Bu haber 01 Aralık 2016 11:20:52 Tarihinde eklenmiştir.

HEMŞİRELİK TANIMLARI

Dünyadaki Hemşirelik Tanımları

HEMŞİRELİK TANIMLARI

Hemşireliğin amacı sağlıklı/hasta bireyin gereksinimlerinin karşılanması ve en kısa zamanda bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır. Hemşirelik uygulaması, sağlık bilimi ile bakım sanatını, bilimsel bilginin hümanistik yönünü, klinik uygulamayı, iletişimi ve sosyal bilimleri içine alır. 

Çağdaş sağlık sistemi içinde hemşirelik; insan gereksinimlerinden doğan bireylere ailelere ve topluma sağlık hizmeti sunan bir meslektir

 

FLORANCE NİGHTİNGALE=1859

-Hastayı iyileştirmek için hasta çevresini düzenleme ve iyileştirme eylemi” diye tanımlamıştır.

- Nightingale, hastayı iyileştirmek için temiz, iyi havalandırılmış ve rahat bir ortam öngörmüştür

-Doğanın birey üzerinde en iyi şekilde etkili olabilmesi için bireyin en iyi duruma getirilmesidir.

- Sıcaklık

- Beslenme

-Temiz su

- Kötü koku

- Işık

-Gürültü

- Doğadan alabilecekleri maksimum olmalı

 

TAYLOR=1933

Bireyin fizik ve psikolojik gereksinimlerine istenen tedaviyi ve önlemleri uygulamaktır

 

II.DÜNYA SAVAŞI=1940-1945

Hemşire tüm hasta bakımını vermelidir.

Total hemşire bakımından hemşire sorumludur.

 

ANA=1955

Hemşirelik yardım sunan bir meslek olup, bu hizmetleriyle insanların sağlık ve esenliğine katkıda bulunur.

Poliklinik hastasının,yaralının,yatan hastanın/sağlıklı bir bireyin durumunun düzeltilmesi/idamesi, başkalarının hastalıktan korunması/diğer personelin gözetimi ve eğitimi yada diplomalı dişçi ve doktorun önerdiği tedavi ve ilaçları uygular,bakım verir,danışmanlık ve gözlem yapar.

 

Uluslararası Hemşirelik Konseyi' nin (ICN)

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rahabilite etmeye katılan bir meslek grubudur. Hemşire ayrıca sağlık ekibinin tedavi edici ve eğitsel planlarını geliştirmeye ve uygulamaya katılır.

 

VİRGİNİA HENDERSON TANIMI

1955’te hemşireliğin hala en beğenilen, modern tanımını yapmıştır. Henderson hemşireyi, “bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşma sürecindeki dinamik güç” olarak görmüştür.

Henderson’a göre, “Hemşirenin temel ve benzersiz görevi, sağlam veya hasta bireylere, sağlıklarını korumaları veya tedavileri sırasında veya huzur içinde ölmeleri için, yardım eden güç olmaktır. Hemşire bu yardımı, birey yeterli kuvvet, istek ya da bilgiye sahip oluncaya ve bunları yardımsız yapabilecek duruma gelinceye kadar sürdürür ve bireyi en kısa zamanda bağımsızlığına kavuşturmayı amaçlar

 

VİRGİNİA HENDERSON TANIMI 1958

Gerekli güç ,istek ve bilgiye sahip olunabilse idi bireyin yardımsız olarak kendini iyeleştirebilmesi yada sağlığı için yapabileceği şeyleri yapması gerekirdi.Bunların bireyce yapılamadığı hallerde yada sağlıklı veya hastalıklı bireye yardımcı olmak hemşireliğe özgü bir fonksiyondur

Bireyin olabildiğince çabuk bağımsızlığını kazanmasına yardım etmek,hemşireliğin yegane katkısıdır. Hemşireliğin biricik fonksiyonu hasta veya sağlıklı bireye sağlığın sürdürülmesi,sağlığa yeniden kavuşturulması yada huzurlu bir ölüm için gerekli aktiviteleri yerine getirmesinde yardım etmektir

