Bu haber 18 Kasım 2016 10:29:55 Tarihinde eklenmiştir. 6059 Defa Okundu.

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yoğun Bakım Üniteleri

Hızlı müdahale

Temel ve ileri yaşam desteği

Tanı ve tedavi

 

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI

Yoğun bakım hemşiresi,

Karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapmak,

Sürekli hastaları izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak,

hasta ve  yakınları ile terapötik ilişki kurmak,

koruyucu,

iyileştirici

ve rehabilite edici  girişimleri uygulamaktan sorumlu sağlık profesyonelidir.

 

 

Yoğun Bakım Hemşiresinde Bulunması Gereken Nitelikler

Ekip çalışmasına yatkın olma,

Eğitime ve gelişime açık olma,

Kriz yönetimi yapabilme,

Kritik düşünebilme,

Hızlı karar verebilme,

Hemşirelik sürecini  kullanma yeteneğine sahip olma,

Terapötik iletişim  kurabilme,

Hasta-aile eğitimi yapabilme,

Bilgisini uygulamalarına aktarabilme,

Sözlü-yazılı iletişim becerisine  sahip olma,

güvenliğini optimum düzeyde sağlayabilme,

 

Stresli ortamlarda çalışabilme,

Hızlı hareket edebilme,

Çevresel uyaranları yorumlama,

Analitik düşünebilme,

Dikkatli olma,

Araştırma yapma bilgi ve becerisine sahip olma gibi özellikleri taşımalıdır

 

 

Yoğun Bakım Hemşiresinin Bakım Vereceği Yaş Grupları

 

Yenidoğan               <30 gün

 

Bebek                     <1 yaş

 

Erken Çocukluk        1 -5 yaş

 

Geç Çocukluk          5 yaş -13 yaş

 

Adolesan                 13-17 yaş

 

Erişkin                     18-65

 

Yaşlı                       65 yaş üstü

 

 

 

 

Hizmet alanında iletişimde bulunduğu gruplar;

 

Diğer Yoğun  Bakım ünitesi hemşireleri,

Hasta ve Hasta Yakınları,

Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresi,

Yoğun bakım Sorumlu hekimi ve diğer hekimler

 

Yoğun bakımda çalışan diğer sağlık profesyonelleri

 

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticileri

Süpervisor Hemşireler

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı komiteler( Enfeksiyon Kontrol Komitesi v.b.).

Kurum dışı Yoğun bakım  hemşireleri,  Yoğun Bakım Dernekleri

Biyomedikal Firma Yetkilileri

 

 

Hemşirelik Süreci

Yoğun bakım hemşiresi hastayı üniteye kabul eder, hasta ve ailesinin üniteye uyumunu sağlar.

Verileri uygun tanılama teknikleri kullanarak, sistematik şekilde, sürekli toplanmasını sağlar.

Veri toplamaya dayalı olarak, hasta ve ailesinin öncelikli ve acil gereksinimlerini saptar, hemşirelik girişimlerini içeren bakım planını belirler.

 

Hemşirelik tanılarını belirlerken, elde ettiği verileri biyolojik, fiziksel, davranışsal bilimlere yönelik temel bilgileri ile analiz eder.

Bağımlı/bağımsız hemşirelik fonksiyonlarını ve uygun terapötik hemşirelik girişimlerini içeren bakım planını uygular.

Hemşirelik girişimlerini uygun ve güvenli şekilde kaydeder ve bakımın devamlılığını sağlar,

 

Hasta tanılama bulgularını, hemşirelik girişimlerini ve bunlara yönelik hasta yanıtlarını kayıt eder.

Beklenen bakım hedefleri doğrultusunda hasta bakımının etkinliliğini sürekli ve sistematik şekilde değerlendirir.

Hastanın genel durumu hakkında ilgili kişilerle iletişim kurar.

 

Hasta ve ailesi ile diğer sağlık profesyonellerini veri toplamaya katar, belirlediği tanıyı paylaşır, ortaklaşa bakım hedeflerini oluşturur, bakım planını hasta ve ailesinin gereksinimleri doğrultusunda hazırlar, girişimleri belirler, uygular ve sonuçları değerlendirir.

Bakım standartlarına göre hemşirelik bakımını verir ve bakımı yönetir

 

Kalite İndikatörlerini belirleme, veri toplama, öncelikleri belirleme, verileri analiz etme ve sonuçlarını iyileştirmeye yönelik öneriler sunma gibi bakım kalitesini geliştirici çalışmalara katılır.

 

Etik Uygulamalar

Hasta ve ailesinin bütünlüğüne/haklarına,otonomilerine ve farklılıklarına saygı gösterecek, yargılayıcı  ve ayrımcı olmayacak şekilde bakım sağlar.

Hasta yararına olan karar ve girişimleri etik ilkeler doğrultusunda belirler.

Hastanın mahremiyeti ve gizliliğini sağlar, sürdürür.

Hasta haklarını savunur.

Hasta ve ailesi ile ilgili kayıtların gizliliğini sürdürür.

Etik karar vermeyi kolaylaştıran kaynakları araştırır ve bunlardan yararlanır.

 

 

Kurumun güvenlik ve risk yönetimi programına katkıda bulunur ve destekler.

Hastalar ve çalışanlar için temiz ve güvenli bir çevre oluşturulmasını sağlar ve sürdürür.

