Bu haber 14 Aralık 2014 08:39:55 Tarihinde eklenmiştir. 1741 Defa Okundu.

375 EK-9. MADDE EK ÖDEME

Sabit ek ödeme

375 EK-9. MADDE EK ÖDEME

375 sayılı KHK Ek-9 uncu madde

375 sayılı KHK Ekli I sayılı Cetvel

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi uyarınca,

 

15/1/2012 tarihinden itibaren yapılan ek ödeme, En Yüksek Devlet Memuru Aylığına,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanır

 

 EYDM Aylığı x Ek Ödeme Oranı

 

375 EK ÖDEME ORANLARI

 

(I) SAYILI CETVEL

EK ÖDEME ORANLARI

 

Kadro ve Görev Unvanı

Ek Ödeme Oranı

(%)

 

 

 

 

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;

 

 

 

a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

200

 

 

b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar

198

 

 

c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

195

 

 

ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar 

193

 

 

d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

190

 

 

e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı

185

 

 

f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları 

180

 

 

g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı,  birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları 

170

 

 

ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

165

 

 

h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar

145

 

 

ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan; 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

163

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

160

 

 

  4) Bunların yardımcıları 

155

 

 

i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

155

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

150

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

 

 

  4) Bunların yardımcıları

140

 

 

j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden; 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

135

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

 

 

  4) Bunların yardımcıları

125

 

 

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

 

 

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

95

 

 

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

 

 

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

 

 

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

 

 

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

a) Başmühendis, başmimar,  mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

 

 

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

120

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

 

 

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

 

 

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

 

 

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

 

 

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

a) Uzman tabiplerden;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

200

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

190

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

180

 

 

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

190

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

180

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

170

 

 

c) Diş tabiplerinden;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

185

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

175

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

165

 

 

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

155

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

 

 

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

130

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

120

 

 

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

 

 

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

95

 

 

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

90

 

 

4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan; 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

 

 

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

 

 

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

 

 

b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

 

 

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

 

 

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

 

 

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

a) Müsteşar

195

 

 

b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler

180

 

 

c) Merkezde görevli diğer Valiler

178

 

 

ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);

 

 

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

 

 

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

 

 

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

 

 

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

115

 

 

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

155

 

 

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

130

 

 

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

130

 

 

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

105

 

 

d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;

 

 

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

200

 

 

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

200

 

 

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

200

 

 

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

132

 

 

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

172

 

 

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

147

 

 

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

147

 

 

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

122

 

 

  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

137

 

 

  10) 7 nci dereceden aylık alanlar

117

 

 

e) Hukuk işleri müdürlerinden;

 

 

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

 

 

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

 

 

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

 

 

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

160

 

 

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

195

 

 

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

175

 

 

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

175

 

 

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

150

 

 

  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

165

 

 

  10) 7 nci dereceden aylık alanlar

145

 

 

f) Kaymakam adayı

145

 

 

8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

 

 

 b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

 

 

 c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

 

 

 ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

 

 

 d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar

74

 

 

 e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar

74

 

 

 f) Komiser kadrolarında bulunanlar

74

 

 

 g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar

74

 

 

 ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

75

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

75

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

75

 

 

h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

66

 

 

  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

66

 

 

  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

66

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

 

 

9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

90

 

 

  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

80

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

70

 

 

B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

1- Subaylardan;

 

 

 

 a) Genelkurmay Başkanı

103

 

 

 b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

82

 

 

 c) Orgeneral ve Oramiral

81

 

 

 ç) Korgeneral ve Koramiral

79

 

 

 d) Tümgeneral ve Tümamiral

77

 

 

 e) Tuğgeneral ve Tuğamiral

75

 

 

 f) Kıdemli Albay

63

 

 

 g) Albay

59

 

 

 ğ) Yarbay

56

 

 

 h) Kıdemli Binbaşı

68

 

 

 ı) Binbaşı

68

 

 

 i) Kıdemli Yüzbaşı

68

 

 

 j) Yüzbaşı

68

 

 

 k) Kıdemli Üsteğmen

69

 

 

 l) Üsteğmen

69

 

 

 m) Teğmen

69

 

 

 n) Asteğmen

69

 

 

2- Astsubaylardan;

 

 

 

 a) II.Kad.Kd.Bçvş.

67

 

 

 b) Kad.Kd.Bçvş.

67

 

 

 c) Kd.Bçvş.

67

 

 

 ç) Kad.Bçvş.

67

 

 

 d) Bçvş.

67

 

 

 e) Kd.Üstçvş.

68

 

 

 f) Üstçvş

68

 

 

 g) Kd.Çvş.

68

 

 

 ğ) Çvş.

68

 

 

3- Uzman Jandarmalardan;

 

 

 

 a) VIII.Kad.Çvş.

67

 

 

 b) VII.Kad.Çvş.

67

 

 

 c) VI.Kad.Çvş.

67

 

 

 ç) V.Kad.Çvş.

67

 

 

 d) IV.Kad.Çvş.

67

 

 

 e) III.Kad.Çvş.

67

 

 

 f) II.Kad.Çvş.

67

 

 

 g) I.Kad.Çvş.

67

 

 

 ğ) Çvş.

