Bu haber 30 Kasım 2016 19:46:01 Tarihinde eklenmiştir.

KPSS SINAVINA GİRDİĞİ TARİHTE LİSE MEZUNU OLUP MEMUR OLARAK YERLEŞTİRİLDİĞİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN MEMURUN DURUMU

Kamu Personeli seçme Sınavına girdiği tarihte lise mezunu iken 2 yıl sonra memuriyete başlayan personelin öğrenim düzeyi farkı memuriyete giriş derece ve kademesini nasıl etkiler?

KPSS SINAVINA GİRDİĞİ TARİHTE LİSE MEZUNU OLUP MEMUR OLARAK YERLEŞTİRİLDİĞİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN MEMURUN DURUMU

 

 

Lisans mezunu adaylar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına son başvuru tarihi ile Devlet memurluğuna yerleştirildiği tarih arasında üst öğrenimi (lisans öğrenimini) bitiren personelin memuriyete giriş derece ve kademesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler başlıklı bölümünün (A) bendinde yer alan lisans öğrenimini bitirenlerin giriş derece ve kademesi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği şeklindedir.

 

Kamu Personeli Seçme Sınavına girdiği tarihteki öğrenim düzeyine göre Devlet memurluğuna yerleştirildiği tarihteki lı olan Devlet memurunun memuriyete giriş derece ve kademesinin belirlenmesi hakkında DPB'nin (22/04/2013-3989) sayılı görüşü şöyledir.

 

ÖZET: Kamu Personeli Seçme Sınavına girdiği tarihteki öğrenim düzeyine göre Devlet memurluğuna yerleştirildiği tarihteki öğrenim düzeyi farklı olan Devlet memurunun memuriyete giriş derece ve kademesinin belirlenmesi hakkında. (22/04/2013 – 3989)

 

             2010 Yılı ortaöğrenim düzeyi KPSS sonucuna göre KPSS 2012/1 yerleştirmeleri kapsamında Genel Müdürlüğünüze teknisyen olarak yerleştirilen personelin 06/06/2011 tarihinde Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu belirten ve Kamu Personeli Seçme Sınavına girdiği tarih ile Devlet memurluğuna yerleştirildiği tarih arasında üst öğrenimi(lisans öğrenimini) bitiren personelin memuriyete giriş derece ve kademesinin söz konusu üst öğrenime göre belirlenip belirlenemeyeceği hususunda görüş talep edilen ilgi (a) ve (b) yazı incelenmiştir.

 

            Bilindiği üzere,   3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in “KPSS'nin geçerlilik süresi” başlıklı 11 inci maddesinde “KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.” hükmü yer almaktadır.

 

           Diğer taraftan, ortaöğretim ve önlisans mezunu adaylar için yapılan 2010 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim Önlisans Kılavuzunun “2.Başvurma” başlıklı 2.1 maddesinin birinci fıkrasında “Bu sınava ortaöğretim okullarından / önlisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / önlisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.”denilmekte,  söz konusu maddenin ikinci fıkrasında ise “21 Mayıs 2010 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar bu sınava başvuramazlar.

 

Bu sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde bir ortaöğretim okullarından / önlisans programından mezun olamayacak adaylar, bu sınava başvuramazlar.

 

Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.” açıklaması yer almaktadır.

 

Görüldüğü üzere, bahsi geçen Kılavuzda ortaöğretim ve önlisans mezunu adaylar için yapılan 2010 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına 21 Mayıs 2010 tarihi (2010 Yılı KPSS Lisans son başvuru tarihi) itibariyle lisans diplomasını almaya hak kazanmış adayların başvuramayacağı belirtilmekte olup, söz konusu tarih itibariyle lisans diplomasını almaya hak kazanmamış olanların adı geçen sınava başvuru yapmaları ve girmeleri mümkündür. İlgililerin girmiş oldukları sınav sonuçları ise iki yıl süreyle geçerli bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgililerin girmiş oldukları Kamu Personeli Seçme Sınavının geçerlik süresi olan iki yıllık sürede bir üst öğrenimi bitirebilmeleri söz konusu olmakta, bir üst öğrenimi bitirenlerin halen geçerliliği devam eden sınav sonucunu kullanarak memur kadrolarına atanması ise mümkün bulunmaktadır.

