Bu haber 14 Aralık 2015 15:05:27 Tarihinde eklenmiştir. 1238 Defa Okundu.

SİCİL PUANLARI HESAPLANIRKEN ADAY MEMURLUKTA GEÇEN SÜRE DİKKATE ALINIR MI?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin uygulamasında; 2006 yılı içerisinde aday memur olarak göreve başlayan ilgilinin, 2007 yılı ve sonrasında almış olduğu sicil puanlarından hangilerinin dikkate alınması gerekmektedir?Ayrıca disiplin cezası almama şartına ilişkin sürenin hesabında hangi tarih esas alınır?

SİCİL PUANLARI HESAPLANIRKEN ADAY MEMURLUKTA GEÇEN SÜRE DİKKATE ALINIR MI?

 

 

Adaylık döneminde ve adaylığın kaldırılması sırasında verilen sicil notlarının dikkate alınmamaktadır.6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden sonra memurun disiplin cezası alması halinde 64 üncü maddeye ilişkin hizmet süresinin sıfırlanacağı ve bu tarihten itibaren dört yıllık sürenin yeniden başlayacağı belirtilebilir.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin uygulamasında; 2006 yılı içerisinde aday memur olarak göreve başlayan ilgilinin, 2007 yılı ve sonrasında almış olduğu sicil puanlarından hangilerinin dikkate alınması gerektiği ile disiplin cezası almama şartına ilişkin sürenin hesabında hangi tarihin esas alınacağı hususunda DPB'nin (07/03/2014-1034) sayılı görüşü şöyledir.

 

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin uygulamasında; 2006 yılı içerisinde aday memur olarak göreve başlayan ilgilinin, 2007 yılı ve sonrasında almış olduğu sicil puanlarından hangilerinin dikkate alınması gerektiği ile disiplin cezası almama şartına ilişkin sürenin hesabında hangi tarihin esas alınacağı hususunda. (07/03/2014-1034)

6111 sayılı Kanun ile sicil uygulamasının kaldırıldığından bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin uygulamasında; 2006 yılı içerisinde aday memur olarak göreve başlayan ilgilinin, 2007 yılı ve sonrasında almış olduğu sicil puanlarından hangilerinin dikkate alınması gerektiği ile disiplin cezası almama şartına ilişkin sürenin hesabında hangi tarihin esas alınacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmeden önceki halinde; "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." düzenlemesi yer almakta iken, 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesi ile mezkur 64 üncü maddede; "Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

 

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

 

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

 

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

 

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

 

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

 

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir." düzenlemesi yapılmıştır.

 

Mezkur Kanunun "Geçiş hükümleri" başlıklı geçici 36 ncı maddesinin (C) fıkrasında; "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

 

  1. Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
  2. Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
  3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
  4. Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e)

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 159 uncu maddesinde; "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." hükmüne yer verilmiş, 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mülga Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında; "Gizli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rastladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesi şarttır. Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur. Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur." denilmektedir. Görüldüğü üzere, Devlet memurları hakkında çalıştıkları her yıl için bir sicil raporunun doldurulması esastır. Ancak, istisnai olarak bir yıldan fazla iki yıldan az süre ile adaylığa tabi tutulan memurlar hakkında, adaylık kaldırma sicil raporunun haricinde o yıl 31 Aralık tarihi itibariyle doldurulması zorunlu olan yıl sonu sicil raporu nedeniyle bir yıl içerisinde iki sicil raporu doldurulmuş olunmaktadır.

 

Anılan 6111 sayılı Kanunun yürürlük başlıklı 215 inci maddesi (j) bendinde yer alan "Bu Kanunun;  “Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükmü uyarınca 657 sayılı Kanunun 64 ve geçici 36 ncı maddelerindeki değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

 

- 2006 yılı içerisinde aday memur olarak göreve başlayan ve 2007 yılı içerisinde asil memur olarak atanan personelin; 2007, 2008, 2009 ve 2010 olmak üzere dört yılsonu sicil notunun 90 ve yukarı olması, 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden başlamak üzere 25/02/2015 tarihine kadar ki dört yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almaması ve mevzuatta

 

öngörülen diğer şartları taşıması kaydıyla bir kademe ilerlemesinden faydalanabileceği, bu itibarla, ilgili hakkında adaylık döneminde ve adaylığın kaldırılması sırasında verilen sicil notlarının dikkate alınmaması gerektiği,

 

-6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden sonra memurun disiplin cezası alması halinde 64 üncü maddeye ilişkin hizmet süresinin sıfırlanacağı ve bu tarihten itibaren dört yıllık sürenin yeniden başlayacağı,

mütalaa edilmektedir.

