmail.com
  Orhan Özdemir orhan.zfr@hotmail.com , 15 Şubat 2016 05:15:23
  Merhaba iyi çalışmalar dilerim.Kendim 01.04.1986 SSK girişli olarak özel sektörde 7500 iş günü olarak çalıştım. Daha sonra KHK ile Kızılay Tıp Merkezlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi ile 01.08.2011 yılında Emekli sandığına geçtim.Hizmet Birleştirmesi yaptım ve maaş bordromda kademe ve derece bölümü ve Emekliliğe Esas bölümü ayrı olarak gözüküyordu.Örnek 11/3 ve emekliliğe esas 4/1 gibi fakat 2014 yılının 6.ayından sonra her iki bölümde 11/3 oldu ve böyle halen devam ediyor.Yeni yasaya göre bu şekilde olacak deniyor.Konu hakkında bilgi verebilecek arkadaşlar var ise çok memnun olurum.Saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim.
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 15 Şubat 2016 05:14:25
  Ali Osman Pınar yorumuna yanıt olarak.

  Sayın ali osman bu şekilde fark bordrosu olmaz detayları olması gerekir.
 • Ali Osman Pınar
  Ali Osman Pınar , 15 Şubat 2016 05:13:53
  ben uşak gençlik spor il müdürlüğünde 18.09.1990 yılında orta okul mezunu olarak teknisyen yardımcısı olarak göreve başladım. daha sonra 1991 yılında başlangıç (nisan 1983 – 24 Aralık 1984 tarihleri arası (20 ay) askerlik borçlanması yaptım ve ödedim.09.10.1993 yılında liseyi bitirdim ve 157 gün ssk lı hizmet sürem ile 3 yıl 9 ay 7 günlük bağ-kur hizmetlerimin birleştirilerek lise diploma denkliğiminin yapılmasını istedim.toplam 4 yıl 2 ay hizmet birleştirmem ve 20 ay askerlik hizmetleri için ilgili kuruma dilekçe verdim. ilgili kurum genel müdürlük oluru alarak 19994 yılı itibarıyla emeklilik müktesebimi yani derece ve kademelerimin intibak işlemini yaparak derece ve kademelerimi yükseltilerek ilgi kademe ve dereceden kesinti yapılımaya başlandı. ama ilgi kurum malesef emekli sandığının ilgi hesabına bu hizmet birleştirmesi nin kurum ve kişi farklarını hesaplamalarını yapamadıkları için kulak üstü yapmışlar. bizede genel müdürlük olurunun bir nushasını ilgili hizmet birleştirmeleriniz yapıldı diyerek tebellüğ ettirdiler. 18/04/2014 tarihi itibarıyla bilgisayar işletmeni kadrosundan emekliye ayrıldım. askerlik hizmetinin memuriyetten sayıldıgından SGK beni 4 derecenin 2. kademesinden orta okul mezunu olarak ayırdi. daha sonra lise diplomamı ibraz ettim beni 3derecenin 3 kademesine indirdi. ayrıca devlet memurları kanun ilgi maddesince 6 yıl ortalaması 90 ve üzeri oldugum için 3 dönem terfi kademesi aldım. ilgi kanun maddesi beni 2. derecenin 4.kademesine indirdi. hizmet belgemdede 2/4 derece kademesinde olmasına rağmen ilgi tarihdeki görev yapan uşak gençlik ve spor il müdürlüğü muhasebe servisi personellerinin yapmış oldugu 4 yıl 2 ay hizmet birleştirmesi hatalarından dolayı 2. derecenin 4.kademesinin maşına düşemedim. hem maaşımı hem ikramiyemi eksik almaktayım mağduriyetim devam etmekte olup benim hizmet birleştirmesi fark bodrosunu yapa bilecek arkadaşların yukarda verdiğim e mail adresine yaparak göndermelerini arz ediyorum degilse ilgi kurumdaki memurlar bu fark bodrosunu yapamıyorlar. aslında 20 ay askerlik borçlanmamdan dolayı memuriyete başlangıcımı 24-03- 1988 tarihine geri cekseler ve 4 yıl 2 ay da ssk- bağ kur hizmetlerimi geri cekip göreve başlama tarihimi 24.01.1984 tarihi itibarıyla askerlik borçlanması yaptıgım 24.03.1988 tarihine kadar olan 4.yıl 2ay ın fark bodrosunu yapı verseler her şey düzelecek. onlar şimdi ne? yapıyorlar 1990 ile kurumdan nakil olarak Afyon kocatepe üniversitesine geciş yaptıgım tarih olan 09.10.1998 yıllarına fark hesaplaması yaparak emekli sandığı hesabına yatırmaya çalışıyorlar. ayrıca kişi ve kurum ödemelerine 0/0 20 gecikme faizi uyguluyorlar lütfen bu işi bilen bir arkadaşın mağduriyetimin giderilmesi için emekli sandığı hesabına yatırılması gereken kişi ve kurum fark bodrosunun yaparak aosman.pinar@usak.edu.tr mail adresime göndermelerini arz ve talep ediyorum. Tşk ler
Derece Kademe Hesaplama ve İntibak
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler - Kademe ve Derece İlerlemesi
Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler - Kademe ve Derece İlerlemesi
Üst derece kadroya atanmış olup da, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur.