67

 

 

4- Uzman Erbaşlardan;

 

 

 

 a) Uzman Çavuş

67

 

 

 b) Uzman Onbaşı

67

 

 

C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

72

 

 

2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar

70

 

 

3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)

63

 

 

4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)

57

 

 

5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)

68

 

 

6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar

67

 

 

7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar

77

 

 

8- Diğer öğretim elemanlarından;

 

 

 

a) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

 

 

b) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

 

 

c) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

 

 

Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

 

 

 

1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar

82

 

 

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren  pozisyonlarında bulunanlar

67

 

 

3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

 

 

4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

 

 

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar

47

 

 

6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II) SAYILI CETVEL

(Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli)

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Ücret Göstergesi

Tazminat

Göstergesi

1

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

81.200

43.600

2

Bakanlık ve bağlı kuruluş Müsteşarı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, İl Valisi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı 

77.450

42.600

3

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı 

72.250

39.750

4

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanı, Bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul başkanları, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı, Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Başbakan Başmüşaviri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Diplomasi Akademisi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Müsteşar Yardımcısı, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri ve Daire Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, ek göstergeleri 6.400 veya daha yüksek tespit edilen kurum başkanı ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

67.300

37.050

5

Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık ve Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı

63.850

35.125

6

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanları,   Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Milli Kütüphane Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri

56.500

31.100

7

I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde birim yöneticisi konumundaki Müdürler, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, genel müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ve İnşaat ve Emlak Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, müstakil daire başkanı (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde), Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

54.300

30.000

8

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreteri ve Denetleme Kurulu Üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri ve Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri

51.900

28.575

9

Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Vergi Dairesi Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlıkları, Devlet Su İşleri, Karayolları, Maden Tetkik ve Arama, Meteoroloji, Orman, Tapu ve Kadastro, Vakıflar ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüklerinin bölge müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon, Spor, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüklerinin il müdürü, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bölge müdürü kadrolarında bulunanlardan;

 

 

a) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapanlar

50.750

27.950

b) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapanlar

46.850

25.775

c) Diğer illerde görev yapanlar

45.800

25.200

10

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Başkanlık Müftüsü ve Başkanlık Vaizi, Gelir İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlik Müşaviri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Müşaviri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstatistik Müşaviri

46.850

25.775

 

 

 

 

(III) SAYILI CETVEL

(Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli)

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Ücret Göstergesi

Tazminat

Göstergesi

1

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ile uzman stenograf ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan;

 

 

     Kadro Derecesi 1 olanlar

     Kadro Derecesi 2 olanlar

     Kadro Derecesi 3 olanlar

     Kadro Derecesi 4 olanlar

     Kadro Derecesi 5 olanlar

     Kadro Derecesi 6 olanlar

     Kadro Derecesi 7 olanlar

46.450

25.560

43.400

23.870

40.850

22.475

39.300

21.625

37.950

21.000

36.800

20.250

35.550

19.550

2

1 inci sırada sayılanların yardımcıları ve stajyerleri

30.575

16.800

3

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

     Kadro Derecesi 1 olanlar

     Kadro Derecesi 2 olanlar

     Kadro Derecesi 3 olanlar

     Kadro Derecesi 4 olanlar

     Kadro Derecesi 5 olanlar

     Kadro Derecesi 6 olanlar

     Kadro Derecesi 7 olanlar

37.250

20.500

35.650

19.650

34.400

18.925

33.150

18.250

32.650

17.950

31.450

17.300

30.250

16.650

4

3 üncü sırada sayılanların yardımcıları

25.875

14.225

 

 

 

 

(IV) SAYILI CETVEL

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ VE

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONELİ EK GÖSTERGELERİ

 

UNVANI

Derece

Ek Göstergeler

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI

 

 

a) Genel Sekreter

1

8000

b) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

1

7600

c) Genel Sekreter Yardımcısı

1

7000

ç) Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Başdanışmanlar ve

    Başkan Başmüşavirleri, Başkan, Cumhurbaşkanlığı Özel

    Kalem Müdürü, Daire Başkanı

1

 

6400

d) I. Hukuk Müşaviri, Danışman, Başkan Müşaviri, Devlet Denetleme Kurul Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Müdür, Genel Sekreter Özel Kalem Müdürü

1

 

3600

e) Grup Başkanı, Müşavir, Hukuk Müşaviri, Müdür

    Yardımcısı, Saray Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü

1

 

3000

f) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Uzmanlar, Uzman Stenograflar ve Stenograflar ile İç Denetçiler

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

g) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,

1. Yükseköğretim görenler,

2. Diğerleri,

 

 

1

2

3

4

1

2

3

4

 

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

 

 

a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Mühendis ve Mimar unvanını almış olanlar 

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

b) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar,

1

2

3

4

2200

1600

1500

1100

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar,

1

2

3

4

1500

1100

800

650

III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

 

 

a) Baştabip, Uzman Doktor, Doktor,  Diş Tabibi, Diş Doktoru, Eczacı, Biyolog, Biyokimya Uzmanı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri 

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;

1. Yüksek öğrenim görenler

2. Diğerleri

 

 

1

2

3

4

1

2

3

4

 

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

III- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI

 

 

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;

a) Öğretmen ve diğer personel

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1100

900

800

500

450

 

 

 

(V) SAYILI CETVEL

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ VE

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONELİ MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGELERİ

 

SIRA

KADRO VE GÖREV UNVANLARI

TAZMİNAT GÖSTERGELERİ

1

Genel Sekreter

13.000

2

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

10.000

3

Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

 

7.000

4

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri

 

4.500

5

I. Hukuk Müşaviri, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birim yöneticisi konumundaki Müdürler

 

3.000

6

En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Uzmanlar, Uzman Stenograflar ve Stenograflar ile İç Denetçiler

 

2.000

 

 

 

 

 

Yorum Yap
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:22
Güneş
07:54
Öğle
12:50
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:58
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?