Bu haber 27 Haziran 2017 23:23:37 Tarihinde eklenmiştir.

SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP

Bayramarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır ?

SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAPBilindiği üzere Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda (TKHK veTHSK) nöbet ücreti 657 Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33 Maddesine göre hesaplanmaktadır. 


İlgili maddede “’Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 - KHK - 547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10 md.) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir.

 

(Ek cümle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6639 Nolu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10. maddesi ile gösterge rakamları artırılarak aşağıdaki gibi olmuştur. 


Gösterge
a) Eğitim görevlisi(1), başasistan, uzman tabip 150
b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, 
bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan 
tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 135
c) Diş tabibi ve eczacılar 120
ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 90
d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 75
e) Diğer personel 55

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır. İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.’’ denmektedir.


Ayrıca, 23.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme Metninin “Nöbet Ücreti” başlıklı 7. Maddesinde “657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir. Ayrıca diyaliz ve ameliyathane hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir.” denilmiştir. 


Bu halde nöbet ücretleri 3 ayrı şekilde hesaplanacaktır.


- Nöbet (Normal)
- Riskli Birim Nöbeti
- Dini Bayramlarda Tutulan Nöbet


Ödemelerin nasıl yapılacağına dair açıklamada yer alan 02.04.1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:137) ile yapılmıştır.


Ancak, http://www.tkhk.gov.tr/1750_nobet-ucretleri linkte yer alan TKHK’nun Nöbet Ücretleri konulu yazısında “röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin mesai saatleri dışında yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane birimlerine hizmet vermeleri halinde bu birimler için öngörülen %50 artırımlı katsayılardan yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak röntgen ve laboratuvar ünitesi acil servis bünyesinde ve sadece bu birime münhasır hizmet veriyorsa %50 artırımlı katsayıdan yararlandırılması gerekmektedir.” İfadesi ile röntgen ve laboratuvar ünitesi acil servis bünyesinde ve sadece bu birime münhasır hizmet vermeyen yerlerde nöbet ücretleri için %50 artırımlı ödemeye son verilmiştir. Ancak konu hakkında dava açan personeller genel olarak davalarını kazanarak geçmişe dönük farkları almaktadır

.
Yine aynı yazı ile icap nöbetleri için “mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil saglık hizmetlerine özgü olarak tutulan icap nöbetleri için de nöbet ücretinin%50 artırımlı ödenmesi gerekmektedir'' denmiş olsa da http://www.tkhk.gov.tr/6504_nobet-hizmetleri linkteki 24.06.2016 tarihli genel yazı ile bu ödemeler hakkında yeniden düzenleme yapılarak 23.06.2014 tarihli yazı yürürlükten kaldırılmış, icap nöbeti ücretlerinin %50 artırımlı ödenmesi sona erdirilmiştir.


Buna göre nöbet ücretinin tahakkuku aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.


a) Nöbet ücreti her bir personel için mevcut "gösterge rakamı" ile aylık katsayının çarpılması suretiyle bulunacaktır.
b) Nöbet ücretinin ödenmesinde, "nöbet saat sayısı" esas alınacak ve hesaplama her bir saat için yapılacaktır.
c) Bu ücret damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye (örneğin gelir vergisi, tasarrufa teşvik kesintisi gibi) tabi tutulmayacaktır.


Hesaplamaları TKHK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı FAHRİ HOCAOĞLU’nun 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya İlinde, mali mevzuat açısından uygulama birliğini sağlamaya yönelik “Mali Mevzuat Eğitimi" sunumunda da belirtildiği üzere aşağıdaki gibi örnekleyebiliriz.NORMAL NÖBET HESAPLAMASI
Yükseköğrenim görmüş bir sağlık çalışanı için; 20 iş günü olan bir ayda 9 adet 24 saatlik nöbet tuttuğunu varsayalım. 
20 gün * 8 saat = 160 saat aylık çalışılması gereken saat.
9 nöbet * 24 saat = 216 saat tutulan nöbet saati. 216 – 160 = 56 saat fazla.
Önce 1 saatlik nöbet ücretini bulalım. 
(Gösterge rakamı) 90 * (aylık katsayı) 0,096058 = 8,65
56 saat nöbet * 8,65 = 484,40 (brüt) - 3,68 (damga vergisi) = 480,72 (net ele geçen)

