Maaş Mutemeti
Bu haber 10 Kasım 2016 08:27:06 Tarihinde eklenmiştir.

DOĞUM İZNİNDE İKEN ATAMA YAPILIRSA MEMUR GÖREVİNE DÖNMEK ZORUNDA MIDIR?

Doğum iznine ayrılan memur izinde iken ataması gerçekleşirse iznini yarıda kesip tayininin yapıldığı yeni kurumunda görevine başlamak zorunda mıdır?

DOĞUM İZNİNDE İKEN ATAMA YAPILIRSA MEMUR GÖREVİNE DÖNMEK ZORUNDA MIDIR?

 

 

Doğum izinleri gibi izinler mazeret izinleridir.Parça parça kullanılması mümkün değildir.Doğum izninde olan memur kanuni izninin sona ermesini müteakip 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesi çerçevesinde yeni yerinde göreve başlaması gerekmektedir.

Doğum iznini kullanmakta iken naklen atanan memurun doğum iznini keserek yeni kurumunda başlamasının zorunlu olup olmadığı hususunda DPB'nin (11/02/2013-548)

sayılı görüşünde aşağıda ki şekilde belirtilmektedir.

 

 

ÖZET: Doğum iznini kullanmakta iken naklen atanan memurun doğum iznini keserek yeni kurumunda başlamasının zorunlu olup olmadığı hususunda. (11/02/2013-548)

 

Bakanlığınızda veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna naklen atanan … ’in doğum sonrası iznini kullanırken 20/12/2012 tarihli personel nakil bildirimi ile eski kurumundan ayrılışını yaptığını ve 26/12/2012 tarihli dilekçesi ile yeni kurumunda bir günlüğüne işe başlayıp tekrar ayrılışını yaparak doğum iznine devam edip edemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin (A) bendinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, mezkur Kanunun “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi ” başlıklı 62 nci maddesinde; “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

 

Yukarıdaki süreler;

1- Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar…” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu itibarla, doğum, ölüm, evlilik gibi mazeretlere dayalı olarak verilen mazeret izinleri kanun ile belirlenen süre ile sınırlı olarak kullanılabilen izinlerdir. Mazeret izinlerinin kesintisiz kullanılması gerekmekte olup, parça parça kullanılması mümkün olmayacağından ilgilinin bir günlüğüne işe başlayıp tekrar ayrılışını yaparak doğum iznine devam edemeyeceği, kanuni izninin sona ermesini müteakip 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesi çerçevesinde yeni yerinde göreve başlaması gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

 