 

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12-d maddesinde “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmü yer almakta olup; söz konusu intibak işlemi ancak memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler hakkında uygulanabileceğinden, 2010 KPSS Lisans’a son başvuru tarihi olan 31/05/2010 itibariyle lisans düzeyinden henüz mezun durumda olmayan, dolayısıyla son öğrenim düzeyi olan ortaöğretim düzeyi (lise) mezunu olarak KPSS’ye katılan ve söz konusu son başvuru tarihi ile Devlet memurluğuna yerleştirildiği tarih arasında yükseköğrenimi bitiren ilgilinin, mezkur Kanunun 36/12-d hükmüne göre intibakının yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.

 

         Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler başlıklı bölümünün (A) bendinde sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri gösterilmiştir.

 

            Ayrıca, Danıştay 5 inci Dairesinin 19/04/2005 tarihli ve E:2001/1048, K:2005/2062 sayılı Kararında, “… Olayda, uyuşmazlığın kaynağı davacının yüksekokul mezunu olduğu halde memuriyete girişte başlangıç derece/kademesinin lise dengi mesleki öğrenimi bitirenlere göre saptanmış olmasından kaynaklanmaktadır.
         Davacının memuriyete başlangıç derece/kademesinin lise dengi mesleki öğrenimi bitirenlere göre saptanmış ise de, memuriyete girişten önce yüksekokul mezunu olduğu ve bu hususun da taraflar arasında ihtilafsız olduğu görülmektedir.


          Hal böyle olunca; davacının memuriyete başlangıç derece/kademesinin yüksekokul mezuniyetine göre belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla davacının terfisinin de bu husus dikkate alınarak yapılması gerekmektedir…” denilmektedir.

 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, lisans mezunu adaylar için yapılan 2010 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına son başvuru tarihi(31/05/2010) ile Devlet memurluğuna yerleştirildiği tarih arasında üst öğrenimi (lisans öğrenimini) bitiren personelin memuriyete giriş derece ve kademesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler başlıklı bölümünün (A) bendinde yer alan lisans öğrenimini bitirenlerin giriş derece ve kademesi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.   

 

