Bu haber 24 Kasım 2017 18:27:55 Tarihinde eklenmiştir. 2917 Defa Okundu.

4/C SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

4/C Sözleşmeli Personel Maaş Hesaplama nasıl yapılır?4/C Sözleşmeli Personel Maaşları ve katsayıları ve hesaplama..

4/C SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaş Brüt Ücret
Gösterge Puanı x Aylık Maaş Katsayısı
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar
Ücretler
Madde 7- 
(1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir. 
a) Yükseköğrenim mezunlarına 25.808 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. 
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 23.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. 
c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dâhil) mezunlarına 21.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
 
 
4/C Geçici Sözleşmeli Personel Aile Yardımı ve Çocuk Yardımı
Gösterge Puanı x Aylık Katsayısı
 
0-6 Yaş = (Gösterge Puanı x 2) x Adet x Aylık Katsayı
6 Yaş Üzeri = Gösterge Puanı x Adet x Aylık Katsayı
Madde 7- 
(5) Geçici personele, 657 Sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri (Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.) hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.
(8) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.
 
 
4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Sendika Kesintisi
Damga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı (Genelde Binde 5 olduğu için program varsayılanı Binde 5 olarak ayarlanmıştır.)
 
4688 Sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
Üyelik ödentisi
            Madde 25- (Değişik: 24/6/2004-5198/4 md.)
            Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.
            (Değişik ikinci fıkra: 1/7/2006-5538/14 md.) Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.
 
 
4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Toplu Sözleşme Primi
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 
Gösterge Rakamı x Aylık Katsayı
 
“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”nin “Toplu sözleşme ikramiyesi” başlıklı 26. Maddesine göre Toplu Sözleşme İkramiyesi; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan “altmış Türk Lirası” ibaresi "750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.
 
 
4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Damga Vergisi Matrahı
Brüt Ücret + Aile Yardımı  + Çocuk Yardımı  + Sendika Ödeneği
 
4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Gelir Vergisi Matrahı
[ ( Brüt Ücret + Aile Yardımı + Çocuk Yardımı + Ek Ödeme) (MYO Emeklilik Primi % 9 (Kişi) + GSS % 5 (Kişi) + Sendika Aidatı + Özel Sigorta Poliçesi İndirimi + Sakatlık İndirimi ) ]
Gelir Vergisi Matrahından yapılacak indirimler:
Emeklilik Primi ve Genel Sağlık Sigortası Primi, Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur sendikaları), Özel Sigorta Poliçesi İndirimleri, Sakatlık indirimi
 
Gelir Vergisi Oranı
Gelir Vergisi Matrahı x Gelir Vergisi Oranı
 
4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Asgari Geçim İndirimi
Medeni duruma ve çocuk durumuna göre değişkenlik gösteren gelir vergisi indirimidir. 
 
Asgari Geçim İndirim Tutarı = Cari yılın başında uygulanan asgari ücret x Asgari Geçim İndirimi
Oranı x %15
Damga Vergisi Oranı
Damga Vergisi Matrahı x Damga Vergisi Oranı
 
Prime Esas Kazanç (P.E.K.) Tutarı
Brüt Ücret + Ek Ödeme
SSMATRAHI : ÜCRET + (EŞİSTİSNA-EŞYRD) + (ÇOCUKİSTİSNA-ÇOCUKYRD)
 
Malüllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11)
P.E.K. Tutarı x %11
 
Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5)
P.E.K. Tutarı x %7,5
 
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı (%2)
P.E.K. Tutarı x %2
 
Malüllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası Sigortalı Payı (%9)
P.E.K. Tutarı x %9
 
Sağlık Primi Sigortalı Payı (%5)
P.E.K. Tutarı x %5
 
4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Tahakkuk Toplamı
Brüt Ücret (Kıst veya Rapor Kesintili Hali) + Malüllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortası İşveren Payı (%11) + Sağlık Primi İşveren Payı (%7,5) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı (%2) + Aile Yardımı + Çocuk Yardımı + Sendika Ödeneği + Ek Ödeme
 
4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı Kesintiler Toplamı
Gelir Vergisi (AGİ Düşülmüş Hali) + Damga Vergisi  + MYO Emeklilik Primi % 11 (Devlet)  + MYO Emeklilik Primi % 9 (Kişi)  + GSS % 7,5 (Devlet)  + GSS % 5 (Kişi)  + Nafaka Kesintisi  + İcra Kesintisi  + Kira Kesintisi + Sendika Aidatı
 