Her yaş grubuna özgü alınması gerekli güvenlik önlemlerini bilir ve çevreyi buna göre düzenler.

 

Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi, sterilizasyon ve izolasyon tekniklerine uyar ve uyulmasını sağlar.

Aseptik tekniğe uygun şekilde hastanın pansumanlarını, kateter bakımlarını yapar.

Hastane enfeksiyonlarına maruz kalan ya da enfeksiyona yatkınlığı olan hastaların bakımında enfeksiyon kontrol programına destekleyici girişimlerde bulunur.

Hasta bakımını planlama ve sunmada güvenlik, etkinlik ve maliyetle ilgili faktörleri göz önünde bulundurur.

 

Klinik Uygulamaları

Hasta değerlendirmesinde; kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalalardan yararlanır.

Temel ve ileri yaşam desteği protokollerine uygun acil girişimleri başlatır.

 Acil ilaç seti, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur

 

Hastalıklara yönelik standart bakım ve tedavi yaklaşımlarını bilir ve uygular.

Diğer sağlık profesyonelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve bakım planın oluşturulmasına katkıda bulunur.

Her yaş grubu ile ilgili normal büyüme ve gelişmeyi bilir. Hastaları bu büyüme ve gelişme bilgisi doğrultusunda izler, bakımı planlar ve uygular.

 

Çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlemelerini sağlar.

Tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrasında hastayı izler. ilgili tetkik örneklerin uygun şekilde ve en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlar.

Hekimin tedaviye ilişkin yazılı direktiflerini 9 doğru ilkesine göre uygular ve rapor eder.

 

Hastaları, ilaçların yan etkileri yönünden gözler ve gerektiğinde ilgililere rapor eder.

Non-invaziv monitörizasyon tekniklerini kullanır.

İnvaziv girişimlerde hekime asiste eder.

Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözer,  ventilatördeki hastaya bakım verir.

Hemodinamik parametreleri takip eder ve hesaplar, sonuçları yorumlar,  kaydeder ve ilgili sağlık profesyonellerine bildirir.

Kardiyak ritmi izler,yorumlar,öldürücü ritimleri tanır,gerekli acil girişimleri bilir ve uygular

 

İntra aortik balon pompalı ve pace makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular

Bası yarası riskini değerlendirir ve önleyici uygulamalar yapar.

Hastaya oksijen uygulamasında rol alır.

Postural drenaj uygulamalarında rol alır.

Aldığı-çıkardığı sıvı takibi, enteral ve Total Parenteral Nutrisyon uygulama ve takibini yapar.

 

Kan ve kan ürünlerinin uygulaması ve takibini r.

Hastanın başka bir bölüme transferinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Post- mortem bakımda rol alır.

Sağlığın sürdürülmesi, geliştirilmesi, rehabilitasyonu ve risk önlemeye yönelik girişimlerini uygular.

 

Terapötik  İletişim ve Profesyonel İlişkiler

Bakım verirken hasta, ailesi ve sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde çalışır.

Her yaş grubuna uygun iletişim gereksinimlerini bilir.İletişim tekniklerini ve terminolojisini buna göre kullanır

Hastaya bakım verirken ortaya çıkan kendi uzmanlık sınırları dışında olan sorunların çözümünde, ilgili uzmanlık alanlarındaki sağlık profesyonelleri ile iletişime geçer.

Çalıştığı vardiyalarda gerektiğinde hasta durumunu ilgili personele rapor eder.

Hastayla ilgili bilgileri, bir sonraki vardiyada çalışacak hemşireye vardiya bitiminde sözlü ve yazılı olarak teslim eder.

 

 

Eğitim

Hasta ve ailesinin eğitimlerinde, onların geleneksel ve kültürel özelliklerini dikkate alır.

Yoğun bakım hemşireliği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini güncelleştirir. Klinik becerilerini artırabileceği ve deneyim kazanabileceği eğitim fırsatlarını araştırır.

Akranlarının, meslektaşlarının ve diğer sağlık görevlilerinin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunur.

Öğrenci hemşirelerin klinik eğitimleri için öğretici ortamın yaratılmasına katkıda bulunur

Sürekli Araştırma ve Geliştirme

Araştırma bulgularını, yenilikleri yoğun bakım uygulamalarına yansıtır.

Uygulamalarında kanıta dayalı araştırma sonuçlarından yararlanır.

 

 
Yorum Yap
Sağlık Personeli Eğitim Programları
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Hemşirelik Sertifikalı Eğitim Programı
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
HEMŞİRE EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Hemşirelik Eğitim Programları
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
Acil Bakım Hemşireliği,Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği,Palyatif Bakım Hemşireliği,Nütrisyon Hemşireliği,Ameliyathane Hemşireliği,Yoğun Bakım Hemşireliği
Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Palyatif Bakım Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
HAVA AMBULANSI HİZMETLERİNİN GÖREVLERİ
HAVA AMBULANSI HİZMETLERİNİN GÖREVLERİ
Hava ambulansı hizmetleri
Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Veren Hastaneler
Sağlık Bakanlığı  Tarafından Yürütülen Sertifikalı Eğitim Programları
Sağlık Bakanlığı Tarafından Yürütülen Sertifikalı Eğitim Programları
Sertifikalı Eğitim Programı
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikası Veren Hastaneler
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:22
Güneş
07:54
Öğle
12:49
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:57
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?