 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Mütalaa ve Görüşler
4/B STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL MEMUR  KADROLARINA ATANMALARI DURUMUNDA ADAYLIĞA TABİ TUTULUR MU?
4/B STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL MEMUR KADROLARINA ATANMALARI DURUMUNDA ADAYLIĞA TABİ TUTULUR MU?
632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlerden Devlet memurları kadrolarına atananlardan bir yıldan fazla hizmeti bulunanlar ile bir yıldan az hizmeti bulunanların adaylığa tabi tutulur mu?
MEMURİYET DIŞINDA ÇALIŞILAN SÜRELER YILLIK İZİN SÜRELERİNİ NE ŞEKİLDE ETKİLER?
MEMURİYET DIŞINDA ÇALIŞILAN SÜRELER YILLIK İZİN SÜRELERİNİ NE ŞEKİLDE ETKİLER?
Memuriyetten önceki çalışmış olduğu sigortalı hizmetlerinin yıllık izin verilmesine esas alınan sürelerin hesabında dikkate alınır mı?
AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ ADAYLIK SÜRESİNE DAHİL EDİLİR Mİ?
AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ ADAYLIK SÜRESİNE DAHİL EDİLİR Mİ?
Aylıksız izin verilen veya aylıksız izinli sayılan aday memurun, aylıksız izin sürelerinin adaylık süresine dahil edilir mi?
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞLI SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİN KPSS'Yİ KAZANARAK MEMUR OLARAK ATANMASI DURUMU
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞLI SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİN KPSS'Yİ KAZANARAK MEMUR OLARAK ATANMASI DURUMU
Daha önce Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli statüde çalışan, KPSS ile sağlık memuru unvanıyla ataması gerçekleşen personelin, adaylık eğitimleri, yıllık izni, sözleşmeli statüde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylığında aday memur iken değerlendirilir mi?
CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ YILLIK İZİNLERE DAHİL EDİLİR Mİ?
CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ YILLIK İZİNLERE DAHİL EDİLİR Mİ?
Yıllık izin kullanımında amirlerin takdir yetkisinin sınırı nedir?Ayrıca, yıllık izin bitimine tekabül eden ya da yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan Cumartesi-Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilir mi?
SÜT İZNİNİ KULLANILMASI SIRASINDA MEMURA NÖBET HİZMETİ VERİLİR Mİ?
SÜT İZNİNİ KULLANILMASI SIRASINDA MEMURA NÖBET HİZMETİ VERİLİR Mİ?
Öğretmen olarak görev yapan personel doğumdan sonra süt iznini kullanması sırasında nöbet hizmetini yürütebilir mi?
DEVLET MEMURUNUN USUL VE ESASLARA AYKIRI RAPOR ALMASI DURUMU
DEVLET MEMURUNUN USUL VE ESASLARA AYKIRI RAPOR ALMASI DURUMU
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı hastalık raporu alması durumunda memura hangi işlemler uygulanmaktadır.
MEMURA VERİLEN HASTALIK İZİNLERİ MEMURİYET MAHALLİ DIŞINDA KULLANILABİLİR Mİ?
MEMURA VERİLEN HASTALIK İZİNLERİ MEMURİYET MAHALLİ DIŞINDA KULLANILABİLİR Mİ?
Memuriyet mahallinden alınmış hastalık raporları nedeniyle memura verilen hastalık izinleri memuriyet mahalli dışında kullanılabilir mi?
AYAKTA TEDAVİ GÖREN DEVLET MEMURUNUN TEDAVİSİ BİTTİKTEN SONRA GÖREV BAŞLAMASI GEREKİR Mİ?
AYAKTA TEDAVİ GÖREN DEVLET MEMURUNUN TEDAVİSİ BİTTİKTEN SONRA GÖREV BAŞLAMASI GEREKİR Mİ?
Hastalanması nedeniyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek ayakta tedavi gören Devlet memurunun tedavisi bittikten sonra görevine başlamasına gerek var mıdır?
