Bu haber 28 Haziran 2017 20:29:03 Tarihinde eklenmiştir. 7335 Defa Okundu.

Branşlara göre tabip işlem puan fiyatlaması, hangi branşta işlemler daha çok kazandirir ?

Hangi branştaki puan işlemler daha çok kazandırır.Detaylı fiyat listesi

Branşlara göre tabip işlem puan fiyatlaması, hangi branşta işlemler daha çok kazandirir ?

Uzman hekimler için kaleme aldığımız bu yazımızda puan ve işlemlerin mali olarak getirisini ele aldık.

 

Döner sermaye hesabını basit bir dille anlatacak olursak Net performans * Döner Sermaye Katsayısı = Döner Sermaye Brütü demektir.

 

Net performans ise işlem puanlarının  unvan katsayısı ile çarpımı demektir.

 

Unvan katsayısı ise uzman hekimler için 2,5' tur

 

Örneğin 360 puanı olan normal doğumun net performansı 360*2,5 = 900' dür

Bu 900 puanın döner sermaye katsayısı ile çarpımı da döner sermaye brütünü veririr

 

Bu çalışmada fiyatlandırdığımız puan fiyatlama listesi normal bir il hastanesini baz alarak  döner sermaye katsayısını 0,1 olarak ele aldık.

Normalde döner sermayeden mahsup edilecek olan sabit ek ödemeyi hesaba katmadan işlem yaptık.

Gelir ve Damga vergisini de hesaba katmadık.

 

Ele aldığımız Döner Sermaye katsayısı hastanelerin fatura,  personel ve puan  durumuna göre değişkenlik göstereceğinden , kurumunuzdaki döner sermaye katsayısını öğrenip ilgili yere yazmanız durumunda ek ödeme konusunda  daha net bir bilgiye sahip olunabilir.

 

Döner sermayenizi izin -rapor-ortalamadan alma durumunu göz ardı ederek  tam hesaplamak için

Toplam Puanınız * Unvan Katsayınız = Net Performans

Net Performans * Döner Sermaye Katsayısı = Brüt Ek Ödeme

Brüt Ek Ödeme - 3057,05 (Sabit Ek Ödeme Brütü*)= Ek Ödeme

Ek Ödeme -  (Gelir Vergisi** +Damga Vergisi***)= Net ele geçen

* = Haziran Ayı itibari ile hesaplanan tutardır. Temmuz zammı ile birlikte bu rakam artacaktır.

** = Gelir vergisi istisnalar hariç uzman hekimler için şu an genelde % 27 'dir

*** = Damga Vergisi  0,00759'dur

 

 

Branşlara göre tabip işlem puanların fiyatlandırılmış listesi 

Not: Tabip Puan fiyatlandırma listemiz  Örnek senaryo edilmiş olup Döner Sermaye Katsayısını  0,1 alarak işlemin Uzman Hekim tarafından geçekleştirildiği varsayılarak ve örnek bir il baz alınarak fiyatlandırma yapılmıştır.Bu fiyatlandırma hastaneden hastaneye değişebilir.