V. Hendrerson hemşirelik tanımında hemşireliğin sanat yönü ağırlıklı olarak vurgulanmıştır.

Güncel hemşirelik anlayışında ise sanat yönüne, hemşire- hasta/sağlıklı birey

etkileşimini, bütüncül bir görüşle insanı, çevresini ve sağlık/hastalık durumunda gereksindiği bakımı sistematik yaklaşımla ele alan, bilimsel yönler de eklenmektedir

 

TRAVELBEE

Profesyonel hemşire bireye,aileye,topluma yada toplumu koruyucu veya hastalık acı çekme halinde ve gerekli ise bu deneyimlerinden bir anlam bulmalarında yardımcı olma sırasında kişiler arası süreç

kişiler arası bir süreç, değişim ve başkalarına yardıma yönelik bir hizmet olarak tanımlar.

Hemşirenin ilişkide bulunduğu kişiler sağlıklı birey, hasta, aile, ziyaretçi ve diğer sağlık personelidir

-Birey-aile-toplum=………………….bütünlük

-Deneyimden anlam bulmak=……………… baş etme

-Kişiler arası süreç=…………iletişim

 

1958-LENİNGER

•Leininger için, özen, bakmanın gerekli esasıdır. Önemsemeden hiçbir tedavi etme olamaz, ama önemsemek, tedavi etmeden var olabilir

•Daha çok hemşirelerin, yolculuk ve göçten   dolayı çeşitli kültürlerle tanıştırıldığı gibi bir teorinin olduğunu görmüş ve buna inanmıştır.

Leininger için, özen, bakmanın gerekli esasıdır. Önemsemeden hiçbir tedavi etme olamaz, ama önemsemek, tedavi etmeden var olabilir.

Leininger’ın teorisine göre iyi bakım verebilmek iki merkezlidir;

•1-özen göstermek

•2-kültür benzerlikleridir

•Hemşirelik bilim+sanat disiplinidir.

•Bilim evrenseldir-standart vardır.

•Sanat standart yok.Süreç burada olur.

•Bilimin sanat için kullanılan bölümü sanattır.Bilim uygulamada kullanılan bölümü,bilimin hemşirelik olarak bireye yansıyan yönü sanattır

 

1959-JOHNSON

wDoroty Johnson  geliştirdiği davranışsal sistem modelinde kişinin amaçlarının ve hedeflerinin olduğunu bildirmiştir ve bu amaçlar ve hedeflerin çevreyle beraber kullanıldığını belirtmiştir.

Çevre onun bu sistemi geliştirmesinde etkili olmuştur. Ayrıca Johnson hemşirelerin tek başlarına bilgi birikimi olduğunu söylemektedir.

Onun inandığı şey hemşirenin temel fonksiyonlarının hastanın devamlı olan sistemlerini düzenlemeye ve dengeli tutmaya yardım etmektir. Hasta biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerce kontrol edilir.

Davranışsal sisteme yardım etmek için hemşire hastanın dengeli alt sistemleriyle ilişki içinde olmalıdır

 

M.ROGERS=1950-196

Hemşireliği bilim ve sanattan oluşan öğrenilmiş bir meslek olarak tanımlamıştır. “hemşirelik, sağlığın korunması ve sürüdrülmesi, hastalığın önlenmesi, hasta ve özürlülerin bakım ve rehabilitasyonunu şevkatli bir yaklaşımla sağlayan hümanistik bir bilimidir

İnsan bütünlüğünün çevresi ile etkileşimi sonucu bütünsellik, devamlılık, dinamizm ve yansıtıcı değişimin uyumlu durumu olarak ele alır

Roger’s için pozitif düşünce çok önemlidir. Bakımın amacı bireyin sağlığına kavuşması için ona yardım etmektir.