RİSKLİ BİRİM NÖBETİ
Aynı personelin bu nöbeti riskli birimlerden herhangi birinde tuttuğunu varsayalım.
Riskli birimde 56 saat fazla için; 90 olan gösterge rakamı %50 artırılır 90*1,5= 135
(Gösterge rakamı) 135 * (aylık katsayı) 0,096058 = 12,97
56 saat nöbet * 12,97 = 726,32 (brüt) – 5,51 (damga vergisi) = 720,81 (net ele geçen)

DİNİ BAYRAMLARDA TUTULAN NÖBET
Aynı personelin bu nöbetlerden 24 saatlik bir nöbeti bayramın son günü yani 27 Haziran 2017 tarihinde riskli birimlerden herhangi birinde tuttuğunu varsayalım. Bu durumda bize ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN gerekli olacak. Burada “Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.” Şeklinde tarif edilir. Bu durumda bayramın son günü gece 24 de sona ermiş olduğundan bayramın son günü tutulan 24 saat nöbetin 16 saati dini bayram farkı ile kalan 8 saati ise riskli birim farkı ile hesaplanmalıdır.


56 saat nöbetin 16 saati bayram. Bayram için katsayı %50 + %20 = %70 artar. 
90*1,70=153 (dini bayram için gösterge rakamı)
153*0,096058=14,70 bir saatlik bayram nöbeti ücreti
40 saat nöbet * 12,97 = 518,80
16 saat bayram * 14,70 = 235,20
518,80 + 235,20 = 754,00 Brüt – 5,72 (DV) = 748,28 (Net) alacaktır.

Burada arefe günü cumartesi günü olduğundan sabah 8 de nöbete gelen bir personelin ilk 5 saati normal nöbet katsayısı, saat 13:00 ten sonraki bölümü ise bayram katsayısı ile hesaplanmalıdır.


Yaşar YARIMOĞLU
Tıbbi Sekreter/Mutemet

 

Sağlık personelinin TEMMUZ 2017 Nöbet ve icap Ücretleri

 