4/C Geçici Sözleşmeli Personel Maaşı NET ÖDEME
Tahakkuk Toplamı - Kesintiler Toplamı
Etiketler
Yorum Yap
Sözleşmeli 4/B/C Personel
4/B'li Çalışanlar Kadro Bekliyor - 4B'li Çalışanlarla Kadrolular Arasındaki Farklar
4/B'li Çalışanlar Kadro Bekliyor - 4B'li Çalışanlarla Kadrolular Arasındaki Farklar
900.000 Taşerona Kadro Müjdesi Geçtiğimiz günlerde Taşerona kadronun çıkacak bir KHK ile gerçekleşeceği açıklandı. Müjdesini alan Taşeronlar artık 4D'li kamu işçisi olacaklar. Sayıları 900 bini bulan kamuda çalışan taşeron işçiler kamu güvencesi altında mesleklerine devam edecekler.
4C'den 4B'ye Geçişte Aile ve Çocuk Yardımı Artacak
4C'den 4B'ye Geçişte Aile ve Çocuk Yardımı Artacak
4/B Sözleşmeli Personele; her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda (0-6 yaş grubundaki çocuklar için bir kat artırımlı) aile yardımı ödeniyor. Bu yardımdan hiçbir kesinti yapılmıyor. 4/C personelin aile yardımı ödeneği göstergelerinin 4/B personele yapılan ödemede esas alınan göstergelerden daha yüksek olmasına rağmen, 4/C personelin ödeneğinden yapılan kesintiler ve ilgili personelin gelir vergisi dilimindeki değişiklikler (genellikle yılın ikinci yarısında) yararlanılan aile yardımı ödeneğinin net miktarını azaltmaktadır.
Sözleşmeli Personel Çocuk Yardımı Alır mı ?
Sözleşmeli Personel Çocuk Yardımı Alır mı ?
375 sayılı KHK nın ek 8. Maddesi:"Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."
Taşeron İşçiler Kadroya Hangi Tarihte Hangi Statüde Geçecek? Maaşları Ne Olacak?
Taşeron İşçiler Kadroya Hangi Tarihte Hangi Statüde Geçecek? Maaşları Ne Olacak?
Taşeron işçilerin kadroya geçişleri ile ilgili detayları netleşmeye başladı. Kadroya alınacak taşeron işçiler için eğitim, yaş, asıl iş-yardımcı iş gibi kriterlerin olup olmayacağını merak eden vatandaşlara beklenen açıklama geldi. Peki Taşeron İşçiler Kadroya Hangi Tarihte Hangi Statüde Geçecek? Maaşları Ne Olacak?
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının on ikide birinin toplamı 4.687,27 TL’yi geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen 4.687,27 TL, görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Başbakan’ın onayı ile artırılabilir.
Sözleşmeli Çalışan Personelin izin Hakları
Sözleşmeli Çalışan Personelin izin Hakları
Sağlık Bakanlığında çalışan personelin nöbet ve icap ücretlerinde yüzde yüz artış yapılması için Sağlık-sen ile Sağlık Bakanlığı arasında mutabık sağlandı. 2017 yılı sağlık nöbet ve icap ücretleri haberimizde
4/C SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
4/C SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
4/C Sözleşmeli Personel Maaş Hesaplama nasıl yapılır?4/C Sözleşmeli Personel Maaşları ve katsayıları ve hesaplama..
Sözleşmeli Personel Maaşları 2018
Sözleşmeli Personel Maaşları 2018
Sözleşmeli Personel Maaşları 2018 ne kadar olacak. İşte 2018 Sözleşmeli Personel Maaşları
2017 TEMMUZ ZAMLI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI
2017 TEMMUZ ZAMLI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI
Sözleşmeli personel 2017 temmuz zamlı maaşları yayınlanmıştır
2017 OCAK ZAMLI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI
2017 OCAK ZAMLI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI
2017 Ocak ayında zamlı verilecek 4/b sözleşmeli personel brüt maaşları detaylı bir şekilde aşağıya çıkarılmıştır.
2017 OCAK ZAMLI 4/C GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI
2017 OCAK ZAMLI 4/C GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI
2017 Ocak ayında zamlı verilecek 4/c geçici sözleşmeli personel brüt maaşları detaylı bir şekilde aşağıya çıkarılmıştır.
4924 Tabip Sözleşmeli Personelin Sabit Ek ödemesi
4924 Tabip Sözleşmeli Personelin Sabit Ek ödemesi
4924 Doktor Sözleşmeli Personelin sabit ek ödemesi ne şekilde yapılır ?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:21
Güneş
07:53
Öğle
12:49
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:57
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?