MENDERES ÖZER

MUTEMET/YAZAR

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ Puan İşlemin Mali Karşılığı
ALGOLOJİ - AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI    
Enjeksiyonlar    
Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi 150 37,50 TL
Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 15 3,75 TL
Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 35 8,75 TL
Proloterapi 15 3,75 TL
Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi 35 8,75 TL
Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu 15 3,75 TL
Somatik Sinir Blokları-Tanı ve Tedavi    
Aksiller pleksus sinir bloğu 100 25,00 TL
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 30 7,50 TL
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 30 7,50 TL
Faset mediyan sinir bloğu 50 12,50 TL
Fasiyal sinir sinir bloğu 75 18,75 TL
Femoral sinir bloğu, üçlü 75 18,75 TL
Gasser gangliyon sinir bloğu 200 50,00 TL
Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu 100 25,00 TL
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu 50 12,50 TL
İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri 15 3,75 TL
İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri 15 3,75 TL
İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu 75 18,75 TL
İnterkostal sinir bloğu, tek seviye 30 7,50 TL
İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye 15 3,75 TL
İnterskalen sinir bloğu 100 25,00 TL
Laringeal sup/rek sinir bloğu 75 18,75 TL
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 50 12,50 TL
Maksiller/mandibüler sinir bloğu 50 12,50 TL
Paraservikal (serviks) sinir bloğu 40 10,00 TL
Peroneal/tibial/sural sinir bloğu 50 12,50 TL
Pudental sinir bloğu 50 12,50 TL
Penil blok 20 5,00 TL
Radial/ulnar/medial sinir bloğu 50 12,50 TL
Sakral/koksigeal sinir bloğu 50 12,50 TL
Selektif sinir kökü (root) bloğu, tek 75 18,75 TL
Servikal/brakial pleksus sinir bloğu 100 25,00 TL
Siyatik sinir bloğu 75 18,75 TL
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 50 12,50 TL
Supraskapuler sinir bloğu 50 12,50 TL
Sempatik Sinir Blokları    
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu 200 50,00 TL
İmpar gangliyon sinir bloğu 150 37,50 TL
Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu 75 18,75 TL
Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu 150 37,50 TL
Splanknik blok  200 50,00 TL
Stellat gangliyon sinir bloğu 75 18,75 TL
İntraspinal Sinir Blokları    
Epidural blok (port veya pompa implantı) 300 75,00 TL
Epidural kan veya serum yaması 100 25,00 TL
Kombine spinal epidural analjezi veya blok (kontinu)  175 43,75 TL
Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon 150 37,50 TL
Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon 170 42,50 TL
Spinal blok,port veya pompa implantı ile 300 75,00 TL
Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile 75 18,75 TL
Subaraknoid kateterizasyon 150 37,50 TL
Transforaminal anterior epidural enjeksiyon veya kateter 170 42,50 TL
Perinöral kateterizasyon 170 42,50 TL
Sinir Blokları-Destrüktif/Nörolitik    
Hipofiz adenolizisi 400 100,00 TL
Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid 200 50,00 TL
Nörolitik sinir bloğu, epidural (servikal-torakal) 300 75,00 TL
Nörolitik sinir bloğu, epidural (lomber-kaudal) 250 62,50 TL
Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye 75 18,75 TL
Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye 30 7,50 TL
Trigeminal/gasser gangliyon sinir bloğu 200 50,00 TL
Nörolitik stellat gangliyon sinir bloğu 125 31,25 TL
Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber) 125 31,25 TL
Nörolitik çölyak veya hipogastrik sinir bloğu 300 75,00 TL
Nörolitik impar gangliyon sinir bloğu 250 62,50 TL
Nörolitik periferik sinir bloğu, tek 75 18,75 TL
Nörolitik splanknik sinir bloğu 300 75,00 TL
Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon    
Anuloplasti RFT 350 87,50 TL
Faset eklem RFT/Kriyoablasyon 250 62,50 TL
Glossofaringeal RFT/Kriyoablasyon 350 87,50 TL
Perkütan faset sinir denervasyon RFT/Kriyoablasyon 250 62,50 TL
Perkütan intradiskal RFT/Kriyoablasyon 250 62,50 TL
RFT/Kriyoablasyon Nörotomi 250 62,50 TL
Sakroiliak eklem RFT/Kriyoablasyon 200 50,00 TL
Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT/Kriyoablasyon 250 62,50 TL
Torakal Dorsal Root Gangliyonu RFT/Kriyoablasyon 250 62,50 TL
Lomber Dorsal Root Gangliyonu RFT/Kriyoablasyon 250 62,50 TL
Sakral Dorsal Root Gangliyonu RFT/Kriyoablasyon 250 62,50 TL
Sfenopalatin gangliyon RFT/Kriyoablasyon 300 75,00 TL
Stellat gangliyon RFT/Kriyoablasyon 250 62,50 TL
Trigeminal veya gasser gangliyon RFT 300 75,00 TL
Nöroplasti-Adezyonolizis    
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis 300 75,00 TL
Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis 300 75,00 TL
Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 300 75,00 TL
Nöromodülasyon    
İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant 300 75,00 TL
İmplantasyon spinal-epidural 300 75,00 TL
Nörostimülatör elektronik analiz/programlama 20 5,00 TL
Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 150 37,50 TL
Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 350 87,50 TL
Periferik sinir elektrod implantasyonu 350 87,50 TL
Perkütan elektrod revizyonu veya çıkartılması 100 25,00 TL
Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu 350 87,50 TL
Pompa veya port programlaması veya doldurması 20 5,00 TL
Port veya pompa revizyonu veya çıkartılması 150 37,50 TL
Diğer    
Bispektral indeks (BİS) monitorizasyonu  20 5,00 TL
Derin trakeal aspirasyon 5 1,25 TL
Epidural blok (kontinu) 200 50,00 TL
Epidural veya spinal diferansiyel blok 90 22,50 TL
Gastrik intramukozal pH, tonometri  30 7,50 TL
Günlük yatan hasta ağrı takibi 20 5,00 TL
İntravenöz lidokain testi 20 5,00 TL
İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü 150 37,50 TL
İntravenöz rejyonel blok (RİVA)  75 18,75 TL
Kontinu perineural (periferik sinir) opiat analjezisi 60 15,00 TL
SEDO-analjezi 29 7,25 TL
Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri   0,00 TL
1. Basamak yoğun bakım viziti 30 7,50 TL
2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi 50 12,50 TL
3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi 70 17,50 TL
2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı 25 6,25 TL
3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı 40 10,00 TL
Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri   0,00 TL
Yenidoğan 1. Basamak yoğun bakım viziti 30 7,50 TL
Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi 50 12,50 TL
Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi 70 17,50 TL
Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı 25 6,25 TL
Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı 40 10,00 TL
Yenidoğan/çocuk/erişkin tedavisel soğutma (Terapötik hipotermi) 100 25,00 TL
6.1. DERMİS ve EPİDERMİS CERRAHİSİ    
Deri    
Dermabrazyon, bir alanda  200 50,00 TL
Dermabrazyon, tüm yüze 400 100,00 TL
İntralezyonal steroid enjeksiyonu, her bir seans  15 3,75 TL
Malign deri tümörlerinin eksizyonu 180 45,00 TL
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile 400 100,00 TL
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütur ile 200 50,00 TL
Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, her bir seans  50 12,50 TL
Yanıkta eskarektomi  150 37,50 TL
Yanıkta toraks eskarektomisi 200 50,00 TL
Yanıkta eskarotomi  100 25,00 TL
Yanıkta fasiyotomi  150 37,50 TL
Yanıkta fasiyotomi kapatma 200 50,00 TL
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması  250 62,50 TL
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her uygulama 30 7,50 TL
Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon veya kriyoterapisi  350 87,50 TL
Deri ve Derialtı    
Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım 150 37,50 TL
Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım 550 137,50 TL
Skar revizyonu, küçük 150 37,50 TL
Skar revizyonu, orta 200 50,00 TL
Skar revizyonu, büyük 300 75,00 TL
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 200 50,00 TL
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 400 100,00 TL
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 600 150,00 TL
Hemanjiom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile 700 175,00 TL
Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu 200 50,00 TL
Split thickness deri grefti, küçük 200 50,00 TL
Split thickness deri grefti, orta 300 75,00 TL
Split thickness deri grefti, büyük 400 100,00 TL
Full thickness deri grefti, küçük 300 75,00 TL
Full thickness deri grefti, büyük 400 100,00 TL
Greftler    
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük 480 120,00 TL
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta 360 90,00 TL
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük 250 62,50 TL
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, ilave 32 8,00 TL
Kompozit greft uygulaması 200 50,00 TL
Mukoza grefti alınması 100 25,00 TL
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük 400 100,00 TL
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük 300 75,00 TL
Yağ grefti uygulamalası 250 62,50 TL
Flepler    
Abbe flebi, birinci seans 300 75,00 TL
Abbe flebi, ikinci seans 150 37,50 TL
Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler 600 150,00 TL
Alın flebi, birinci seans 450 112,50 TL
Alın flebi, ikinci seans  150 37,50 TL
Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri 460 115,00 TL
Çapraz bacak flebi, birinci seans 400 100,00 TL
Çapraz bacak flebi, ikinci seans 150 37,50 TL
Çapraz parmak flebi, birinci seans 300 75,00 TL
Çapraz parmak flebi, ikinci seans 150 37,50 TL
Dil flebi, birinci seans 400 100,00 TL
Dil flebi, ikinci seans 150 37,50 TL
Doku genişletici uygulamaları, birinci seans 500 125,00 TL
Doku genişletici uygulamaları, ikinci seans 500 125,00 TL
Fasiyokütan flep 400 100,00 TL
İki farklı doku içeren serbest kompozit flep 2013 503,25 TL
İki loblu flep  350 87,50 TL
İnterpolasyon flepleri, birinci seans 403 100,75 TL
İnterpolasyon flepleri, ikinci seans 173 43,25 TL
Kas flebi 460 115,00 TL
Kas flebi ile birlikte deri grefti 525 131,25 TL
Kas-deri flebi  630 157,50 TL
K-M plasti 420 105,00 TL
Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları 300 75,00 TL
Mukoza flebi 315 78,75 TL
Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi 300 75,00 TL
Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti 500 125,00 TL
Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi 500 125,00 TL
Tek bir doku içeren serbest flep 1650 412,50 TL
Tek loblu lokal deri flebi  300 75,00 TL
Tek loblu lokal deri flebi, ilave her flep için 100 25,00 TL
Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep 2300 575,00 TL
V-Y ilerletme deri flebi 368 92,00 TL
Z-Plasti, tekli 263 65,75 TL
Lazer Tedavi Uygulamaları    
Vasküler lezyon, eksizyonel lazer 100 25,00 TL
Deri tümörlerinde eksizyonel lazer 175 43,75 TL
Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer 100 25,00 TL
6.2. BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ ve YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ    
Baş ve Boyun Cerrahisi    
Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi 500 125,00 TL
Etmoidal arter ligasyonu 300 75,00 TL
Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 100,00 TL
Fronto-orbital ilerletme 1700 425,00 TL
Habitüel temporomandibular eklem (TME) dislokasyonları için eminektomi 350 87,50 TL
Kafatası kemiği ekstensiv tümör ameliyatları 450 112,50 TL
Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri 150 37,50 TL
Kistik lenfangiom eksizyonu 800 200,00 TL
Kondilektomi  400 100,00 TL
Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer 600 150,00 TL
Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ile 600 150,00 TL
Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları 400 100,00 TL
Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile 1000 250,00 TL
Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu 900 225,00 TL
Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu 750 187,50 TL
LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti 1200 300,00 TL
LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti 1000 250,00 TL
Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti 1500 375,00 TL
Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 450 112,50 TL
Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit 250 62,50 TL
Maksillektomi, parsiyel 1000 250,00 TL
Maksillektomi, total 1400 350,00 TL
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile 750 187,50 TL
Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj 300 75,00 TL
Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu 750 187,50 TL
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu 350 87,50 TL
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon 1000 250,00 TL
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarımı 1600 400,00 TL
Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi 1600 400,00 TL
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı 1200 300,00 TL
Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için 600 150,00 TL
Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için 400 100,00 TL
Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit 600 150,00 TL
Orbital distopi düzeltilmesi 1100 275,00 TL
Orbital hipertelorizm düzeltilmesi 1500 375,00 TL
Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması 400 100,00 TL
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu 600 150,00 TL
TME ankilozu için 'gap' artroplastisi 500 125,00 TL
TME artroplasti 500 125,00 TL
TME luksasyonu kapalı redüksiyon 50 12,50 TL
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu 1600 400,00 TL
Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 100,00 TL
Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 200 50,00 TL
Burun    
Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon 500 125,00 TL
Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans 400 100,00 TL
Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve/veya flep ile 400 100,00 TL
Burun eksternal cerrahisi  200 50,00 TL
Burun içi konka elektrokoterizasyonu  100 25,00 TL
Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi  100 25,00 TL
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu 100 25,00 TL
Burun mukozası koterizasyonu 20 5,00 TL
Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel 400 100,00 TL
Burun rekonstrüksiyonu, total  600 150,00 TL
Burun tamponu çıkarılması 10 2,50 TL
Burun tamponu konması, arka 100 25,00 TL
Burun tamponu konması, ön 10 2,50 TL
Burundan yabancı cisim çıkarılması 40 10,00 TL
Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi  150 37,50 TL
Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır 'saddle nose' deformitesi onarımı 600 150,00 TL
Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı 400 100,00 TL
Konka lateralizasyonu 100 25,00 TL
Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf 300 75,00 TL
Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf 200 50,00 TL
Septal fraktür onarımı 400 100,00 TL
Nazal ansefalosel, kraniotomi ile 750 187,50 TL
Nazal fraktür onarımı 100 25,00 TL
Nazal polipektomi 200 50,00 TL
Nazal septal perforasyon onarımı 400 100,00 TL
Nazal septal buton tatbiki 70 17,50 TL
Nazal valv cerrahisi, iki taraf 300 75,00 TL
Nazal valv cerrahisi, tek taraf 150 37,50 TL
Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans 450 112,50 TL
Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans 150 37,50 TL
Rinofima eksizyonu ve deri grefti 350 87,50 TL
Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması  200 50,00 TL
Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmaksızın 400 100,00 TL
Rinoplasti komplike, greft ile 600 150,00 TL
Septoplasti 300 75,00 TL
Septorinoplasti 500 125,00 TL
Sineşi, veb açılması 35 8,75 TL
Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması, birinci seans 800 200,00 TL
Yalnızca kıkırdak kaybı içeren 'saddle nose' deformitesi onarımı 400 100,00 TL
Boyun ve Larinks    
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu 400 100,00 TL
Aritenoidektomi, endolaringeal 550 137,50 TL
Aritenoid addüksiyonu 400 100,00 TL
Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek taraf 1000 250,00 TL
Boyun eksplorasyonu 400 100,00 TL
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu 600 150,00 TL
Damak fistülü onarımı 350 87,50 TL
Eksternal karotid arter ligasyonu 300 75,00 TL
Endolaringeal lazer cerrahisi 750 187,50 TL
Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim 300 75,00 TL
Faringolarinjektomi 1500 375,00 TL
Faringolarinjoözefajektomi 2000 500,00 TL
Hiyoid süspansiyonu 600 150,00 TL
İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon 400 100,00 TL
Kordektomi veya stripping 400 100,00 TL
Kosta grefti alınması  200 50,00 TL
Krikotiroidopeksi 600 150,00 TL
Laringeal fraktür tedavisi, kapalı 200 50,00 TL
Laringeal reinnervasyon, nöromüsküler flep ile 700 175,00 TL
Laringofissür 500 125,00 TL
Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon 450 112,50 TL
Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı 600 150,00 TL
Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon 600 150,00 TL
Laringeal stenoz cerrahisi 600 150,00 TL
Laringeal web açılması 400 100,00 TL
Laringosel çıkarılması 600 150,00 TL
Laringoskopi, direkt 140 35,00 TL
Laringoskopi ve biyopsi 150 37,50 TL
Laringoskopi, fleksible fiberoptik 15 3,75 TL
Laringostroboskopi 40 10,00 TL
Larinjektomi, parsiyel 1200 300,00 TL
Larinjektomi, total 1100 275,00 TL
Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile 130 32,50 TL
Larinks papillomu 450 112,50 TL
Larinksten yabancı cisim çıkarılması 180 45,00 TL
Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 500 125,00 TL
Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi 750 187,50 TL
Lateral rinotomi ile yaklaşım  400 100,00 TL
Maksiller arter ligasyonu 600 150,00 TL
Obturator tatbiki 20 5,00 TL
Suprahyoid boyun diseksiyonu 300 75,00 TL
Tirohyoid suspansiyon 500 125,00 TL
Tiroplasti 550 137,50 TL
Trakeoözofajial fistül açılması, primer 130 32,50 TL
Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder 350 87,50 TL
Tortikollis düzeltilmesi 300 75,00 TL
Paranazal Sinüsler    
Antrokoanal polip eksizyonu 200 50,00 TL
BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım 500 125,00 TL
Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraflı 250 62,50 TL
Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraflı 350 87,50 TL
Eksternal etmoidektomi 350 87,50 TL
Frontal sinusotomi, trepanasyon 250 62,50 TL
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, iki taraflı 500 125,00 TL
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraflı 400 100,00 TL
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı 50 12,50 TL
Ozenaya cerrahi girişim 300 75,00 TL
Piterigopalatin fossa cerrahisi 500 125,00 TL
Transnazal etmoidektomi 350 87,50 TL
Endoskopi    
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi 600 150,00 TL
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi  840 210,00 TL
Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR) 400 100,00 TL
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi 600 150,00 TL
Endoskopik koanal atrezi açılması 450 112,50 TL
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu 350 87,50 TL
Endoskopik konka redüksiyonu 300 75,00 TL
Endoskopik medial maksillektomi 500 125,00 TL
Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi 500 125,00 TL
Endoskopik optik sinir dekompresyonu 700 175,00 TL
Endoskopik orbita dekompresyonu 700 175,00 TL
Endoskopik septoplasti 350 87,50 TL
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi 500 125,00 TL
Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi 15 3,75 TL
Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf  500 125,00 TL
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf 350 87,50 TL
Maksiller sinüse endoskopik müdahale 300 75,00 TL
Nazofarinks biyopsisi 75 18,75 TL
Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik 200 50,00 TL
Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi 350 87,50 TL
Sinüslerde invaziv mantar enfeksiyonu debritmanı 550 137,50 TL
Endoskopik epistaksis kontrolü ile sfenopalatin arter ve dalları ligasyonu 300 75,00 TL
Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler    
Adenoidektomi 200 50,00 TL
Adenoidektomi ve tüp 300 75,00 TL
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 250 62,50 TL
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması 400 100,00 TL
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 100 25,00 TL
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri 850 212,50 TL
Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 100 25,00 TL
Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 300 75,00 TL
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu 100 25,00 TL
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 150 37,50 TL
Alveolar yarık onarımı 400 100,00 TL
Anterior damak fistülü onarımı 400 100,00 TL
Damağa radyofrekans uygulanması 230 57,50 TL
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 230 57,50 TL
Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile 300 75,00 TL
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep 600 150,00 TL
Damak yarığı onarımı, inkomplet 400 100,00 TL
Damak yarığı onarımı, komplet 450 112,50 TL
Deri grefti kullanarak sulkoplasti 300 75,00 TL
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması  200 50,00 TL
Dil köküne radyofrekans uygulanması 200 50,00 TL
Dil kökü süspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması 400 100,00 TL
Dil lezyonu eksizyonu 200 50,00 TL
Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile 400 100,00 TL
Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması 100 25,00 TL
Dudak adezyonu  250 62,50 TL
Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander, Bernard vb. fleb ile 750 187,50 TL
Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Bernard vb. flebi kullanımı 550 137,50 TL
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi 350 87,50 TL
Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım  350 87,50 TL
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz 350 87,50 TL
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile 400 100,00 TL
Dudak yarığı onarımı, tek taraf 350 87,50 TL
Dudak yarığı onarımı, iki taraf 500 125,00 TL
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı 550 137,50 TL
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi 600 150,00 TL
Faringeal flep  400 100,00 TL
Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, myokutan flep ile 1500 375,00 TL
Frenilum linguale plastiği 100 25,00 TL
Genioglossal ilerletme 400 100,00 TL
Genioplasti, implant ile  350 87,50 TL
Genioplasti, osteotomi ile 400 100,00 TL
Glossektomi, parsiyel 350 87,50 TL
Glossektomi, total 850 212,50 TL
Hemiglossektomi 500 125,00 TL
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi  200 50,00 TL
Islık çalan ağız deformitesi onarımı  300 75,00 TL
Kolumella uzatılması 300 75,00 TL
İntraoral tümör eksizyonu,mandibula rezeksiyonu ve boyun diseksiyonu (Komando ameliyatı) 1650 412,50 TL
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu 1200 300,00 TL
Lazer asiste uvulektomi 300 75,00 TL
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 400 100,00 TL
Lingual tonsil eksizyonu 270 67,50 TL
Mentoplasti 700 175,00 TL
Nadir yüz yarığı onarımı 600 150,00 TL
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım 2000 500,00 TL
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 400 100,00 TL
Nazolabial fistül onarımı 300 75,00 TL
Onarılmış dudak yarığı revizyonu  350 87,50 TL
Oro-antral fistüllerin onarımı 350 87,50 TL
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama için girişim 200 50,00 TL
Peritonsiller apse açılması 100 25,00 TL
Posterior damak fistülü onarımı 300 75,00 TL
Premaksiller segmentin geri alınması 400 100,00 TL
Ranulaya girişim 300 75,00 TL
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 200 50,00 TL
Sert damaktan tümör eksizyonu, greft ile onarım 800 200,00 TL
Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 600 150,00 TL
Stiloid proçes elongasyonu eksizyonu 420 105,00 TL
Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile 670 167,50 TL
Tonsillektomi 400 100,00 TL
Tonsillektomi ve adenoidektomi 400 100,00 TL
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp 425 106,25 TL
Tonsillektomi ve tüp 400 100,00 TL
Transpalatal ilerletme 500 125,00 TL
Uvulektomi 315 78,75 TL
Uvulofaringoplasti 380 95,00 TL
Vestibuloplasti, tek veya iki taraf 250 62,50 TL
Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi    
Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu  300 75,00 TL
Parotidektomi, total 800 200,00 TL
Parotidektomi, yüzeyel 600 150,00 TL
Parotis apse drenajı 100 25,00 TL
Sialolitotomi, cerrahi  175 43,75 TL
Sublingual tükrük bezi eksizyonu 300 75,00 TL
Submaksiller veya sublingual apse drenajı 200 50,00 TL
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu 400 100,00 TL
Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti 300 75,00 TL
6.3. GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER    
Toraks Duvarı    
Geç sternal dehiscence onarımı 600 150,00 TL
Fasiyatomi 150 37,50 TL
Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı 480 120,00 TL
Kot fraktürü tedavisi, açık 300 75,00 TL
Kot fraktürü tedavisi, kapalı 50 12,50 TL
Kot rezeksiyonu, ekstraplevral 600 150,00 TL
Kot rezeksiyonu, parsiyel 300 75,00 TL
Mediastinal kist veya tümör eksizyonu  1000 250,00 TL
Mediastinal tümör eksizyonu, malign  1500 375,00 TL
Mediastinoskopi 500 125,00 TL
Mediastinotomi ile eksplorasyon 600 150,00 TL
Sternal debridman 400 100,00 TL
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli 1600 400,00 TL
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz 1200 300,00 TL
Sternal tel çıkarılması  100 25,00 TL
Sternum fraktürü fiksasyonu, açık 500 125,00 TL
Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı 250 62,50 TL
Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte 1200 300,00 TL
Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral 800 200,00 TL
Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum için cerrahi girişim 1200 300,00 TL
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez ile 1800 450,00 TL
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz 1400 350,00 TL
TOS, transaksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu 900 225,00 TL
Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner 800 200,00 TL
Tümör veya kist eksizyonu (toraks duvarı lezyonlarında) 200 50,00 TL
Gövde ve Karın Duvarına Yapılan Müdahaleler    
Abdominoplasti 800 200,00 TL
Gastroşizis onarımı 1200 300,00 TL
Göbek granülomu veya polipi eksizyonu 70 17,50 TL
Karın duvarı benign tümörleri için girişim  200 50,00 TL
Karın duvarı malign tümörleri için girişim  300 75,00 TL
Kloakal ekstrofi onarımı 2000 500,00 TL
Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı 500 125,00 TL
Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu 600 150,00 TL
Omfalosel primer onarımı  1200 300,00 TL
Rektus diyastazı onarımı 400 100,00 TL
Rektus kılıfı hematomu için girişim 100 25,00 TL
Meme    
Büyütme mammoplastisi, iki taraf 515 128,75 TL
Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf 515 128,75 TL
Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf 309 77,25 TL
Küçültme mammoplastisi, iki taraf  773 193,25 TL
Mastektomi, basit 600 150,00 TL
Mastektomi, radikal 1000 250,00 TL
Mastektomi, modifiye radikal 900 225,00 TL
Meme asimetrisinin düzeltilmesi 618 154,50 TL
Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile 1500 375,00 TL
Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi ve implant ile 850 212,50 TL
Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu  2200 550,00 TL
Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile 412 103,00 TL
Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile 900 225,00 TL
Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu 309 77,25 TL
Segmental mastektomi 360 90,00 TL
Memeden kist-benign tümör çıkarılması 250 62,50 TL
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu 650 162,50 TL
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyon 700 175,00 TL
Meme duktoskopi ve duktal lavaj 150 37,50 TL
Meme duktus eksizyonu 200 50,00 TL
Tüberoz meme onarımı 618 154,50 TL
Herniler    
Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle 515 128,75 TL
Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle 567 141,75 TL
Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf 412 103,00 TL
Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf 453 113,25 TL
Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf 600 150,00 TL
Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf 660 165,00 TL
İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 618 154,50 TL
İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik 700 175,00 TL
Greftsiz insizyonel herni onarımı 400 100,00 TL
Greftli İnsizyonel herni onarımı 440 110,00 TL
Greftli femoral herni onarımı, tek taraf 453 113,25 TL
Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf 412 103,00 TL
Greftli femoral herni onarımı, iki taraf 660 165,00 TL
Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf 600 150,00 TL
Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik 618 154,50 TL
Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik 700 175,00 TL
Lomber herni onarımı 309 77,25 TL
Parastomal herniasyonda girişim 463 115,75 TL
Spiegel hernisi onarımı 309 77,25 TL
Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik 600 150,00 TL
Greftsiz umblikal herni onarımı 360 90,00 TL
Greftli umblikal herni onarımı 396 99,00 TL
Umblikal herni onarımı, laparoskopik 600 150,00 TL
Greftli epigastrik herni onarımı  425 106,25 TL
Greftsiz epigastrik herni onarımı  400 100,00 TL
Epigastrik herni onarımı, laparoskopik 600 150,00 TL
Greftli perineal herni onarımı 600 150,00 TL
Umblikal kord hernisi onarımı 515 128,75 TL
Greft/Mesh çıkarılması 200 50,00 TL
Ventral herni onarımı 2060 515,00 TL
Diafragma Cerrahisi    
Bochdalek hernisi onarımı, abdominal 1030 257,50 TL
Bochdalek hernisi onarımı, torakal 1030 257,50 TL
Diyafragma laserasyonu, primer onarım 773 193,25 TL
Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal yaklaşımla 1030 257,50 TL
Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşımla 824 206,00 TL
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, akut 824 206,00 TL
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik 1030 257,50 TL
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik, greft ile 1500 375,00 TL
Diyafragma evantrasyonu, primer onarım  618 154,50 TL
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli 1236 309,00 TL
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz 773 193,25 TL
Diyafragmatik pace uygulaması 773 193,25 TL
Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi 600 150,00 TL
Morgagni hernisi onarımı 1030 257,50 TL
Periton Boşluğu    
Apendiks epiploika torsiyonu 360 90,00 TL
Laparoskopi, tanısal 250 62,50 TL
Laparostomi 360 90,00 TL
Laparostomi, fermuar-mesh/negatif basınç yöntemi 463 115,75 TL
Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda 515 128,75 TL
Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla 350 87,50 TL
Laparotomi, tanısal 250 62,50 TL
Laparotomi, packing 515 128,75 TL
Batın içi abdomen (eviserasyon-evanterasyon) düzeltilmesi  400 100,00 TL
Omentum torsiyonunda omentektomi 400 100,00 TL
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu 450 112,50 TL
Periton lavajı, tanısal 200 50,00 TL
Peritoneal tuvalet ve debridman, her bir seans 309 77,25 TL
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu 400 100,00 TL
Peritoneo-venöz şant yapılması 1030 257,50 TL
Pleuroperitoneal şant uygulaması 515 128,75 TL
Radikal peritoneal debridman, her bir seans 412 103,00 TL
Sitoredüktif cerrahi ile hipertermik intraperitoneal kemoterapi 2000 500,00 TL
Retroperiton    
Retroperitoneal tümörden biyopsi  350 87,50 TL
Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu 850 212,50 TL
6.4. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN ve LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ    
Perikard    
Perikardiyosentez  100 25,00 TL
Tüp perikardiyostomi  200 50,00 TL
Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikardiyotomi, primer  640 160,00 TL
Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon  680 170,00 TL
Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 800 200,00 TL
Perikardiyektomi, kardiyopulmoner by-pass ile 1160 290,00 TL
Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu 760 190,00 TL
Kalp Tümörleri    
İntrakardiyak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by-pass ile 2000 500,00 TL
Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu 1200 300,00 TL
Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass ile 1400 350,00 TL
Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1200 300,00 TL
Kalp Pili, Otomatik Kardioverter-Defibrilatör (AICD)     
AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması 880 220,00 TL
Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile 920 230,00 TL
Kalıcı pacemaker çıkartılması 200 50,00 TL
Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, torakotomi ile 840 210,00 TL
Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile 600 150,00 TL
Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu 1120 280,00 TL
Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu 1280 320,00 TL
Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte 320 80,00 TL
Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar 280 70,00 TL
Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu 200 50,00 TL
Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi 240 60,00 TL
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1000 250,00 TL
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1280 320,00 TL
Transvenöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1300 325,00 TL
Transvenöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile  840 210,00 TL
Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları    
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1800 450,00 TL
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1440 360,00 TL
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass ile 2240 560,00 TL
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1800 450,00 TL
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1320 330,00 TL
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 960 240,00 TL
Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte 1600 400,00 TL
Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner by-pass 2000 500,00 TL
Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı 2000 500,00 TL
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 400,00 TL
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 960 240,00 TL
Kalp Kapakları-Aortik Kapak    
Apiko-aortik konduit konstruksiyonu 2000 500,00 TL
AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp 1840 460,00 TL
AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte  2000 500,00 TL
Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon 1700 425,00 TL
İHSS (asimetrik septal hipertrofi)'de ventrikülomyotomi (myektomi)  1700 425,00 TL
Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pass ile birlikte) 1700 425,00 TL
Ross ameliyatı 2500 625,00 TL
Supravalvular stenozda aortoplasti 1700 425,00 TL
Valvotomi, aort kapağı (komissurotomi) 1700 425,00 TL
Valvuloplasti, aort kapağı, açık 1600 400,00 TL
Kalp Kapakları-Mitral Kapak    
Valvotomi, mitral kapak, kapalı 1280 320,00 TL
Valvotomi, mitral kapak, açık 1650 412,50 TL
Valvuloplasti, mitral kapak 1650 412,50 TL
Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile 1650 412,50 TL
Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon 1650 412,50 TL
Replasman, mitral kapak (MVR) 1700 425,00 TL
Replasman, mitral kapak ile birlikte triküspid annüloplasti 1800 450,00 TL
Minimal invaziv replasman, mitral kapak (MVR) 1750 437,50 TL
Minimal invaziv replasman, mitral kapak ile birlikte triküspit annüloplasti 1850 462,50 TL
Çalışan kalpte minimal invaziv mitral kapak tamiri 1350 337,50 TL
Kalp Kapakları-Triküspid Kapak    
Valvotomi, triküspid kapak 1600 400,00 TL
Valvuloplasti veya annuloplasti, triküspid kapak 1600 400,00 TL
Replasman, triküspit kapak (TVR) 1640 410,00 TL
Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu 1900 475,00 TL
Kalp Kapakları-Pulmoner Kapak    
Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım 1400 350,00 TL
Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu 2100 525,00 TL
Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı 2250 562,50 TL
Çift kapak replasmanı  2100 525,00 TL
Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile birlikte veya değil 1800 450,00 TL
İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon 1680 420,00 TL
Outflow trakt büyütmesi (yama) 1680 420,00 TL
Pulmoner arter anevrizması 1500 375,00 TL
Üç kapak replasmanı 2500 625,00 TL
İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile veya değil 2300 575,00 TL
Valvotomi, pulmoner kapak, açık 1600 400,00 TL
Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile 1560 390,00 TL
Pulmoner kapak replasmanı 1700 425,00 TL
Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler)  1400 350,00 TL
Koroner Arter ile İlgili İşlemler    
Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1240 310,00 TL
Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 400,00 TL
Anormal koroner arter, ligasyon 1120 280,00 TL
Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte 1200 300,00 TL
Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti 2500 625,00 TL
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört ve daha çok koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1840 460,00 TL
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1600 400,00 TL
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1480 370,00 TL
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın  1720 430,00 TL
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2000 500,00 TL
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2100 525,00 TL
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1900 475,00 TL
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1700 425,00 TL
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1600 400,00 TL
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 1800 450,00 TL
Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1500 375,00 TL
Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi) 1840 460,00 TL
Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil  2000 500,00 TL
Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista)  2500 625,00 TL
Septal Defekt    
Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım 1400 350,00 TL
Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile 1400 350,00 TL
Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya yama ile  1480 370,00 TL
Atrial septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile 1500 375,00 TL
Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile 1720 430,00 TL
Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile  1880 470,00 TL
Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak ile/olmaksızın 1920 480,00 TL
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer 1440 360,00 TL
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile 1500 375,00 TL
Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyonu  1760 440,00 TL
VSD kapatılması, ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama ile/olmaksızın 1760 440,00 TL
Pulmoner arterin bandlanması 960 240,00 TL
Kateter ile ASD ve VSD kapatılması 1000 250,00 TL
Diğer Doğumsal Olgular    
Cor triatriatum 1400 350,00 TL
Triküspid atrezisi onarımı (Fontan, Modifiye Fontan işlemleri gibi)  2000 500,00 TL
Korrekte TGA'da VSD 1600 400,00 TL
Korrekte TGA'da kapak plastisi 1900 475,00 TL
Korrekte TGA'da kapak replasmanı 1900 475,00 TL
Korrekte TGA'da PS ile birlikte VSD 2000 500,00 TL
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama olmaksızın 1760 440,00 TL
