Bu haber 31 Mart 2017 11:44:24 Tarihinde eklenmiştir. 5613 Defa Okundu.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÖREVDE  YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVDE  YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNE MÜLAKAT ŞARTI EKLENDİ.

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı. Gerçekleştirilen bu değişiklikle, Sağlık Bakanlığı’nın Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav yönetmeliği, Çerçeve Yönetmeliğe uyumlu hale getirildi. Dikkat çeken değişiklik ise; yazılı sınav barajının 60 puana düşürülmesi, mülakat şartı getirilmesi oldu.

 

31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmış; (ğ) ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendine “B,” ibaresinden sonra gelmek üzere “C,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında bulunan “sınav soruları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yazılı” ibaresi eklenmiştir.

“(3) Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi “Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında bulunan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasındaki “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulları ve görevleri

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan yazılı sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Yazılı sınav kurulu; Müsteşarın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Bakanlık Hukuk Müşavirliği temsilcilerinden oluşur. İhtiyaç halinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları için Müsteşarın onayı ile en az daire başkanı seviyesinde olan birinin başkanlığında toplam beş kişiden müteşekkil sözlü sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(3) Yazılı ve sözlü sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

(4) Yazılı ve sözlü sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(5) Yazılı sınav kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Ancak, sırf sözlü sınavlara ilişkin itirazlar sözlü sınav kurul/kurullarınca değerlendirilip ilgiliye bildirilir.

(6) Yazılı sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Kurullarda asıl üyenin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(7) Kurulların sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından yazılı sınav kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde; sözlü sınav sonuçları ise sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “belirtmek suretiyle” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınav sonuçlarının ilanından itibaren” ibaresi eklenmiş; “ Sınav Kurulu” ibaresi “Yazılı Sınav Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/4/2014

28975

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2014

29221 (Mükerrer)

 

 

 

 

Yorum Yap
Sağlık Personeli
Entegre Hastanelerinde Acil Nöbet Ücretleri Artırıldı
Entegre Hastanelerinde Acil Nöbet Ücretleri Artırıldı
Entegre Hastanelerinde Acil Nöbet Ücretleri Artırıldı. Kurumların birleştirilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenleme yaptı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme ile ilgili yayınlanan yazıda E2,E3 tipi ilçe entegre hastanelerinde acil hizmeti kapsamında tutulan nöbetlerde 657 Sayılı Kanunun ek 33. Maddesinde yer alan “ acil servislerde tutulan nöbetler yüzde elli oranında artırımlı ödenir’ hükmü kapsamında artırımlı nöbet ücreti ödeneceği belirtildi.
Sağlık Personeli Alt Bölge Tayinini Ne Zaman Nasıl Yapar?
Sağlık Personeli Alt Bölge Tayinini Ne Zaman Nasıl Yapar?
Alt bölge tayinine başvuracak ve başvuramayacak sağlık personelleri şu şekilde açıklanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeli başvurabilir. Ancak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarından taşra teşkilatlarına, taşra teşkilatlarından merkez teşkilatlarına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan ve asistanları başvuramaz.
MOTOSİKLETLİ SAĞLIK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA
MOTOSİKLETLİ SAĞLIK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA
İzmir sahillerinde rahatsızlanan vatandaşlara anında müdahale edebilmek için motosikletli ekipler oluşturuldu.
HEMŞİRELERİN DİPLOMALARI ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP
HEMŞİRELERİN DİPLOMALARI ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP
Hekimlik mesleğinden sonra en önemli yardımcı sağlık elemanı olarak görülen hemşirelerin mesleki diplomaları uluslararası geçerliliğe sahip yedi meslek grubundan biri.
SERİ KATİL HEMŞİRENİN CEZASI BELLİ OLDU
SERİ KATİL HEMŞİRENİN CEZASI BELLİ OLDU
Kanada'da hastaları aşırı dozda insülin vererek ölümüne neden olan huzurevi hemşiresinin cezası belli oldu.
AVRUPA HEMŞİRELER DERNEĞİ'NCE DÜZENLENEN KAHRAMAN HEMŞİRE YARIŞMASINDA TÜRK ADAY
AVRUPA HEMŞİRELER DERNEĞİ'NCE DÜZENLENEN KAHRAMAN HEMŞİRE YARIŞMASINDA TÜRK ADAY
Avrupa Hemşireler Derneği tarafından düzenlenen Ansell Avrupa Hero Hemşire Ödülü’ne Türkiye'den hemşire Fatma Susam Özsayın aday gösterildi.
112 ACİL SERVİS EKİBİ HASTANELİK OLDU
112 ACİL SERVİS EKİBİ HASTANELİK OLDU
Ambulansa alınan hasta 112 ekiplerini hastanelik etti.
VEFALI HEMŞİRELERDEN ANLAMLI ZİYARET
VEFALI HEMŞİRELERDEN ANLAMLI ZİYARET
Samsunda aynı hastanede 16 yıldır tedavi gören doğuştan zihinsel ve bedensel engelli Eren Arslan’ı hemşireler evinde ziyaret ettiler.
YAPTIRDIĞI ESTETİK OPERASYONLA DUDAĞINI KAYBETME RİSKİ YAŞAYAN HEMŞİRE TABURCU OLUYOR
YAPTIRDIĞI ESTETİK OPERASYONLA DUDAĞINI KAYBETME RİSKİ YAŞAYAN HEMŞİRE TABURCU OLUYOR
Adana'da kendini doktor olarak tanıtan kuaföre yaptırılan estetik operasyonla dudakları dolgunlaştırıldıktan sonra enfeksiyon kaparak şişen ve dudağını kaybetme riski ile karşılaşan hemşire Merve Keleş 1 aydır gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu oluyor.
HASTANEDE DEHŞET ANLARI
HASTANEDE DEHŞET ANLARI
Kars Harakani Devlet Hastanesinde yaşanan olayda temizlik görevlisi Erkan E.,daha önceden yaşanan tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan Ebru İ.tarafından silahla vurularak öldürüldü.
DOKTORDAN HEMŞİRE SEVGİLİSİNE İLGİNÇ EVLENME TEKLİFİ
DOKTORDAN HEMŞİRE SEVGİLİSİNE İLGİNÇ EVLENME TEKLİFİ
Özel bir hastanede doktor olan 41 yaşındaki Uğur Kurt, sevgilisi 24 yaşındaki Ayşenur Arslan'a unutulması imkansız bir o kadarda ilginç bir evlenme teklifinde bulundu.
İSTANBUL'DA SAĞLIK PERSONELİ AÇIĞI KAPATMAK İÇİN HANGİ HASTANE HANGİ ÜNVANDA SAĞLIK PERSONELİ ALACAK ?
İSTANBUL'DA SAĞLIK PERSONELİ AÇIĞI KAPATMAK İÇİN HANGİ HASTANE HANGİ ÜNVANDA SAĞLIK PERSONELİ ALACAK ?
Sağlık Bakanlığı atama kurası ile yapacağı İstanbul Sağlık personeli alımı ilan metni
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:26
Güneş
07:58
Öğle
12:52
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:59
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?