Bu kurama göre; çevresel enerji ile insan arasındaki denge bozukluğundan kaynaklanan SORUNU, hemşire,  girişimleri ile dengeli, uyumlu duruma ulaştırır

Hemşire bilgisini ve sanatını kullanarak hastayı maksimum iyiliğe ulaştırmayı amaçlamalıdır

 

 

Callista Roy’un teorisi Doroty Johson teorisinden etkilenerek 1970’de ortaya çıkmıştır. Bu teori kişi ve çevresi arasındaki ilişkiyi kaptamaktadır. Kişi çevresine nasıl alışır, onunla nasıl mutlu olur bunun için araştırmalar yapmıştır. Roy’un teorileri hastanelerde, sağlık ocaklarında, kliniklerde  hemşirelerin eğitimi için kullanılmaktadır. Neuman’da olduğu gibi Roy’un teorisinde de stresi etkileyen içsel ve dışsal nedenler vardır. (Tourville C, Ingalls K 2003).

Roy insan, çevre ve insanın çevreye adaptasyonu arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Adaptasyonu 4 bölümde incelemiştir;

     1- Fizyolojik

     2- Kişiye uyumlu

     3- Rol fonksiyonu

     4- Bağımlılık (Tourville C, Ingalls K 2003).

Betty Neuman’ın sağlık-bakım açık sistemler modeli bütüncül insan yaklaşımı olarak adlandırılabilir. Bireyleri ve çevrelerini anlamak için hemşirelik sorunlarına örgütlü bir yaklaşım sağlamada kullanılabilir. Model hasta sisteminin stres reaksiyonu ve yeniden yapılandırma veya adaptasyonun faktörleri üzerinde odaklanır. Kişi bir açık sistem olarak tanımlanır. Bu sistemde çevreyle olan ilişkisi de ele alınır (Velioğlu, 1999).

The Neuman sistemler modeli 1970’lerde hemşire öğrencileri yetiştirmek için uygulanmış bir model olarak geliştirildi. Betty Neuman sistem modeli Hans Selye’nin belirlenmiş stres ve strese cevaplarından Pierre Teilhard de Chardin’nin insan deneyim felsefesinden Gestalt teorisini temel almaktadır (Tourville C, Ingalls K 2003).

Neuman’a göre sağlık çok değerlidir ve bazı önemli şeylere bağlıdır. Bunlar;

     - Psikolojik

     - Fizyolojik

     - Sosyokültürel

     - Gelişimsel

     - Yapısal (Tourville C, Ingalls K 2003).

 Neuman sistem modeli hemşire eğitim ve uygulamaları için dünyadaki pek çok ülkede kullanılmaktadır. Hemşirelik konusunda pek çok kültüre ve diğer sağlık disiplinlerine uygulanabilen bir teoridir (Tourville C, Ingalls K 2003). 

 

 

Dorethea Orem:

Hemşirelik bir toplum hizmeti, bir sanat ve bir teknoloji olarak ele alınır.  Hemşirelik, toplum gereksinimlerini karşılamak üzere planlanmış, geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir.

Orem hemşirelik  sanatını; insan işlevini belli bir etkinlik düzeyinde güçlendirmek için öz-bakım sistemlerinin biçimlendirilmesi, sağlanması ve uygulanmasında insanlara yardım edebilmek olarak tanımlar

 

Fay Abdellah'ın Kuramı

Bireye, aileye ve dolayısıyla topluma hizmet vermektir.

Abdellah’a göre hemşirelik bilim ve sanat üzerine temellenmiştir.

Abdellah’ın hemşirelik kuramı sağlık gereksinimleri ile ilgili hemşirelik problemlerine problem çözümleme yöntemi ile yaklaşımdır

Abdellah, kuramında bireyin fiziksel, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini 21 temel öğe ile açıklamıştır.

Bireyin bu gereksinimleri karşılayamaması durumunda sorunların oluştuğunu ve hemşireliğin de bu sorunlara çözümleyici yaklaşımlar olduğunu vurgulamıştır.

 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 1986’

Hemşirelik, insanlar ve onların tüm ihtiyaçları üzerinde odaklaşan bir bilim ve sanat olarak tanımlanmıştır.

 

Lydia Hall'un Hemşirelik Kuramı

wHall, hemşirelik kuramını, temel gereksinimlere dayalı beden/bakım, çekirdek/kişi, hastalık/tedavi odaklı olarak içiçe giren 3 daireden oluştuğunu öngörmüştür.