 

 

 

Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • recep KAÇMAZ
    recep KAÇMAZ , 25 Nisan 2018 17:27:26
    sanrım sorumu acık yazmalıyım 2007 yılında başlayan ve aseleti tastik olan bir memur ilerleyen yıllar içinde bir kez olumsuz sicil almış ve kendisine tebliğ edilmiştir.ancak daha sonra ki yani ertesi yıl terfisi durdurulumu ?
Mütalaa ve Görüşler
4/B STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL MEMUR  KADROLARINA ATANMALARI DURUMUNDA ADAYLIĞA TABİ TUTULUR MU?
4/B STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL MEMUR KADROLARINA ATANMALARI DURUMUNDA ADAYLIĞA TABİ TUTULUR MU?
632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlerden Devlet memurları kadrolarına atananlardan bir yıldan fazla hizmeti bulunanlar ile bir yıldan az hizmeti bulunanların adaylığa tabi tutulur mu?
MEMURİYET DIŞINDA ÇALIŞILAN SÜRELER YILLIK İZİN SÜRELERİNİ NE ŞEKİLDE ETKİLER?
MEMURİYET DIŞINDA ÇALIŞILAN SÜRELER YILLIK İZİN SÜRELERİNİ NE ŞEKİLDE ETKİLER?
Memuriyetten önceki çalışmış olduğu sigortalı hizmetlerinin yıllık izin verilmesine esas alınan sürelerin hesabında dikkate alınır mı?
AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ ADAYLIK SÜRESİNE DAHİL EDİLİR Mİ?
AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ ADAYLIK SÜRESİNE DAHİL EDİLİR Mİ?
Aylıksız izin verilen veya aylıksız izinli sayılan aday memurun, aylıksız izin sürelerinin adaylık süresine dahil edilir mi?
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞLI SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİN KPSS'Yİ KAZANARAK MEMUR OLARAK ATANMASI DURUMU
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞLI SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİN KPSS'Yİ KAZANARAK MEMUR OLARAK ATANMASI DURUMU
Daha önce Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli statüde çalışan, KPSS ile sağlık memuru unvanıyla ataması gerçekleşen personelin, adaylık eğitimleri, yıllık izni, sözleşmeli statüde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylığında aday memur iken değerlendirilir mi?
CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ YILLIK İZİNLERE DAHİL EDİLİR Mİ?
CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ YILLIK İZİNLERE DAHİL EDİLİR Mİ?
Yıllık izin kullanımında amirlerin takdir yetkisinin sınırı nedir?Ayrıca, yıllık izin bitimine tekabül eden ya da yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan Cumartesi-Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilir mi?
SÜT İZNİNİ KULLANILMASI SIRASINDA MEMURA NÖBET HİZMETİ VERİLİR Mİ?
SÜT İZNİNİ KULLANILMASI SIRASINDA MEMURA NÖBET HİZMETİ VERİLİR Mİ?
Öğretmen olarak görev yapan personel doğumdan sonra süt iznini kullanması sırasında nöbet hizmetini yürütebilir mi?
DEVLET MEMURUNUN USUL VE ESASLARA AYKIRI RAPOR ALMASI DURUMU
DEVLET MEMURUNUN USUL VE ESASLARA AYKIRI RAPOR ALMASI DURUMU
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı hastalık raporu alması durumunda memura hangi işlemler uygulanmaktadır.
MEMURA VERİLEN HASTALIK İZİNLERİ MEMURİYET MAHALLİ DIŞINDA KULLANILABİLİR Mİ?
MEMURA VERİLEN HASTALIK İZİNLERİ MEMURİYET MAHALLİ DIŞINDA KULLANILABİLİR Mİ?
Memuriyet mahallinden alınmış hastalık raporları nedeniyle memura verilen hastalık izinleri memuriyet mahalli dışında kullanılabilir mi?
AYAKTA TEDAVİ GÖREN DEVLET MEMURUNUN TEDAVİSİ BİTTİKTEN SONRA GÖREV BAŞLAMASI GEREKİR Mİ?
AYAKTA TEDAVİ GÖREN DEVLET MEMURUNUN TEDAVİSİ BİTTİKTEN SONRA GÖREV BAŞLAMASI GEREKİR Mİ?
Hastalanması nedeniyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek ayakta tedavi gören Devlet memurunun tedavisi bittikten sonra görevine başlamasına gerek var mıdır?
ADAY MEMURLUK DÖNEMİNDE KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELTİLMESİ TALEBİ
ADAY MEMURLUK DÖNEMİNDE KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELTİLMESİ TALEBİ
Açıktan memur olarak atanan ilgilinin göreve başladıktan sonra, adaylık dönemi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi talebinde bulunması durumunda hangi işlemler yapılır?
HEMŞİRELERDEN MESLEKLERİ İLE İLGİLİ KURSLARA KATILIP SERTİFİKA ALANLARA BİR DERECE İLAVESİ YAPILIR MI?
HEMŞİRELERDEN MESLEKLERİ İLE İLGİLİ KURSLARA KATILIP SERTİFİKA ALANLARA BİR DERECE İLAVESİ YAPILIR MI?
Görevli hemşirelerden meslekleri ile ilgili kurslara katılarak sertifika alanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 nci maddesinin (A) bendinin 12/a fıkrası hükmünden faydalanır mı?
SAĞLIK EĞİTİMİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNU OLAN PERSONELE BİR DERECE VERİLİR Mİ?
SAĞLIK EĞİTİMİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNU OLAN PERSONELE BİR DERECE VERİLİR Mİ?
Bakanlığınız emrine 9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olduğunu belirten ilgiliye bir derece verilir mi?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:31
Güneş
08:00
Öğle
13:06
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:22
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?