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte 1800 450,00 TL
Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi 2200 550,00 TL
Sinus Valsalva    
Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1600 400,00 TL
Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte 1760 440,00 TL
Sinus valsalva anevrizması onarımı 1640 410,00 TL
Aortikoventriküler tünel onarımı 1600 400,00 TL
Total Anormal Pulmoner Venöz Drenaj    
Anormal venöz dönüşün komplet onarımı 1750 437,50 TL
Shunt İşlemleri    
Atrial septektomi veya septostomi, kapalı  1040 260,00 TL
Atrial septektomi, açık 1120 280,00 TL
Shunt, subklavyen-pulmoner arter  1200 300,00 TL
Shunt, asendan aorta-pulmoner arter  1200 300,00 TL
Shunt, desendan aorta-pulmoner arter  1200 300,00 TL
Shunt, santral, prostetik greft 1040 260,00 TL
Shunt, vena cava-pulmoner arter  1200 300,00 TL
Bidirectional kavopulmoner anastomoz 1400 350,00 TL
Büyük Arterlerin Transpozisyonu    
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 2000 500,00 TL
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte 2100 525,00 TL
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, ventriküler septal defekt kapatılması ile birlikte 2300 575,00 TL
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten)  2500 625,00 TL
Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu  2500 625,00 TL
Trunkus Arteriosus    
Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat 2250 562,50 TL
Aortik Anomaliler    
Aberan damar divizyonu  960 240,00 TL
Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte 1120 280,00 TL
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, greft ile rekonstrüksiyon 1320 330,00 TL
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, uç-uca anastomoz 1200 300,00 TL
Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1500 375,00 TL
Aort koarktasyonu, greft ile by-pass 1100 275,00 TL
Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti 1320 330,00 TL
Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile flep aortoplasti 1320 330,00 TL
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1560 390,00 TL
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1120 280,00 TL
Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı  2000 500,00 TL
Hipoplastik veya interrupted aortik ark, otojen veya prostetik materyal ile onarım 1650 412,50 TL
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu 850 212,50 TL
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte 1520 380,00 TL
Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu, primer  700 175,00 TL
Trakea dekompresyonu için aortik suspension 800 200,00 TL
Torasik Aort Anevrizması Onarımı    
Asendan aort replasmanı ve kapak resüspansiyonu  2500 625,00 TL
Asendan aort replasmanı 2000 500,00 TL
Asendan aort grefti, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte 2200 550,00 TL
Asendan aort grefti, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte  2400 600,00 TL
Asendan aort grefti, koroner implant var 2400 600,00 TL
Asendan aort replasmanı ve hemiarkus replasmanı 2300 575,00 TL
Asendan aort grefti ve transvers aort ark grefti 2400 600,00 TL
Asendan aorttan arkus dallarına by-pass/interpozisyon (debranching) 1700 425,00 TL
Total arkus replasmanı ve desenden aortaya arkus aorta içinden ulaşarak greft implantasyonu 2500 625,00 TL
Desendan torasik aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass yok  1800 450,00 TL
Desendan aort ve distal arkus replasmanı 2000 500,00 TL
Desendan aort ve proksimal abdominal aort replasmanı (Visseral arter reimplantasyonu olmadan) 2100 525,00 TL
Desendan aort ve abdominal aort replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon var) 2500 625,00 TL
Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1350 337,50 TL
Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile 2200 550,00 TL
Pulmoner Arter    
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1520 380,00 TL
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın 1080 270,00 TL
Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte 1720 430,00 TL
Diğer İşlemler    
IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması, greftli veya greftsiz 320 80,00 TL
İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) 400 100,00 TL
Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk gün pompa takibi dahil 800 200,00 TL
Arteryel Embolektomi veya Trombektomi    
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen veya innominate arter, boyun insizyonu ile, kateter var veya yok 800 200,00 TL
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subclavyen veya innominate arter, torasik insizyon ile, kateter var veya yok 800 200,00 TL
Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakiyal, innominate, subclavyen arter, kol insizyonu ile, katater var veya yok 320 80,00 TL
Embolektomi veya trombektomi, radiyal veya ulnar arter, kol insizyonu ile, kateter var veya yok 320 80,00 TL
Embolektomi veya trombektomi, renal, çölyak, mezenter, aortoiliak arter, abdominal insizyon ile, kateter var veya yok 800 200,00 TL
Embolektomi veya trombektomi, femoropopliteal, aortoiliak arter, bacak insizyonu ile, kateter var veya yok 400 100,00 TL
Embolektomi veya trombektomi, popliteal, tibiyoperoneal arter, bacak insizyonu ile kateter var veya yok 480 120,00 TL
Venöz Trombektomi    
Trombektomi, vena kava, iliak ven, abdominal insizyon ile 480 120,00 TL
Trombektomi, vena kava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile 320 80,00 TL
Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ve abdominal insizyon ile 600 150,00 TL
Trombektomi, subklavyen ven, boyun insizyonu ile 400 100,00 TL
Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile 280 70,00 TL
Trombektomi, diğer 100 25,00 TL
Venöz Rekonstrüksiyon    
Valvuloplasti, femoral ven 480 120,00 TL
Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven 600 150,00 TL
Venöz sisteme cross-over ven grefti 1000 250,00 TL
Safenopopliteal ven anastomozu 680 170,00 TL
Vena kava superior sendromunda by-pass 1000 250,00 TL
Direkt Anevrizma Onarımı veya Eksizyonu    
Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1000 250,00 TL
İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft implantasyonu 600 150,00 TL
Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent greft implantasyonu 1600 400,00 TL
Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1800 450,00 TL
Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 1600 400,00 TL
Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu 800 200,00 TL
Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile 720 180,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu 1600 400,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık  720 180,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominal aorta lezyonu 1500 375,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter  1000 250,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter 500 125,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile 720 180,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, abdominal aorta 1400 350,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, diğer arterler 720 180,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, hepatik, çölyak, renal, mezenterik arter  1200 300,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, popliteal arter 800 200,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veyaoklusif hastalık, radial, ulnar arter 720 180,00 TL
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, splenik arter 900 225,00 TL
Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi, karotid veya subklavyen arterde anevrizma veya oklusif hastalık, patch greft ile veya değil, boyun insizyonu ile 800 200,00 TL
Ruptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel femoral arter 880 220,00 TL
Ruptüre anevrizma, abdominal aorta 1900 475,00 TL
Ruptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter, kol insizyonu ile 920 230,00 TL
Ruptüre anevrizma, diğer arterler 720 180,00 TL
Ruptüre anevrizma, hepatik, çölyak, renal veya mezenterik arter 1400 350,00 TL
Ruptüre anevrizma, iliak arter 1120 280,00 TL
Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu 2000 500,00 TL
Ruptüre anevrizma, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile 920 230,00 TL
Ruptüre anevrizma, karotid, subklavyen arter, boyun insizyonu ile 1000 250,00 TL
Ruptüre anevrizma, popliteal arter 1000 250,00 TL
Ruptüre anevrizma, splenik arter 1300 325,00 TL
Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu 2000 500,00 TL
Arteriovenöz Fistül Onarımı    
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun 800 200,00 TL
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen 1040 260,00 TL
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler 800 200,00 TL
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun 880 220,00 TL
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen 1280 320,00 TL
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler 880 220,00 TL
Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu 800 200,00 TL
Fistül Dışında Damar Onarımı    
Damar onarımı, direkt, boyun 840 210,00 TL
Damar onarımı, direkt, üst ekstremite 840 210,00 TL
Damar onarımı, direkt, el, parmak 840 210,00 TL
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile 1320 330,00 TL
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil 960 240,00 TL
Damar onarımı, direkt, intraabdominal 1080 270,00 TL
Damar onarımı, direkt, alt ekstremite 640 160,00 TL
Ven grefti ile damar onarımı, boyun 1040 260,00 TL
Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite 1040 260,00 TL
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile 1480 370,00 TL
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil 1000 250,00 TL
Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal 1300 325,00 TL
Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite 900 225,00 TL
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, boyun 640 160,00 TL
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, üst ekstremite 640 160,00 TL
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass ile 1280 320,00 TL
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass yapılmaksızın 880 220,00 TL
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intraabdominal 800 200,00 TL
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt ekstremite 760 190,00 TL
Tromboendarterektomi    
Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft ile veya değil 1000 250,00 TL
Tromboendarterektomi, subklavyen, innominate, torasik insizyon ile 1000 250,00 TL
Tromboendarterektomi, aksiller, brakial 720 180,00 TL
Tromboendarterektomi, abdominal aorta 960 240,00 TL
Tromboendarterektomi, mezenterik, çölyak veya renal 880 220,00 TL
Tromboendarterektomi, iliak 880 220,00 TL
Tromboendarterektomi, iliofemoral 920 230,00 TL
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak 960 240,00 TL
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral 1040 260,00 TL
Tromboendarterektomi, common femoral 720 180,00 TL
Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral 760 190,00 TL
Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal ve/veya tibioperoneal 800 200,00 TL
Tromboendarterektomi, femoral superfisyel, lokalize 720 180,00 TL
By-pass Greft-Ven    
By-pass greft, ven ile, karotid 900 225,00 TL
By-pass greft, ven ile, karotid-subklavyen 900 225,00 TL
By-pass greft, ven ile, subklavyen-karotid 900 225,00 TL
By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral 900 225,00 TL
By-pass greft, ven ile, karotid-karotid 900 225,00 TL
By-pass greft, ven ile, subklavyen-subklavyen 900 225,00 TL
By-pass greft, ven ile, subklavyen-vertebral 900 225,00 TL
By-pass greft, ven ile, subklavyen-aksiller 900 225,00 TL
By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller 900 225,00 TL
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral 1000 250,00 TL
By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen veya karotid 1200 300,00 TL
By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya aortomezenterik 1200 300,00 TL
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral 1200 300,00 TL
By-pass greft, ven ile, splenorenal 1100 275,00 TL
By-pass greft, ven ile, aortoiliak 1000 250,00 TL
By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral 1000 250,00 TL
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral 1040 260,00 TL
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral 1120 280,00 TL
By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal 1200 300,00 TL
By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal 1040 260,00 TL
By-pass greft, ven ile, femoral-femoral 880 220,00 TL
By-pass greft, ven ile, aortorenal 1100 275,00 TL
By-pass greft, ven ile, ilioiliak 960 240,00 TL
By-pass greft, ven ile, iliofemoral 1100 275,00 TL
By-pass greft, ven ile, femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar 1040 260,00 TL
By-pass greft, ven ile, popliteal-tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar 1000 250,00 TL
İnsitu Ven By-pass    
İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal  960 240,00 TL
İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal 920 230,00 TL
İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter 960 240,00 TL
İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal 960 240,00 TL
By-pass Greft, Ven Dışındakilerle    
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid 960 240,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subklavyen 960 240,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-subklavyen 960 240,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-aksiller 960 240,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral 960 240,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubklavyen veya karotid 1120 280,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoçölyak, aortomezenterik, aortorenal 1120 280,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal 1120 280,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu 960 240,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subklavyen transpozisyonu 960 240,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak 1280 320,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral 1280 320,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-vertebral 1280 320,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral 1400 350,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller 880 220,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal 1300 325,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral 1120 280,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal 1000 250,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral 800 200,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak 960 240,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral 960 240,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal 1040 260,00 TL
By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter 960 240,00 TL
By-pass greft, kompozit (greft + ven)  960 240,00 TL
Eksplorasyon    
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diseksiyonu ile birlikte/değil 120 30,00 TL
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter 120 30,00 TL
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter 120 30,00 TL
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter 120 30,00 TL
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar 120 30,00 TL
Postoperatif Eksplorasyon    
Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım 520 130,00 TL
Enfekte greftin eksizyonu, abdominal 600 150,00 TL
Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite 320 80,00 TL
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte 1000 250,00 TL
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter 1040 260,00 TL
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial veya peroneal arter 960 240,00 TL
Greft-enterik fistül onarımı 1400 350,00 TL
Postoperatif eksplorasyon, abdomen 600 150,00 TL
Postoperatif eksplorasyon, boyun 400 100,00 TL
Postoperatif eksplorasyon, ekstremite 360 90,00 TL
Postoperatif eksplorasyon, göğüs 800 200,00 TL
İntravasküler Kanülasyon ve Shunt (Ayrı İşlem)    
Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı 840 210,00 TL
Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil, otojen veya nonotojen greft 560 140,00 TL
Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması 350 87,50 TL
Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül(ler) yerleştirilmesi ve dolaşım desteğinin sağlanması 440 110,00 TL
Ekstra-korporeal dolaşım desteği yapılan hastalarda ileri kardiyopulmoner bakım hizmeti 600 150,00 TL
Transkateter Tedavi ve Biopsi    
Transkateter biyopsi 320 80,00 TL
Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon 480 120,00 TL
Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon  10 2,50 TL
Ligasyon ve Diğer İşlemler    
Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu  40 10,00 TL
İnternal jugular ven ligasyonu 400 100,00 TL
İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena kavanın 600 150,00 TL
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin 280 70,00 TL
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin 400 100,00 TL
Kanayan küçük arter, ven bağlanması 10 2,50 TL
Karotid body tümör çıkarılması 900 225,00 TL
Ligasyon veya biyopsi, temporal arter 60 15,00 TL
Ligasyon, eksternal karotid arter 300 75,00 TL
Ligasyon, internal veya common karotid arter, kademeli oklüzyon ile Silverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi 400 100,00 TL
Ligasyon, internal veya common karotid arter 320 80,00 TL
Ligasyon, major arter, abdomen 600 150,00 TL
Ligasyon, major arter, boyun 320 80,00 TL
Ligasyon, major arter, ekstremite 400 100,00 TL
Ligasyon, major arter, göğüs 400 100,00 TL
Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal 800 200,00 TL
Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri 50 12,50 TL
Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon ve/veya divizyonu 50 12,50 TL
Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar 160 40,00 TL
Vena safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi 400 100,00 TL
Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri 50 12,50 TL
Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu, her bir seans 40 10,00 TL
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi 300 75,00 TL
Vena safena magna ve/veya parvanın endovenöz ablasyonu (RF/lazer/buhar) 300 75,00 TL
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fasiya eksizyonu ile birlikte 700 175,00 TL
Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu  80 20,00 TL
Kan ve Lenf Sistemleri    
Dalak    
Splenorafi 660 165,00 TL
Splenektomi, parsiyel 715 178,75 TL
Splenektomi, parsiyel, laparoskopik 800 200,00 TL
Splenektomi, total 500 125,00 TL
Splenektomi, total, laparoskopik 560 140,00 TL
Lenf Nodları ve Lenfatik Kanallar    
İnsizyon    
Boyun diseksiyonu, tek taraf 700 175,00 TL
İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu 500 125,00 TL
Koltuk altı diseksiyonu 300 75,00 TL
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit 50 12,50 TL
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın 60 15,00 TL
Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler 200 50,00 TL
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu 1200 300,00 TL
Sentinel lenfadenektomi  200 50,00 TL
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım ile 560 140,00 TL
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım ile 200 50,00 TL
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım ile 560 140,00 TL
Eksizyon    
Diseksiyon, derin jugular nodlar  240 60,00 TL
Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik 400 100,00 TL
Kistik higroma eksizyonu, basit 275 68,75 TL
Kistik higroma eksizyonu, kompleks 420 105,00 TL
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar  150 37,50 TL
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem)  275 68,75 TL
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizyonu ile birlikte derin servikal nodlar  210 52,50 TL
Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 70 17,50 TL
Alt Ekstremiteye Yönelik Girişimler    
Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu 500 125,00 TL
Tek yanlı süperfisiyel ile birlikte derin inguinal lenf bezi diseksiyonu 600 150,00 TL
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, tüm uyluk bölgesinde 1200 300,00 TL
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, sınırlı bir alanda 400 100,00 TL
Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı  600 150,00 TL
Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant 600 150,00 TL
Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti 900 225,00 TL
Lenfödem için omentum transpozisyonu 750 187,50 TL
Mikrocerrahi    
Mikrocerrahi ile damar onarımı 600 150,00 TL
Mikrocerrahi ile damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişim 800 200,00 TL
6.5. SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ    
Trakea ve Bronş    
Bronkobiliyer fistül onarımı  1500 375,00 TL
Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz 1500 375,00 TL
Bronkoplasti, travmatik rüptür 1000 250,00 TL
Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı  300 75,00 TL
Bronkoskopi, tanısal (fleksible/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil 180 45,00 TL
Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla 300 75,00 TL
Bronkoskopik lazer veya koter veya diatermi veya kriyoterapi  600 150,00 TL
Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metodla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması  600 150,00 TL
Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte 400 100,00 TL
Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte 250 62,50 TL
Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte  200 50,00 TL
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim 500 125,00 TL
Bronkoskopik fırçalama  220 55,00 TL
Transkarineal/bronşiyal iğne aspirasyonu 220 55,00 TL
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte 200 50,00 TL
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım olmadan 120 30,00 TL
Eksternal trakeal yaralanma, primer sütür 1100 275,00 TL
Karinal rekonstrüksiyon 2000 500,00 TL
Pretrakeal fasya açılması  100 25,00 TL
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var veya yok 1200 300,00 TL
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik, greft onarımı var veya yok 1400 350,00 TL
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal, greft onarımı var veya yok 1200 300,00 TL
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik, greft onarımı var veya yok 1400 350,00 TL
Trakeofaringeal fistül onarımı 1200 300,00 TL
Trakeoözofageal fistül, primer onarımı 1200 300,00 TL
Trakeostomi stenozu açılması 200 50,00 TL
Trakeotomi açılması, acil  250 62,50 TL
Trakeotomi açılması, planlı 200 50,00 TL
Akciğerler ve Plevra    
Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti, aynı seans, frenotomi ile 1500 375,00 TL
Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu  1680 420,00 TL
Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli veya protezsiz 2000 500,00 TL
Ampiyem kesesi enükleasyonu (Ampiyemektomi) 1000 250,00 TL
Bronkial sleeve lobektomi 2000 500,00 TL
Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel 700 175,00 TL
Dekortikasyon, pulmoner, total  1500 375,00 TL
Ekstended akciğer rezeksiyonları  2250 562,50 TL
İntraplöral lavaj, her tür teknikle 200 50,00 TL
Kateter torakostomi, kapalı sistem uygulama 150 37,50 TL
Kimyasal plörodez, ayrıca tüp torakostomi veya kateter torakostomi eklenecek 100 25,00 TL
Kist hidatik ameliyatları, akciğer 750 187,50 TL
Kist hidatik ameliyatları, akciğer, mediyan sternotomi ile, iki taraf 1500 375,00 TL
Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu 1500 375,00 TL
Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte 1500 375,00 TL
Lobektomi veya segmentektomi 1000 250,00 TL
Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması 1200 300,00 TL
Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları 2400 600,00 TL
Pnömonektomi 1500 375,00 TL
Pnömonektomi ekstraplevral 1700 425,00 TL
Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte  700 175,00 TL
Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte 250 62,50 TL
Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte 800 200,00 TL
Torakotomi, intraplevral yabancı cisim  700 175,00 TL
Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte 800 200,00 TL
Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı 700 175,00 TL
Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte 800 200,00 TL
Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte 600 150,00 TL
Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü 600 150,00 TL
Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için 500 125,00 TL
Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı 1200 300,00 TL
Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı), tek taraf 300 75,00 TL
Tüp ve katater torakostomi takibi 21 5,25 TL
Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte 700 175,00 TL
Videotorakoskopi, ekploratris 250 62,50 TL
Videotorakoskopi, lobektomi 1500 375,00 TL
Videotorakoskopi, pnömonektomi 1600 400,00 TL
Videotorakoskopi, torakal sempatektomi  700 175,00 TL
Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon  900 225,00 TL
Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)  750 187,50 TL
Plevra biyopsisi, perkütan 150 37,50 TL
Transbronşiyal akciğer biyopsisi 275 68,75 TL
6.6. SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ    
Karaciğer    
Hepatektomi, total 2500 625,00 TL
Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu 309 77,25 TL
Hepatikojejunostomi 1545 386,25 TL
İntrahepatik bilioenterik diversiyonlar 1288 322,00 TL
Karaciğerin safra sistemi ile ilişkili çok sayıda apsesinin (komplike) drenajı, laparatomi ile  824 206,00 TL
Karaciğer tek basit apse drenajı, laparatomi ile 412 103,00 TL
Karaciğer kist hidatiğinde dışa drenaj 463 115,75 TL
Karaciğer kist hidatiğinde internal drenaj 515 128,75 TL
Karaciğer kist hidatiğinde kistotomi veya kistektomiyle ile birlikte poş küçültücü işlemler  618 154,50 TL
Karaciğer kist hidatiğinde total perikistektomi  750 187,50 TL
Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon  750 187,50 TL
Karaciğer konjenital kistlerde internal veya eksternal drenaj veya kistektomi 773 193,25 TL
Karaciğer segmentektomi, her bir segment  1030 257,50 TL
Karaciğer segmentektomi, her bir segment, laparoskopik 1236 309,00 TL
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, tek laserasyon 360 90,00 TL
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, çok sayıda laserasyon 773 193,25 TL
Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi ile radyofrekans ablasyonu 450 112,50 TL
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal 2060 515,00 TL
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal, laparoskopik 2472 618,00 TL
Metastazektomi, her bir metastaz 430 107,50 TL
Metastazektomi, laparoskopik 500 125,00 TL
Karaciğer biyopsisi  360 90,00 TL
Portoenterostomi 1545 386,25 TL
Safra Yolları    
İntraoperatif kolanjiyografi 52 13,00 TL
İntraoperatif koledokoskopi 155 38,75 TL
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması 72 18,00 TL
İntraoperatif safra yolları ultrasonografi 70 17,50 TL
Koledok darlıkları ve kisti için girişimler 773 193,25 TL
Koledokoenterostomi 1500 375,00 TL
Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için rezeksiyon ve rekonstrüksiyon  2000 500,00 TL
Koledokotomi-koledokoduodenostomi 824 206,00 TL
Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti 824 206,00 TL
Koledokotomi ile birlikte T-drenaj 618 154,50 TL
Kolesistektomi 515 128,75 TL
Kolesistektomi, laparoskopik 566 141,50 TL
Kolesistoenterostomi 412 103,00 TL
Kolesistostomi 360 90,00 TL
Safra fistülleri için girişimler, basit 773 193,25 TL
Safra fistülleri için girişimler, komplike 1030 257,50 TL
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler 773 193,25 TL
Pankreas    
Aberan pankreas eksizyonu 824 206,00 TL
Akut pankreatitte, debridman, lavaj ve drenaj 618 154,50 TL
Distal pankreatektomi, parsiyel 773 193,25 TL
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi 1030 257,50 TL
Pankreas adenomlarında total eksizyon 927 231,75 TL
Pankreas adenomlarında total eksizyon, laparoskopik 1150 287,50 TL
Pankreas fistülü onarımı 1030 257,50 TL
Pankreas kistlerinde eksternal drenaj 463 115,75 TL
Pankreas kistlerinde internal drenaj 618 154,50 TL
Pankreas kistlerinde total eksizyon 773 193,25 TL
Pankreas yaralanmalarında drenaj 618 154,50 TL
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal 1200 300,00 TL
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total 1400 350,00 TL
Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi 1200 300,00 TL
Pankreatektomi, subtotal 1800 450,00 TL
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte 2000 500,00 TL
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte, laparoskopik 2400 600,00 TL
Özofagus    
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması 1030 257,50 TL
Distal özofagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, sol torakofrenotomi ve intratorasik anastomoz ile  1680 420,00 TL
Özefajektomi, transhiatal  1500 375,00 TL
Özefajektomi, laparoskopik 1800 450,00 TL
Özofagial tüp veya balon uygulaması, özofagus varis kanamasında 158 39,50 TL
Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda 1030 257,50 TL
Özofagogastromyotomi 824 206,00 TL
Özefagogastromyotomi, laparoskopik 990 247,50 TL
Özofagostomi, servikal 1030 257,50 TL
Özofagus atrezisi primer onarımı 1236 309,00 TL
Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için 1400 350,00 TL
Krikofaringeal myotomi  600 150,00 TL
Özofagus darlıklarında cerrahi girişim 1236 309,00 TL
Özofagus divertikül eksizyonu, servikal 700 175,00 TL
Özofagus divertikül eksizyonu, torakal 900 225,00 TL
Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal 1200 300,00 TL
Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal 1500 375,00 TL
Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi 618 154,50 TL
Özofagus varisinde özofageal transection 1030 257,50 TL
Özofajektomi, transtorakal 2000 500,00 TL
Parsiyel özofajektomi ve rekonstrüksiyon  2200 550,00 TL
Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda 2400 600,00 TL
Totale yakın özofajektomi ve rekonstrüksiyon  2400 600,00 TL
Transözofageal varis ligasyonu 463 115,75 TL
Mide-Duodenum    
Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması,laparotomi ile 566 141,50 TL
Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım 566 141,50 TL
Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım, laparoskopik 680 170,00 TL
Travmatik duedonum perforasyonunda primer onarım 566 141,50 TL
Dumping veya diarede reverse loop operasyonları 1030 257,50 TL
Duodenoenterostomi 824 206,00 TL
Duodenum divertikülü eksizyonu 824 206,00 TL
Duodenum yaralanmasında primer onarım 773 193,25 TL
Duodenumdan lokal tümör eksizyonu 824 206,00 TL
Fundoplikasyon 1030 257,50 TL
Fundoplikasyon, laparoskopik 1236 309,00 TL
Hiatal herni operasyonu (fundoplikasyon dahil), laparoskopik 1300 325,00 TL
Gastrektomi, radikal, total  1575 393,75 TL
Gastrektomi, radikal, subtotal 1080 270,00 TL
Gastrektomi radikal, total, laparoskopik 1625 406,25 TL
Gastrektomi, subtotal 850 212,50 TL
Gastrektomi subtotal, laparoskopik 1020 255,00 TL
Gastroenterostomi 566 141,50 TL
Gastropeksi, mide volvulusunda 1030 257,50 TL
Gastrotomi veya gastrostomi, cerrahi 464 116,00 TL
Mide divertikülü eksizyonu 566 141,50 TL
Midede wedge rezeksiyon 515 128,75 TL
Midede wedge rezeksiyonu, laparoskopik 618 154,50 TL
Mideden benign tümör eksizyonu 566 141,50 TL
Obezite, by-pass, laparoskopik veya açık cerrahi ile 1585 396,25 TL
Obezite, sleeve, laparoskopik veya açık cerrahi ile 1450 362,50 TL
Obezite, banding, laparoskopik veya açık cerrahi ile 1415 353,75 TL
Duedonal switch ve biliopankreatik diversiyon, laparoskopik veya açık cerrahi ile 1585 396,25 TL
Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon  1030 257,50 TL
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer onarım 567 141,75 TL
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer onarım, laparoskopik 690 172,50 TL
Peptik ülsere bağlı perforasyonlarda primer onarım, trunkal vagotomi ve drenaj 875 218,75 TL
Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda 515 128,75 TL
Gastroduodenal arter ligasyonu veya duodenotomi ile birlikte arter ligasyonu  515 128,75 TL
Selektif vagotomi ve antrektomi 875 218,75 TL
Selektif vagotomi ve drenaj 721 180,25 TL
Yüksek selektif vagotomi 721 180,25 TL
Trunkal vagotomi ve drenaj 721 180,25 TL
Jejunum veya İleum    
Konjenital atrezi düzeltilmesi, jejunal ve ileal 1030 257,50 TL
Beslenme jejunotomisi  463 115,75 TL
Beslenme jejunotomisi, laparoskopik 560 140,00 TL
Bilier intestinal diversiyonlar  1500 375,00 TL
Enterokütan fistül ameliyatları 1030 257,50 TL
Gastrointestinal diversiyonlar  700 175,00 TL
Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal 773 193,25 TL
İnce barsak perforasyonunda primer sütür 515 128,75 TL
İnvaginasyon rezeksiyonu 875 218,75 TL
İnvaginasyonda manüel redüksiyon 412 103,00 TL
Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon 515 128,75 TL
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal 773 193,25 TL
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter 618 154,50 TL
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter, laparoskopik 740 185,00 TL
Striktüroplasti 560 140,00 TL
Jejunum, ileum enterostomi kapatılması 566 141,50 TL
Jejunum, ileum enterotomi ve enterostomi 463 115,75 TL
Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda 773 193,25 TL
Brid ileusta laparatomi ve bridektomi 515 128,75 TL
Brid ileusta bridektomi, laparoskopik 620 155,00 TL
Laparatomi, ileusta 412 103,00 TL
Midgut volvulus (orta barsak) düzeltilmesi 770 192,50 TL
Meckel divertikülü eksizyonu 515 128,75 TL
Appendiks    
Appendektomi 420 105,00 TL
Appendektomi, laparoskopik 462 115,50 TL
Kolon    
Hemikolektomi, sağ veya sol 920 230,00 TL
Hemikolektomi, sağ veya sol, laparoskopik 1100 275,00 TL
Segmenter kolon rezeksiyonu  840 210,00 TL
Segmenter kolon rezeksiyonu, laparoskopik 1000 250,00 TL
Kolektomi, subtotal 1080 270,00 TL
Kolektomi, subtotal ve ileoproktostomi 1190 297,50 TL
Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi, laparoskopik 1300 325,00 TL
Kolektomi total ve ileal poş yapılması 1890 472,50 TL
Kolektomi total ve ileal poş yapılması, laparoskopik 2270 567,50 TL
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz 1620 405,00 TL
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz, laparoskopik 1950 487,50 TL
Kolektomi total ve terminal ileostomi 1460 365,00 TL
Kolektomi total ve terminal ileostomi, laparoskopik 1668 417,00 TL
Kolokütanöz fistül kapatılması 927 231,75 TL
Kolon duplikasyonu total eksizyonu 515 128,75 TL
Kolon invaginasyonda manüel redüksiyon 412 103,00 TL
Kolon perforasyonda primer sütür  515 128,75 TL
Kolon Pull-through, abdominoperineal veya perineal yaklaşımla 1030 257,50 TL
Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla 1545 386,25 TL
Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla 1545 386,25 TL
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları 309 77,25 TL
Kolostomi açılması 566 141,50 TL
Kolostomi revizyonu 360 90,00 TL
Kolostomi bakımı 15 3,75 TL
Kolostomi kapatılması 566 141,50 TL
Hartman kapatılması 600 150,00 TL
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması 566 141,50 TL
Sigmoid volvulus redüksiyonu 412 103,00 TL
Total barsak irrigasyonu 51 12,75 TL
Rektum    
Abdominoperineal rezeksiyon, laparoskopik 1800 450,00 TL
Abdominoperineal rezeksiyon 1500 375,00 TL
Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta 103 25,75 TL
Rektal polip eksizyonu, anal yolla 155 38,75 TL
Rektal myektomi-Hirschsprung hastalığı 850 212,50 TL
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması 50 12,50 TL
Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon 875 218,75 TL
Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon 1500 375,00 TL
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler 257 64,25 TL
Low anterior rezeksiyon 1575 393,75 TL
Low anterior rezeksiyon, laparoskopik 1890 472,50 TL
Rektal prolapsusta sakroperineal onarım 515 128,75 TL
Rektal prolapsusta sörklaj veya Tiersch ameliyatı  206 51,50 TL
Rektal prolapsusta transabdominal onarım 515 128,75 TL
Rektal prolapsusta transabdominal onarım, laparoskopik 620 155,00 TL
Transanal rektal prolapsus tamiri  412 103,00 TL
Anüs    
Anal stenozda dilatasyon 50 12,50 TL
Anal stenozda ilerletici flep 400 100,00 TL
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu 206 51,50 TL
Anoplasti 412 103,00 TL
Fissürektomi 206 51,50 TL
Hemoroidde elektrokoagülasyon, seansı 100 25,00 TL
Hemoroidde lastik band ligasyonu, seansı 100 25,00 TL
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi, seansı 100 25,00 TL
Hemoroidektomi 283 70,75 TL
Hemoroidektomi ile birlikte sfinkterotomi 328 82,00 TL
Hemoroidopeksi 340 85,00 TL
İnfrared ile hemoroid tedavisi 75 18,75 TL
İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu 1030 257,50 TL
Perianal apse drenajı 250 62,50 TL
Perianal fistülotomi veya fistülektomi 412 103,00 TL
Anal fistülde seton uygulaması  412 103,00 TL
Anal fistülde ilerletici flep 400 100,00 TL
Perianal sinüs eksizyonu 309 77,25 TL
Perineoplasti 500 125,00 TL
Sfinkteroplasti, komplet perine yırtıklarında ve inkontinansda 515 128,75 TL
Sfinkterotomi 155 38,75 TL
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma 206 51,50 TL
Anal transpozisyon operasyonu 830 207,50 TL
Pilonidal sinüs eksizyonu 300 75,00 TL
6.7. KEMİK ve EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ    
Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia    
Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula, koksiks    
Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri    
Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroiliak, diz, ayak bileği    
Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibiofibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal    
Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal    
Alçı ve Ateller    
Gövde alçısı (minerva)  90 22,50 TL
Gövde-ekstremite alçısı  135 33,75 TL
Pelvipedal alçı (10 yaş altı) 135 33,75 TL
Pelvipedal alçı (10 yaş üstü) 180 45,00 TL
Kısa kol alçı (Dirsek altı) 39 9,75 TL
Kısa kol atel (Dirsek altı) 32 8,00 TL
Uzun kol alçı (Dirsek üstü) 54 13,50 TL
Uzun kol atel (Dirsek üstü) 48 12,00 TL
Kısa bacak alçı (Diz altı) 54 13,50 TL
Kısa bacak atel (Diz altı) 48 12,00 TL
Uzun bacak alçı (Diz üstü) 77 19,25 TL
Uzun bacak atel (Diz üstü) 54 13,50 TL
Parmak ateli (alüminyum) veya alçısı 7 1,75 TL
Cast-brace 135 33,75 TL
PTB alçısı 72 18,00 TL
Alçı çıkarma 12 3,00 TL
Sekiz bandajı, Jones bandajı 32 8,00 TL
Velpeau (Kol gövde) bandajı 32 8,00 TL
U ateli veya atel + velpeau 62 15,50 TL
ESWT  25 6,25 TL
Traksiyon     
İskelet traksiyonu geçilmesi 90 22,50 TL
Cilt traksiyonu uygulanması 27 6,75 TL
Halo-femoral veya halo traksiyon 180 45,00 TL
Çıkıkların Kapalı Redüksiyonu     
Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 40 10,00 TL
Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu (Bakıcı dirseği dahil) 80 20,00 TL
Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 160 40,00 TL
Kırıkların Kapalı Redüksiyonu     
Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 45 11,25 TL
Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu 90 22,50 TL
Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 180 45,00 TL
Anestezi Altında Eklem Mobilizasyonu     
Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu  45 11,25 TL
Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu  90 22,50 TL
Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu  180 45,00 TL
Kırıkların Cerrahi Tedavisi     
Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük 90 22,50 TL
Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük 270 67,50 TL
Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta 180 45,00 TL
Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi 450 112,50 TL
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN 450 112,50 TL
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, kapalı IMN 563 140,75 TL
Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eksplorasyonu  580 145,00 TL
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN 563 140,75 TL
Büyük kemik eklem içi kırıkları cerrahi tedavisi, açık 580 145,00 TL
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN 630 157,50 TL
Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 630 157,50 TL
Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi 270 67,50 TL
Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 338 84,50 TL
Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 360 90,00 TL
Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi 315 78,75 TL
Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 396 99,00 TL
Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 405 101,25 TL
Önkol çift kemik kırığı 630 157,50 TL
Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi 315 78,75 TL
Pelvis/Asetabulum kırığı, basit  600 150,00 TL
Pelvis/Asetabulum kırığı, kompleks 680 170,00 TL
Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi 540 135,00 TL
Çıkıkların Cerrahi Tedavisi    
Küçük eklem çıkığı, açık redüksiyon 270 67,50 TL
Küçük eklem kırıklı çıkığı, açık redüksiyon ve fiksasyon 338 84,50 TL
Orta eklem çıkığı, açık redüksiyon 315 78,75 TL
Orta eklem kırıklı çıkık, açık redüksiyon ve fiksasyon 396 99,00 TL
Büyük eklem çıkığı, açık redüksiyon 450 112,50 TL
Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi 600 150,00 TL
Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hafta ve üzeri) ilave edilecek puan 180 45,00 TL
Amputasyon, Dezartikülasyon     
Büyük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 450 112,50 TL
Orta kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 315 78,75 TL
Küçük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 270 67,50 TL
Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu 450 112,50 TL
Hindquarter amputasyonu, dezartikülasyonu 675 168,75 TL
Hemipelvektomi, eksternal 1000 250,00 TL
Hemipelvektomi, internal 1300 325,00 TL
Osteotomiler    
Büyük kemik osteotomi ve fiksasyon 450 112,50 TL
Orta kemik osteotomi ve fiksasyon 360 90,00 TL
Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon 270 67,50 TL
İmplant Çıkarma     
Pin çıkarma 60 15,00 TL
Eksternal fiksatör çıkarma 150 37,50 TL
Büyük kemik implant çıkarma 220 55,00 TL
Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması 450 112,50 TL
Orta kemik implant çıkarma 203 50,75 TL
Küçük kemik implant çıkarma 135 33,75 TL
Yumuşak Doku Laserasyonu Cerrahisi    
Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması 450 112,50 TL
Yumuşak doku laserasyonu, derin yabancı cisimler  200 50,00 TL
Yumuşak doku laserasyonu, fasiyotomi kapatma 270 67,50 TL
Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyotomisi 150 37,50 TL
Yumuşak doku laserasyonu, skopi eşliğinde yabancı cisim çıkarılması 135 33,75 TL
Yumuşak doku laserasyonu, yabancı cisim çıkarılması 70 17,50 TL
EL ve MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ    
Kemik grefti alınması 180 45,00 TL
Kıkırdak/Osteoartiküler kemik grefti alınması 200 50,00 TL
Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon 270 67,50 TL
Ampute parmak için güdük onarımı 180 45,00 TL
Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu 776 194,00 TL
Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu 405 101,25 TL
Botulinum toksini uygulama derin kas, her bir kas için 25 6,25 TL
Botulinum toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için 15 3,75 TL
Bunion-Bunionette eksizyonu 270 67,50 TL
Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi 270 67,50 TL
Çekiç parmak için açık redüksiyon 315 78,75 TL
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon  130 32,50 TL
Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı 450 112,50 TL
Distal radioulnar eklem operasyonları 360 90,00 TL
Dupuytren cerrahisi, basit, avuç içinde sınırlı, tek parmak  315 78,75 TL
Dupuytren cerrahisi, kompleks, birden fazla parmak  420 105,00 TL
Eklem faresi çıkartılması 225 56,25 TL
El bileği gangliyon eksizyonu  270 67,50 TL
Flep ayrılması 207 51,75 TL
Gangliyon eksizyonu, büyük eklem 248 62,00 TL
Gangliyon eksizyonu, küçük eklem 248 62,00 TL
Güdük kapatılması 135 33,75 TL
Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları  405 101,25 TL
İnguinal ve subpektoral lambo 414 103,50 TL
Karpal instabilite cerrahisi 450 112,50 TL
Karpal kemik rezeksiyonları 450 112,50 TL
Kontraktür açılması, büyük eklem 450 112,50 TL
Kontraktür açılması, küçük eklem 270 67,50 TL
Kontraktür açılması, orta eklem 360 90,00 TL
Mallet finger cerrahisi 248 62,00 TL
Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları 297 74,25 TL
PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı 720 180,00 TL
Pollisizasyon  540 135,00 TL
Pulley rekonstrüksiyonu 90 22,50 TL
Pulley sistemi kaybının onarımı 270 67,50 TL
Rhizotomi 1350 337,50 TL
Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri 540 135,00 TL
Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için 466 116,50 TL
Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için 180 45,00 TL
Ekstensör tendon onarımı, tek bir tendon için 140 35,00 TL
Aşil/patellar/quadriceps tendon tamiri, tek bir tendon için  259 64,75 TL
Tendon onarımı, ilave her tendon için  68 17,00 TL
Tendon protezi uygulanması 311 77,75 TL
Tendon transferi, tek tendon 450 112,50 TL
Tendon transferi, ilave her tendon için  135 33,75 TL
Tenodezler  360 90,00 TL
Tenoliz 270 67,50 TL
Tenoplasti, myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek 270 67,50 TL
Tenoplasti, myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok sayıda 450 112,50 TL
Tenotomi, myotomi 248 62,00 TL
Tetik parmak cerrahi tedavisi 180 45,00 TL
Tırnak çekilmesi, her biri 68 17,00 TL
Tırnak yatak revizyonu, her biri 48 12,00 TL
Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep 567 141,75 TL
Topuk defektleri için ters akımlı sural flep 567 141,75 TL
Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (kübital ve tarsal tünel vb.) 360 90,00 TL
Vasküler saplı ada flebi 518 129,50 TL
Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi 675 168,75 TL
Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı 360 90,00 TL
Yumuşak doku sinovektomileri 270 67,50 TL
Konjenital Anomaliler     
Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 675 168,75 TL
Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 270 67,50 TL
Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 450 112,50 TL
Makrodaktili cerrahi tedavileri 396 99,00 TL
Polidaktili eksizyonu, basit 270 67,50 TL
Polidaktili eksizyonu, komplike 446 111,50 TL
Radial club hand cerrahi tedavileri 776 194,00 TL
Sindaktili düzeltilmesi, basit 284 71,00 TL
Sindaktili düzeltilmesi, komplike 425 106,25 TL
Yarık el, basit tip 500 125,00 TL
Yarık el, ağır tip 700 175,00 TL
Ulnar agenezi cerrahi tedavileri 540 135,00 TL
Yüksek skapula rekonstrüksiyonu 776 194,00 TL
Artroplastiler     
Antibiyotikli hazır spacer uygulanması 135 33,75 TL
Antibiyotikli imalat spacer uygulanması, ameliyathanede 180 45,00 TL
El bileği artroplastisi revizyonu, total 950 237,50 TL
El bileği artroplastisi, total 770 192,50 TL
El bileği artroplastisi, total, çıkartma 400 100,00 TL
Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total 900 225,00 TL
Ayak bileği artroplastisi, total 720 180,00 TL
Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma 360 90,00 TL
Basit Core-dekompresyon ameliyatı 450 112,50 TL
Büyük eklem parsiyel protezleri, primer 585 146,25 TL
Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi 540 135,00 TL
Kalça eklemi total protezleri, primer 810 202,50 TL
Kalça eklemi total protezleri, kompleks  900 225,00 TL
Büyük trokanterin osteomisi ve transferi  360 90,00 TL
Core-dekompresyon ve greftleme 540 135,00 TL
Core-dekompresyon ve vaskülarize greft 1350 337,50 TL
Dirsek artroplastisi çıkartma, total 360 90,00 TL
Dirsek artroplastisi revizyonu, total 1125 281,25 TL
Dirsek artroplastisi, total 700 175,00 TL
Dirsek artroplastisi, total, 10 dereceden az hareketli dirsekte veya 20 dereceden fazla kemik deformitesinde 900 225,00 TL
Diz artroplastisi, total 700 175,00 TL
Diz artroplastisi, total, kompleks 800 200,00 TL
Diz artroplastisi, total, protez çıkarma 360 90,00 TL
Diz revizyon artroplastisi, total 1125 281,25 TL
Diz artroplastisi parsiyel revizyonu (tibial veya femoral komponent) 640 160,00 TL
Büyük eklem yüzey artroplastisi 500 125,00 TL
Orta/küçük eklem yüzey artroplastisi 400 100,00 TL
Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme 360 90,00 TL
Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total 450 112,50 TL
Kalça asetebular revizyonu (parsiyel)  900 225,00 TL
Kalça femoral sistem revizyonu (parsiyel)  900 225,00 TL
Kalça revizyon artroplastisi, total 1350 337,50 TL
Kalça revizyon artroplastisi, total 1530 382,50 TL
Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması  405 101,25 TL
Kalça total protezin çıkarılması 500 125,00 TL
Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi 990 247,50 TL
Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi 270 67,50 TL
Omuz artroplastisi çıkartılması 450 112,50 TL
Omuz artroplastisi revizyonu 1125 281,25 TL
Omuz total artroplastisi 810 202,50 TL
Omuz ters (reverse) artroplastisi 810 202,50 TL
Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi 450 112,50 TL
Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer 360 90,00 TL
Unikompartmantal diz artroplastisi 585 146,25 TL
Artrodezler     
Büyük eklem artrodezi 675 168,75 TL
Orta eklem artrodezi 450 112,50 TL
Küçük eklem artrodezi 270 67,50 TL
Osteomyelit    
Büyük kemik osteomyelit tedavisi 405 101,25 TL
Orta kemik osteomyelit tedavisi 270 67,50 TL
Küçük kemik osteomyelit tedavisi 180 45,00 TL
Artroskopiler    
Artroskopi, tanısal  250 62,50 TL
Artroskopi, girişimsel 320 80,00 TL
Artroskopik mozaikplasti 675 168,75 TL
Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu 540 135,00 TL
Artroskopik eklem kıkırdağı debridmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık 450 112,50 TL
Artroskopik otolog kondrosit implantasyonu  500 125,00 TL
Artroskopik hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri  500 125,00 TL
Artroskopik artrodez 540 135,00 TL
Kalça Artroskopisi   0,00 TL
Girişimsel kalça artroskopisi 450 112,50 TL
Artroskopik kalça ekleminde labrum tamiri 500 125,00 TL
Artroskopik eklem içi kırık fiksasyonu 675 168,75 TL
Diz Artroskopisi     
Artroskopik menisküs onarımı, diz 495 123,75 TL
Artroskopik menisküs transplantasyonu, diz 1215 303,75 TL
Artroskopik lateral gevşetme ve medial plikasyon, diz 495 123,75 TL
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz 675 168,75 TL
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz 810 202,50 TL
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz 810 202,50 TL
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz 900 225,00 TL
Ayak Bileği Artroskopisi   0,00 TL
Girişimsel ayak bileği artroskopisi 400 100,00 TL
Omuz Artroskopisi     
Artroskopik SLAP onarımı, omuz 540 135,00 TL
Artroskopik kapsüler kaydırma, omuz 540 135,00 TL
Artroskopik bankart onarımı, omuz 675 168,75 TL
Artroskopik rotator kılıf debridmanı, omuz 405 101,25 TL
Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz 675 168,75 TL
Artroskopik bursoskopi ve bursektomi, omuz 405 101,25 TL
Artroskopik akromioplasti, omuz 495 123,75 TL
Artroskopik akromioklaviküler eklem rezeksiyonu 495 123,75 TL
Dirsek ve El Bileği Artroskopisi    
Artroskopik radius başı rezeksiyonu 405 101,25 TL
Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) debridmanı 405 101,25 TL
Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) onarımı 450 112,50 TL
Eklem Açık Cerrahi    
Otolog kondrosit implantasyonu cerrahisi, açık 450 112,50 TL
Hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri, açık 450 112,50 TL
Kalça kontrollü çıkık ile labrum tamir veya rekonstrüksiyonu 450 112,50 TL
Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu 405 101,25 TL
Akromioplasti 405 101,25 TL
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu 675 168,75 TL
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu, diz 800 200,00 TL
Ayak bileği kollateral ligament primer onarım 405 101,25 TL
Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu 540 135,00 TL
Büyük eklem debridmanı 405 101,25 TL
Yara evantrasyonunda revizyon 80 20,00 TL
Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu 405 101,25 TL
Diz dış yan bağ, primer onarımı  450 112,50 TL
Diz dış yan bağ, rekonstrüksiyonu 675 168,75 TL
Diz iç yan bağ, primer onarımı 360 90,00 TL
Diz iç yan bağ, rekonstrüksiyonu 540 135,00 TL
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme 18 4,50 TL
Eminensiya kırık fiksasyonu 450 112,50 TL
Greft alınması (Patellar tendon, hamstring veya fasia lata) 270 67,50 TL
Kondral debridman  360 90,00 TL
Korakoakromial ligament rekonstrüksiyonu 405 101,25 TL
Küçük eklem debridmanı 270 67,50 TL
Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu 270 67,50 TL
Menisektomi 270 67,50 TL
Menisküs kisti eksizyonu 270 67,50 TL
Menisküs onarımı 405 101,25 TL
Menisküs transplantasyonu 1000 250,00 TL
Mozaikplasti 540 135,00 TL
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu 540 135,00 TL
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu, diz 675 168,75 TL
Orta eklem debridmanı 315 78,75 TL
Patella distal ve proksimal dizilim cerrahisi 675 168,75 TL
Patella distal dizilim cerrahisi 450 112,50 TL
Patella proksimal dizilim cerrahisi 450 112,50 TL
Rotator kılıf onarımı 450 112,50 TL
Bankart onarımı, omuz 450 112,50 TL
Septik artrit, büyük eklem cerrahisi 450 112,50 TL
Septik artrit, küçük eklem cerrahisi 135 33,75 TL
Septik artrit, orta eklem cerrahisi 315 78,75 TL
Sinovektomi, büyük eklem  315 78,75 TL
Sinovektomi, küçük-orta eklem  248 62,00 TL
Tekrarlayan Çıkıklarda Rekonstrüksiyon     
Büyük eklem habitüel çıkık onarımı 540 135,00 TL
Orta eklem habitüel çıkık onarımı 405 101,25 TL
Küçük eklem habitüel çıkık onarımı 315 78,75 TL
Pediatrik Ortopedi     
Aşiloplasti  270 67,50 TL
Aşiloplasti ve posterior kapsül gevşetmesi 360 90,00 TL
Ayak komplet subtalar gevşetme 765 191,25 TL
Ayak posteromedial gevşetme 540 135,00 TL
Chiari osteotomisi 675 168,75 TL
Gelişimsel kalça çıkığı, açık redüksiyon  450 112,50 TL
Gelişimsel kalça çıkığı, kapalı redüksiyon ve pelvipedal alçı 315 78,75 TL
Gelişimsel kalça çıkığında pelvik osteotomiler, açık redüksiyon dahil 720 180,00 TL
Gelişimsel kalça çıkığında periasetabular osteotomiler, Ganz vb 1080 270,00 TL
Gelişimsel kalça çıkığı, radikal redüksiyon (açık redüksiyon ile pelvik ve femoral osteotomiler dahil) 900 225,00 TL
Gelişimsel kalça çıkığında üçlü pelvik osteotomiler, Steel vb.  810 202,50 TL
Osteoklazi 90 22,50 TL
Pes Ekinovarus (PEV) alçısı (manipülasyon dahil) 113 28,25 TL
Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi 135 33,75 TL
Shelf osteotomisi 450 112,50 TL
Üçlü artrodez 450 112,50 TL
Trokanter majör transferi 450 112,50 TL
Vertikal talus ameliyatları 675 168,75 TL
Pelvis ve Kalça Eklemi     
Tenotomi, kalça adduktorları, kapalı, subkutan 225 56,25 TL
Tenotomi, kalça adduktorları, açık 360 90,00 TL
Tenotomi, iliopsoas, açık  360 90,00 TL
Omurga Cerrahisi    
Vertebra Enfeksiyonları    
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı 860 215,00 TL
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut greftleme 1700 425,00 TL
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve anterior enstrümentasyon 1910 477,50 TL
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon 1800 450,00 TL
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı 675 168,75 TL
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut greftleme 1350 337,50 TL
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon 1800 450,00 TL
Osteotomi    
Posterior elemanların osteotomisi, tek vertebra segmenti  675 168,75 TL
Posterior elemanlar ve anterior korpusu da içeren osteotomiler  1080 270,00 TL
Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti, anterior yaklaşım ile 1030 257,50 TL
Konkav veya konveks kosta osteotomisi, her seviye için 45 11,25 TL
Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi    
Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyonsuz veya traksiyonsuz 310 77,50 TL
Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla 460 115,00 TL
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeye kadar 1220 305,00 TL
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeden fazla 1450 362,50 TL
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyeye kadar 1350 337,50 TL
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyeden fazla 1700 425,00 TL
Vertebra kırığı veya çıkığı, anterior dekompresyon, enstrümentasyon ve füzyon (4 seviyeye kadar) ile birlikte posterior enstrümentasyon ve füzyon 1910 477,50 TL
Artrodez    
Otogreft alınması, iliak kanat 270 67,50 TL
Nonvaskülarize fibular strut greft alınması 360 90,00 TL
Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla 1420 355,00 TL
Artrodez anterior, interbody tekniği ile 630 157,50 TL
Artrodez anterior, interbody tekniği ile, her ek vertebra segmenti için  400 100,00 TL
Posterior-posterolateral veya lateral transvers yaklaşım, servikal     
Kranioservikal artrodez, posterior teknik ile  1080 270,00 TL
Atlas-aksis artrodez, posterior teknik ile 1080 270,00 TL
Servikal artrodez, posterior-posterolateral teknik ile 810 202,50 TL
Her ek vertebra için, artrodez posterior-posterolateral teknik ile 460 115,00 TL
Anterior veya anterolateral yaklaşım, torakal-lomber-sakral    
Artrodez anterior, 3 vertebral segmente kadar 1500 375,00 TL
Artrodez anterior, 4 veya daha fazla vertebra segmenti 1650 412,50 TL
Kifotik deformite için anterior trikortikal strut greftleme 1650 412,50 TL
Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme 1650 412,50 TL
Posterior-posterolateral veya lateral transvers yaklaşım, torakal, lomber    
Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar 1030 257,50 TL
Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment 1260 315,00 TL
Artrodez posterior, tek disk aralığı 580 145,00 TL
Artrodez posterior, ilave her disk aralığı 370 92,50 TL
Spinal füzyon eksplorasyonu 820 205,00 TL
Spinal Enstrümantasyon    
Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar 1300 325,00 TL
Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti 1610 402,50 TL
Anterior odontoid fiksasyonu  1150 287,50 TL
Anterior sakroiliak fiksasyon 950 237,50 TL
Crutchfield takılması 660 165,00 TL
Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeden fazla 1150 287,50 TL
Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeye kadar 1000 250,00 TL
Halo fiksasyon uygulanması  500 125,00 TL
Pelvik fiksasyon, sakrum dışında (Spinal enstrumantasyonun alt ucunun pelvik kemik yapılara tespiti) 1350 337,50 TL
Posterior C1-C2 enstrümentasyon + vida rod + transartiküler vida + lamina, spinöz proses telleme 1370 342,50 TL
Posterior oksipitoservikal enstrümentasyon 1620 405,00 TL
Posterior sakroiliak fiksasyon 760 190,00 TL
Posterior segmental enstrumantasyon, 2 ila 6 vertebra segmenti 1350 337,50 TL
Posterior segmental enstrumantasyon, 7 veya daha fazla vertebra segmenti 1740 435,00 TL
Posterior segmental olmayan enstrumantasyon  500 125,00 TL
Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon 560 140,00 TL
Translaminar faset eklem vida fiksasyonu, tek seviye 900 225,00 TL
Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi 610 152,50 TL
Diğer İşlemler    
Spondilolizis pars kırık onarımı 720 180,00 TL
Sakretomi, parsiyel 1620 405,00 TL
Vertebroplasti, tek seviye  630 157,50 TL
Kifoplasti, her seviye için 540 135,00 TL
Faset eklem blokajı 160 40,00 TL
Spondilolistezis cerrahi redüksiyon  580 145,00 TL
Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi 600 150,00 TL
Eksternal Fiksatör Tedavileri     
Büyük kemik, bifokal 810 202,50 TL
Büyük kemik, defektli psödoartrozu  765 191,25 TL
Büyük kemik, psödoartrozu 675 168,75 TL
Küçük kemik, defektli psödoartrozu  450 112,50 TL
Küçük kemik, psödoartrozu 405 101,25 TL
Orta kemik, defektli psödoartrozu  540 135,00 TL
Orta kemik, psödoartrozu 473 118,25 TL
Hemikallotazis-Kallotazis ile Deformite Düzeltilmesi    
Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi 540 135,00 TL
Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi 450 112,50 TL
Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi 360 90,00 TL
Hemikondrodiastazis büyük kemik 540 135,00 TL
Eksternal Fiksatör ile Eklem Kontraktürü Açılması    
Büyük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması 540 135,00 TL
Küçük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması 360 90,00 TL
Kemik Uzatma/Deformite düzeltme cerrahisi     
Büyük kemik uzatma/Deformite düzeltme cerrahisi  540 135,00 TL
Orta kemik uzatma/Deformite düzeltme cerrahisi  450 112,50 TL
Küçük kemik uzatma/Deformite düzeltme cerrahisi  360 90,00 TL
Ortopedik Onkoloji     
Örnekleme Yöntemi    
Kemik tümörü açık biyopsisi, (büyük kemik)  400 100,00 TL
Kemik tümörü açık biyopsisi, (orta/küçük kemik) 350 87,50 TL
Kapalı kemik biyopsisi  250 62,50 TL
Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi 300 75,00 TL
Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi 200 50,00 TL
Rezeksiyonlar    
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 1-3 adet 150 37,50 TL
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 4 veya daha fazla sayıda 230 57,50 TL
Benign yumuşak doku tümörü, kompleks (Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumu) 675 168,75 TL
Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi 360 90,00 TL
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 1-3 adet 70 17,50 TL
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda 125 31,25 TL
Büyük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu 810 202,50 TL
Büyük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu 540 135,00 TL
Küçük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu 180 45,00 TL
Küçük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu 360 90,00 TL
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin 450 112,50 TL
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks  1090 272,50 TL
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi 570 142,50 TL
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel 225 56,25 TL
Orta kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu 540 135,00 TL
Orta kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu 360 90,00 TL
Pelvis veya vertebraların benign kemik tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu 710 177,50 TL
Pelvis veya vertebraların malign kemik tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu 1040 260,00 TL
Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem 990 247,50 TL
Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem 810 202,50 TL
Tümör rezeksiyon protezi ile diz artroplastisi 735 183,75 TL
Tümör rezeksiyon protezi ile kalça artroplastisi 850 212,50 TL
Tümör rezeksiyon protezi ile omuz artroplastisi 850 212,50 TL
Tümör rezeksiyon protezi ile dirsek artroplastisi 735 183,75 TL
Tümör rezeksiyon protezi ile total büyük kemik ve/veya eklem artroplastisi 900 225,00 TL
Rekonstrüksiyonlar    
Biyolojik Rekonstrüksiyonlar    
Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması 450 112,50 TL
Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon  900 225,00 TL
Masif allogreft ile rekonstrüksiyon 675 168,75 TL
Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem 540 135,00 TL
Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem 270 67,50 TL
Rezeksiyon artrodezi, orta eklem 450 112,50 TL
Segmental greft ile rekonstrüksiyon 540 135,00 TL
Prostetik Rekonstrüksiyonlar    
Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon 1180 295,00 TL
6.8. SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ    
Elektrofizyolojik Testler İçin Cerrahi    
Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu 130 32,50 TL
Ventriküler ponksiyon 180 45,00 TL
Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi 280 70,00 TL
İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi 240 60,00 TL
Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi 230 57,50 TL
Uzun süreli video EEG amaçlı subdural elektrod konması için cerrahi girişim 550 137,50 TL
Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim  430 107,50 TL
Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim 620 155,00 TL
Kortikal stimülasyon 550 137,50 TL
Elektrokortikografi  390 97,50 TL
Orta Kafa Çukuru Yaklaşımları    
Vestibüler nörektomi, transkanal 1710 427,50 TL
MAI dekompresyonu 1500 375,00 TL
BOS fistüllerinin onarımı 1190 297,50 TL
Temporal kemik tümör eksizyonu 1500 375,00 TL
Akustik tümör eksizyonu 1710 427,50 TL
Retro Labirenter ve Retrosigmoid Yaklaşımlar    
Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter 1710 427,50 TL
Dekompresyon ameliyatı (AICA)  1500 375,00 TL
Stereotaksik ve Fonksiyonel Nöroşirürjikal Ameliyatlar    
Açık kordotomi  700 175,00 TL
Baklofen pompa implantasyonu 550 137,50 TL
Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu, iki taraflı 1870 467,50 TL
Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu, tek taraflı 1560 390,00 TL
Dorsal kolon stimülasyonu 470 117,50 TL
Eksternal radyoşirürji 1190 297,50 TL
Faset denervasyonu 150 37,50 TL
Mikroelektrod kayıt  605 151,25 TL
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, tek taraflı 1760 440,00 TL
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, tek taraflı 1760 440,00 TL
Mikrovasküler dekompresyon 1350 337,50 TL
Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu 1800 450,00 TL
Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu  440 110,00 TL
Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu RF termokoagülasyonu  490 122,50 TL
Perkütan kordotomi  860 215,00 TL
Perkütan sempatik blokaj 490 122,50 TL
Perkütan traktotomi  860 215,00 TL
Selektif dorsal rizotomi 1410 352,50 TL
Stereotaksik biyopsi 770 192,50 TL
Stereotaksik brakiterapi  1200 300,00 TL
Stereotaksik talamotomi, iki taraflı 2030 507,50 TL
Stereotaksik talamotomi, tek taraflı 1520 380,00 TL
Stereotaktik kateterizasyon 880 220,00 TL
Stereotaktik kraniotomi 1360 340,00 TL
Stereotaktik pallidotomi, iki taraflı 2030 507,50 TL
Stereotaktik pallidotomi, tek taraflı 1520 380,00 TL
Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi 1560 390,00 TL
Trigeminal nörektomi 1320 330,00 TL
Vestibüler neurotomi 1460 365,00 TL
Kranial Cerrahiler    
Hidrosefali ameliyatları, şant 900 225,00 TL
Hidrosefali ameliyatları, üçüncü ventrikulostomi 1100 275,00 TL
BOS fistülünün kraniyotomi ile ameliyatları, transkraniyal yolla 1100 275,00 TL
BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla 1150 287,50 TL
Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi ile 1320 330,00 TL
Dekompresif kraniektomi  800 200,00 TL
Chiari malformasyonu dekompresyon ve duraplasti 1150 287,50 TL
Kisto-peritoneal şant takılması  770 192,50 TL
Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygulanması  420 105,00 TL
Syringomyeli şantları  890 222,50 TL
Endoskopik tümör biyopsisi 1030 257,50 TL
Endoskopik aquaduktoplasti 1100 275,00 TL
Kafa Travma Ameliyatları    
Burr Hole eksplorasyonu, tek 344 86,00 TL
Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için 206 51,50 TL
Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile 680 170,00 TL
Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile 740 185,00 TL
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, tek taraf 770 192,50 TL
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, iki taraf 1200 300,00 TL
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, tek taraf 460 115,00 TL
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, iki taraf 780 195,00 TL
Depresyon fraktürü, basit 600 150,00 TL
Depresyon fraktürü, komplike 810 202,50 TL
Duraplasti, galeal greft ile 630 157,50 TL
Duraplasti, diğer greftler ile (sentetik vb) 350 87,50 TL
Duraplasti, fasia lata grefti ile 825 206,25 TL
Kitle ve Vasküler Ameliyatlar    
3. ventrikül içi tümörleri 1850 462,50 TL
Arteriovenöz malformasyon ameliyatları  2380 595,00 TL
Beyin apsesi, Burr Hole ile aspirasyon 650 162,50 TL
Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile 1000 250,00 TL
Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması 1100 275,00 TL
Glial tümör eksizyonu 1030 257,50 TL
Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknik ile 1400 350,00 TL
Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilavesi ile 1500 375,00 TL
İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile 1550 387,50 TL
İntraserebral hematom boşaltılması, Burr Hole ile 650 162,50 TL
İntraserebral hematom boşaltılması, kraniotomi ile 1000 250,00 TL
Karotid endarterektomi 1450 362,50 TL
Karotikokavernöz fistül veya anevrizması 2000 500,00 TL
Konveksite tümörleri cerrahisi 1060 265,00 TL
Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi 1910 477,50 TL
Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb. yerleşimli tümörlerin cerrahisi 1550 387,50 TL
Pineal kitle ameliyatları 2000 500,00 TL
Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi 1790 447,50 TL
Petroklival bölge tümör cerrahisi  2020 505,00 TL
Kavernöz sinus tümör cerrahisi  2020 505,00 TL
Kavernom ameliyatları  1500 375,00 TL
Mikrocerrahi kist fenestrasyonu  1100 275,00 TL
Subdural veya epidural abse ameliyatları  750 187,50 TL
Uyanık kraniyotomi ile tümör eksizyonu  1575 393,75 TL
Serebral by-pass ameliyatları 2380 595,00 TL
Epilepsi Ameliyatları    
Ekstratemporal rezeksiyonlar 825 206,25 TL
Hemidekortikasyon 1650 412,50 TL
Hemisferektomi 2070 517,50 TL
Korpus kallozotomi 1230 307,50 TL
Selektif amigdalohipokampektomi 1770 442,50 TL
Subpial insizyon 825 206,25 TL
Serebral lobektomi total, mediyal veya lateral 1650 412,50 TL
Vagal stimülatör takılması 825 206,25 TL
Konjenital Spinal Cerrahi    
Spinal meningosel eksizyonu 810 202,50 TL
Spinal meningomyelosel eksizyonu 1020 255,00 TL
Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları 1100 275,00 TL
Sakrokoksigeal teratom eksizyonu 1230 307,50 TL
İntradural İntramedüller Spinal Cerrahi    
Diskografi, tek seviye 440 110,00 TL
İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı  1320 330,00 TL
Lomber intradural tümör eksizyonu 1230 307,50 TL
Lomber spinal kord AVM eksizyonu 2020 505,00 TL
Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu 1370 342,50 TL
Servikal intramedüller tümör eksizyonu 1630 407,50 TL
Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu 980 245,00 TL
Servikal anterior oblik korpektomi, tek omurga 1400 350,00 TL
Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu 1250 312,50 TL
Torakal intramedüller tümör eksizyonu 1560 390,00 TL
Disk Cerrahisi    
Lomber diskektomi, tek seviye  660 165,00 TL
Lomber diskektomi, nüks  695 173,75 TL
Lomber diskektomi, tek seviye, iki taraf 820 205,00 TL
Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural diskoplasti 575 143,75 TL
Lomber laminektomi ve iki taraflı diskektomi 820 205,00 TL
Lomber laminektomi ve tek taraf diskektomi 660 165,00 TL
Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye  820 205,00 TL
Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi, tek seviye 1010 252,50 TL
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi, tek mesafe 880 220,00 TL
Posterior yaklaşım ile servikal diskektomi, nüks 960 240,00 TL
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi ve intervertebral greft-kafes-disk protezi uygulaması, tek mesafe 1155 288,75 TL
Anteriyor yaklaşım ile servikal diskektomi, nüks 925 231,25 TL
Servikal laminektomi ve disk boşaltılması 840 210,00 TL
Torakal disk eksizyonu 1060 265,00 TL
İnterbody füzyon ameliyatı (ekstrem lateral, direkt lateral) 1100 275,00 TL
Torakal disk eksizyonu, nüks 1110 277,50 TL
Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu 1230 307,50 TL
Torakal transtorasik disk eksizyonu 1430 357,50 TL
Minimal invaziv foraminoplasti tek/çift taraflı 450 112,50 TL
Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural adezyolizis  575 143,75 TL
Eksizyon ve Dekompresyon   0,00 TL
Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları veya dekompresyon 1080 270,00 TL
Lomber hemilaminektomi-laminotomi, parsiyel/total, tek omurga 330 82,50 TL
Lomber laminektomi, tek omurga 330 82,50 TL
Lomber laminoplasti, tek omurga  440 110,00 TL
Lomber parsiyel korpektomi, tek omurga 920 230,00 TL
Servikal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga 550 137,50 TL
Servikal,torakal veya lomber korpektomi, tek omurga 1100 275,00 TL
Servikal laminektomi, tek omurga 550 137,50 TL
Servikal laminoplasti, tek omurga 660 165,00 TL
Servikal veya torakal parsiyel korpektomi, tek omurga 920 230,00 TL
Torakal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga 530 132,50 TL
Torakal laminektomi, tek omurga 530 132,50 TL
Torakal laminoplasti, tek omurga 660 165,00 TL
Total omurga rezeksiyonu  2050 512,50 TL
Transoral odontoidektomi 1720 430,00 TL
Fasiyal Paralizinin Tedavisine Yönelik İşlemler    
Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar 330 82,50 TL
Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları  440 110,00 TL
Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme  495 123,75 TL
Fasial sinir onarımı 660 165,00 TL
Fasial sinirin greftle onarımı 770 192,50 TL
Hipoglossal sinir transpozisyonu 715 178,75 TL
Mikronörovasküler teknik ile kas transferi 1650 412,50 TL
Yumuşak doku süspansiyonu 440 110,00 TL
Üst Ekstremite    
Neuroliz 440 110,00 TL
Sempatektomi, aksiller, tek taraflı 330 82,50 TL
Sempatektomi, lomber, tek taraflı 330 82,50 TL
Sempatektomi, lomber, iki taraflı 660 165,00 TL
Sempatektomi, servikal, tek taraflı 440 110,00 TL
Sempatektomi, servikal, iki taraflı 880 220,00 TL
Periferik arter sklerizasyonu  660 165,00 TL
Torakal sempatektomi, tek taraflı 550 137,50 TL
Torakal sempatektomi, iki taraflı 1100 275,00 TL
Periferik Sinir Cerrahisi    
Sinir grefti alınması 275 68,75 TL
Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları 1320 330,00 TL
Brakial pleksus eksplorasyonları  1690 422,50 TL
Lomber pleksus eksplorasyonları  1490 372,50 TL
Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, travmatik 170 42,50 TL
Nervus medianusun dekompresyonu 330 82,50 TL
Nervus ulnaris transpozisyonu 440 110,00 TL
Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi 490 122,50 TL
Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu, dekompresyon cerrahisi  490 122,50 TL
Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı 490 122,50 TL
Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı 490 122,50 TL
Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyonu 1230 307,50 TL
Mikro Cerrahi    
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı, tek sinir 550 137,50 TL
Motor veya mikst sinir onarımı, tek bir sinir 600 150,00 TL
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı, greft ile, tek sinir 660 165,00 TL
Motor veya mikst sinir onarımı, greft ile, tek bir sinir 720 180,00 TL
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı, greft ile, ilave her sinir 275 68,75 TL
Motor veya mikst sinir onarımı, greft ile, ilave her bir sinir 300 75,00 TL
Dijital sempatektomi 550 137,50 TL
6.9. GÖZ ve ADNEKSLERİ    
Perioküler Bölgenin Cerrahi Girişimleri    
Ayarlanabilir sütür, ptozis 300 75,00 TL
Blefaroplasti, her bir göz kapağı için  250 62,50 TL
Dermoid kist eksizyonu 250 62,50 TL
Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı 100 25,00 TL
Ektropiyum için cerrahi girişim 250 62,50 TL
Entropiyum için cerrahi girişim 250 62,50 TL
Epikantus onarımı  250 62,50 TL
Frontale asma teknikleri, ptozis 300 75,00 TL
Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi 300 75,00 TL
Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu 300 75,00 TL
Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu 450 112,50 TL
Göz kapağına altın implantasyonu  250 62,50 TL
Kantoplasti 250 62,50 TL
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla  100 25,00 TL
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar 75 18,75 TL
Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı 150 37,50 TL
Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple 450 112,50 TL
Kapak tümörü ameliyatı 250 62,50 TL
Kapak veya konjoktiva biyopsisi 100 25,00 TL
Kapaklara kriyo aplikasyonu 60 15,00 TL
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı 100 25,00 TL
Kemodenervasyon 75 18,75 TL
Levator prosedürleri, ptozis 300 75,00 TL
Rejional oküler anestezi 30 7,50 TL
Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu 500 125,00 TL
Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu 300 75,00 TL
Tarsorafi 125 31,25 TL
Telekantüs onarımı  300 75,00 TL
Gözyaşı Drenaj Yolları ile İlgili İşlemler    
Alt konka kırılması 200 50,00 TL
Dakriosistorinostomi (DSR), eksternal 450 112,50 TL
Dakriosistorinostomi (DSR), endonazal 450 112,50 TL
Göz yaşı yolları entübasyonu 300 75,00 TL
Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması 400 100,00 TL
Kanalikül kesisi reperasyonu 300 75,00 TL
Kese ablasyonu 300 75,00 TL
Kese flegmonu drenajı 60 15,00 TL
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi 40 10,00 TL
Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi 10 2,50 TL
Nazolakrimal balon uygulamaları 200 50,00 TL
Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing  100 25,00 TL
Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı 30 7,50 TL
Tüp implantlı konjonktival rinostomi 500 125,00 TL
Şaşılık ve Pediatrik Oftalmoloji    
Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri 300 75,00 TL
Rektuslara geriletme ve rezeksiyon, aynı göz 400 100,00 TL
Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon 500 125,00 TL
Tenotomi, myotomi, şaşılıkta 200 50,00 TL
Botulinum toksini enjeksiyonu (EMG eşliğinde her bir göz kası için) 50 12,50 TL
Adele transpozisyonu 300 75,00 TL
Ayarlanabilir sütür, şaşılık 300 75,00 TL
Faden ameliyatı 300 75,00 TL
Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme  400 100,00 TL
Konjonktiva-Kornea-Kontakt Lens-Ön Segment    
Amnion zarı ile yüzey rekonstrüksiyonu 250 62,50 TL
Delici göz yaralanmaları tamiri 500 125,00 TL
Fototerapotik keratektomi (PTK) 400 100,00 TL
İntraoküler yabancı cisimlerin çıkartılması 500 125,00 TL
Keratoplasti 800 200,00 TL
Keratoprotez uygulaması 650 162,50 TL
Korneal Cross-Linking uygulaması 250 62,50 TL
İntrakorneal halka uygulaması 450 112,50 TL
Konjonktiva örtmesi 125 31,25 TL
Konjonktiva plastiği, greft ile 400 100,00 TL
Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması 150 37,50 TL
Konjonktiva kesisi sütürasyonu 80 20,00 TL
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması 30 7,50 TL
Konkresyon küretajı 60 15,00 TL
Kornea hazırlanması, transplantasyon için 288 72,00 TL
Kornea alınması 1500 375,00 TL
Kornea donörü bildirimi 200 50,00 TL
Kornea kesisi sütürasyonu 200 50,00 TL
Korneadan yabancı cisim çıkarılması 50 12,50 TL
Korneal debridman 30 7,50 TL
Korneal-skleral sütür alınması 30 7,50 TL
Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal 50 12,50 TL
Ön kamara ile birlikte vitreus ponksiyon veya enjeksiyonu, tanısal 75 18,75 TL
Ön kamara lavajı 200 50,00 TL
Pterjium ameliyatı 175 43,75 TL
Otogreftli pterjium ameliyatı 250 62,50 TL
Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon 25 6,25 TL
Refraktif Cerrahi    
Şeffaf lens ekstraksiyonu 400 100,00 TL
Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu 400 100,00 TL
Fotoretraktif keratoplasti (PRK), excimer lazer ile 300 75,00 TL
Lasik, Lasek 250 62,50 TL
Radyal keratotomi 300 75,00 TL
Astigmatik keratotomi 300 75,00 TL
İris ve Lens ile İlgili İşlemler    
Açı revizyonu 140 35,00 TL
Dissizyon veya kapsülektomi 200 50,00 TL
Dissizyon-lens aspirasyonu 300 75,00 TL
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi 450 112,50 TL
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi ile birlikte İOL implantasyonu 400 100,00 TL
Fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu 350 87,50 TL