ADAY MEMURLUK DÖNEMİNDE KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELTİLMESİ TALEBİ
ADAY MEMURLUK DÖNEMİNDE KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELTİLMESİ TALEBİ
Açıktan memur olarak atanan ilgilinin göreve başladıktan sonra, adaylık dönemi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi talebinde bulunması durumunda hangi işlemler yapılır?
HEMŞİRELERDEN MESLEKLERİ İLE İLGİLİ KURSLARA KATILIP SERTİFİKA ALANLARA BİR DERECE İLAVESİ YAPILIR MI?
HEMŞİRELERDEN MESLEKLERİ İLE İLGİLİ KURSLARA KATILIP SERTİFİKA ALANLARA BİR DERECE İLAVESİ YAPILIR MI?
Görevli hemşirelerden meslekleri ile ilgili kurslara katılarak sertifika alanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 nci maddesinin (A) bendinin 12/a fıkrası hükmünden faydalanır mı?
SAĞLIK EĞİTİMİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNU OLAN PERSONELE BİR DERECE VERİLİR Mİ?
SAĞLIK EĞİTİMİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNU OLAN PERSONELE BİR DERECE VERİLİR Mİ?
Bakanlığınız emrine 9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olduğunu belirten ilgiliye bir derece verilir mi?
TIPTA UZMANLIK BELGESİ ALMASI NEDENİYLE BİR DERECE YÜKSELMESİ ALAN İLGİLİ DOKTORA YAPARSA TEKRAR BİR DERECE İLAVESİ ALIR MI?
TIPTA UZMANLIK BELGESİ ALMASI NEDENİYLE BİR DERECE YÜKSELMESİ ALAN İLGİLİ DOKTORA YAPARSA TEKRAR BİR DERECE İLAVESİ ALIR MI?
Tıpta uzmanlık belgesi aldığından bir derece yükselmesi uygulanan ilgiliye, mesleğiyle ilgili öğrenim dalında doktora yapması durumunda bir derece daha verilir mi?
PERSONELİN İNTİBAK İŞLEMLERİNDE YAPILAN HATALAR BAŞKA BİR İŞLEMLE  GERİ ALINABİLİR Mİ?
PERSONELİN İNTİBAK İŞLEMLERİNDE YAPILAN HATALAR BAŞKA BİR İŞLEMLE GERİ ALINABİLİR Mİ?
Personelin kademe ve derece ilerlemelerine ilişkin intibakların da hata yapan idarenin yapılan hatalı işlemi başka bir işlemle geri alabilir mi?
YAPILACAK OLAN MEMUR ATAMALARINDA ASKERLİK SÜRELERİ DİKKATE ALINIR MI?
YAPILACAK OLAN MEMUR ATAMALARINDA ASKERLİK SÜRELERİ DİKKATE ALINIR MI?
657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü gereğince yapılacak atamalarda askerlikte geçen süreler dikkate alınır mı?
MEMURUN AYLIKSIZ İZİNDE SENDİKA YÖNETİCİSİ İKEN GEÇİRDİĞİ SÜRELERİN HAK AYLIK DERECE VE KADEMESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
MEMURUN AYLIKSIZ İZİNDE SENDİKA YÖNETİCİSİ İKEN GEÇİRDİĞİ SÜRELERİN HAK AYLIK DERECE VE KADEMESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sendika yöneticisi seçilmesi nedeniyle aylıksız izne ayrılan memurun, aylıksız izinde iken sendika yöneticisi olarak geçirdiği süreler 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilir mi?
KPSS SINAVINA GİRDİĞİ TARİHTE LİSE MEZUNU OLUP MEMUR OLARAK YERLEŞTİRİLDİĞİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN MEMURUN DURUMU
KPSS SINAVINA GİRDİĞİ TARİHTE LİSE MEZUNU OLUP MEMUR OLARAK YERLEŞTİRİLDİĞİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN MEMURUN DURUMU
Kamu Personeli seçme Sınavına girdiği tarihte lise mezunu iken 2 yıl sonra memuriyete başlayan personelin öğrenim düzeyi farkı memuriyete giriş derece ve kademesini nasıl etkiler?
AYLIKSIZ İZİNDE İKEN DOĞUM YAPAN MEMURUN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI İZİN HAKLARI NE OLUR?