Yorum Yap Toplam : 4 Yorum
 • Ümit durgun
  Ümit durgun , 27 Haziran 2018 16:19:53
  Yaşar bey bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.Ben adalet bakanlığında çalışan bir sağlık memuruyum.Yılda 1 Aydan fazla 24 saat saat nöbet ve ayrıca 10 gün kadar fazla çalışma yapıyoruzdini Bayram\'lar resmi tatil de nöbet denk gelince hiç fark bile alamıyoruz ne izin nede mesai.Bu çalışmalarımız için sadece 1 nöbete 1 gün izin alabiliyoruz sayılır.(oda alabilirsek)yasal yollardan hakkımı arama konusunda bilgilerinizi rica ediyorum.Fazla mesai karşılığı daha fazla izin yada fazla mesai ücreti almamız gerektiğini düşünüyorum.Bı konuda fikri ve bilgilerinizi rica ediyorum.
 • Beytullah Özmen
  Beytullah Özmen , 26 Şubat 2018 19:32:44
  Mart 2017\'de Sözlesmeli tıbbi sekreter olarak atandim. Henüz asaletim tastik olmadi. 176 yatakli bir hastanenin eczanesinde gorev yapiyorum. Birimde 3 eczaci olmasina karsin benden zorunlu olarak nobet tutmam isteniyor. Eczanede bir tibbi sekreterin gorev yapmasi normal midir? Zorla nobet tutturulabilir mi? Cevap verirseniz cok sevinirim.
 • menderes özer
  menderes özer , 28 Haziran 2017 20:46:16
  3/2 si falan olursunuz. Yeşil pas hakkınız olur intibak yapılınca
 • ABDURRAHMAN TOMUÇ
  ABDURRAHMAN TOMUÇ , 28 Haziran 2017 16:36:53
  Ben 4/1 sağlık teknikeriyim. Lisans tamamlamayla Acil yardım ve afet yönetimini bitirdim. BU BÖLÜMÜN BANA KADEME DERECE AÇISINDAN NASIL ETKİLER. Yeşil pasaport almam için 3/1 i olmam gerekiyor. teşekkürler..
Fazla Mesai Nöbeti
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
Bayramarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır ?
Sağlık personelinin TEMMUZ 2017 Nöbet ve icap Ücretleri
Sağlık personelinin TEMMUZ 2017 Nöbet ve icap Ücretleri
Temmuz 2017 de alacağınız Zamlı Nöbet ve İcap ücretleri yayınlanmıştır.
SAĞLIK PERSONELİ NÖBET ÜCRETLERİ %100 ZAM YAPILIRSA NE KADAR OLUR ?
SAĞLIK PERSONELİ NÖBET ÜCRETLERİ %100 ZAM YAPILIRSA NE KADAR OLUR ?
NÖBET ÜCRETİ %100 ZAMLANIRSA NE KADAR OLUR ?
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır ?
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır ?
2017 OCAK ZAMLI FAZLA MESAİ VE İCAP ÜCRETLERİ
2017 OCAK ZAMLI FAZLA MESAİ VE İCAP ÜCRETLERİ
2017 Ocak fazla mesai ve icap ücretleri
4924 NÖBET ÜCRETLERİ
4924 NÖBET ÜCRETLERİ
4924 Sözleşmeli Personelin Nöbet Ücreti Ödenirmi ?
NÖBET SÜRESİ HESAPLAMA
NÖBET SÜRESİ HESAPLAMA
ÜCRETİ ÖDENECEK NÖBET SÜRESİNİN HESAPLANMASI
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI
Eylül ayı kurban bayramı idari izin nedeni ile fazla mesai hesaplamaları nasıl olacaktır ? Detayları için tıklayınız
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?
DİNİ BAYRAMLARDA NÖBET ÜCRETİ NASIL ÖDENİR ? İCAP ÜCRETİ NEDİR ? DİNİ BAYRAMLARDA NASIL HESAPLANMAKTADIR ?
YENİ YAYINLANAN SaĞLIK BAKANLIĞI NÖBET GENELGESİNİN DETAYLI AÇIKLAMASI
YENİ YAYINLANAN SaĞLIK BAKANLIĞI NÖBET GENELGESİNİN DETAYLI AÇIKLAMASI
Yeni yayınlanan Fazla Mesai ve İcap Nöbetleri genelgesinde belirtilen hususlar nelerdir ?
2017 TEMMUZ HEMŞİRE NÖBET ÜCRETLERİ
2017 TEMMUZ HEMŞİRE NÖBET ÜCRETLERİ
HEMŞİRE NÖBET ÜCRETLERİ 2017 TEMMUZ
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:06
Güneş
06:31
Öğle
12:48
İkindi
16:10
Akşam
18:53
Yatsı
20:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Galatasaray 34 24 7 3 +42 75
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 +42 72
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 +28 72
4 Beşiktaş 34 21 5 8 +39 71
5 Trabzonspor 34 15 9 10 +12 55
6 Göztepe 34 13 11 10 -1 49
7 Sivasspor 34 14 13 7 -8 49
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 -1 46
9 Kayserispor 34 12 14 8 -11 44
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 -7 43
11 Akhisarspor 34 11 14 9 -9 42
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 -4 40
13 Bursaspor 34 11 17 6 -5 39
14 Antalyaspor 34 10 16 8 -19 38
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 -4 36
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 -11 33
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 -17 33
18 Karabükspor 34 3 28 3 -66 12
ANKET
TÜMÜ

2018 Sağlık Atama Sayıları Nasıl Olmalı