Kataraktta fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu (multifokal, astigmatik veya torik, multifokal ve torik) 400 100,00 TL
Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi 420 105,00 TL
İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar 140 35,00 TL
İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar 200 50,00 TL
İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok  315 78,75 TL
Kapsül germe halkası yerleştirilmesi 100 25,00 TL
Kapsül içine sekonder intraoküler lens implantasyonu 300 75,00 TL
Lazer iridotomi 250 62,50 TL
Lazer kapsülotomi-sineşiotomi 200 50,00 TL
Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu 350 87,50 TL
Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler 300 75,00 TL
Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler 250 62,50 TL
İntraoküler lens repozisyonu işlemi 150 37,50 TL
İntraoküler lens çıkarılması 200 50,00 TL
Ön kamara veya sulkusa sekonder intraoküler lens implantasyonu 350 87,50 TL
Ön kamaradan silikon alınması  150 37,50 TL
Parsplana lensektomi 500 125,00 TL
Parsplana lensektomi ve intraoküler lens implantasyonu 600 150,00 TL
Periferik iridektomi 200 50,00 TL
Pupilloplasti 200 50,00 TL
Sineşiotomi 150 37,50 TL
Skleral fiksasyon ile sekonder intraoküler lens implantasyonu 500 125,00 TL
Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti 350 87,50 TL
Vitreus Wick sendromu YAG lazer uygulaması 200 50,00 TL
Glokom    
Ankiste bleb revizyonu 175 43,75 TL
Glokomla kombine katarakt ameliyatları 750 187,50 TL
Gonyotomi, trabekülotomi 400 100,00 TL
Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti 250 62,50 TL
Seton ameliyatı (tüp, molteno vb.) 500 125,00 TL
Siklodiyaliz 250 62,50 TL
Siklofotokoagülasyon 125 31,25 TL
Siklokrioterapi 125 31,25 TL
Trabekülektomi 500 125,00 TL
Viskokanalostomi 600 150,00 TL
Retina-Vitreus    
Fotokoagülasyon, her bir seans 150 37,50 TL
Yenidoğan fundoskopik inceleme 150 37,50 TL
Vitrektomi, anterior 500 125,00 TL
Vitrektomi, pars plana 700 175,00 TL
Vitroretinal cerrahi, tüm işlemler 900 225,00 TL
Premature retinopatisinde vitroretinal cerrahi 1450 362,50 TL
Pnömatik retinopeksi 400 100,00 TL
Dekolman ameliyatları, krio aplikasyonu 200 50,00 TL
Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal 650 162,50 TL
Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi 300 75,00 TL
Silikon yağı çıkarılması 700 175,00 TL
İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyon 50 12,50 TL
Ekvatoryel krioterapi 125 31,25 TL
Orbita-Okuler Onkoloji    
Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı  600 150,00 TL
Ekzanterasyon ve alın flebi ile birlikte deri grefti 800 200,00 TL
Ekzanterasyon ve deri grefti 600 150,00 TL
Ekzanterasyon ve temporal kas flebi ile birlikte deri grefti 1000 250,00 TL
Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak 500 125,00 TL
Ekzoftalmus için orbital dekompresyon, iki taraf  800 200,00 TL
Enükleasyon veya evisserasyon 400 100,00 TL
Hidroksiapatit implant için peg takılması 200 50,00 TL
İntraorbital tümör 550 137,50 TL
İntraorbital yabancı cisimlerin çıkartılması 500 125,00 TL
Mobil hidroksiapatit implantı 500 125,00 TL
Mobil implantlı enükleasyon 500 125,00 TL
Optik sinir dekompresyon operasyonu 550 137,50 TL
Orbita dekompresyon operasyonu 650 162,50 TL
Orbitotomi 500 125,00 TL
Protez yapılması, göz 650 162,50 TL
Radyoaktif plak çıkartılması 250 62,50 TL
Radyoaktif plak uygulaması 500 125,00 TL
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon 25 6,25 TL
Soket revizyonu, göz 500 125,00 TL
Sr90 Göz aplikasyonu 50 12,50 TL
Stafilom tashihi  250 62,50 TL
6.10. KULAK ve KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ    
Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi 400 100,00 TL
Aural polip eksizyonu 100 25,00 TL
Aurikula apse, hematom drenajı 70 17,50 TL
Aurikula eksizyonu, basit 200 50,00 TL
Aurikula eksizyonu, total 400 100,00 TL
Basit mastoidektomi 470 117,50 TL
Buşon, lavaj ve manipülasyon 5 1,25 TL
Canal Wall Down timpanoplasti 900 225,00 TL
Dış kulak yolu atrezisi 760 190,00 TL
Dış kulak yolu biyopsisi 75 18,75 TL
Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu 220 55,00 TL
Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu 460 115,00 TL
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması 60 15,00 TL
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 160 40,00 TL
Eksploratif timpanotomi 400 100,00 TL
Endolenfatik sak operasyonu, şant ile 750 187,50 TL
Endolenfatik sak operasyonu, şant olmaksızın 700 175,00 TL
Fasiyal sinir dekompresyonu 700 175,00 TL
Fasiyal sinir sütürü 800 200,00 TL
Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım ile 1500 375,00 TL
Glomus tümör eksizyonu, transmastoid yaklaşım ile 950 237,50 TL
Glomus tümör eksizyonu, transmeatal yaklaşım ile 500 125,00 TL
İki loblu kulak memesinin onarımı 300 75,00 TL
Kemik iletimi işitme dekompresyonu 350 87,50 TL
Kepçe kulak onarımı  400 100,00 TL
Koklear implant yerleştirilmesi 1100 275,00 TL
Orta kulağa implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi  1000 250,00 TL
Kemiğe implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi  600 150,00 TL
İşitsel beyin sapı implantı yerleştirilmesi  2000 500,00 TL
Kriptotia düzeltilmesi 400 100,00 TL
Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon ve primer sütür 400 100,00 TL
Kulak memesi delinmesi 10 2,50 TL
Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı  1200 300,00 TL
Labirentektomi (TALK operasyonu) 400 100,00 TL
Labirentektomi, mastoidektomi ile 750 187,50 TL
Labirentektomi, transkanal 600 150,00 TL
Makrotia düzeltilmesi 400 100,00 TL
Mastoidektomi kavitesi debridmanı 50 12,50 TL
Meatoplasti, stenozlarda 500 125,00 TL
Dış kulak yolu kapatılması 500 125,00 TL
Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu  200 50,00 TL
Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması 500 125,00 TL
Mikrotia onarımı için kıkırdak çatı hazırlanması/yerleştirilmesi 500 125,00 TL
Miringoplasti 450 112,50 TL
Miringotomi 70 17,50 TL
İntratimpanik enjeksiyon  100 25,00 TL
Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi 1250 312,50 TL
Radikal veya çoklu modifiye radikal mastoidektomi 900 225,00 TL
Stapedektomi 1000 250,00 TL
Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı 200 50,00 TL
Temporal kemik rezeksiyonu 1450 362,50 TL
Timpanoplasti, mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil 700 175,00 TL
Ventilasyon tüpü uygulaması, tek taraf 200 50,00 TL
6.11. ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ    
Timektomi, basit 1030 257,50 TL
Timektomi, maksimal 1236 309,00 TL
Substernal tiroidektomi, intratorasik 1030 257,50 TL
Tiroid biyopsisi, cerrahi 206 51,50 TL
Tiroidektomi, subtotal, tek taraf 550 137,50 TL
Tiroidektomi, subtotal, iki taraf 640 160,00 TL
Tiroidektomi, total, tek taraf 720 180,00 TL
Tiroidektomi, total, iki taraf 920 230,00 TL
Tiroidektomi, totale yakın, iki taraflı 920 230,00 TL
Tiroidektomi, bir taraf total ve karşı taraf subtotal 800 200,00 TL
Tiroidektomi, totale tamamlayıcı 870 217,50 TL
Paratiroid kas implantasyonu, otogreft 258 64,50 TL
Paratiroidektomi, adenom için 618 154,50 TL
Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için 876 219,00 TL
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf 1500 375,00 TL
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf, laparoskopik 1800 450,00 TL
Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal, tek taraf  1100 275,00 TL
Nöroblastom eksizyonu 1500 375,00 TL
6.12. ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ    
Böbrek    
Atnalı böbrek revizyonu, istmektomi 1200 300,00 TL
Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi 400 100,00 TL
Böbrek kisti rezeksiyonu 500 125,00 TL
Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu 1260 315,00 TL
Endopyelotomi 1000 250,00 TL
ESWL 1. seans 20 5,00 TL
ESWL 2. seans 20 5,00 TL
ESWL 3. seans 20 5,00 TL
ESWL 1. seans 200 50,00 TL
ESWL 2. seans 200 50,00 TL
ESWL 3. seans 200 50,00 TL
Laparoskopik nefrektomi 1000 250,00 TL
Nefrektomi, basit 650 162,50 TL
Nefrektomi, parsiyel 750 187,50 TL
Nefrektomi, radikal 1000 250,00 TL
Nefrektomi, subkapsüler 750 187,50 TL
Nefrokütanöz fistül onarımı 1000 250,00 TL
Nefrolitotomi 800 200,00 TL
Nefrolitotomi, anatrofik 1300 325,00 TL
Nefrolitotomi, perkütan 1300 325,00 TL
Nefropeksi 400 100,00 TL
Nefropyelolitotomi 800 200,00 TL
Nefrostomi kapatılması 400 100,00 TL
Nefrostomi, açık cerrahi 600 150,00 TL
Nefroüreterektomi 800 200,00 TL
Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi 1500 375,00 TL
Nefrovezikal stent yerleştirilmesi, subkütan 1200 300,00 TL
Perirenal apse drenajı, cerrahi 300 75,00 TL
Pyelolitotomi 600 150,00 TL
Pyeloplasti 850 212,50 TL
Pyelostomi 450 112,50 TL
Renal arter plastik operasyonu 1200 300,00 TL
Wilm’s tümörü çıkarılması 1400 350,00 TL
Renal kist eksizyonu, laparoskopik 500 125,00 TL
Renal rüptür onarımı 1000 250,00 TL
Retrograd pyelografi, endoskopi dahil 190 47,50 TL
Travmatik böbrek rüptüründe onarım  750 187,50 TL
Üreter    
Endoskopik üreter taşı tedavisi 800 200,00 TL
Retrograd üreteral kateterizasyon 150 37,50 TL
Transüreteroüreterostomi 700 175,00 TL
Urakus kist ve fistül eksizyonu 600 150,00 TL
Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz 850 212,50 TL
Üreteral J stent takılması 150 37,50 TL
Üreteral balon dilatasyonu 150 37,50 TL
Double J harici kalıcı üreteral stent yerleştirilmesi  300 75,00 TL
Üreteral stent çıkartılması 150 37,50 TL
Üreteral substitüsyonlar (ileal üreter) 1500 375,00 TL
Üretere basket konulması, transüreterolitotomi 450 112,50 TL
Üreterektomi 850 212,50 TL
Üreterokalisiyel anastamoz 1000 250,00 TL
Üreterokütaneostomi 700 175,00 TL
Üreterokütaneostomi kapatılması 500 125,00 TL
Üreterolitotomi 500 125,00 TL
Üreterolizis 1200 300,00 TL
Üreteroneosistostomi, iki taraf 1000 250,00 TL
Üreteroneosistostomi, tek taraf 700 175,00 TL
Üreteroplasti 600 150,00 TL
Üreteroplasti, megaüreterde 600 150,00 TL
Üreterorenoskopi, biyopsi 600 150,00 TL
Üreterorenoskopi, tanısal 400 100,00 TL
Üreterorenoskopi, tümör tedavisi 800 200,00 TL
Üreterosel eksizyonu veya insizyonu 500 125,00 TL
Üreterosel, açık eksizyonel tedavi 750 187,50 TL
Üreterosel, endoskopik tedavi 500 125,00 TL
Üreterosigmoidostomi  800 200,00 TL
Üreterostomi 500 125,00 TL
Üreteroüreterostomi 600 150,00 TL
Üriner diversiyon, ileal loop 1500 375,00 TL
Üriner diversiyon, kontinan  2000 500,00 TL
Üriner diversiyon, üreterokutanöz anastomoz 1000 250,00 TL
Üriner diversiyon, üreterosigmoidostomi 1500 375,00 TL
Mesane    
Artifisyel sfinkter takılması  1000 250,00 TL
Artifisyel sfinkter çıkartılması 800 200,00 TL
Augmentasyon sistoplasti 1500 375,00 TL
Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı 1000 250,00 TL
Ekstrofi vezikalis, primer onarım 1000 250,00 TL
Ekstrofi vezikalis, üretroplasti 1000 250,00 TL
Barsaktan mesane substitüsyonları  1725 431,25 TL
Divertikülektomi 600 150,00 TL
Mesane süspansiyonu, laparoskopik 1000 250,00 TL
Mesane boynu rezeksiyonu 400 100,00 TL
Mesane boynuna inkontinansta madde injeksiyonu 600 150,00 TL
Mesane divertikülü eksizyonu 600 150,00 TL
Mesane perforasyon onarımı 600 150,00 TL
Mesane ponksiyonu, suprapubik 30 7,50 TL
Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm) 700 175,00 TL
Mesane tümörü (TUR) (≥ 3 cm) 1000 250,00 TL
Mesane tümörü (TUR) biyopsisi 400 100,00 TL
Mesane tümörü rezeksiyonu, cerrahi 600 150,00 TL
Mesane tümöründe lazerle tedavi 500 125,00 TL
Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon 500 125,00 TL
Mitrofanof veya Monti prosedürü 1000 250,00 TL
Sakral implant yerleştirilmesi 1200 300,00 TL
Sistektomi, basit 1000 250,00 TL
Sistektomi, parsiyel 700 175,00 TL
Sistektomi, total 2000 500,00 TL
Sistolitotomi, açık cerrahi 450 112,50 TL
Sistolitotomi, endoskopik 500 125,00 TL
Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi 175 43,75 TL
Sistoskopi, tanısal  150 37,50 TL
Sistostomi, açık 400 100,00 TL
Sistostomi, perkütan 150 37,50 TL
Sistoüretroskopi 150 37,50 TL
Travmatik mesane rüptüründe onarım 600 150,00 TL
Vezikoplasti 800 200,00 TL
Vezikorektal fistül onarımı 945 236,25 TL
Vezikoservikal fistül onarımı 900 225,00 TL
Vezikovajinal fistül onarımı 900 225,00 TL
Vezikostomi 250 62,50 TL
Vezikostomi kapatılması 300 75,00 TL
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon, iki taraf 500 125,00 TL
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon, tek taraf 350 87,50 TL
Üretra    
Epispadias onarımı 800 200,00 TL
Hipospadias onarımı, distal 500 125,00 TL
Hipospadias onarımı, penoskrotal 850 212,50 TL
Hipospadias onarımı, perineal 950 237,50 TL
İnternal üretrotomi 400 100,00 TL
Posterior üretral valv rezeksiyonu 350 87,50 TL
Distal üretra yaralanmalarında primer onarım 500 125,00 TL
Rail-road kateterizasyon (travmatik üretra ruptüründe) 600 150,00 TL
Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları 1000 250,00 TL
Üretra yaralanmalarında transpubik onarım 1000 250,00 TL
Üretra dilatasyonu 125 31,25 TL
Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması 300 75,00 TL
Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştirilmesi 300 75,00 TL
Üretral divertikülektomi 400 100,00 TL
Üretral fistül onarımı 400 100,00 TL
Üretral instilasyon 50 12,50 TL
Üretral kordi onarımı 450 112,50 TL
Üretrektomi 800 200,00 TL
Üretrolitotomi, açık 300 75,00 TL
Üretrolizis 800 200,00 TL
Üretroplasti 800 200,00 TL
Üretroplasti, flep ile 1000 250,00 TL
Üretroplasti, transpubik 1000 250,00 TL
Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı 450 112,50 TL
Üretrostomi 350 87,50 TL
Üretrovajinal fistül operasyonu 900 225,00 TL
6.13. KADIN GENİTAL ve ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI    
Doğum   0,00 TL
Müdahaleli doğum 372 93,00 TL
Müdahaleli ilk doğum 492 123,00 TL
Müdahaleli doğum, çoğul gebelik 384 96,00 TL
Müdahaleli ilk doğum, çoğul gebelik 504 126,00 TL
Normal doğum 360 90,00 TL
Normal ilk doğum 480 120,00 TL
Epidural anestezi ile doğum 510 127,50 TL
Epidural anestezi ile doğum, çoğul gebelik 534 133,50 TL
Suda doğum 510 127,50 TL
Normal doğum, çoğul gebelik 384 96,00 TL
Normal ilk doğum, çoğul gebelik 504 126,00 TL
Sezaryen, çoğul gebelik 300 75,00 TL
Sezaryen 150 37,50 TL
Sezaryen, çoğul gebelik, mükerrer 350 87,50 TL
Sezaryen, mükerrer 300 75,00 TL
Gebelikte Teşhis ve Tedavi İçin Yapılan Girişimler    
Amnioinfüzyon 177 44,25 TL
Amniyosentez 118 29,50 TL
Fetal kan numunesi (Kordosentez) 350 87,50 TL
Fetosid 94 23,50 TL
İntrauterin transfüzyon 450 112,50 TL
Korion villus alınması 177 44,25 TL
McDonald-Schirodkar 235 58,75 TL
Jinekoloji    
Bartholin kisti çıkarılması 100 25,00 TL
Douglas ponksiyonu 24 6,00 TL
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması) 12 3,00 TL
Endometrial biyopsi 47 11,75 TL
Endometrial inaktivasyon 268 67,00 TL
İmperfore himen açılması 294 73,50 TL
Kolpotomi 148 37,00 TL
Kriyoterapi, jinekoloji 47 11,75 TL
Labial füzyon açılması 118 29,50 TL
Bumm küretaj 150 37,50 TL
Servikal biyopsi 71 17,75 TL
Servikal biyopsi ve tanısal küretaj 150 37,50 TL
Servikal koterizasyon 59 14,75 TL
Servikal polip çıkarılması 150 37,50 TL
Servikal polipektomi ve tanısal küretaj 177 44,25 TL
Terapötik küretaj, teşhis ve tedavi amaçlı 148 37,00 TL
Vaginadan yabancı cisim çıkarılması 24 6,00 TL
Vulvar koterizasyon 70 17,50 TL
Uterus görüntüleme hazırlığı 50 12,50 TL
Vajinal Operasyonlar    
Anal sfinkter yetmezliği operasyonu 353 88,25 TL
Bartholin apse drenajı 60 15,00 TL
Bartholin kisti koterizasyonu, gümüş nitrat ile  15 3,75 TL
Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu 235 58,75 TL
Kolposkopi 50 12,50 TL
Kondilom koterizasyonu 235 58,75 TL
Konizasyon operasyonu 177 44,25 TL
LEEP operasyonu 177 44,25 TL
Mancherster-Fothergill operasyonu 353 88,25 TL
Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı 294 73,50 TL
Perinoplasti 500 125,00 TL
Rektosel 353 88,25 TL
Servikal stump çıkarılması 353 88,25 TL
Servikosakropeksi  450 112,50 TL
Sistorektosel operasyonu 353 88,25 TL
Sistosel operasyonu 294 73,50 TL
Skinning vulvektomi 589 147,25 TL
Stumdorf operasyonu 294 73,50 TL
Tıbbi nedenli tahliye (10 hafta ve üstü) 353 88,25 TL
Dilatasyon ve küretaj (10 haftadan küçük) 177 44,25 TL
Üretral karunkül operasyonu 177 44,25 TL
Üretral kist operasyonu 177 44,25 TL
Vajen darlığının genişletilmesi, cerrahi 177 44,25 TL
Vajene doğmuş myomun çıkarılması 177 44,25 TL
Vajinal histerektomi 514 128,50 TL
Vajinal histerektomi ve rektosel operasyonu 589 147,25 TL
Vajinal histerektomi ve sistosel operasyonu 589 147,25 TL
Vajinal histerektomi ve salpingoooferektomi, tek veya iki taraf 883 220,75 TL
Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu 706 176,50 TL
Vajinal yolla enterosel tamiri 353 88,25 TL
Vajinektomi 883 220,75 TL
Klitoroplasti 190 47,50 TL
Labioplasti 190 47,50 TL
Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile  589 147,25 TL
Vajina rekonstrüksiyonu, deri flepleri ile 765 191,25 TL
Vajina rekonstrüksiyonu, barsak segmenti transferi ile 1500 375,00 TL
Abdominal Operasyonlar    
Baldy Webster süspansiyon 294 73,50 TL
Dış gebelik operasyonu 294 73,50 TL
Endometrioma ve endometriozis operasyonu 471 117,75 TL
Histerektomi, abdominal (TAH) 589 147,25 TL
Histerektomi ile birlikte salpingo-ooferektomi, abdominal (TAH + USO veya TAH + BSO) 930 232,50 TL
Tüp ligasyonu 294 73,50 TL
Myomektomi 530 132,50 TL
Ooferektomi, tek veya iki taraflı 353 88,25 TL
Over transpozisyonu 353 88,25 TL
Over detorsiyonu 300 75,00 TL
Ovarial veya paraovarial kist eksizyonu 353 88,25 TL
Over wedge rezeksiyon, tek veya iki taraflı 353 88,25 TL
Postpartum tüp ligasyonu 294 73,50 TL
Salpingo-ooferektomi, tek veya iki taraflı 647 161,75 TL
Salpinjektomi, tek veya iki taraflı 353 88,25 TL
Sterilizasyon operasyonları  353 88,25 TL
Subtotal histerektomi 530 132,50 TL
Subtotal histerektomi ve salpingooforektomi, tek veya iki taraflı 550 137,50 TL
Uterus perforasyonu veya rüptürü onarımı 350 87,50 TL
Uterosakral ligamentin kısaltılması 353 88,25 TL
Özelliği Olan Operasyonlar    
Abdominal ve kombine entorosel tamiri 706 176,50 TL
Burch operasyonu 706 176,50 TL
Debulking ameliyatı 1766 441,50 TL
Double needle operasyonu 589 147,25 TL
Hipogastrik arter ligasyonu 942 235,50 TL
Kuldoplasti 471 117,75 TL
Laparoskopik histerektomi 942 235,50 TL
Lash operasyonu 589 147,25 TL
Le Forte operasyonu (kolpokleizis) 589 147,25 TL
Marshall- Marchetti Kranz operasyonu 706 176,50 TL
Paravajinal onarım  471 117,75 TL
Pereyra operasyonu 706 176,50 TL
Periaortik pelvik lenf diseksiyonu 1110 277,50 TL
Postoperatif cuff prolapsus tamiri (Abdominal fasial süspansiyon ile kolpopeksi) 589 147,25 TL
Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi 589 147,25 TL
Presakral nörektomi 1059 264,75 TL
Promontofiksasyon 353 88,25 TL
Radikal anterior rezeksiyon 1500 375,00 TL
Radikal posterior rezeksiyon 1500 375,00 TL
Radikal vulvektomi 1350 337,50 TL
Raz operasyonu 706 176,50 TL
Rektovajinal fistül 1059 264,75 TL
Richardson composite operasyonu 1059 264,75 TL
Sakrokolpopeksi 530 132,50 TL
Shauta Emmerich operasyonu 1177 294,25 TL
Sling operasyonu (IVS-TVT dahil) 1000 250,00 TL
Total pelvik rezeksiyon 1500 375,00 TL
Transobturator tape uygulaması 589 147,25 TL
Vulvektomi 1059 264,75 TL
Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi) 1550 387,50 TL
Radikal parametrektomi 1550 387,50 TL
William Dolores süspansiyon 177 44,25 TL
İnfertilite Ameliyatları    
Histeroskopi, diagnostik 150 37,50 TL
Histeroskopi, operatif 235 58,75 TL
Laparoskopi, tanısal 250 62,50 TL
İnfertilitede laparoskopik cerrahi 353 88,25 TL
Metroplasti 353 88,25 TL
Mikrocerrahi ile miyomektomi, her biri 530 132,50 TL
Tuboplasti 530 132,50 TL
Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe) 1059 264,75 TL
İnvitro fertilizasyon (İVF) 80 20,00 TL
Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi 158 39,50 TL
6.14. ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ    
Penis    
Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması  300 75,00 TL
Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi  350 87,50 TL
Fimozis açılması 50 12,50 TL
Sünnet 175 43,75 TL
Korpus kavernozum drenajı (priapismus) 200 50,00 TL
Meatotomi 100 25,00 TL
Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu ve penil implant yerleştirilmesi 1500 375,00 TL
Parafimozis redüksiyonu 125 31,25 TL
Penektomi, parsiyel 1000 250,00 TL
Penil dorsal ven ligasyonu 500 125,00 TL
Penil fraktür onarımı 750 187,50 TL
Penil plikasyon 500 125,00 TL
Çok parçalı penil protezin çıkarılması  700 175,00 TL
Tek parçalı penil protezin çıkarılması  500 125,00 TL
Çok parçalı penil protez implantasyonu 1000 250,00 TL
Tek parçalı penil protez implantasyonu 800 200,00 TL
Penil revaskülarizasyon 1200 300,00 TL
Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi gerektiren bir teknik ile  1600 400,00 TL
Penis rekonstrüksiyonu, regional flep ile 900 225,00 TL
Penis uzatma 500 125,00 TL
Peyronie plak eksizyonu 750 187,50 TL
Peyronie plak eksizyonu, greft ile 1000 250,00 TL
Radikal penektomi 1500 375,00 TL
Regional flep ile penis rekonstrüksiyonu ve penil protez implantasyonu 850 212,50 TL
Safeno-kavernozal şant (priapismus) 850 212,50 TL
Spongio-kavernozal şant (priapismus) 750 187,50 TL
Prostat    
Prostat apsesinin perineal drenajı 800 200,00 TL
Prostat iğne biyopsisi, çoklu 70 17,50 TL
Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzluğunda, çoklu 100 25,00 TL
Prostat kanserinde laparoskopik lenfadenektomi, iki taraf 1000 250,00 TL
Prostat masajı, her bir seans 5 1,25 TL
Prostata lazer tedavisi 800 200,00 TL
Prostata termoterapi 400 100,00 TL
Prostata TUNA 400 100,00 TL
Prostatektomi, unipolar TUR 800 200,00 TL
Prostatektomi, bipolar TUR 800 200,00 TL
Prostatektomi, açık 800 200,00 TL
Prostatektomi, radikal 1800 450,00 TL
Transüretral prostat insizyonu 500 125,00 TL
İntraprostatik stent yerleştirilmesi 300 75,00 TL
Testis-Epididim-Skrotum    
Ejakülatör kanal rezeksiyonu 500 125,00 TL
Epididim kisti eksizyonu 400 100,00 TL
Epididimektomi 400 100,00 TL
Fournier gangreni için debridman 1000 250,00 TL
Funiküler kist eksizyonu 400 100,00 TL
Hematoselektomi 350 87,50 TL
Hemiskrotektomi  500 125,00 TL
Hidroselektomi, tek taraflı 400 100,00 TL
Hidroselektomi ve hernioplasti 500 125,00 TL
İnguinal eksplorasyon, inmemiş testis için 250 62,50 TL
İnguinal orşiektomi, tek taraf 300 75,00 TL
İnmemiş testis cerrahisi, herni onarımı dahil 500 125,00 TL
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni onarımı, iki taraf 800 200,00 TL
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni onarımı, tek taraf 700 175,00 TL
İnmemiş testis cerrahisi, tek taraf, herni onarımı, iki taraf 700 175,00 TL
Kord eksizyonu 400 100,00 TL
Laparoskopik ektopik testis araştırılması 750 187,50 TL
Laparoskopik orşiopeksi 1000 250,00 TL
Epididimal sperm aspirasyonu, mikrocerrahi ile 400 100,00 TL
Epididimal sperm aspirasyonu, perkütan 300 75,00 TL
Ön üretradan papillom koterizasyonu 250 62,50 TL
Seminal vezikülektomi 500 125,00 TL
Skrotal orşiektomi, tek taraf 300 75,00 TL
Skrotal orşiektomi, iki taraf 420 105,00 TL
Spermatoselektomi 400 100,00 TL
Testiküler fiksasyon, iki taraf 500 125,00 TL
Testiküler fiksasyon, tek taraf 350 87,50 TL
Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) 400 100,00 TL
Testis biyopsileri, açık 250 62,50 TL
Testis detorsiyonu, açık 300 75,00 TL
Testis detorsiyonu, kapalı 100 25,00 TL
Testis protezi yerleştirilmesi 350 87,50 TL
Varikoselektomi, tek taraf 300 75,00 TL
Varikoselektomi, iki taraf 500 125,00 TL
Vazektomi 150 37,50 TL
Vazoepididimostomi 500 125,00 TL
Vazovazostomi 500 125,00 TL
7. TIBBİ UYGULAMALAR    
7.1. DERMİS ve EPİDERMİS    
Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi 20 5,00 TL
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel 85 21,25 TL
Deri lezyonlarının küretajı 20 5,00 TL
Deri pH ölçülmesi, deri tipi tayini 0 0,00 TL
Deri prick testi  30 7,50 TL
Deri ve mukozada mantar aranması  11 2,75 TL
Deri ve mukoza smearleri  0 0,00 TL
Deri yama testi  32 8,00 TL
Dermatolojik banyo tedavisi, her bir seans 20 5,00 TL
Dermatoskopi 5 1,25 TL
Elektro/lazer epilasyon cm² başına 2 0,50 TL
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 1-5 adet 30 7,50 TL
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 6-10 adet 45 11,25 TL
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 11 ve üstü 70 17,50 TL
Fotodinamik tedavi, her bir seans 30 7,50 TL
Fotokemoterapi (PUVA), genel, her bir seans 25 6,25 TL
Fotokemoterapi (PUVA), lokal, her bir seans 15 3,75 TL
Fototerapi (dbUVB), genel, her bir seans 15 3,75 TL
İlaç ve gıdalarla provokasyon testi 60 15,00 TL
İlaç/besin desensitizasyonu 100 25,00 TL
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 1-5 adet 20 5,00 TL
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 6-10 adet 30 7,50 TL
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 11 ve üstü 40 10,00 TL
İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için) 15 3,75 TL
Karanlık saha testi (spiroket aranması) 0 0,00 TL
Kimyasal koterizasyon 10 2,50 TL
Kimyasal peeling bölgesel, her bir seans 10 2,50 TL
Kimyasal peeling tüm yüz, her bir seans 10 2,50 TL
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 1-5 adet 25 6,25 TL
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 6 ile 10 arası 40 10,00 TL
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 11 ve üstü 50 12,50 TL
Kriyoterapi, malign lezyonlar, her bir seans 50 12,50 TL
Kültür, fungal izolasyon, her bir bölge 20 5,00 TL
Minimal eritem dozu tayini 0 0,00 TL
Paterji testi 10 2,50 TL
Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar  10 2,50 TL
Trikogram  30 7,50 TL
Wood ışığı muayenesi 7 1,75 TL
7.2. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM    
Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi 0 0,00 TL
Jobbst uygulaması, her bir seans 0 0,00 TL
Klinik Kardiyoloji    
Medikal Kardiyoversiyon 10 2,50 TL
Elektriksel kardiyoversiyon  50 12,50 TL
Noninvaziv kardiyak hemodinami  0 0,00 TL
NİKAH + SaO2 0 0,00 TL
NİKAH + SaO2 + ET CO2 0 0,00 TL
Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)  10 2,50 TL
Ankle-Branchial indeksi (ABİ)  0 0,00 TL
Elektrokardiyografi (Ekg)     
Elektrokardiyogram, evde çekim 0 0,00 TL
Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk 0 0,00 TL
Telefonik ya da telemetrik ritm EKG 0 0,00 TL
Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat)  0 0,00 TL
Telefonik kardiyak monitorizasyon 0 0,00 TL
Kardiyovasküler stress test  10 2,50 TL
24 saat EKG kaydı (Holter)  10 2,50 TL
Head-up tilt test 0 0,00 TL
Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV)  0 0,00 TL
Event recorder (gün başına)  0 0,00 TL
Kalp pili veya ICD kontrolü 0 0,00 TL
Ekokardiyografi    
Kontrast ekokardiyografi  50 12,50 TL
Transtorasik ekokardiyografi 20 5,00 TL
Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk 65 16,25 TL
Transözofageal ekokardiyografi 100 25,00 TL
Transözofageal ekokardiyografi, çocuk 120 30,00 TL
Egzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi 100 25,00 TL
Fetal ekokardiyografi 120 30,00 TL
Kalp Pili (Pacemaker) ve ICD    
Geçici transvenöz kalp pili, atriyal veya ventriküler, ilk işlem  100 25,00 TL
Geçici kalp pili elektrodunun yeniden yerleştirilmesi, her bir uygulama  50 12,50 TL
Kalıcı kalp pili takılması, atriyal veya ventriküler, ilk işlem 550 137,50 TL
Kalıcı kalp pili takılması, atriyoventriküler 650 162,50 TL
Kalıcı kalp pili takılması, biventriküler, 3 elektrodlu 800 200,00 TL
Kalıcı kalp pili değiştirilmesi, jeneratör  400 100,00 TL
Kalıcı kalp pili veya ICD elektrodu değiştirilmesi 500 125,00 TL
ICD (Implantable cardioverter defibrillator) takılması, tek elektrod 750 187,50 TL
ICD (Implantable cardioverter defibrillator) takılması, iki elektrod 850 212,50 TL
ICD batarya değiştirilmesi  300 75,00 TL
Biventriküler ICD takılması, 3 elektrodlu 1000 250,00 TL
Kalıcı kalp pili lead çıkartılması 700 175,00 TL
Tanısal Kalp Kateterizasyonu    
Sağ kalp kateterizasyonu 125 31,25 TL
Endomiyokardiyal biyopsi 250 62,50 TL
Sol kalp kateterizasyonu 125 31,25 TL
Transseptal sol kalp kateterizasyonu 250 62,50 TL
Sağ ve sol kalp kateterizasyonu 250 62,50 TL
Kardiyak debi ve indeks ölçümü 85 21,25 TL
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi  150 37,50 TL
Selektif koroner anjiyografi 300 75,00 TL
Basınç veya doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma 170 42,50 TL
Selektif koroner anjiyografi ve ventrikülografi ve/veya aortografi 340 85,00 TL
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi ve by-pass kontrolu  380 95,00 TL
Selektif koroner anjiyografi ve sağ ve sol kalp kateterizasyonu 465 116,25 TL
Doğumsal Kalp Hastalıklarında (DKH) Tanısal Kateterizasyon    
Asiyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu 500 125,00 TL
Siyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu 650 162,50 TL
2 yaş altı doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu 650 162,50 TL
Yenidoğan doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu 700 175,00 TL
Doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu ve selektif koroner anjiyografi 700 175,00 TL
Kardiyak debi ve indeks ölçümü 70 17,50 TL
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi  150 37,50 TL
Tedavi Amaçlı Kalp Kateterizasyonu    
Trombolitik (fibrinolitik) tedavi, intrakoroner 500 125,00 TL
Trombolitik tedavi (diğer arterler-pulmoner vb.)  300 75,00 TL
Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan 50 12,50 TL
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, tek damar, balon 600 150,00 TL
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için 100 25,00 TL
Perkütan transluminal koroner aterektomi, balon anjiyoplasti dahil 750 187,50 TL
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar  750 187,50 TL
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için 150 37,50 TL
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent 750 187,50 TL
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar için 100 25,00 TL
Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması, balon ve/veya stente ek olarak 100 25,00 TL
Perkütan balon valvuloplasti, mitral kapak için 750 187,50 TL
Perkütan balon valvuloplasti, edinsel aort stenozu için 750 187,50 TL
Transkateter protez kapak implantasyonu (replasmanı) 1200 300,00 TL
Perkütan perikard sıvısı drenajı (floroskopi veya ekokardiyografi altında) 250 62,50 TL
Perkütan mitral kapak onarımı  1200 300,00 TL
Lazer anjiyoplasti, koroner arter 750 187,50 TL
Perkütan septal alkol ablasyonu, hipertrofik kardiyomyopatide 1200 300,00 TL
Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi 300 75,00 TL
Doğumsal Kalp Hastalıklarında (DKH) Tedavi Amaçlı Girişimsel Kateterizasyon    
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti 600 150,00 TL
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti, yenidoğan 750 187,50 TL
Perkütan aort balon valvuloplasti,  750 187,50 TL
Perkütan aort balon valvuloplasti, yenidoğan 1000 250,00 TL
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti, preoperatif veya post-operatif 600 150,00 TL
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti, yenidoğan, preoperatif veya post-operatif 700 175,00 TL
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti ve stent, preoperatif veya post-operatif 750 187,50 TL
Balon atriyal septostomi 700 175,00 TL
Balon atriyal septoplasti ve septostomi 700 175,00 TL
Blade atriyal septostomi ve balon septostomi 700 175,00 TL
Perkütan transkateter PDA kapatılması (ductus oklüzyonu) 700 175,00 TL
Perkütan trans kateter aorto-pulmoner kollateral, venovenöz kollateral veya arteriovenöz fistül okluzyonu  800 200,00 TL
Perkütan transkateter koroner-kameral fistül okluzyonu  1000 250,00 TL
Perkütan transkateter guide-wire ile atretik kapak perforasyonu ve balon valvuloplasti 1200 300,00 TL
Perkütan transkateter atretik kapak perforasyonu ve balon valvuloplasti ile duktal stent implantasyonu 1400 350,00 TL
Perkütan ductus arteriosusa stent implantasyonu  950 237,50 TL
Perkütan transkateter device ile ASD veya PFO kapatılması 950 237,50 TL
Perkütan transkateter device ile VSD kapatılması 1000 250,00 TL
Perventriküler transkateter device ile VSD kapatılması 1100 275,00 TL
Elektrofizyolojik Çalışma (EFÇ) ve Ablasyon    
Temel tanısal elektrofizyolojik çalışma 400 100,00 TL
Transözofajial elektrofizyolojik çalışma 300 75,00 TL
Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler  1000 250,00 TL
Kriyoablasyon, supraventriküler 1500 375,00 TL
Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler 1000 250,00 TL
Kriyoablasyon, ventriküler 1500 375,00 TL
AV nod ablasyonu 800 200,00 TL
Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu 1200 300,00 TL
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu 1000 250,00 TL
Kriyobalon ile ablasyon, atrial fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu 1500 375,00 TL
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasyon 1600 400,00 TL
7.3. SOLUNUM SİSTEMİ    
Astımlı hasta eğitimi 5 1,25 TL
KOAH'lı hasta eğitimi 5 1,25 TL
İnhaler cihaz eğitimi 5 1,25 TL
Konsantratör cihazı eğitimi 5 1,25 TL
Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, Oto-CPAP vs.)  5 1,25 TL
Bronkoalveoler lavaj 75 18,75 TL
Total akciğer lavajı 85 21,25 TL
Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi 25 6,25 TL
Buhar tedavisi, 4 saatlik 0 0,00 TL
COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri  0 0,00 TL
Eforlu solunum testi 10 2,50 TL
Egzersiz testi (6 dakika)  10 2,50 TL
Ekspiryum havasında karbonmonoksit ölçülmesi 10 2,50 TL
Göğüs içi basınç ölçülmesi 15 3,75 TL
Helyum dilüsyon testi 0 0,00 TL
İnvitro Bazofil degranülasyon testi 0 0,00 TL
Karbonmonoksit diffüzyon testi 20 5,00 TL
Plörodezis 40 10,00 TL
Plevra boşluğunun lavajı 40 10,00 TL
Plevral drenaj, pleurocan ile 60 15,00 TL
PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi 5 1,25 TL
Provokasyonlu solunum testleri 30 7,50 TL
Solunum fonksiyon testleri  10 2,50 TL
İndükte balgam örneği alınması 10 2,50 TL
Endobronşial ultrasonografi, tanısal 200 50,00 TL
Endobronşial ultrasonografi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla 400 100,00 TL
Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi 10 2,50 TL
Sigara bırakma danışmanlık hizmeti 50 12,50 TL
Sigara bırakma kontrol muayenesi 21 5,25 TL
7.4. SİNDİRİM SİSTEMİ     
24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması veya 24 saatlik empedans ölçümü uygulaması 30 7,50 TL
Akalazyada balon dilatasyonu 150 37,50 TL
Alt ve/veya üst GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi veya klip uygulaması 70 17,50 TL
Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi 25 6,25 TL
Kapsül endoskopi 150 37,50 TL
 Balonlu enteroskopi 180 45,00 TL
Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi 25 6,25 TL
Endoskopik biliyer dilatasyon 192 48,00 TL
Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi 200 50,00 TL
Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi 192 48,00 TL
Endoskopik kisto-duodenostomi 240 60,00 TL
Endoskopik kisto-gastrostomi 240 60,00 TL
Endoskopik perkütan gastrostomi 150 37,50 TL
Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi (ERCP) 240 60,00 TL
Endoskopik sifinkterotomi 180 45,00 TL
Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi 132 33,00 TL
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi 72 18,00 TL
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi ile biyopsi 90 22,50 TL
Gastroskopik polipektomi  50 12,50 TL
Endoskopik mukoza rezeksiyonu 160 40,00 TL
Gastrointestinal sistem darlıklarında balon veya buji dilatasyonu 130 32,50 TL
Gastrointestinal sistem darlıklarında stent yerleştirilmesi 200 50,00 TL
Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması 150 37,50 TL
Kolonoskopi, total 150 37,50 TL
Kolonoskopi, total ile biyopsi 170 42,50 TL
Kolonoskopik polipektomi  190 47,50 TL
Mekanik litotiripsi 150 37,50 TL
Mide/safra tubajı 9 2,25 TL
Nazobiliyer drenaj 60 15,00 TL
Nazopankreatik drenaj 90 22,50 TL
Özel kolon temizliği (lavman hariç) 0 0,00 TL
Özofageal motilite 66 16,50 TL
Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması 90 22,50 TL
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi) 90 22,50 TL
Konfokal lazer endomikroskopik üst GİS endoskopi  110 27,50 TL
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi ile biyopsi 110 27,50 TL
Özofagus/mide/intestinal/kolon/anal motilitesi ve basınç çalışması  66 16,50 TL
Özofagus varislerinde sklerozan tedavi, her bir seans 180 45,00 TL
Özofagus varislerinde bant ligasyonu 180 45,00 TL
7.5. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON    
Değerlendirmeler    
Adale testi 5 1,25 TL
Ampute değerlendirmesi 23 5,75 TL
Bilgisayarlı izokinetik test 23 5,75 TL
Denge/koordinasyon testleri 5 1,25 TL
Duyu-algı-motor değerlendirmesi 5 1,25 TL
Eklem hareket açıklığı ölçümü 4 1,00 TL
El beceri testleri 20 5,00 TL
Elektrodiagnostik testler 23 5,75 TL
Günlük yaşam aktiviteleri testi 20 5,00 TL
Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekstremite) 10 2,50 TL
Mesleki değerlendirme 23 5,75 TL
Nörofizyolojik değerlendirme 23 5,75 TL
Postur analizi 15 3,75 TL
Skolyoz değerlendirmesi 20 5,00 TL
Yürüme analizi 15 3,75 TL
Yürüme analizi (Bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz) 28 7,00 TL
Fizik tedavi uygulamaları    
FES (Fonksiyonel elektriksel stimülasyon) 18 4,50 TL
7.7. SİNİR SİSTEMİ    
Psikiyatrik Çalışmalar    
Aile görüşme-değerlendirme 21 5,25 TL
Aile tedavisi  30 7,50 TL
Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetleri 70 17,50 TL
Aile, iş yeri ya da okul ziyareti 30 7,50 TL
Anestezili EKT protokolü, EKT + EEG 60 15,00 TL
Bireysel psikoterapi, her bir seans 100 25,00 TL
Elektrokonvülsiv tedavi (EKT) 40 10,00 TL
EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi 0 0,00 TL
Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) 40 10,00 TL
Gelişim testleri, her biri 0 0,00 TL
Grup psikoterapisi, kişi başına 10 2,50 TL
Kişilik testleri, her biri 0 0,00 TL
Klinik değerlendirme ölçekleri, her biri 10 2,50 TL
Nöropsikolojik test bataryası 0 0,00 TL
Nöropsikolojik testler, her biri 0 0,00 TL
Projektif testler, her biri 0 0,00 TL
Psikiyatrik değerlendirme 15 3,75 TL
Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler 0 0,00 TL
Zeka testleri (her biri) 0 0,00 TL
Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları    
Poligrafik uyku tetkiki  55 13,75 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları 60 15,00 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı 60 15,00 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu 70 17,50 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans (NPT) 60 15,00 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG 60 15,00 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı 70 17,50 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT 65 16,25 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG 65 16,25 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT 65 16,25 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG 65 16,25 TL
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT 65 16,25 TL
İlk gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/BPAP titrasyonu yönüyle izlemi 70 17,50 TL
NR-EE 1400 (Brain mapping)  20 5,00 TL
Evde Yapılan Uyku Araştırmaları    
2-4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki 20 5,00 TL
5-8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki 20 5,00 TL
8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki 20 5,00 TL
Auto-CPAP ile titrasyon 20 5,00 TL
Elektroensefalografik İncelemeler    
Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik aktivasyon) 30 7,50 TL
Ameliyatta EEG monitorizasyonu (Elektrokortikografi) 60 15,00 TL
Rutin EEG (çocuk-büyük)  20 5,00 TL
EEG veya Serebral fonksiyon (aEEG) monitorizasyonu  35 8,75 TL
Uyku aktivasyonu  35 8,75 TL
Noninvaziv Video-EEG monitörizasyon 200 50,00 TL
İnvaziv Video-EEG monitörizasyon 250 62,50 TL
Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması 250 62,50 TL
Wada testi sırasında EEG kaydı 35 8,75 TL
Elektromiyografik İncelemeler    
EMG, genel tarama (üç ekstremite) 150 37,50 TL
EMG, hareket hastalığı protokolü 85 21,25 TL
EMG, kranial nöropati protokolü 50 12,50 TL