AYLIKSIZ İZİNDE İKEN DOĞUM YAPAN MEMURUN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI İZİN HAKLARI NE OLUR?
Aylıksız izinde iken doğum yapan bayan memur doğum öncesi ve doğum sonrası izin haklarından yararlanabilir mi?
ERKEN DOĞUM YAPAN MEMURUN AYLIKSIZ İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ
ERKEN DOĞUM YAPAN MEMURUN AYLIKSIZ İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ
Erken doğum yapan memurun doğum öncesi kullanamadığı analık iznini doğum sonrası kullanıp kullanamayacağı ve erken doğum yapan memurun doğum nedeniyle alabileceği aylıksız izin tarihinin belirlenmesi nasıl olur?
DOĞUM İZNİNDE İKEN ATAMA YAPILIRSA MEMUR GÖREVİNE DÖNMEK ZORUNDA MIDIR?
DOĞUM İZNİNDE İKEN ATAMA YAPILIRSA MEMUR GÖREVİNE DÖNMEK ZORUNDA MIDIR?
Doğum iznine ayrılan memur izinde iken ataması gerçekleşirse iznini yarıda kesip tayininin yapıldığı yeni kurumunda görevine başlamak zorunda mıdır?
KAMU PERSONELİNİN EĞİTİM, GÖREVDE YüKSELME, ÜNVAN DEĞİşİKLİĞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
KAMU PERSONELİNİN EĞİTİM, GÖREVDE YüKSELME, ÜNVAN DEĞİşİKLİĞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
KAMU PERSONELİNİN EĞİTİM, GÖREVDE YüKSELME, ÜNVAN DEĞİşİKLİĞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Personel Mevzuatına İlişkin Görüşler
Personel Mevzuatına İlişkin Görüşler
Personel Mevzuatına İlişkin Görüşler
HASTALIK RAPORUNU ALAN MEMUR RAPORUNU KURUMUNA ZAMANINDA BİLGİLENDİRMEZ İSE MEMUR HAKKINDA HANGİ İŞLEM UYGULANIR?
HASTALIK RAPORUNU ALAN MEMUR RAPORUNU KURUMUNA ZAMANINDA BİLGİLENDİRMEZ İSE MEMUR HAKKINDA HANGİ İŞLEM UYGULANIR?
Hastalık raporunu Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen süre içinde çalıştığı kuruma iletmeyen memur hakkında hangi işlemler uygulanır?
TATİL YADA BAYRAMLARDA MAHALLİ DIŞINA ÇIKAN MEMUR RAHATSIZLANIP HASTALIK RAPORU ALIRSA RAPORLAR HASTALIK İZNİNE ÇEVRİLİR Mİ?
TATİL YADA BAYRAMLARDA MAHALLİ DIŞINA ÇIKAN MEMUR RAHATSIZLANIP HASTALIK RAPORU ALIRSA RAPORLAR HASTALIK İZNİNE ÇEVRİLİR Mİ?
Hafta sonu tatili veya bayramlarda mahalli dışına çıkan Devlet memurları rahatsızlanarak hastalık raporu alırsa söz konusu raporlar hastalık iznine çevrilir mi?
HASTALIK SÜRESİ BİTİMİNDE İYİLEŞTİĞİNE YADA HASTALIĞININ DEVAM ETTİĞİNE DAİR RAPORU İBRAZ ETMEYEN MEMUR ÇEKİLMİŞ SAYILIR MI?
HASTALIK SÜRESİ BİTİMİNDE İYİLEŞTİĞİNE YADA HASTALIĞININ DEVAM ETTİĞİNE DAİR RAPORU İBRAZ ETMEYEN MEMUR ÇEKİLMİŞ SAYILIR MI?
Hastalık izni süresi bitiminde iyileştiğine yada hastalığının devam ettiğini dair sağlık raporu yada sağlık kurulu raporunu ibraz etmeyen memur çekilmiş sayılır mı?
HERHANGİ BİR NEDENLE ÜCRETSİZ İZİNDE OLAN PERSONEL İZİN  SÜRESİ BİTİMİNDE YENİDEN ÜCRETSİZ İZNE YADA YILLIK İZNE ÇIKABİLİR Mİ?
HERHANGİ BİR NEDENLE ÜCRETSİZ İZİNDE OLAN PERSONEL İZİN SÜRESİ BİTİMİNDE YENİDEN ÜCRETSİZ İZNE YADA YILLIK İZNE ÇIKABİLİR Mİ?
Yüksek lisans yada herhangi bir nedenle ücretsiz izinde olan personel izin süreleri sonunda fiilen göreve başlamadan ücretsiz izne yada yıllık izne yeniden çakabilir mi?
EŞİNİN YURTDIŞINDA Kİ GÖREV SÜRESİYLE SINIRLI OLARAK AYLIKSIZ İZNE AYRILMAK İSTEYEN PERSONELE İZİN VERİLEBİLİR Mİ?
EŞİNİN YURTDIŞINDA Kİ GÖREV SÜRESİYLE SINIRLI OLARAK AYLIKSIZ İZNE AYRILMAK İSTEYEN PERSONELE İZİN VERİLEBİLİR Mİ?