 

 

Ida Jean Orlando

wHasta-hemşire etkileşimini süreç çerçevesinde ele alır. Bu sürecin ilk aşamasında hasta gereksinimlerini davranışlarına yansıtır. Hastanın davranışlarını gözleyen hemşire, düşünce duygu ve algıları ile reaksiyonlarını belirler. Son aşamasında hemşire, hastanın gereksindiği yardımı, hastanın katılımı olmaksızın planlı işlevlerinde gerçekleştirir.

 

Türk Hemşireler Derneği (THD) 1981

Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma ve geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek bireylerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir

 

Bu tanımda hemşirelikte yer alan önemli nitelikler olarak;

Önce sağlığa, daha sonra hastalığa yönelik hizmet verebilmesi,

Hizmetin sistematik biçimde (süreç) gerçekleştirilmesi,

Hizmetin kapsamında bakımın yanı sıra eğitime de yer verilmesi gerektiği,

Hemşireliğin toplumsal bir gereksinim ve bilim, sanattan oluşan bir meslek olduğu, vurgulanmaktadır

 

Perihan Velioğlu,

Hemşireliği; toplumun her kesiminden kişinin bedensel, duygusal, akılsal ve toplumsal sağlık gereksinimleri ışığında hemşirelik bakım planını bu planı uygulamaya koyan ve uyguladığı bakım planını sistematik bir biçimde değerlendiren kişi olarak tanımlamıştır

 

Sonuç olarak

•Bireyin tüm ekolojik çevresi içinde fiziksel, psikolojik ve sosyal özellikleriyle bir bütün olarak ele alınması,

•Açık iletişim ve iyi kişiler arası ilişkilerin gerekliliği,

•Hemşireliğin hem bilim hem sanat oluşu,

•Güvenlik, iyilik hali ve korunmanın birincil amacı olduğu,

Sağlık ve hastalıkla ilgili deneyimlerinde bireyin kendi bütünlüğünü koruyup, bireye rehberlik etmenin hemşirenin sorumluluğu olduğu,

Ekip çalışmasının gerekliliği, hemşirenin diğer üyelerle ilişkilerinin niteliği,

Hemşireliğin kendi mesleki gelişimi için meslek üyelerine düşen sorumluluklar,

Hemşirelik uygulamalarının bilimsel bir yöntemle yerine getirilebileceği bir süreçtir.

