Bu haber 24 Haziran 2017 19:13:54 Tarihinde eklenmiştir. 2286 Defa Okundu.

KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLARIN GİDERLERİN KARŞILANMASI

Kamu görevlilerinin oturduğu lojmanların giderlerinin bir kısmını konutta oturanlar karşılarken bir kısmını da ilgili kurumlar karşılar.

KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLARIN GİDERLERİN KARŞILANMASI

 

 

Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre; özel tahsisli, görev tahsisli, hizmet tahsisli ve sıra tahsisli olarak gruplandırılmış olan kamu konutlarının işletme, bakım ve onarım giderlerinin hangilerini kimin karşılayacağı da konut gruplarına göre farklılık göstermektedir.

 

Kamu lojmanları(konutları) sıra tahsisli konut, özel tahsisli konut, görev tahsisli konut ve hizmet tahsisli konut şeklinde dört gruba ayrılmaktadır.Bu dört grup usul ve esaslara göre şöyle belirlenmiştir.

 

-Sıra tahsisli konut: Personelin hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile bireylerinin sayısı, aile bireylerinin gelir durumu, konuttan yararlanmak için beklediği süre, eşinin çalıştığı kurum gibi hususlar dikkate alınarak yapılan puanlamaya göre tahsis edilen konutlardır.

 

  -Özel tahsisli konut:Yönetmelikle belirlenen temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.

 

-Görev tahsisli konut: Yönetmelikle belirlenen bazı makam ve rütbe sahiplerine (görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği eşyalı yada eşyasız tahsis edilen konutlardır.

 

-Hizmet tahsisli konut: Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

 

KURUMLAR TARAFINDAN KARŞILANAN LOJMAN BEDELLERİ;

 

1-Sıra tahsisli, hizmet tahsisli ve eşyalı olmayan görev tahsisli konutlarda;

 

  -Konutların temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri karşılamaktadır.

 

  -Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri karşılanmaktadır.

 

  -Beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri karşılanır.

 

  -Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri

 

ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından karşılanır.

 

2-Eşyalı görev tahsisli konutlarda;

 

  -Konutların temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri karşılanır.

 

  -Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri karşılanır.

 

  -Beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri karşılanır.

 

  -Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri karşılanır.

 

  -Konutun demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı karşılanır.

 

  -Konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun 120 metrekaresine isabet eden kısmından fazlası karşılanmaktadır.

 

3-Özel tahsisli konutlarda;

 

  -Konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri karşılanır.

 

  -Konutun demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı karşılanır.

 

  -Konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri karşılanır.

 

Lojmanlarda oturanlar kurumlardan izin almadan onarım yaparlarsa onarım giderleri kurum tarafından karşılanmaz.

 

LOJMANLARDA OTURANLAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN GİDERLER;

 

  -Kalorifersiz konutlar ile Kat Mülkiyeti Kanununa tabi kaloriferli konutların ısınma giderleri,

 

  - kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri  ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri lojmanda oturanlar tarafından karşılanır.

 

  -Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri,

 

  -Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderleri,

 

  -Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, Kamu Konutları Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu olan yakıt miktarının, konutlarının gereğinden fazla yakılmasından dolayı aşılması durumunda, fazladan ihtiyaç duyulan yakıt giderleri lojmanlarda oturanlar tarafından karşılanır.

memur haber

 

 

Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır
GECE NÖBETİ VEYA GECE VARDİYASI GÖREVİ VERİLMEYEN MEMURLAR
GECE NÖBETİ VEYA GECE VARDİYASI GÖREVİ VERİLMEYEN MEMURLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, günün 24 saatinde devamlılık gerektiren hizmetlerde görevli personelin gece saatlerinde görev yaptırılmasına imkan vermekle birlikte, bazı personele gece vardiyası veya gece nöbeti görevi verilmesini ise yasaklamıştır.
Geçici görevlendirmeler de, taksi ve otobüs giderleri için belge gösterme zorunluluğu var mıdır ?
Geçici görevlendirmeler de, taksi ve otobüs giderleri için belge gösterme zorunluluğu var mıdır ?
Memur yolluk ödemelerinde taksi ücretini belge olarak kanıtlamalımıdır ?
4/B'Lİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİN GETİRİLEN ŞARTLAR
4/B'Lİ SAĞLIK PERSONELİ İÇİN GETİRİLEN ŞARTLAR
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı dışında kalan birimlerinde, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla 4/B sözleşmeli personel istihdam ediliyor.
Lisans tamamlayan sağlık personeli özlük ve maaş haklarında ne gibi değişikleri olur ?
Lisans tamamlayan sağlık personeli özlük ve maaş haklarında ne gibi değişikleri olur ?
Önlisans mezunu olan sağlık personeli lisans tamamlama bitirince maaşı ne kadar olur ?
Branşlara göre tabip işlem puan fiyatlaması, hangi branşta işlemler daha çok kazandirir ?
Branşlara göre tabip işlem puan fiyatlaması, hangi branşta işlemler daha çok kazandirir ?
Hangi branştaki puan işlemler daha çok kazandırır.Detaylı fiyat listesi
MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI
MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI
Yönetmeliklerde belirtilen emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilmektedir.
KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLARIN GİDERLERİN KARŞILANMASI
KAMU KURUMLARINA AİT LOJMANLARIN GİDERLERİN KARŞILANMASI
Kamu görevlilerinin oturduğu lojmanların giderlerinin bir kısmını konutta oturanlar karşılarken bir kısmını da ilgili kurumlar karşılar.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:22
Güneş
07:54
Öğle
12:50
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:58
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?