Eşi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Ekonomist olarak çalışan eşinin Dışişleri Bakanlığının Paris Teşkilatında (OECD Daimi Temsilciliği) Ekonomi Müşaviri olarak 1 yıl süreyle görevlendirilmesi sebebiyle eşinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere aylıksız izin talebinde bulunan memura aylıksız izin verilebilir mi?
REFAKAT İZNİ İÇİN ESAS TEŞKİL EDECEK OLAN SAĞLIK RAPORUNUN SGK İLE SÖZLEŞMESİ OLMAYAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSUNDAN ALINMASI DURUMU
REFAKAT İZNİ İÇİN ESAS TEŞKİL EDECEK OLAN SAĞLIK RAPORUNUN SGK İLE SÖZLEŞMESİ OLMAYAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSUNDAN ALINMASI DURUMU
Refakat izni verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarından alınması halinde söz konusu sağlık kurulu raporunun SGK ile sözleşmeli olan sağlık hizmeti sunucuları tarafından onaylanmasına gerek var mı?Ayrıca aylıksız izinde ay hesabı ne şekilde yapılmaktadır.
REFAKAT İZNİNE AYRILAN MEMUR İZİN SÜRESİ BİTİMİNDE AYLIKSIZ İZNE AYRILABİLİR Mİ?
REFAKAT İZNİNE AYRILAN MEMUR İZİN SÜRESİ BİTİMİNDE AYLIKSIZ İZNE AYRILABİLİR Mİ?
6 ay süreyle refakat iznini kullanan memur izin süresi bitiminde talep etmesi durumunda aylıksız izne çıkabilir mi?Hastası aylıksız izinde iken iyileşip işine dönen memur yakınının hastalığının tekrarlaması durumunda yeniden aylıksız izne çıkabilir mi?
ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNDE İKEN GEÇİRDİĞİ KAZA NEDENİYLE RAPOR ALAN PERSONELİN AYLIKSIZ İZNİ KESİLİR Mİ?
ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNDE İKEN GEÇİRDİĞİ KAZA NEDENİYLE RAPOR ALAN PERSONELİN AYLIKSIZ İZNİ KESİLİR Mİ?
Ücretsiz doğum iznine ayrılan personel izinde iken geçirdiği kaza nedeniyle belli bir süre için istirahat raporu alırsa aylıksız izni kesilip hastalık raporu işleme alınır mı?
EŞİ NEDENİYLE YURTDIŞINA GİTMEMECBURİYETİNDE OLAN MEMURA NE KADAR SÜRE İLE AYLIKSIZ İZİN VERİLİR?
EŞİ NEDENİYLE YURTDIŞINA GİTMEMECBURİYETİNDE OLAN MEMURA NE KADAR SÜRE İLE AYLIKSIZ İZİN VERİLİR?
Kocasının yanında yurtdışına gitmek isteyen memura ne kadar süre izin verilir?
YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİMİNİN MEMUR OLAN EŞİNE AYLIKSIZ İZİN VERİLİR Mİ?
YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİMİNİN MEMUR OLAN EŞİNE AYLIKSIZ İZİN VERİLİR Mİ?
Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanının memur olan eşine aylıksız izin verilebilir mi?
EŞİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLER PERSONELİ OLAN MEMUR EŞİNİN ATANDIĞI YERDE ÇALIŞTIĞI KURUMUN TEŞKİLATININ BULUNMAMASI DURUMU
EŞİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLER PERSONELİ OLAN MEMUR EŞİNİN ATANDIĞI YERDE ÇALIŞTIĞI KURUMUN TEŞKİLATININ BULUNMAMASI DURUMU
Eşi 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapan memura, eşinin atandığı yerde kendisinin çalıştığı kurumun teşkilatının bulunmaması halinde,Devlet Memurları Kanununun 72'nci maddesine göre izin verilebilir mi?
DOKTORA EĞİTİMİ NEDENİYLE YURTDIŞINDA AYLIKSIZ İZİNDE OLAN MEMUR BU SÜREDE YURT DIŞINDA ÇALIŞABİLİR Mİ?
DOKTORA EĞİTİMİ NEDENİYLE YURTDIŞINDA AYLIKSIZ İZİNDE OLAN MEMUR BU SÜREDE YURT DIŞINDA ÇALIŞABİLİR Mİ?
Doktora eğitimi nedeniyle yurt dışında aylıksız izinde olan ilgili bu süre içinde yurtdışında çalışabilir mi?Ayrıca eğitim amacıyla yurt dışına gidenlerin mehil müddetleri nedir?
EŞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ OLARAK ÇALIŞAN VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN MEMURA AYLIKSIZ İZİN VERİLİR Mİ?
EŞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ OLARAK ÇALIŞAN VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN MEMURA AYLIKSIZ İZİN VERİLİR Mİ?
Eşi 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan ve yurtdışında görevlendirilen memura aylıksız izin verilir mi?
EŞİ YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ADAY MEMURA AYLIKSIZ İZİN VERİLEBİLİR Mİ?
EŞİ YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ADAY MEMURA AYLIKSIZ İZİN VERİLEBİLİR Mİ?
Eşi yurt dışında görevlendirilen aday memur bir yıl süre ile aylıksız izne ayrılabilir mi?
AYLIKSIZ İZİNDE İKEN DOĞUM YAPAN MEMUR GÖREVE BAŞLAMADAN DOĞUM SONRASI ANALIK İZNİ İLE AYLIKSIZ İZİN VERİLİR Mİ?
AYLIKSIZ İZİNDE İKEN DOĞUM YAPAN MEMUR GÖREVE BAŞLAMADAN DOĞUM SONRASI ANALIK İZNİ İLE AYLIKSIZ İZİN VERİLİR Mİ?
Yurtdışı lisans üstü eğitimi nedeniyle aylıksız izne çıkan ilgili aylıksız izinli olduğu süre içerisinde doğum yaparsa doğum izni ve doğumla ilgili diğer haklardan yararlanabilir mi?
ERKEN DOĞUM YAPAN MEMUR KULLANAMADIĞI DOĞUM ÖNCESİ İZNİ ANALIK İZNİNE EKLENİR Mİ?
ERKEN DOĞUM YAPAN MEMUR KULLANAMADIĞI DOĞUM ÖNCESİ İZNİ ANALIK İZNİNE EKLENİR Mİ?
Memurun 3 haftalık doğum öncesi izninden önce erken doğum sebebiyle kullanamadığı izni doğum sonrası analık iznine eklenip eklenmeyeceği, doğum sonrası analık iznine eklenir mi?Ayrıca doğum sonrası analık iznini azami ne kadar süre kullanabilir?
ÖLÜ DOĞUM YAPAN MEMUR VE EŞİNE AYLIKSIZ İZİN VERİLİR Mİ?
ÖLÜ DOĞUM YAPAN MEMUR VE EŞİNE AYLIKSIZ İZİN VERİLİR Mİ?
Ölü doğum yapmış memura analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren aylıksız izin verilir mi?
ANALIK İZNİ SONRASI GÖREVE BAŞLAYAN VE BİR SÜRE ÇALIŞAN MEMURA AYLIKSIZ İZNİN GERİ KALAN SÜRESİ VERİLİR Mİ?
ANALIK İZNİ SONRASI GÖREVE BAŞLAYAN VE BİR SÜRE ÇALIŞAN MEMURA AYLIKSIZ İZNİN GERİ KALAN SÜRESİ VERİLİR Mİ?
Analık izni bitiminde göreve başlayan bir süre çalıştıktan sonra doğumdan dolayı ücretsiz izin talebinde bulunan personele doğum sebebiyle aylıksız izin verilir mi?
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETSİZ  DOĞUM İZNİNDE İKEN MEMURİYETE ATANIRSA İZNİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNDE İKEN MEMURİYETE ATANIRSA İZNİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?
4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personel doğum izninde iken KPSS ile memuriyete ataması yapılırsa aylıksız doğum izninin kalan süresini kullanabilir mi?
SÖZLEŞMELİ BELEDİYE PERSONELİ TUTUKLANIRSA HANGİ HÜKÜMLER UYGULANIR?
SÖZLEŞMELİ BELEDİYE PERSONELİ TUTUKLANIRSA HANGİ HÜKÜMLER UYGULANIR?
Belediyede sözleşmeli statüde görev yapan personelden tutuklananlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesi hükümleri uygulanır mı?
GÖREVE İADE EDİLEN MEMURUN SORUŞTURMA KAPSAMINDA KESİLEN MAAŞI ÖDENİR Mİ?
GÖREVE İADE EDİLEN MEMURUN SORUŞTURMA KAPSAMINDA KESİLEN MAAŞI ÖDENİR Mİ?
Görevine iade edilen ancak soruşturması devam eden Zabıta kadrosunda görev yapan personelin açıkta kaldığı sürede kesilen maaşı ödenir mi?Ayrıca kıdem ve terfisi yapılır mı?
KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