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Sağlık Personeli Eğitim Programları
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Hemşirelik Sertifikalı Eğitim Programı
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
HEMŞİRE EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Hemşirelik Eğitim Programları
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
Acil Bakım Hemşireliği,Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği,Palyatif Bakım Hemşireliği,Nütrisyon Hemşireliği,Ameliyathane Hemşireliği,Yoğun Bakım Hemşireliği
Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Palyatif Bakım Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
HAVA AMBULANSI HİZMETLERİNİN GÖREVLERİ
HAVA AMBULANSI HİZMETLERİNİN GÖREVLERİ
Hava ambulansı hizmetleri
Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Veren Hastaneler
Sağlık Bakanlığı  Tarafından Yürütülen Sertifikalı Eğitim Programları
Sağlık Bakanlığı Tarafından Yürütülen Sertifikalı Eğitim Programları
Sertifikalı Eğitim Programı
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikası Veren Hastaneler
TRİYAJDA  MEDİKO-LEGAL KONULAR
TRİYAJDA MEDİKO-LEGAL KONULAR
Mediko-legal sorumluluklar açısından bilinmesi ve uygulanması gereken ana konular
Mart 2017 Kongre ve Konferans Listesi
Mart 2017 Kongre ve Konferans Listesi
Sağlık Bakanlığı Mart 2017 Kongre ve Konferans Listesi
EBE VE HEMŞİRELERE NORMAL DOĞUMUN ÖNEM VE  FARKINDALIĞININ ANLATILDIĞI EĞİTİM VERİLDİ
EBE VE HEMŞİRELERE NORMAL DOĞUMUN ÖNEM VE FARKINDALIĞININ ANLATILDIĞI EĞİTİM VERİLDİ
Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Eğitim Birimi tarafından kamu hastanelerinde görev yapmakta olan ebe ve hemşirelere normal doğumun önem ve farkındalığını arttırıcı eğitim verildi.
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİNİN ACI SONU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİNİN ACI SONU
İstanbul'da hemşirelik bölümü öğrencisi Deniz Temiz(17),okulda öğrendiklerini evde kendi üzerinde uygulayınca canından oldu.
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
Yoğun Bakım Hemşireliğİ,Ameliyathane Hemşireliği eğitim programı
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
Acil Bakım Hemşireliği,Ameliyathane Hemşireliği,Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği
Birlikler Arası Veya Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerinin Birbirinden Mal ve Hizmet Alımlarında Muhasebe Kayıtları
Birlikler Arası Veya Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerinin Birbirinden Mal ve Hizmet Alımlarında Muhasebe Kayıtları
BİRLİĞE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN MAL ALIMLARI
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
Yoğun Bakım Hemşireliği,Ameliyathane Hemşireliği,Palyatif Bakım Hemşireliği,Acil Bakım Hemşireliği
HEMŞİRELİK TANIMLARI
HEMŞİRELİK TANIMLARI
Dünyadaki Hemşirelik Tanımları
 HASTA HAKLARI ve UYGULAMALARI
HASTA HAKLARI ve UYGULAMALARI
HAK ve İNSAN HAKLARI
TEDAVİYİ RED EDEN HASTA İLE  İLETİŞİM
TEDAVİYİ RED EDEN HASTA İLE İLETİŞİM
Tedaviyi red eden hastaya hemşire ne yapabilir ?
YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
Ameliyathane Hemşireliği,Yoğun Bakım Hemşireliği,Palyatif Bakım Hemşireliği,Onkoloji Hemşireliği,Acil Bakım Hemşireliği,Nütrisyon Hemşireliği
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
Yoğun Bakım,Ameliyathane Hemşireliği,Ameliyathane Hemşireliği,Acil Obstetrik Bakım,
TKHK SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLADI.
TKHK SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLADI.
Yoğun Bakım Hemşireliği,Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği,Ameliyathane Hemşireliği eğitim programları yayınlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeline Yönelik Yargı Kararları Gereği 28 Mayıs 2016 Tarihinde Yenilenen Kimya Ve İnşaat Mühendisliği Branşları Unvan Değişikliği Sınavı İtiraz Sonuçları
Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeline Yönelik Yargı Kararları Gereği 28 Mayıs 2016 Tarihinde Yenilenen Kimya Ve İnşaat Mühendisliği Branşları Unvan Değişikliği Sınavı İtiraz Sonuçları
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeli için yargı kararları gereği 28 Mayıs 2016 tarihinde yenilenen Kimya ve İnşaat Mühendisliği branşları unvan değişikliği sınavı itiraz sonuçları aşağıdaki gibidir.
Palyatif Bakım Hizmetleri Eğitimi ve Sunumları
Palyatif Bakım Hizmetleri Eğitimi ve Sunumları
Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri bünyesinde kurulan/kurulması planlanan Palyatif Bakım Merkezlerinde görevlendirilen personelin, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarına yönelik eğitimlerin yapılması hizmet niteliği bakımından önem arz etmektedir.
30 Mayıs- 2 Haziran 2016 tarihlerinde, 4 günlük ‘‘Palyatif Bakım Hizmetleri Eğitimi’’ gerçekleştirilmiştir
30 Mayıs- 2 Haziran 2016 tarihlerinde, 4 günlük ‘‘Palyatif Bakım Hizmetleri Eğitimi’’ gerçekleştirilmiştir
Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri bünyesinde kurulan/kurulması planlanan Palyatif Bakım Merkezlerinde görevlendirilen personelin, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmalarına yönelik eğitimlerin yapılması hizmet niteliği bakımından önem arz etmektedir.