EMG, motor nöron hastalığı protokolü 110 27,50 TL
EMG, myasteni protokolü 150 37,50 TL
EMG, myopati protokolü 60 15,00 TL
EMG, periodik paralizi protokolü 85 21,25 TL
EMG, polinöropati protokolü 85 21,25 TL
EMG, radikülopati ve pleksus protokolü 85 21,25 TL
EMG, tuzak nöropati protokolü, iki taraf 50 12,50 TL
EMG, distoni protokolü 50 12,50 TL
Refleks çalışmaları, her bir refleks 30 7,50 TL
Repetetif sinir uyarımı 60 15,00 TL
R-R interval varyasyonu analizi 30 7,50 TL
Rutin EMG taraması/Elektrodiagnostik konsültasyon 30 7,50 TL
Sempatik deri cevapları 30 7,50 TL
Sinir iletim çalışması 30 7,50 TL
Tek lif EMG'si 85 21,25 TL
Tremor kaydı 30 7,50 TL
Tremor kaydı ve spektral frekans analizi 85 21,25 TL
Uyarılmış Potansiyeller (UP)    
Intraoperatif nöromonitörizasyon 100 25,00 TL
İşitsel beyinsapı UP (BAEP)  70 17,50 TL
Vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller (VEMP)  70 17,50 TL
İşitsel devamlı durum cevapları (ASSR)  70 17,50 TL
Kranial sinir SEP 50 12,50 TL
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst ve alt ekstremiteler 50 12,50 TL
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst veya alt ekstremiteler 50 12,50 TL
P 300 komponenti 50 12,50 TL
Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler 50 12,50 TL
Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler 50 12,50 TL
Vizüel UP (VEP)  70 17,50 TL
Penil uyarılmış potansiyeller 60 15,00 TL
Diğer    
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel 85 21,25 TL
Botilinum toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde 110 27,50 TL
Kas biyopsisi, herhangi bir kastan 70 17,50 TL
Kas-sinir biyopsisi 70 17,50 TL
Prostigmin/Tensilon testi  30 7,50 TL
Sinir lifi ayrımı (Nerve teasing)  30 7,50 TL
Tensilon testi 30 7,50 TL
Pozisyonel nistagmus araştırılması  30 7,50 TL
Okulo-motor testler  30 7,50 TL
7.8. GÖZ ve ADNEKSLERİ    
100 Hue testi 20 5,00 TL
Az görenlere yardım cihazı muayenesi 50 12,50 TL
Bilgisayarlı görme alanı incelemesi 0 0,00 TL
Biometri 17 4,25 TL
Cam terapi, toplam tedavi 0 0,00 TL
Çocuklarda görme muayeneleri 10 2,50 TL
Ekzoftalmometri 6 1,50 TL
Elektroretinografi ERG-VER-EOG, her biri 36 9,00 TL
ERG-VER-EOG (ikisi birden)  65 16,25 TL
ERG-VER-EOG (üçü birden)  100 25,00 TL
Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA), iki göz 100 25,00 TL
Fresnel prizması uygulaması 20 5,00 TL
Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için 50 12,50 TL
Gonyoskopi 7 1,75 TL
Görme alanı incelemesi (manuel perimetri) 0 0,00 TL
Göz içi basıncı ölçümü, bebek için 50 12,50 TL
Göz muayenesi, ultrason eşliğinde 17 4,25 TL
Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında 75 18,75 TL
Hess perdesi incelemesi 14 3,50 TL
ICG anjiografisi (iki göz) 100 25,00 TL
Kontakt lens muayene ve uygulaması, iki göz 40 10,00 TL
Kontrast duyarlılık testi 13 3,25 TL
Kornea topografisi 40 10,00 TL
Kuru göz teşhis testleri 5 1,25 TL
Nerve Fiber Analyzer (NFA)  43 10,75 TL
OCT (Optik Koherens Tomografisi) 20 5,00 TL
Ön segment anjiografisi, iki göz 30 7,50 TL
Ön ve arka segment renkli resmi  30 7,50 TL
Ortoptik tedavi, her bir seans 14 3,50 TL
Pakimetri 10 2,50 TL
Renk hissi muayenesi, iki göz 2 0,50 TL
Scanning lazer oftalmoskopi 20 5,00 TL
Sinoptophor muayenesi, iki göz, her bir seans 15 3,75 TL
Speküler mikroskopi 30 7,50 TL
Tonografi 10 2,50 TL
Oküler ultrason ve biyometri, iki göz 50 12,50 TL
Ultrasonografik biomikroskopi 30 7,50 TL
7.9. SES VE İŞİTME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR     
Aerodinamik ses analizi 0 0,00 TL
Akustik rinometri 0 0,00 TL
Akustik ses analizi (akustik refrektometri) 0 0,00 TL
Bekesy odyometresi, iki kulak 0 0,00 TL
Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi (BERA), iki taraf 25 6,25 TL
Çocuk odyometresi (komple) 0 0,00 TL
Elektrokokleografi  25 6,25 TL
ENG 25 6,25 TL
Videonistagmografi (VNG) 25 6,25 TL
ENOG  25 6,25 TL
İşitme cihazı tatbiki 0 0,00 TL
Çocuk işitme eğitimi, her bir seans 0 0,00 TL
Kalorik test (ENG kayıtlı), iki taraf  25 6,25 TL
Koku testleri 15 3,75 TL
Komple vestibüler inceleme, iki taraf 0 0,00 TL
Konuşma, protez değiştirilmesi 25 6,25 TL
Konuşma, protez uygulaması 25 6,25 TL
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı)  0 0,00 TL
Larenjektomi uygulanmış hastada konuşma tedavisi  0 0,00 TL
Mikroskopik kulak muayenesi, iki taraf 10 2,50 TL
Odiometri ve timpanometri, iki taraf 0 0,00 TL
Odyolojik tetkik komple, iki taraf 0 0,00 TL
Otoakustik emisyon, iki taraf 0 0,00 TL
Posturografi 25 6,25 TL
Rinomanometri, iki taraf 10 2,50 TL
Odyolojik araştırma, iki taraf (Saf ses, tone decay ve sisi dahil) 0 0,00 TL
Saf ses odyometrisi, iki taraf 0 0,00 TL
Tinnitus tedavisi  0 0,00 TL
Timpanometrik inceleme 0 0,00 TL
Vestibüler rehabilitasyon, iki taraf 25 6,25 TL
7.10. ÜRİNER SİSTEM-NEFROLOJİ-DİYALİZ    
Hemodiyaliz, acil 120 30,00 TL
Hemodiyaliz, 700 seansa kadar (700. seans dahil) 4 1,00 TL
Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi 100 25,00 TL
Ev hemodiyalizi 50 12,50 TL
Hemodiyaliz, 701 seans ve üzeri 4 1,00 TL
Sürekli ayaktan periton diyalizi hasta ev programı/aile eğitimi 10 2,50 TL
Periton diyalizi hasta eğitimi 60 15,00 TL
Hemoperfüzyon  26 6,50 TL
İzole ultrafiltrasyon  26 6,50 TL
Hemodiyaliz planlaması, yeterliliği değerlendirmesi ve hasta eğitimi 80 20,00 TL
Periton dializi takibi 53 13,25 TL
Peritoneal eşitlenme testi (PET)  60 15,00 TL
Regional heparinizasyon  0 0,00 TL
Sürekli hemodiafiltrasyon/hemofiltrasyon tedavisi  37 9,25 TL
Basınç akım çalışması 0 0,00 TL
Boney ve Q tip testleri 0 0,00 TL
Elektroejakülasyon 0 0,00 TL
Empotansta nörolojik değerlendirmeler (BCP-SEPP) 0 0,00 TL
Empotansta uyku çalışmaları (NPT) 0 0,00 TL
İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon, her bir seans  0 0,00 TL
İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu 25 6,25 TL
İntrakaviter kemo veya immünoterapi 50 12,50 TL
Kavernozografi 70 17,50 TL
Kavernozometri 70 17,50 TL
Penil arter basınç ölçümü (PBI) 50 12,50 TL
Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için 600 150,00 TL
Seminal vezikülografi 300 75,00 TL
Sistometri 25 6,25 TL
Sistometri ve EMG 70 17,50 TL
Sistometri ve üroflowmetri  40 10,00 TL
Ürodinamik çalışma  70 17,50 TL
Üroflowmetri 20 5,00 TL
Vaza vezikülografi, iki taraf 200 50,00 TL
Videoürodinami 100 25,00 TL
Prostat Mikrodalga Termoterapisi 0 0,00 TL
7.11. KADIN GENİTAL ve ÜREME SİSTEMLERİ    
Eklampsi takibi 40 10,00 TL
Doğum Öncesi Tetkikler    
Fetal akustik stimülasyon 0 0,00 TL
Fetal elektrokardiyogram 0 0,00 TL
Fetal kan gazları 0 0,00 TL
Non-stres test (NST) 0 0,00 TL
Oksitosin challenge test (OCT) 0 0,00 TL
Sürekli fetal monitorizasyon 0 0,00 TL
İnfertilite Tetkikleri ve İşlemleri    
Antisperm antibody (ASA) 0 0,00 TL
Artifisiel inseminasyon, her bir seans 0 0,00 TL
Kruger testi 0 0,00 TL
Özel sperm tektiki 0 0,00 TL
Postkoital test 0 0,00 TL
Sperm mar testi 0 0,00 TL
Sperm penatrasyon testi (SPT) 0 0,00 TL
Sperm yıkama 0 0,00 TL
Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla) 0 0,00 TL
Spermogram 0 0,00 TL
Oosit aspirasyonu 263 65,75 TL
Sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu 0 0,00 TL
Embriyo transferi 158 39,50 TL
ICSI (Mikro enjeksiyon) 0 0,00 TL
Embriyo Freeezing 0 0,00 TL
7.12. HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ-KEMOTERAPİ    
CD 34 seleksiyon işlemi 0 0,00 TL
İmmünoadsorbsiyon, her bir seans  0 0,00 TL
Manuel infüzyon kemoterapisi  80 20,00 TL
Yarı otomatik infüzyon kemoterapisi 80 20,00 TL
Otomatik/Robotik infüzyon kemoterapisi 80 20,00 TL
İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi, her bir seans 60 15,00 TL
İntratekal tedavi, her bir seans 77 19,25 TL
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi  42 10,50 TL
Kemik iliği aspirasyonu 75 18,75 TL
Kemik iliği biyopsisi 110 27,50 TL
Kemik iliği imprint değerlendirilmesi  45 11,25 TL
Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu 50 12,50 TL
Periferik kan yayması değerlendirilmesi 15 3,75 TL
Steril ünitede bakım hizmeti 0 0,00 TL
Terapötik flebotomi, her bir seans 0 0,00 TL
Turnike testi  0 0,00 TL
Onkoloji hastası kemoterapi planlaması 120 30,00 TL
Onkoloji hastası kemoterapi etkinlik ve yan etki değerlendirilmesi 30 7,50 TL
Onkoloji hastası kemoterapi eğitimi ve bilgilendirme 5 1,25 TL
Aferez İşlemleri     
Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, lökosit (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, donör plazma aferezi (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı 5 1,25 TL
Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, lipid (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi ile)
(1 seans)
5 1,25 TL
Aferez, stem hücre toplanması (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, terapötik eritrositaferez (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, terapötik lökoferez (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, terapötik plazma değişimi (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, terapötik trombositaferez (1 seans) 5 1,25 TL
Aferez, fotoferezis (1 seans) 5 1,25 TL
Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi (1 seans) 5 1,25 TL
Kemik İliği Nakilleri    
Hematopoietik kök hücre ayrımı 300 75,00 TL
Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök hücre pozitif seleksiyonu  225 56,25 TL
Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoetik kök hücrelerin kanser hücrelerinden arıtılması 225 56,25 TL
Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu 150 37,50 TL
Kök hücre dondurulması  150 37,50 TL
Kök hücre saklanması (kord kanına uygulanmaz) 5 1,25 TL
Kök hücre infüzyonu 150 37,50 TL
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması  20 5,00 TL
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması  20 5,00 TL
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması  10 2,50 TL
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması  20 5,00 TL
Kan Bankası    
ABO + Rh tayini (forward gruplama) + ABO reverse gruplama 0 0,00 TL
ABO + Rh tayini (forward gruplama) 0 0,00 TL
Adsorbsiyon testi 0 0,00 TL
Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup) 0 0,00 TL
Anti-A, Anti-B veya Anti D-titrajı 0 0,00 TL
Antikor tanımlama 0 0,00 TL
Buffy coat deplesyonu, her bir ünite  0 0,00 TL
Cross match 0 0,00 TL
Direkt coombs testi (polispesifik) 0 0,00 TL
Direkt coombs testi (Ig G) 0 0,00 TL
Direkt coombs (kompleman) 0 0,00 TL
Donör muayenesi  0 0,00 TL
Elüsyon testi 0 0,00 TL
Eritrosit süspansiyonu yıkama 0 0,00 TL
Fibrin glue hazırlama  0 0,00 TL
Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini 0 0,00 TL
İndirekt coombs testi  0 0,00 TL
Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama, her bir ünite  0 0,00 TL
Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması, her bir ünite  0 0,00 TL
Soğuk aglütininler 0 0,00 TL
Steril tüp birleştirme, her bir bağlantı  0 0,00 TL
Taze donmuş plazma/kriyopresipitat eritilmesi, her bir ünite  0 0,00 TL
Kan Bileşenleri    
Aferez trombosit süspansiyonu  0 0,00 TL
Aferez granülosit süspansiyonu 0 0,00 TL
Eritrosit süspansiyonu 0 0,00 TL
Granülosit süspansiyonu (random donör, 1 ünite) 0 0,00 TL
Kriyopresipitat 0 0,00 TL
Otolog tam kan 0 0,00 TL
Otolog fibrin yapıştırıcı 0 0,00 TL
Tam kan (torbada) 0 0,00 TL
Taze donmuş plazma 0 0,00 TL
Trombosit süspansiyonu (random donör trombositi, 1 ünite) 0 0,00 TL
7. 13. Çeşitli Testler ve Uygulamalar    
L-dopa ile büyüme hormonu testi 25 6,25 TL
İnsülin-Büyüme hormonu testi 25 6,25 TL
İnsülin-Kortizol testi 25 6,25 TL
L-dopa-Prolaktin baskılama testi 25 6,25 TL
Su kısıtlama testi 25 6,25 TL
Organ Transplantasyonu   0,00 TL
8. RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİ    
8.1. RADYASYON ONKOLOJİSİ    
8.1.1. Klinik Onkolojik Değerlendirme    
10 gün ve altındaki tedaviler 350 87,50 TL
11-20 gün süreli tedaviler 450 112,50 TL
21-30 gün süreli tedaviler 550 137,50 TL
30 günden uzun süreli tedaviler 600 150,00 TL
Brakiterapi  250 62,50 TL
Stereotaktik radyoterapi  800 200,00 TL
8.1.2. Radyoterapi Tasarımı   0,00 TL
8.1.2.A. Eksternal radyoterapi tasarımı    
Basit eksternal radyoterapi tasarımı 100 25,00 TL
Orta eksternal radyoterapi tasarımı 150 37,50 TL
Kompleks eksternal radyoterapi tasarımı 250 62,50 TL
Konformal eksternal radyoterapi tasarımı 250 62,50 TL
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi tasarımı 250 62,50 TL
8.1.2.B. Brakiterapi tasarımı   0,00 TL
Basit brakiterapi tasarımı 100 25,00 TL
Orta brakiterapi tasarımı 150 37,50 TL
Kompleks brakiterapi tasarımı 250 62,50 TL
Konformal brakiterapi tasarımı 250 62,50 TL
8.1.3. Radyoterapi Planlama (Simülasyon)    
Basit radyoterapi planlama 110 27,50 TL
Orta radyoterapi planlama 250 62,50 TL
Kompleks radyoterapi planlama 400 100,00 TL
Üç Boyutlu (Konformal) radyoterapi planlama 400 100,00 TL
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında radyoterapi planlama  400 100,00 TL
 8.1.4. Medikal Radyasyon Fiziği, Dozimetre, Tedavi Aletleri ve Özel Hizmetler    
8.1.4.A. Eksternal radyoterapi doz hesapları    
Temel radyasyon doz hesapları 10 2,50 TL
Basit eksternal radyoterapi doz hesapları 20 5,00 TL
Orta eksternal radyoterapi doz hesapları 30 7,50 TL
Kompleks eksternal radyoterapi doz hesapları 50 12,50 TL
Konformal eksternal radyoterapi doz hesapları 50 12,50 TL
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi doz hesapları 50 12,50 TL
Özel eksternal radyoterapi doz hesapları 50 12,50 TL
8.1.4.B. Brakiterapi doz hesapları    
Temel radyasyon doz hesapları 10 2,50 TL
Basit brakiterapi doz hesapları 60 15,00 TL
Orta brakiterapi doz hesapları 96 24,00 TL
Kompleks brakiterapi doz hesapları 138 34,50 TL
8.1.4.C. Özel hizmetler ve yardımcı aletler    
Özel Dozimetre: TLD, mikrodozimetre 25 6,25 TL
Basit tedavi aletleri tasarım ve yapımı 30 7,50 TL
Orta tedavi aletleri tasarım ve yapımı 50 12,50 TL
Kompleks tedavi aletleri tasarım ve yapımı 50 12,50 TL
8.1.4.D. Portal görüntüleme    
Film 10 2,50 TL
Digital 10 2,50 TL
8.1.5. Radyoterapi Uygulaması    
8.1.5.A. Yüzeyel ve orta voltaj X-Ray cihazları ve/veya telesezyum veya telekobalt cihazları ile radyoterapi uygulaması    
Basit eksternal radyoterapi uygulaması 5 1,25 TL
Orta eksternal radyoterapi uygulaması 7 1,75 TL
Kompleks eksternal radyoterapi uygulaması 10 2,50 TL
Tek fraksiyonlu radyoterapi uygulaması 20 5,00 TL
Özel tedavi uygulamaları: tüm vücut/yarım vücut ışınlamaları 50 12,50 TL
8.1.5.B. Lineer akseleratör (Foton veya elektron) ile yapıpılan radyoterapi uygulaması    
Basit lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 5 1,25 TL
Orta lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 7 1,75 TL
Kompleks lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 10 2,50 TL
Konformal lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 10 2,50 TL
Tek fraksiyonlu lineer akseleratör radyoterapi uygulaması 20 5,00 TL
Özel tedavi uygulaması: tüm veya yarım vücut ışınlamaları 40 10,00 TL
Lineer akseleratör radyoterapi ile IMRT veya Tomoterapi uygulamaları, her bir seans 10 2,50 TL
8.1.5.C. Hipertermi    
Eksternal yüzeyel hipertermi  50 12,50 TL
Eksternal derin hipertermi  65 16,25 TL
İntertisiyel hipertermi (5 veya daha az aplikatör)  50 12,50 TL
İntertisiyel hipertermi (5'den fazla aplikatör)  65 16,25 TL
İntrakaviter hipertermi 50 12,50 TL
8.1.5.D. Brakiterapi    
8.1.5.D.1. İntrakaviter veya intertisyel brakiterapi uygulaması   0,00 TL
Basit intrakaviter brakiterapi uygulaması 56 14,00 TL
Orta intrakaviter brakiterapi uygulaması 85 21,25 TL
Kompleks intrakaviter brakiterapi uygulaması 113 28,25 TL
Basit intertisiyel brakiterapi uygulaması 65 16,25 TL
Orta intertisiyel brakiterapi uygulaması 95 23,75 TL
Kompleks intertisiyel brakiterapi uygulaması 138 34,50 TL
8.1.5.D.2. After-loading brakiterapi uygulamaları   0,00 TL
After-loading brakiterapi uygulaması: 1-4 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı  145 36,25 TL
After-loading brakiterapi uygulaması: 5-8 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı  155 38,75 TL
After-loading brakiterapi uygulaması: 9-12 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı  170 42,50 TL
After-loading brakiterapi uygulaması: 12'den fazla kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı  180 45,00 TL
8.1.5.D.3. Diğer brakiterapi uygulamaları   0,00 TL
Yüzeyel radyoaktif element uygulaması 15 3,75 TL
Radyoaktif elementin hazırlanması ve uygulanması 15 3,75 TL
8.1.6. Stereotaktik Radyocerrahi    
Gammaknife 0 0,00 TL
Cyberknife 0 0,00 TL
8.2. NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİ    
Solunum Sistemi    
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Planar 65 16,25 TL
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, SPECT 70 17,50 TL
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Kantitatif 70 17,50 TL
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (Aerosol) 60 15,00 TL
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT (Aerosol) 70 17,50 TL
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (Technegas) 65 16,25 TL
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT (Technegas) 70 17,50 TL
Santral Sinir Sistemi    
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO) 110 27,50 TL
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD) 110 27,50 TL
Beyin perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD) 120 30,00 TL
Beyin PET 300 75,00 TL
Konvansiyonel beyin sintigrafisi 20 5,00 TL
Sisternografi (In-111 DTPA) 40 10,00 TL
Sisternografi (Tc-99m DTPA) 40 10,00 TL
Beyin reseptör çalışması, SPECT (I-123 IBZM) 100 25,00 TL
Ventriküler şant açıklığının araştırılması 40 10,00 TL
Kardiyovasküler Sistem    
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201) 110 27,50 TL
Miyokard sempatik innervasyon sintigrafisi (I-123 MIBG) 100 25,00 TL
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), istirahat 40 10,00 TL
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), SPECT 50 12,50 TL
Miyokard perfüzyon SPECT, reinjeksiyon (Tl-201) 25 6,25 TL
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri) 25 6,25 TL
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201) 25 6,25 TL
Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) 110 27,50 TL
Miyokard PET, viabilite çalışması 300 75,00 TL
Miyokard PET, perfüzyon çalışması 300 75,00 TL
Radyonüklid venografi  80 20,00 TL
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), stres 80 20,00 TL
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), SPECT, stres  55 13,75 TL
Farmakolojik stres 20 5,00 TL
Miyokard attenüasyon düzeltme 10 2,50 TL
İskelet Sistemi    
Artrosintigrafi 30 7,50 TL
Kemik sintigrafisi, üç fazlı 75 18,75 TL
Kemik sintigrafisi, tüm vücut 75 18,75 TL
Kemik sintigrafisi, SPECT 90 22,50 TL
Kemik PET 380 95,00 TL
Anatomik korelasyon 20 5,00 TL
Endokrin Sistem    
Perklorat kovma testi 20 5,00 TL
Adrenal korteks sintigrafisi (I-131 Norkolesterol) 80 20,00 TL
Paratiroid sintigrafisi, Dual faz (Tc-99m MIBI) 80 20,00 TL
Paratiroid sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI) 100 25,00 TL
Tiroid sintigrafisi 35 8,75 TL
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde 70 17,50 TL
Tiroid uptake çalışması (Tc-99m Perteknetat) 20 5,00 TL
Tiroid uptake çalışması (I-131) 20 5,00 TL
Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için 17 4,25 TL
Gastrointestinal Sistem    
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m Kolloid) 35 8,75 TL
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m RBC) 70 17,50 TL
Gastrointestinal protein kaybı çalışması 20 5,00 TL
Gastroösefajial reflü çalışması 55 13,75 TL
Hepatobiliyer sintigrafi 75 18,75 TL
Karaciğer dalak sintigrafisi, Planar 35 8,75 TL
Karaciğer dalak sintigrafisi, SPECT 120 30,00 TL
Mekkel divertikülü araştırması 35 8,75 TL
Mide boşalma çalışması 45 11,25 TL
Ösefagus transit çalışması 45 11,25 TL
Tükrük bezi sintigrafisi 20 5,00 TL
Genitoüriner Sistem    
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA) 75 18,75 TL
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3) 75 18,75 TL
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC) 60 15,00 TL
Böbrek parankim sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA) 110 27,50 TL
GFR ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri) 40 10,00 TL
GFR ölçümü, Kamera metodu (Tc-99m kompleksleri) 40 10,00 TL
GFR ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA) 40 10,00 TL
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m MAG-3) 110 27,50 TL
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m DTPA) 120 30,00 TL
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, Direk 50 12,50 TL
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, İndirek 40 10,00 TL
Böbrek parankim sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA) 50 12,50 TL
Testis sintigrafisi 40 10,00 TL
Enfeksiyon Görüntüleme    
Enfeksiyon odağı araştırması, İşaretli lökosit 140 35,00 TL
Enfeksiyon odağı araştırması, SPECT 150 37,50 TL
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m HIG) 50 12,50 TL
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m Nanokolloid) 50 12,50 TL
Lökosit işaretlemesi 40 10,00 TL
Nükleer Hematoloji    
Dalak sekestrasyon çalışması 20 5,00 TL
Eritrosit yaşam süresi saptanması 20 5,00 TL
Eritrosit/Plazma/Total kan volümü tayini 20 5,00 TL
Hepatik arter perfüzyon çalışması 120 30,00 TL
Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile 95 23,75 TL
Kemik iliği sintigrafisi  40 10,00 TL
Lenfosintigrafi 80 20,00 TL
Selektif dalak sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit) 120 30,00 TL
Nükleer Onkoloji    
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m V-DMSA) 50 12,50 TL
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA) 100 25,00 TL
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Ga-67) 160 40,00 TL
Tümör görüntüleme, SPECT (Ga-67) 85 21,25 TL
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tanısal 70 17,50 TL
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tedavi sonrası 65 16,25 TL
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (In-111 Oktreotid) 155 38,75 TL
Tümör görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid) 70 17,50 TL
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m işaretli peptid) 160 40,00 TL
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid) 70 17,50 TL
Onkolojik PET (Ga-68 peptid) 330 82,50 TL
İntraoperatif gama prop uygulaması 90 22,50 TL
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-131 MIBG) 170 42,50 TL
Tümör görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG) 90 22,50 TL
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-123 MIBG) 275 68,75 TL
Tümör görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG) 70 17,50 TL
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m Kompleksleri ile) 85 21,25 TL
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile) 85 21,25 TL
Radyoimmünosintigrafi, Tüm vücut 85 21,25 TL
Radyoimmünosintigrafi, SPECT 80 20,00 TL
Sentinel lenf nodu çalışması 70 17,50 TL
Meme sintigrafisi 40 10,00 TL
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tl-201) 85 21,25 TL
Tümör görüntüleme, SPECT (Tl-201) 80 20,00 TL
Onkolojik PET (F-18 FDG) 300 75,00 TL
Radyonüklid Tedavi    
Radyonüklid Tedavi Değerlendirme  45 11,25 TL
Radyonüklid sinovektomi 50 12,50 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 105 26,25 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 105 26,25 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 105 26,25 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 105 26,25 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi, P-32 50 12,50 TL
Radyonüklid tedavi, Re-186 60 15,00 TL
Radyonüklid tedavi, Sm-153 60 15,00 TL
Radyonüklid tedavi, Sr-89 60 15,00 TL
Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20 antikor 150 37,50 TL
Somatostatin reseptör tedavisi (In-111 Pentetreotide) 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu 0 0,00 TL
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, I-131 Lipiodol 60 15,00 TL
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, Y-90 mikroküre 150 37,50 TL
Somatostatin reseptör tedavisi (Y-90 veya Lu-177 işaretli peptid) 150 37,50 TL
Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri 25 6,25 TL
Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasötik hazırlama hizmeti 25 6,25 TL
Diğer İncelemeler    
Dakriosintigrafi 20 5,00 TL
Organ kan akımı çalışması (Tc-99m kompleksleri ile) 20 5,00 TL
8.3. RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİ    
A - Direkt Grafiler    
El-bilek grafisi (tek film) 4 1,00 TL
Kemik yaşı tayini 20 5,00 TL
Floroskopi  4 1,00 TL
Kemik survey 10 2,50 TL
Mammografi (tek meme) 10 2,50 TL
Mammogafi (KETEM' de çift kör okuma tekniği ile yapılan mammografi) 10 2,50 TL
Mandibula (tek yön) 4 1,00 TL
Schuller grafisi (mukayeseli) 4 1,00 TL
Sella spot grafisi 4 1,00 TL
Sinüs (Waters) grafisi (tek yön) 4 1,00 TL
Skolyoz tetkiki  4 1,00 TL
Stenvers grafisi (mukayeseli) 4 1,00 TL
Temporamandibular eklem  4 1,00 TL
Uzun kemikler (tek film) (tek yön) 4 1,00 TL
Kopya film (her bir film için)  4 1,00 TL
Akciğer grafileri    
Akciğer grafisi (iki yön)  4 1,00 TL
Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu  4 1,00 TL
Akciğer grafisi (üç yön)  4 1,00 TL
Akciğer grafisi P.A. (tek yön) 4 1,00 TL
Bacak uzunluk grafileri    
Bacak uzunluk grafisi  4 1,00 TL
Düz karın grafisi    
Düz karın grafisi  4 1,00 TL
Eklemler    
Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli 4 1,00 TL
Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli 4 1,00 TL
Eklem grafisi (tek yön) tek eklem 4 1,00 TL
Eklem grafisi(iki yön) tek eklem 4 1,00 TL
Eklem grafisi(üç yön) 4 1,00 TL
Kafa grafileri    
Kafa grafisi (dört yön) 4 1,00 TL
Kafa grafisi (iki yön) 4 1,00 TL
Kafa grafisi (tek yön) 4 1,00 TL
Kalp telekardiogramlar    
Kalp teleradyogramlar (iki yön)  4 1,00 TL
Kalp teleradyogramlar (tek yön)  4 1,00 TL
Kalp teleradyogramlar (üç yön), baryumlu  4 1,00 TL
Kalp teleradyogramlar (üç yön)  4 1,00 TL
Pelvis grafileri    
Pelvis grafisi (tek yön)  4 1,00 TL
Pelvis grafisi (üç yön)  4 1,00 TL
Pelvimetri (iki yön) 4 1,00 TL
Vertebra grafileri    
Vertebra grafileri, servikal (dört yön) 4 1,00 TL
Vertebra grafileri, servikal (iki yön) 4 1,00 TL
Vertebra grafileri, servikal (tek yön) 4 1,00 TL
Vertebra grafileri, servikal (üç yön) 4 1,00 TL
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön)  4 1,00 TL
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön)  4 1,00 TL
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön)  4 1,00 TL
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön) 4 1,00 TL
L5-S1 spot grafisi 4 1,00 TL
B - Kontrastlı Tetkikler    
Anterograd pyelografi, var olan kateterden 12 3,00 TL
Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü 12 3,00 TL
Artrografi 12 3,00 TL
Bronkografı 12 3,00 TL
Çift kontrast kolon tetkiki 12 3,00 TL
Çift kontrast mide tetkiki 12 3,00 TL
Dakriosistografi 12 3,00 TL
Defekografi 12 3,00 TL
Distal kolon grafisi 12 3,00 TL
Duktografi-galaktografi 12 3,00 TL
Enteroklizis 12 3,00 TL
Faringografi 12 3,00 TL
Faringo-ozefagografi 12 3,00 TL
Fistülografi 12 3,00 TL
Histerosalpingografi (HSG) 12 3,00 TL
İnravenöz piyelografi (İVP) 12 3,00 TL
İnravenöz piyelografi (İVP) (dakikalık) 12 3,00 TL
İnce barsak tetkiki 12 3,00 TL
Kolon tetkiki 12 3,00 TL
Laringografi 12 3,00 TL
Lenfanjiografi 12 3,00 TL
Mide duedonum tetkiki 12 3,00 TL
Myelografi 12 3,00 TL
Oral kolesistografi 12 3,00 TL
Özefagografi 12 3,00 TL
Peroperatuar kolanjiografi 12 3,00 TL
Poş grafisi 12 3,00 TL
Retrograd pyelografi 12 3,00 TL
Retrograd üretrografi 12 3,00 TL
Sialografi (iki taraf) 12 3,00 TL
Sialografi (tek taraf) 12 3,00 TL
Sine özefagografi  12 3,00 TL
Sistogram (üç film) 12 3,00 TL
T tüp kolanjiografi 12 3,00 TL
Velofaringeal sinefloroskopi 12 3,00 TL
Voiding sistoüretrografi 12 3,00 TL
C - Anjiografik Tetkikler    
Normal anjiografik tetkikler    
Aorto-femoro-popliteal arteriografi 252 63,00 TL
Bronşial arteriografi 221 55,25 TL
Aortografi, torakal 252 63,00 TL
Aortografi, abdominal 252 63,00 TL
Çölyak anjiografi ve arteriel portografi 298 74,50 TL
Selektif renal anjiografi, iki taraf 298 74,50 TL
İnferior mesenterik anjiografi 252 63,00 TL
Pelvik arteriografi 252 63,00 TL
Pulmoner anjiografi 157 39,25 TL
Superior mesenterik angiografi 252 63,00 TL
Üst ekstremite arteriografi, tek taraf 252 63,00 TL
Femoro-popliteal arteriografi, tek taraf 252 63,00 TL
Selektif renal anjiografi, tek taraf 252 63,00 TL
Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi 252 63,00 TL
Transplant renal anjiografi 252 63,00 TL
Nöroradyolojik anjiografik tetkikler    
Amytal testi (VADA) 229 57,25 TL
Arkus aortografi 229 57,25 TL
Selektif karotid anjiografi, iki taraf 420 105,00 TL
4 sistem selektif serebral anjiografi 450 112,50 TL
Orbital flebografi 157 39,25 TL
Petrozal sinüs kan örneklemesi 271 67,75 TL
Selektif vertebral anjiografi, iki taraf 350 87,50 TL
Spinal anjiografik tarama 450 112,50 TL
Selektif karotid anjiografi, tek taraf 229 57,25 TL
Venografik tetkikler    
Dializ fistülogram 86 21,50 TL
Hepatik venografi ve wedge venografi 150 37,50 TL
Surrenal venografi, iki taraf 150 37,50 TL
Gonadal venografi, iki taraf 150 37,50 TL
İnferior veya superior vena kavagrafi 106 26,50 TL
Portal venöz kan örneklemesi 350 87,50 TL
Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alınması 107 26,75 TL
Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi 86 21,50 TL
Splenoportografi 150 37,50 TL
Surrenal venografi, tek taraf 107 26,75 TL
Gonadal venografi, tek taraf 107 26,75 TL
Adrenal venöz örnekleme 107 26,75 TL
Paratiroid venöz örnekleme 107 26,75 TL
Pelvik venografi, iki taraf 107 26,75 TL
Venografi, alt ekstremite, tek taraf 66 16,50 TL
Venografi, üst ekstremite, tek taraf 66 16,50 TL
Görüntüleme Eşliğinde Vasküler Girişimsel Radyolojik İşlemler    
Aortik stent-greft uygulaması 1429 357,25 TL
Diğer organ ve tümör embolizasyon tedavileri 714 178,50 TL
Periferik damar embolizasyonu 100 25,00 TL
Geçici kateter yerleştirilmesi 86 21,50 TL
Perkütan translüminal anjiyoplasti (PTA) işlemleri  414 103,50 TL
Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile 100 25,00 TL
Selektif trombolitik tedavi işlemleri 643 160,75 TL
Subkütan port çıkarılması 86 21,50 TL
Subkütan port yerleştirilmesi 300 75,00 TL
Supraaortik/Visseral intravasküler stent yerleştirilmesi 714 178,50 TL
İnfraaortik stent yerleştirilmesi 714 178,50 TL
Transarteriyel kemo-embolizasyon tedavileri (TAKE) 643 160,75 TL
Transjuguler intrahepatik porto-sistemik şant (TIPS) 1071 267,75 TL
Tünelli kateter çıkarılması 86 21,50 TL
Tünelli kateter yerleştirilmesi 300 75,00 TL
Vena kava'ya filtre/stent yerleştirilmesi 714 178,50 TL
Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon 714 178,50 TL
D - Kemik Dansitometresi    
Kemik dansitometresi, lokal 0 0,00 TL
Kemik dansitometresi, tüm vücut 0 0,00 TL
E - Görüntüleme Eşliğinde Nonvasküler Girişimsel Radyolojik İşlemler    
Dakriosistoplasti, balon ile 400 100,00 TL
Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) 70 17,50 TL
Gastrointestinal stent yerleştirilmesi 800 200,00 TL
İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon 400 100,00 TL
İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon 320 80,00 TL
Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi 400 100,00 TL
Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde  300 75,00 TL
Özefagus dilatasyonu 400 100,00 TL
Perkütan akciğer absesi drenajı 500 125,00 TL
Perkütan alkol ablasyon tedavisi 200 50,00 TL
Perkütan ampiyem drenajı 500 125,00 TL
Perkütan apse drenajı 400 100,00 TL
Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı 400 100,00 TL
Perkütan bilier drenaj 600 150,00 TL
Perkütan bilier stent konması 650 162,50 TL
Perkütan bilier taş çıkarılması 400 100,00 TL
Perkütan çölyak gangliyon blokajı 600 150,00 TL
Perkütan enterik fistül tedavisi 200 50,00 TL
Perkütan gastrojejunostomi 600 150,00 TL
Perkütan gastrostomi 500 125,00 TL
Perkütan kist hidatik tedavisi, tek lezyon 500 125,00 TL
Perkütan koledok dilatasyonu 400 100,00 TL
Perkütan koleksiyon/kist tedavisi 400 100,00 TL
Perkütan lenfosel tedavisi 400 100,00 TL
Perkütan nefrostomi 400 100,00 TL
Perkütan pankreatik kanal girişimleri 600 150,00 TL
Perkütan pnömotoraks tedavisi 400 100,00 TL
Perkütan psödokist tedavisi 400 100,00 TL
Perkütan ablasyon tedavisi 600 150,00 TL
Perkütan tümör ablasyon tedavisi 600 150,00 TL
Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi 400 100,00 TL
Perkütan safra kesesi drenajı 400 100,00 TL
Perkütan sistostomi 200 50,00 TL
Perkütan sistoüretografi 400 100,00 TL
Perkütan stenoz dilatasyonu 400 100,00 TL
Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK) 600 150,00 TL
Perkütan üreteral stent konması 600 150,00 TL
Stent yerleştirilmesi 600 150,00 TL
Stereotaktik meme işaretleme  150 37,50 TL
Stereotaktik vakumlu kor meme biyopsisi 200 50,00 TL
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, tanısal 75 18,75 TL
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, terapötik 100 25,00 TL
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, tanısal 75 18,75 TL
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, terapötik 100 25,00 TL
Vertebroplasti 630 157,50 TL
F - Ultrasonografik Tetkikler    
3-Boyutlu US 86 21,50 TL
Boyun US 26 6,50 TL
Renal US, dinamik 27 6,75 TL
Eklem US (tek taraf) 22 5,50 TL
Endoskopik US 95 23,75 TL
Follikülometri (transabdominal follikülometri) 26 6,50 TL
Follikülometri (transvajinal follikülometri) 31 7,75 TL
Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için) 43 10,75 TL
Hepatobilier US 27 6,75 TL
İntravasküler US (IVUS) 44 11,00 TL
İntroperatif US 44 11,00 TL
Kalça eklemi US (tek taraf) 22 5,50 TL
Meme US, iki taraf 40 10,00 TL
Meme US, tek taraf 30 7,50 TL
Elastografi US 4 1,00 TL
Obstetrik US 52 13,00 TL
Orbita US, iki taraf (A veya B mod) 34 8,50 TL
Parotis bezi US 17 4,25 TL
Renal US 22 5,50 TL
Skrotal US 24 6,00 TL
Submandibuler bez US 22 5,50 TL
Tiroid US 22 5,50 TL
Toraks US 34 8,50 TL
Transkranial veya transfontanel US 29 7,25 TL
Transrektal US 34 8,50 TL
Transvajinal US 34 8,50 TL
Suprapubik pelvik US 17 4,25 TL
Abdomen US, tüm 44 11,00 TL
Üriner sistem US 24 6,00 TL
Abdomen US, üst  30 7,50 TL
Yüzeyel doku US 17 4,25 TL
Ultrason, diğer 17 4,25 TL
Ultrason, genel 17 4,25 TL
G - Renkli Doppler İncelemeleri    
3-boyutlu renkli Doppler US 83 20,75 TL
Abdominal aorta renkli Doppler US 40 10,00 TL
Abdominal renkli Doppler US 40 10,00 TL
Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı 40 10,00 TL
Fötal biyometri ve biyofizik skorlama 37 9,25 TL
İntraoperatif renkli Doppler US 65 16,25 TL
Karotis renkli Doppler US, tek veya bilateral 40 10,00 TL
Kitle lezyonu renkli Doppler US 40 10,00 TL
Meme renkli Doppler US 40 10,00 TL
Obstetrik renkli Doppler US 53 13,25 TL
Orbita renkli Doppler US 53 13,25 TL
Pelvik renkli Doppler US 40 10,00 TL
Penil renkli Doppler US 53 13,25 TL
Portal ven renkli Doppler US 40 10,00 TL
Renal renkli Doppler US, iki taraf 55 13,75 TL
Skrotal renkli Doppler US 40 10,00 TL
Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı 40 10,00 TL
Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı 40 10,00 TL
Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı 40 10,00 TL
Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı 40 10,00 TL
Tiroid bezi renkli Doppler US 40 10,00 TL
Transkranial veya transfontanel renkli Doppler US 40 10,00 TL
Transrektal renkli Doppler US 40 10,00 TL
Vertebral arter renkli Doppler US, tek veya bilateral 40 10,00 TL
Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US 40 10,00 TL
Doppler US, diğer 30 7,50 TL
H - Bilgisayarlı Tomografiler    
BT, 3 boyutlu görüntüleme  20 5,00 TL
BT, angiografi, tek anatomik bölge için  30 7,50 TL
BT, abdomen, alt  20 5,00 TL
BT, beyin (aksiyel + koronal) 20 5,00 TL
BT, beyin  20 5,00 TL
BT, boyun 20 5,00 TL
BT, dental 20 5,00 TL
BT, extremite (20-50 cm bölge)  20 5,00 TL
BT, hava veya opaklı sisternografi 20 5,00 TL
BT, hipofiz 20 5,00 TL
BT, kantitatif (kalsiyum skorlaması, kemik mineral dansitesi gibi) 30 7,50 TL
BT, larenks  20 5,00 TL
BT, maksillofasial, aksiyel 20 5,00 TL
BT, maksillofasial, koronal 20 5,00 TL
BT, nazofarinks 20 5,00 TL
BT, orbita 20 5,00 TL
BT, paranazal sinüs 20 5,00 TL
BT, radyoterapi planlaması için 20 5,00 TL
BT, tempomandibular eklem 20 5,00 TL
BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem  20 5,00 TL
BT, toraks 20 5,00 TL
BT, diğer 20 5,00 TL
BT, üst abdomen 20 5,00 TL
BT, vertebra, servikal  20 5,00 TL
BT, vertebra torakal 20 5,00 TL
BT, vertebra lumbal  20 5,00 TL
BT, artrografi 35 8,75 TL
BT eşliğinde girişimsel tetkik  20 5,00 TL
BT perfüzyon çalışmaları  30 7,50 TL
BT sanal endoskopi  30 7,50 TL
BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme  20 5,00 TL
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer 20 5,00 TL
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspiratuar  20 5,00 TL
I - Manyetik Rezonans Görüntüleme    
MR, akciğer ve mediasten  20 5,00 TL
MR, abdomen, alt  20 5,00 TL
MR, beyin  20 5,00 TL
MR, BOS akım  20 5,00 TL
MR, boyun  20 5,00 TL
MR, diffüzyon  20 5,00 TL
MR, dinamik  20 5,00 TL
MR, eklem, tek  20 5,00 TL
MR, ekstremite tek taraflı  20 5,00 TL
MR, fonksiyonel  40 10,00 TL
MR, hipofiz  20 5,00 TL
MR, kardiyak  40 10,00 TL
MR, kardiyak T2 star 40 10,00 TL
MR, kardiak fonksiyon  40 10,00 TL
MR, kardiak perfüzyon  40 10,00 TL
MR, kulak  20 5,00 TL
MR, vertebra, lomber (baskılı, baskısız) 20 5,00 TL
MR, meme  20 5,00 TL
MR, anjiyografi 30 7,50 TL
MR, kolanjiyografi 30 7,50 TL
MR, myelografi 30 7,50 TL
MR, spektroskopi (tek voksel tek eko) 20 5,00 TL
MR, spektroskopi (multivoksel tek eko) 20 5,00 TL
MR, ürografi 30 7,50 TL
MR, artrografi 35 8,75 TL
MR, diğer 20 5,00 TL
MR, karaciğer T2 star 30 7,50 TL
MR, enteroklizis 30 7,50 TL
MR, fetal 30 7,50 TL
MR, sisternografi 20 5,00 TL
MR, difüzyon tensör görüntüleme, Traktografi  30 7,50 TL
MR, 3-boyutlu görüntüleme 20 5,00 TL
MR, nazofarinks 20 5,00 TL
MR, orbita 20 5,00 TL
MR, perfüzyon 30 7,50 TL
MR, vertebra, servikal 20 5,00 TL
MR, temporomandibuler eklem (tek eklem) 20 5,00 TL
MR, vertebra, torakal 20 5,00 TL
MR, abdomen, üst 20 5,00 TL
MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile 20 5,00 TL
MR, girişimsel 120 30,00 TL
MR, yüz 20 5,00 TL
9.B. SİTOGENETİK TETKİKLER    
Amniyon sıvısından kromozom analizi 300 75,00 TL
Düşük materyali/ Gonad biyopsisinden/diğer dokulardan kromozom analizi 240 60,00 TL
Fetal kandan kromozom analizi 145 36,25 TL
Kemik iliğinden kromozom analizi (Direkt/24, 48, 72 ve 96 saatlik kültür çalışmaları dahil) 240 60,00 TL
Koryon villus örneğinden kromozom analizi (Direkt/en az iki kültür, bantlama ve en az 20 metafaz analiz dahil) 250 62,50 TL
Kromozomal kırık sendromları ve mutajenite çalışmaları için kromozom analizi 260 65,00 TL
Periferik kandan kromozom analizi 100 25,00 TL
9.C. MOLEKÜLER TETKİKLER    
Blot analiz (southern, northern, western) 143 35,75 TL
DNA dizi analizi 1 çift 66 16,50 TL
DNA dizi analizi 2-5 çift  100 25,00 TL
DNA dizi analizi 6-10 çift  150 37,50 TL
DNA dizi analizi 11-15 çift 200 50,00 TL
DNA dizi analizi 16-20 çift 250 62,50 TL
DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift 300 75,00 TL
FISH (1-2 bölge) 150 37,50 TL
FISH (3-4 bölge) 200 50,00 TL
FISH (5-6 bölge) 250 62,50 TL
FISH (7-12 bölge) 300 75,00 TL
FISH (13-16 bölge) 350 87,50 TL
FISH (17 ve üzeri bölge) 450 112,50 TL
MLPA  48 12,00 TL
PCR  30 7,50 TL
PCR Multiplex 36 9,00 TL
Real time PCR 1 çift 50 12,50 TL
Real time PCR 2-5 çift 70 17,50 TL
Real time PCR 6-10 çift 100 25,00 TL
Real time PCR 11 ve üzeri çift 130 32,50 TL
ReverseTranscriptase PCR 30 7,50 TL
ReverseTranscriptase PCR Multiplex 130 32,50 TL
RFLP 1 enzim 45 11,25 TL
RFLP 2 ve üzeri 60 15,00 TL
Revers Dot Blot (1-5 mutasyon) 162 40,50 TL
Revers Dot Blot (6-12 mutasyon için) 200 50,00 TL
Revers Dot Blot (13 ve üzeri mutasyon için) 230 57,50 TL
STR analizi (1-5 STR aralığı için) 120 30,00 TL
STR analizi (6-10 STR aralığı için) 162 40,50 TL
STR analizi (11-16 STR aralığı için) 190 47,50 TL
STR analizi (17 ve üzeri STR aralığı için) 330 82,50 TL
Microarray 295 73,75 TL
Array CGH 260 65,00 TL
9.D. PATOLOJİ    
     