Rektörlük emrinde görev yapmakta iken, 657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesine istinaden geçici görevlendirme suretiyle başka bir Rektörlüğün emrinde görevlendirilen personel görevlendirme süresinin süre sınırlamasına bağlı olmaksızın devam edebilir mi?
YURTİÇİ GÖREVLENDİRMELER HANGİ MEVZUATA GÖRE GERÇEKLEŞİR?
YURTİÇİ GÖREVLENDİRMELER HANGİ MEVZUATA GÖRE GERÇEKLEŞİR?
Kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmeler hangi mevzuat esas alınarak gerçekleştirilir?
İL ÖZEL İDARESİNDE ADAY MEMUR OLARAK ÇALIŞAN İLGİLİ BAŞKA BİR KURUMDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLİR Mİ?
İL ÖZEL İDARESİNDE ADAY MEMUR OLARAK ÇALIŞAN İLGİLİ BAŞKA BİR KURUMDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLİR Mİ?
İl Özel İdaresinde Veri Hazırlama Kontrol işletmeni unvanlı kadroda aday memur olarak görev yapmakta olan ilgili başka bir Kurumda geçici süreli görevlendirilir mi?
KURUMLARARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRİLEN MEMURLAR KURUMLARININ ONAYI İLE GEÇİCİ GÖREVLERİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?
KURUMLARARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRİLEN MEMURLAR KURUMLARININ ONAYI İLE GEÇİCİ GÖREVLERİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?
Geçici süreli görevlendirilen Vergi Müfettişi, Maliye Uzmanı, Devlet Gelir Uzmanı ve Gelir Uzmanı unvanlı Maliye Bakanlığı personelinin, kurumların onayı ve ilgililerin muvafakati doğrultusunda geçici görevlerine devam edebilirler mi?
ADAY MEMUR TBMM'DE GEÇİCİ OLARAK GENEL SEKRETERLİK EMRİNDE ÇALIŞABİLİR Mİ?
ADAY MEMUR TBMM'DE GEÇİCİ OLARAK GENEL SEKRETERLİK EMRİNDE ÇALIŞABİLİR Mİ?
Aday memur olarak görev yapmakta olan ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirilebilir mi?
4/B MADDESİNE GÖRE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL GENEL SEKRETERLİK BÜNYESİNDE GÖREVLENDİRİLİR Mİ?
4/B MADDESİNE GÖRE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL GENEL SEKRETERLİK BÜNYESİNDE GÖREVLENDİRİLİR Mİ?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel süreli olarak Genel Sekreterlik bünyesinde görevlendirilebilir mi?
GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN GÖREV SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?
GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN GÖREV SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?
Geçici olarak görevlendirilen personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme süresinin bir yılda altı ayı geçemeyeceği hükmü bulunması nedeniyle personelin görevlendirme süresi uzatılır mı?
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
23°C / 12°C
Durum
Sisli
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:47
Güneş
07:14
Öğle
12:56
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 25 5 4 +40 79
2 Fenerbahçe 34 22 4 8 +33 74
3 Torku Konyaspor 34 19 6 9 +11 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 7 11 +18 59
5 Osmanlıspor FK 34 14 10 10 +16 52
6 Galatasaray 34 13 9 12 +20 51
7 Kasımpaşa 34 14 12 8 +10 50
8 Akhisar Belediyespor 34 11 10 13 +1 46
9 Antalyaspor 34 12 13 9 +1 45
10 Gençlerbirliği 34 13 15 6 0 45
11 Bursaspor 34 13 16 5 -8 44
12 Trabzonspor 34 12 18 4 -19 40
13 Çaykur Rizespor 34 9 15 10 -9 37
14 Gaziantepspor 34 9 16 9 -19 36
15 Kayserispor 34 7 14 13 -16 34
16 Medicana Sivasspor 34 6 15 13 -14 31
17 Eskişehirspor 34 8 20 6 -25 30
18 Mersin İdmanyurdu 34 5 23 6 -40 21