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği,Yoğun Bakım Hemşireliği
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği,Ameliyathane Hemşireliği,Yoğun Bakım Hemşireliği,Palyatif Bakım,Nütrisyon Hemşireliği,Yoğun Bakım Hemşireliği
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı,Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı,Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
HEMŞİRELİK SEMPOZYUM VE SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
HEMŞİRELİK SEMPOZYUM VE SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
HEMŞİRELİK SEMPOZYUM VE SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
Karbonhidrat Sayım Tekniği Eğitimi
Karbonhidrat Sayım Tekniği Eğitimi
Karbonhidrat Sayım Tekniği Eğitimi
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Ameliyathane Hemşireliği,Yoğun Bakım Hemşireliği
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Nütrisyon Hemşireliği,Ameliyathane Hemşireliği ,Yoğun Bakım Hemşireliği,
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Yoğun Bakım Hemşireliği,Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği,Ameliyathane Hemşireliği,
Hizmetiçi Eğitim Kayıt, Raporlama ve Sertifika Programları Eğitimi
Hizmetiçi Eğitim Kayıt, Raporlama ve Sertifika Programları Eğitimi
Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde ilgili mevzuat çerçevesinde eğitimlere ilişkin performans değerlendirilmeleri yapılmaktadır.
Apiterapi Sertifikalı Eğitim Program
Apiterapi Sertifikalı Eğitim Program
Apiterapi Sertifikalı Eğitim Programı Standartları Hakkında Duyuru
2.TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitimi 2-6 Mayıs 2016 Ankara
2.TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitimi 2-6 Mayıs 2016 Ankara
Daire Başkanlığımız tarafından çalışmaları yürütülen TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı çerçevesinde, ilk defa klinik kodlayıcı eğitimi alacak adaylara yönelik TİG Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitimleri düzenlenecektir.
2016 Yılı TİG Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı Takvimi Hakkında Duyuru!!!
2016 Yılı TİG Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı Takvimi Hakkında Duyuru!!!
Daire Başkanlığımız TİG çalışmaları kapsamında“TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı” 06/10/2015 tarihli ve 888 sayılı Makam onayı ile sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş ve yürürlüğe girmiştir.
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Yoğun Bakım,Evde Sağlık Hizmetleri,Nütrisyon Hemşireliği,Yoğun Bakım Hemşireliği,
Hemşirelik Bakımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
Hemşirelik Bakımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
HEMŞİRELİK BAKIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU
1.Türkiye Hemşirelik Kongresi
1.Türkiye Hemşirelik Kongresi
Ebe ve Hemşireler Derneği (EHEM DER) tarafından 20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya Belek Alva Donna Deluxe Otelde ‘’Hemşirelikte Gelişimin Yüzü Teması’’ ile 1.Türkiye Hemşirelik Kongresi düzenlenecektir.
Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi
Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi
Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri bünyesinde “Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Başlangıç” teması ile yola çıkılarak; anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmesi, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları, sahada gebe eğitimlerinin standardize edilmesi, normal doğumun yaygınlaştırılması ve doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ YENİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Ameliyathane Hemşireliği,Yoğun Bakım Hemşireliği,Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği,Palyatif Bakım Hemşireliği,Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım
Taşra Teşkilatı Mali Mevzuat Eğitimi
Taşra Teşkilatı Mali Mevzuat Eğitimi
aşra Teşkilatı Mali Mevzuat Eğitimi
Haydarpaşa Numune EAH Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi
Haydarpaşa Numune EAH Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi
Haydarpaşa Numune EAH Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
23°C / 12°C
Durum
Sisli
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:47
Güneş
07:14
Öğle
12:56
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 25 5 4 +40 79
2 Fenerbahçe 34 22 4 8 +33 74
3 Torku Konyaspor 34 19 6 9 +11 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 7 11 +18 59
5 Osmanlıspor FK 34 14 10 10 +16 52
6 Galatasaray 34 13 9 12 +20 51
7 Kasımpaşa 34 14 12 8 +10 50
8 Akhisar Belediyespor 34 11 10 13 +1 46
9 Antalyaspor 34 12 13 9 +1 45
10 Gençlerbirliği 34 13 15 6 0 45
11 Bursaspor 34 13 16 5 -8 44
12 Trabzonspor 34 12 18 4 -19 40
13 Çaykur Rizespor 34 9 15 10 -9 37
14 Gaziantepspor 34 9 16 9 -19 36
15 Kayserispor 34 7 14 13 -16 34
16 Medicana Sivasspor 34 6 15 13 -14 31
17 Eskişehirspor 34 8 20 6 -25 30
18 Mersin İdmanyurdu 34 5 23 6 -40 21