Sitolojik Materyaller    
İmprint  21 5,25 TL
Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi  11 2,75 TL
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi  11 2,75 TL
İnce iğne aspirasyonu, sitolojisinin değerlendirilmesi 53 13,25 TL
Sıvı bazlı sitoloji 21 5,25 TL
Servikal veya vajinal sitoloji  21 5,25 TL
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji 21 5,25 TL
Histopatolojik İncelemeler    
Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler     
Abortus  54 13,50 TL
Apse materyali 54 13,50 TL
Akciğer, transbronşial biyopsi 54 13,50 TL
Anevrizma, arteryal/ventriküler 54 13,50 TL
Anüs, polipoid gelişme (tag)  54 13,50 TL
Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek 54 13,50 TL
Arter, aterom plağı 54 13,50 TL
Bartholin bezi kisti 54 13,50 TL
Bronkus, biyopsi 54 13,50 TL
Bursa/synovial kist 54 13,50 TL
Burun mukozası, biyopsi 54 13,50 TL
Burun, sinüs polipleri inflamatuar 54 13,50 TL
Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi 54 13,50 TL
Divertikul-özefagus/ince barsak 54 13,50 TL
Duodenum, biyopsi 54 13,50 TL
Dupuytren kontraktürü dokusu 54 13,50 TL
Eklem, gevşek cisim 54 13,50 TL
Endometrium, küretaj/biyopsi 54 13,50 TL
Endoserviks, küretaj/biyopsi 54 13,50 TL
Epididim kist eksizyonu 54 13,50 TL
Femur başı, kırık dışında 54 13,50 TL
Fissür/fistül 54 13,50 TL
Gangliyon kisti 54 13,50 TL
Hematom 54 13,50 TL
Hemoroidler 54 13,50 TL
Herni kesesi, herhangi bir bölgede 54 13,50 TL
Hidrosel kesesi 54 13,50 TL
İnce barsak, biyopsi 54 13,50 TL
İntervertebral disk 54 13,50 TL
Karpal tünel dokusu 54 13,50 TL
Kemik iliği biyopsisi, patoloji 54 13,50 TL
Kıkırdak, shaving 54 13,50 TL
Kolesteatoma 54 13,50 TL
Kolon, kolostomi stoması 54 13,50 TL
Kolon, biyopsi tek lokalizasyon 54 13,50 TL
Konjonktiva, biyopsi/pterygium 54 13,50 TL
Kornea 54 13,50 TL
Larinks, biyopsi 54 13,50 TL
Menisküs 54 13,50 TL
Mesane, biyopsi 54 13,50 TL
Mide, biyopsi tek lokalizasyon 54 13,50 TL
Mukosel, tükrük 54 13,50 TL
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi 54 13,50 TL
Nöroma-morton/travmatik 54 13,50 TL
Özofagus, biyopsi 54 13,50 TL
Paratubal kistler (Morgagni hidati)  54 13,50 TL
Parmaklar, el/ayak, amputasyon, travmatik, iskemik 54 13,50 TL
Peyronie plak 54 13,50 TL
Pilonidal kist/sinüs 54 13,50 TL
Plasenta 54 13,50 TL
Plevra/perikard, biyopsi 54 13,50 TL
Polip, kolorektal 54 13,50 TL
Polip, mide/ince barsak 54 13,50 TL
Polip, servikal/endometrial 54 13,50 TL
Prostat, iğne biyopsisi 54 13,50 TL
Safra kesesi 54 13,50 TL
Sempatik gangliyon 54 13,50 TL
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim 54 13,50 TL
Sinüs, paranasal biyopsi 54 13,50 TL
Spermatosel 54 13,50 TL
Sünnet derisi 54 13,50 TL
Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı 54 13,50 TL
Testiküler apendiks 54 13,50 TL
Testis, kastrasyon 54 13,50 TL
Tonsil ve/veya adenoidler 54 13,50 TL
Trakea, biyopsi 54 13,50 TL
Trombüs veya embolus 54 13,50 TL
Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon 54 13,50 TL
Üreter, biyopsi 54 13,50 TL
Üretra biyopsi 54 13,50 TL
Üretral divertikül eksizyonu 54 13,50 TL
Vajina, biyopsi 54 13,50 TL
Varikosel 54 13,50 TL
Vas deferens  54 13,50 TL
Ven, varis 54 13,50 TL
Yumuşak doku, debridman 54 13,50 TL
Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi 54 13,50 TL
İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler    
Ağız mukozası/gingiva biyopsi 69 17,25 TL
Apendiks, insidental dışında 69 17,25 TL
Arter, biyopsi 69 17,25 TL
Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında 69 17,25 TL
Böbrek, biyopsi iğne 69 17,25 TL
Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon 69 17,25 TL
Dil, biyopsi 69 17,25 TL
Diş/odontojenik kist 69 17,25 TL
Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu 69 17,25 TL
Eklem, rezeksiyon 69 17,25 TL
Ekstremite, amputasyon, travmatik 69 17,25 TL
Epididim rezeksiyonu 69 17,25 TL
Femur başı, kırık 69 17,25 TL
Hematosel eksizyonu 69 17,25 TL
Hipofiz tümörü 69 17,25 TL
Kalp kapakçığı 69 17,25 TL
Karaciğer, biyopsi iğne/wedge (kama)  69 17,25 TL
Kardiyak tümör rezeksiyonu 69 17,25 TL
Kas, biyopsi 69 17,25 TL
Kemik, ekzositoz 69 17,25 TL
Lenf düğümü, biyopsi 69 17,25 TL
Meme, biyopsi 69 17,25 TL
Meme/reduksiyon mammoplasti 69 17,25 TL
Myom(lar), myomektomi, uterus hariç 69 17,25 TL
Omentum, biyopsi 69 17,25 TL
Omentum rezeksiyonu  69 17,25 TL
Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu 69 17,25 TL
Over (+/- tuba), neoplastik değil 69 17,25 TL
Pankreas, biyopsi 69 17,25 TL
Paratiroid bezi 69 17,25 TL
Parmak el/ayak, amputasyon, travma dışı 69 17,25 TL
Penis rezeksiyonu parsiyel 69 17,25 TL
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist rezeksiyonu 69 17,25 TL
Periton, biyopsi 69 17,25 TL
Prostat, iğne biyopsisi 69 17,25 TL
Prostat, TUR 69 17,25 TL
Plevral dekortikasyon  69 17,25 TL
Seminal vezikül,rezeksiyon 69 17,25 TL
Serviks, biyopsi 69 17,25 TL
Sinir, biyopsi 69 17,25 TL
Synovium 69 17,25 TL
Testis, biyopsi 69 17,25 TL
Testis, tümör/biyopsi/kastrasyon dışında 69 17,25 TL
Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti 69 17,25 TL
Tuba uterina, ektopik gebelik 69 17,25 TL
Tükrük bezi, biyopsi 69 17,25 TL
Uterus, prolapsus için (+/- tuba ve overler)  69 17,25 TL
Üreter, rezeksiyon 69 17,25 TL
Üretra rezeksiyon 69 17,25 TL
Vulva/labia, biyopsi 69 17,25 TL
Yumuşak doku basit eksizyon, lipom hariç 69 17,25 TL
Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler    
Adrenal (sürrenal), rezeksiyon 73 18,25 TL
Akciğer, kama biyopsisi 73 18,25 TL
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu 73 18,25 TL
Beyin, biyopsi 73 18,25 TL
Böbrek, parsiyel/total nefrektomi 73 18,25 TL
Dalak 73 18,25 TL
Deri, eksizyonel biyopsi 3 ve üstü lezyon 73 18,25 TL
Göz, enükleasyon/evisserasyon 73 18,25 TL
İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında 73 18,25 TL
Kalp eksplantı 73 18,25 TL
Karaciğer, kısmi rezeksiyon 73 18,25 TL
Karaciğer eksplantı 73 18,25 TL
Kemik-biyopsi/küretaj materyali 73 18,25 TL
Kemik fragmanları 73 18,25 TL
Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle 73 18,25 TL
Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon 73 18,25 TL
Larinks, parsiyel/total rezeksiyon 73 18,25 TL
Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)  73 18,25 TL
Mediasten, kitle 73 18,25 TL
Meme, parsiyel/basit rezeksiyon 73 18,25 TL
Mesane, TUR 73 18,25 TL
Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle 73 18,25 TL
Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon 73 18,25 TL
Myokard, biyopsi 73 18,25 TL
Odontojenik tümör 73 18,25 TL
Over, (+/- tuba), neoplastik 73 18,25 TL
Penis rezeksiyonu radikal 73 18,25 TL
Prostat, iğne biyopsisi 73 18,25 TL
Prostat, radikal rezeksiyon dışında 73 18,25 TL
Sentinel lenf nodülü incelemesi  73 18,25 TL
Serviks, konizasyon 73 18,25 TL
Stereotaktik beyin biyopsisi 73 18,25 TL
Timus, tümör 73 18,25 TL
Tiroid, total/lobektomi 73 18,25 TL
Tükrük bezi (tümör dahil)  73 18,25 TL
Uterus (+/- adneksler), tümör ve prolapus hariç 73 18,25 TL
Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler    
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu 85 21,25 TL
Ağız/dil/tonsil tümör içeren rezeksiyon 85 21,25 TL
Ekstremite, disartikülasyon 85 21,25 TL
Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi 85 21,25 TL
Fetus, diseksiyonla inceleme 85 21,25 TL
Göz, eksentrasyon 85 21,25 TL
İnce barsak, tümör için rezeksiyon 85 21,25 TL
Kalp-akciğer eksplantı 85 21,25 TL
Kemik, rezeksiyon 85 21,25 TL
Kolon, total rezeksiyon 85 21,25 TL
Kolon, tümör için segmental rezeksiyon 85 21,25 TL
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları 85 21,25 TL
Lobektomi, beyin 85 21,25 TL
Mandibulektomi/maksillektomi, her biri 85 21,25 TL
Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları 85 21,25 TL
Mesane, parsiyel/total rezeksiyon 85 21,25 TL
Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon 85 21,25 TL
Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon 85 21,25 TL
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon 85 21,25 TL
Prostat, radikal rezeksiyon 85 21,25 TL
Testis, tümör 85 21,25 TL
Uterus, neoplastik (+/- tubalar ve overler)  85 21,25 TL
Vulva, total/subtotal rezeksiyon 85 21,25 TL
Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon 85 21,25 TL
Otopsi Materyallerinin İncelenmesi    
Tahnit 377 94,25 TL
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus dışında 270 67,50 TL
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus 95 23,75 TL
Adli Tıp   0,00 TL
Adli muayene ve rapor tanzimi 80 20,00 TL
Dosya üzerinden adli rapor tanzimi 50 12,50 TL
Özel Patolojik Tetkikler    
Frozen İncelemesi 67 16,75 TL
Histokimyasal boyamalar  20 5,00 TL
İmmünfloresan mikroskopi  43 10,75 TL
İmmünhistokimyasal İnceleme  43 10,75 TL
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok 26 6,50 TL
İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması 47 11,75 TL
Kromojenik in situ hibridizasyon 47 11,75 TL
Flow Sitometri incelemesi için doku hazırlanması 26 6,50 TL
Elektron Mikroskopik İncelemeler (EM)     
Bloktan elektron mikroskopik kesit hazırlanması 47 11,75 TL
Bloktan ışık mikroskopi kesit hazırlanması  32 8,00 TL
Doku örneğinin blok haline getirilmesi  32 8,00 TL
Kesit görüntülerinin basılması (her resim için) 32 8,00 TL
Kesitlerin elektron mikroskopik incelenmesi 84 21,00 TL
DİŞ    
1. TEŞHİS ve TEDAVİ PLANLAMASI    
Diş hekimi muayenesi  10 2,50 TL
Uzman diş hekimi muayenesi 10 2,50 TL
Konsültan diş hekimi muayenesi 6 1,50 TL
Konsültan uzman diş hekimi muayenesi  6 1,50 TL
Periapikal film, her biri (analog/dijital) 2 0,50 TL
Oklüzal film, her biri 2 0,50 TL
Ekstra-oral film, her biri 2 0,50 TL
Ortopantomograf (panoramik) film 4 1,00 TL
Sefalometrik film, her biri 4 1,00 TL
Antero-posterior sefalometrik film, her biri 4 1,00 TL
El-Bilek filmi, her biri 4 1,00 TL
Temporomandibüler eklem (TME) filmi, her biri 4 1,00 TL
Sialografi,(tek taraf) 6 1,50 TL
Sialografi (iki taraf) 12 3,00 TL
Bite-wing film, her biri 2 0,50 TL
Biyopsi 50 12,50 TL
2. TEDAVİ ve ENDODONTİ    
Amalgam dolgu, bir yüzlü 58 14,50 TL
Amalgam dolgu, iki yüzlü 63 15,75 TL
Amalgam dolgu, üç yüzlü 75 18,75 TL
İnley dolgu, oklüzal 58 14,50 TL
İnley dolgu, iki yüzlü 63 15,75 TL
İnley dolgu, üç yüzlü 75 18,75 TL
Kompozit dolgu, ön diş 69 17,25 TL
Kompozit dolgu, arka diş 75 18,75 TL
Işınlı Kompozit dolgu, ön diş 75 18,75 TL
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü 58 14,50 TL
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü 69 17,25 TL
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü 75 18,75 TL
Kuafaj (dolgu hariç) 12 3,00 TL
Amputasyon (dolgu hariç) 35 8,75 TL
Kanal tedavisi, tek kanal, üst dolgu hariç 100 25,00 TL
Kanal tedavisi, iki kanal, üst dolgu hariç 138 34,50 TL
Kanal tedavisi, üç kanal, üst dolgu hariç 195 48,75 TL
Kanal tedavisi, ilave her kanal için  46 11,50 TL
Black 5 (kole) dolgusu, amalgam 40 10,00 TL
Black 5 (kole) dolgusu, cam iyonomer 40 10,00 TL
Black 5 (kole) dolgusu, kompozit 40 10,00 TL
Cam ionomer dolgu 40 10,00 TL
Dentin pinli restorasyonu, her bir pin  10 2,50 TL
Kanal içi post uygulaması, her bir diş  20 5,00 TL
Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, yarım çene 3 0,75 TL
Gangren veya periapikal lezyon tedavisi, her bir kanal 25 6,25 TL
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal (üst dolgu hariç) 108 27,00 TL
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal (üst dolgu hariç) 151 37,75 TL
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal (üst dolgu hariç) 203 50,75 TL
Ekstirpasyon, her bir diş 17 4,25 TL
Onley 29 7,25 TL
Kompozit venner 80 20,00 TL
3. PEDODONTİ    
Fissur örtülmesi (sealant), her bir diş 24 6,00 TL
Yerel flor uygulaması (çürük proflaksisi), yarım çene 10 2,50 TL
Prefabrike kron 40 10,00 TL
Yer tutucu, sabit 95 23,75 TL
Yer tutucu, hareketli 120 30,00 TL
Çocuk protezi, akrilik, bölümlü (tek çene) 299 74,75 TL
Çocuk protezi, tam (tek çene) 299 74,75 TL
Strip kron 40 10,00 TL
Kompomer dolgu, her bir diş  46 11,50 TL
Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir kanal 85 21,25 TL
Bilinçli sedasyon 10 2,50 TL
4. PROTEZ    
Akrilik tam protez, tek çene 280 70,00 TL
Akrilik bölümlü protez, tek çene 250 62,50 TL
Metal kaideli tam protez, tek çene 280 70,00 TL
Metal kaideli bölümlü protez, tek çene 250 62,50 TL
Akrilik immediat protez, tek çene 66 16,50 TL
Rebazaj (kaide yenileme), tek çene 39 9,75 TL
Proteze yumuşak akrilik uygulaması 80 20,00 TL
Besleme, tek çene 35 8,75 TL
Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri 12 3,00 TL
Kroşe ilavesi 12 3,00 TL
Metal iskelet tamiri 17 4,25 TL
Diş ilavesi, tek diş 11 2,75 TL
Gnatoloji, TME-kas muayenesi (oklüzyon kontrolü) 30 7,50 TL
Oklüzal aşındırmalar, tek çene 0 0,00 TL
Gece plağı (bruksizm için) 100 25,00 TL
Pinley ve çeşitleri 20 5,00 TL
Tek parça döküm kron 60 15,00 TL
Venner kron, akrilik 60 15,00 TL
Venner kron, seramik 95 23,75 TL
Köprü gövdesi (akrilik-seramik) (her gövde üye için) 25 6,25 TL
Pivo (çivili kron) veya post-core 55 13,75 TL
Jaket kron, akrilik 30 7,50 TL
Jaket kron, tam seramik kron (metal desteksiz) 30 7,50 TL
Teleskop primer kron, kopingli 47 11,75 TL
Maryland (andheziv) köprü 33 8,25 TL
Roach köprü 28 7,00 TL
Geçici kron, her bir diş 10 2,50 TL
Kron sökümü, her ayak üye için 7 1,75 TL
Düşmüş kron-köprü simantasyonu, her sabit tutucu için 5 1,25 TL
Kron, köprü tamiri, her üye için 12 3,00 TL
Damak yarığı protezi (over-denture) 380 95,00 TL
Yenidoğan'da preoperatif aparey 420 105,00 TL
Velum uzantılı konuşma apereyi 225 56,25 TL
Geçici opturatör (cerrahi plaklar) 98 24,50 TL
Basit çene defektlerine protetik tedavi 455 113,75 TL
Komplike çene defektlerine protetik tedavi 650 162,50 TL
Yüz protezleri 780 195,00 TL
Hassas tutuculu kronlar 95 23,75 TL
Hareketli periodontal protez, tek çene 79 19,75 TL
Sabit periodontal protez, her üye için 25 6,25 TL
Laminate veneer 25 6,25 TL
Zirkonyum kron (her bir üye) 95 23,75 TL
İmplant üstü kron köprü, her üye için 95 23,75 TL
İmplant üstü tam protez 280 70,00 TL
İmplant üstü bölümlü protez 250 62,50 TL
5. AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ    
Diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile 21 5,25 TL
Diş çekimi, rejyonal anestezi ile 30 7,50 TL
Komplikasyonlu diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile 21 5,25 TL
Komplikasyonlu diş çekimi, rejyonal anestezi ile 30 7,50 TL
Gömülü diş çekimi, mukoza retansiyonlu 60 15,00 TL
Gömülü diş çekimi, kemik retansiyonlu 130 32,50 TL
Gömülü kanin-premolar diş çekimi 150 37,50 TL
Diş kökü çekimi 35 8,75 TL
Sürnümerer (artı) diş çekimi 25 6,25 TL
Kök ucu rezeksiyonu, tek diş 98 24,50 TL
Alveolit cerrahi tedavisi 14 3,50 TL
Kanama müdahalesi  12 3,00 TL
Alveol plastiği, yarım çene 49 12,25 TL
Alveol düzeltilmesi, tek çene 55 13,75 TL
Kist operasyonu, 1 cm'den küçük 169 42,25 TL
Kist operasyonu, 1 cm'den büyük 195 48,75 TL
Osteomiyelit operasyonu, tek çene 170 42,50 TL
Çene lüksasyonu, basit 50 12,50 TL
Vestibuloplasti operasyonu 122 30,50 TL
Sinüs plastiği 140 35,00 TL
Sert doku greftleme 90 22,50 TL
Apse drenajı, ekstraoral 50 12,50 TL
Fizik tedavi (infraruj), her bir seans 4 1,00 TL
Reimplantasyon, tek diş 50 12,50 TL
Ototransplantasyon 70 17,50 TL
Subperiostal implant, tek ünite 170 42,50 TL
Kemik içi implant uygulaması, tek ünite 225 56,25 TL
Torus operasyonu, yarım çene 100 25,00 TL
Odontojenik tümör operasyonu, küçük 135 33,75 TL
Odontojenik tümör operasyonu, büyük 325 81,25 TL
Cerrahi nevralgi tedavisi  53 13,25 TL
Oro-antral fistül tedavisi 163 40,75 TL
Enjeksiyon 4 1,00 TL
Premedikasyon ve sedasyon 11 2,75 TL
Ortodontik tedavi amaçlı gömük dişlerin üzerinin açılması 27 6,75 TL
Temparomandibüler eklem mekanoterapi 46 11,50 TL
Temparomandibüler eklem içi enjeksiyon, tek taraf 33 8,25 TL
Artrosentez, tek taraf 130 32,50 TL
Lokal anestezi, infiltrasyon 5 1,25 TL
Lokal anestezi, rejyonal 5 1,25 TL
6. PERİODONTOLOJİ    
Periodontal apse tedavisi 15 3,75 TL
Detartraj (diş taşı temizliği), alt sol çene 10 2,50 TL
Detartraj (diş taşı temizliği), alt sağ çene 10 2,50 TL
Detartraj (diş taşı temizliği), üst sol çene 10 2,50 TL
Detartraj (diş taşı temizliği), üst sağ çene 10 2,50 TL
Subgingival küretaj, alt sol çene 20 5,00 TL
Subgingival küretaj, alt sağ çene 20 5,00 TL
Subgingival küretaj, üst sol çene 20 5,00 TL
Subgingival küretaj, üst sağ çene 20 5,00 TL
Gingivektomi, yarım çene 33 8,25 TL
Flep operasyonu, yarım çene 175 43,75 TL
Hemiseksion (kök amputasyonu) 33 8,25 TL
Serbest diş eti grefti, yarım çene 130 32,50 TL
Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım çene 104 26,00 TL
Periodontal şine (splint), geçici tek çene 33 8,25 TL
Periodontal şine (splint), devamlı tek çene 180 45,00 TL
Aşırı kole hassasiyet tedavisi, yarım çene 3 0,75 TL
Frenektomi 52 13,00 TL
Gingivoplasti, yarım çene 17 4,25 TL
Biomateryal uygulaması, diş başına 49 12,25 TL
Tunnel operasyonu, diş başına 33 8,25 TL
Membran uygulaması 70 17,50 TL
Bağ dokusu grefti (diş başına) 90 22,50 TL
7. ORTODONTİ    
Sefalometrik film analizi 26 6,50 TL
Antero-posterior sefalometrik film analizi 26 6,50 TL
Bilgisayarlı sefalometrik film analizi 26 6,50 TL
Bilgisayarlı büyük Temparomandibüler eklem fonksiyon testi 78 19,50 TL
Bilgisayarlı kas tonus analizi (EMG) 65 16,25 TL
Kemik yaşı tayini 20 5,00 TL
Ortodontik fotograf 26 6,50 TL
Ortodontik fotograf analizi 13 3,25 TL
Ortodontik model yapımı 26 6,50 TL
(*) Ortodontik model analizi 26 6,50 TL
(*) Angle sınıf 1 anomalilerin ortodontik tedavisi 351 87,75 TL
(*) Angle sınıf 2 anomalilerin ortodontik tedavisi 455 113,75 TL
(*) Angle sınıf 3 anomalilerin ortodontik tedavisi 520 130,00 TL
(*) Kısa süreli ortodontik tedavi 260 65,00 TL
Önleyici ortodontik tedavisi (dil paravanası) 130 32,50 TL
(*) Pekiştirme tedavisi 169 42,25 TL
Pekiştirme aygıtı (Havley pi) 169 42,25 TL
Sabit pekiştirme aygıtı (Lingual ratainer) 78 19,50 TL
(*) Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı 169 42,25 TL
(*) İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (Aktivatör) 410 102,50 TL
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Headgear-yüzarkı) 169 42,25 TL
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Chinecap-çenelik) 169 42,25 TL
Kayıp apareyin yeniden yapımı, tek çene 169 42,25 TL
Aparey tamiri 26 6,50 TL
(*) Hızlı maksiller expansiyon apereyi 195 48,75 TL
(*) Arkteli tatbiki, tek çene, her bir uygulama 52 13,00 TL
(*) Band (Braket) tatbiki, her bir diş 13 3,25 TL
(*) Sefelometrik cerrahi planı 26 6,50 TL
(*) Okluzal cerrahi splint 325 81,25 TL
(*) Ortodontik ameliyat arkı, tek çene 325 81,25 TL
Çıkan bantın tatbiki 13 3,25 TL
(*) Açık kapanış ortodontik tedavisi 650 162,50 TL
7.1 Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi İşlemleri    
     