İLAVE 1 DERECE ALAN MEMUR TERFİ TARİHİ DEĞİŞİRMİ
İLAVE 1 DERECE ALAN MEMUR TERFİ TARİHİ DEĞİŞİRMİ
15 Ocak 2016 tarihi itibariyle Devlet memuru olanlara 2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme hükümleri gereği 1 derece ilavesi yapıldı.
HANGİ DURUMLARDA MEMURUN DERECESİNİN ALTINDA ATAMA YAPILMAKTADIR
HANGİ DURUMLARDA MEMURUN DERECESİNİN ALTINDA ATAMA YAPILMAKTADIR
Bazı durumlarda memurların kazanılmış hak aylık derecelerinden düşük derecelerdeki kadrolarda görev yapması durumuyla karşılaşılmaktadır.
HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR
HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR
Devlet memurları yükselmelerini engelleyen başka bir durum yoksa bulundukları derecelerde 3 yılı da doldurmuşlarsa bir üst dereceye yükselirler.
MEMUR DERECE KADEME İLERLEME
MEMUR DERECE KADEME İLERLEME
Memurlar göreve başlar iken kademeleri dereceleri öğrenim durumlarına göre belirlenir.
MEMUR DERECE KADEME HESAPLAMA
MEMUR DERECE KADEME HESAPLAMA
MEMURLARIN SÜREKLİ KARŞILAŞTIKLARI DERECE VE KADEME KAVRAM NEDİR?
 ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?
ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?
KPSS sınavına girdiği dönemde atama yapılmadan önce öğrenim durumu değişirse intibak işlemi yapılır mı?
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALAN MEMURA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR
Kademe ilerlemesi durdurulması cezası alan memur işlenen fiil veya halin ağırlık derecesine göre en az 1 yıl en fazla 3 yıl ceza alır.Memur için ağır bir ceza olması nedeniyle memur üzerinde ki etkileri önem taşımaktadır.
MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMEDE KAZANDIKLARI HAK AYLIĞI
MEMURLARIN HİZMET BİRLEŞTİRMEDE KAZANDIKLARI HAK AYLIĞI
Memurların memur olmadan önce özel hizmette çalışırken kazandıkları hak aylığının değerlendirilmesi hizmet sınıflarına göre farklılık gösterir.
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecek
Danıştay, YÖK'ün sağlık bilimi lisansiyeri saydığı her bölümün, 657 sayılı Kanunun 36/A-5 bendinden yararlanamayacağına karar verdi.
Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memur ne yapmalıdır?
Hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen memur ne yapmalıdır?
Memurların hizmet birleştirme işlemleri nasıl yapılır?
Sağlık Personeli İlave 1 Derece Alırsa Maaş ve Sabit Ek Ödemesi Ne Kadar Olur
Sağlık Personeli İlave 1 Derece Alırsa Maaş ve Sabit Ek Ödemesi Ne Kadar Olur
Bilindiği üzere 2015 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan 2005 yılı sonrası göreve başlayan memurlara verilecek ilave 1 derece verilecektir.İlave 1 dereceler sağlık çalışanlarının Şubat 2016 maaşına net olarak yansıyacaktır.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:22
Güneş
07:54
Öğle
12:49
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:57
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?