Ortodontik tedavi, Sınıf I     
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Başlangıç 400 100,00 TL
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Tedavi 1000 250,00 TL
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Pekiştirme 600 150,00 TL
Ortodontik Tedavi, Sınıf II     
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Başlangıç 620 155,00 TL
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Tedavi 1550 387,50 TL
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Pekiştirme 930 232,50 TL
Ortodontik Tedavi, Sınıf III     
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Başlangıç 700 175,00 TL
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Tedavi 1750 437,50 TL
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Pekiştirme 1050 262,50 TL
Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi    
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Başlangıç 880 220,00 TL
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Tedavi 2200 550,00 TL
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Pekiştirme 1320 330,00 TL

SORULARINIZ FACEBOOK GRUBUMUZA KATILIN 

https://www.facebook.com/groups/646101685466097/

Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır
GECE NÖBETİ VEYA GECE VARDİYASI GÖREVİ VERİLMEYEN MEMURLAR
GECE NÖBETİ VEYA GECE VARDİYASI GÖREVİ VERİLMEYEN MEMURLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, günün 24 saatinde devamlılık gerektiren hizmetlerde görevli personelin gece saatlerinde görev yaptırılmasına imkan vermekle birlikte, bazı personele gece vardiyası veya gece nöbeti görevi verilmesini ise yasaklamıştır.
Geçici görevlendirmeler de, taksi ve otobüs giderleri için belge gösterme zorunluluğu var mıdır ?
Geçici görevlendirmeler de, taksi ve otobüs giderleri için belge gösterme zorunluluğu var mıdır ?
Memur yolluk ödemelerinde taksi ücretini belge olarak kanıtlamalımıdır ?
4/B'Lİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİN GETİRİLEN ŞARTLAR
4/B'Lİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİN GETİRİLEN ŞARTLAR
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı dışında kalan birimlerinde, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla 4/B sözleşmeli personel istihdam ediliyor.
Lisans tamamlayan sağlık personeli özlük ve maaş haklarında ne gibi değişikleri olur ?
Lisans tamamlayan sağlık personeli özlük ve maaş haklarında ne gibi değişikleri olur ?
Önlisans mezunu olan sağlık personeli lisans tamamlama bitirince maaşı ne kadar olur ?
Branşlara göre tabip işlem puan fiyatlaması, hangi branşta işlemler daha çok kazandirir ?
Branşlara göre tabip işlem puan fiyatlaması, hangi branşta işlemler daha çok kazandirir ?
Hangi branştaki puan işlemler daha çok kazandırır.Detaylı fiyat listesi
MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI
MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI
Yönetmeliklerde belirtilen emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilmektedir.
KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLARIN GİDERLERİN KARŞILANMASI
KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLARIN GİDERLERİN KARŞILANMASI
Kamu görevlilerinin oturduğu lojmanların giderlerinin bir kısmını konutta oturanlar karşılarken bir kısmını da ilgili kurumlar karşılar.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:22
Güneş
07:54
Öğle
12:50
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:58
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?