 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Mütalaa ve Görüşler
KPSS SINAVINA GİRDİĞİ TARİHTE LİSE MEZUNU OLUP MEMUR OLARAK YERLEŞTİRİLDİĞİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN MEMURUN DURUMU
KPSS SINAVINA GİRDİĞİ TARİHTE LİSE MEZUNU OLUP MEMUR OLARAK YERLEŞTİRİLDİĞİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN MEMURUN DURUMU
Kamu Personeli seçme Sınavına girdiği tarihte lise mezunu iken 2 yıl sonra memuriyete başlayan personelin öğrenim düzeyi farkı memuriyete giriş derece ve kademesini nasıl etkiler?
AYLIKSIZ İZİNDE İKEN DOĞUM YAPAN MEMURUN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI İZİN HAKLARI NE OLUR?
AYLIKSIZ İZİNDE İKEN DOĞUM YAPAN MEMURUN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI İZİN HAKLARI NE OLUR?
Aylıksız izinde iken doğum yapan bayan memur doğum öncesi ve doğum sonrası izin haklarından yararlanabilir mi?
ERKEN DOĞUM YAPAN MEMURUN AYLIKSIZ İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ
ERKEN DOĞUM YAPAN MEMURUN AYLIKSIZ İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ
Erken doğum yapan memurun doğum öncesi kullanamadığı analık iznini doğum sonrası kullanıp kullanamayacağı ve erken doğum yapan memurun doğum nedeniyle alabileceği aylıksız izin tarihinin belirlenmesi nasıl olur?
DOĞUM İZNİNDE İKEN ATAMA YAPILIRSA MEMUR GÖREVİNE DÖNMEK ZORUNDA MIDIR?
DOĞUM İZNİNDE İKEN ATAMA YAPILIRSA MEMUR GÖREVİNE DÖNMEK ZORUNDA MIDIR?
Doğum iznine ayrılan memur izinde iken ataması gerçekleşirse iznini yarıda kesip tayininin yapıldığı yeni kurumunda görevine başlamak zorunda mıdır?
KAMU PERSONELİNİN EĞİTİM, GÖREVDE YüKSELME, ÜNVAN DEĞİşİKLİĞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
KAMU PERSONELİNİN EĞİTİM, GÖREVDE YüKSELME, ÜNVAN DEĞİşİKLİĞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
KAMU PERSONELİNİN EĞİTİM, GÖREVDE YüKSELME, ÜNVAN DEĞİşİKLİĞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Personel Mevzuatına İlişkin Görüşler
Personel Mevzuatına İlişkin Görüşler
Personel Mevzuatına İlişkin Görüşler
DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞTIĞI SÜRELER ÖLÜ DOĞUM YAPAN MEMURUN DOĞUM SONRASI İZİNLERİNE EKLENİR Mİ?
DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞTIĞI SÜRELER ÖLÜ DOĞUM YAPAN MEMURUN DOĞUM SONRASI İZİNLERİNE EKLENİR Mİ?
Ölü doğum yapan memurun doğumdan önce sağlık raporu alarak çalıştığı 5 haftalık izin süresi doğum sonrası analık iznine eklenir mi?
ERKEN DOĞUM YAPAN MEMURUN BEBEĞİ ÖLÜ DOĞMASI DURUMUNDA DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI ANALIK İZNİ VERİLİR Mİ?
ERKEN DOĞUM YAPAN MEMURUN BEBEĞİ ÖLÜ DOĞMASI DURUMUNDA DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI ANALIK İZNİ VERİLİR Mİ?
32'nci haftadan önce erken doğum yapan memurun bebeği ölü doğarsa kullanamadığı doğum öncesi izin ile doğum sonrası izinleri verilir mi?
SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERECE VE KADEMELERİNE BİR DERECE EKLENİR Mİ?
SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ MEZUNLARI DERECE VE KADEMELERİNE BİR DERECE EKLENİR Mİ?
Hacettepe Üniversitesi İİBF’si Sosyal Hizmet Bölümünden mezun olan personele 657 sayılı Kanunun 36/A-5 maddesine göre giriş derece ve kademesine bir derece eklenir mi?
BİYOLOJİ MEZUNU OLAN İLGİLİNİN DERECE VE KADEMESİNE BİR DERECE İLAVE EDİLİR Mİ?
BİYOLOJİ MEZUNU OLAN İLGİLİNİN DERECE VE KADEMESİNE BİR DERECE İLAVE EDİLİR Mİ?
Biyoloji Öğretmenliği mezunu olan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasından yararlandırılarak derece ve kademesine bir derece eklenir mi?
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ OLARAK ATANAN PERSONELİN 4 YILLIK BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMASI DURUMUNDA DERECE VE KADEME İLAVESİ YAPILIR MI?
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ OLARAK ATANAN PERSONELİN 4 YILLIK BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMASI DURUMUNDA DERECE VE KADEME İLAVESİ YAPILIR MI?
Genel Müdürlükte 9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan memurun 2001 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 inci fıkrası kapsamında memuriyete giriş derece ve kademesine 1 derece ilave edilir mi?
657 SAYILI KANUNUN 36/A-4 VE 36/A-5 MADDELERİNDEN FAYDALANAN MEMURLARIN SINIFLARI DIŞINDA BİR KADROYA ATANMA DURUMU
657 SAYILI KANUNUN 36/A-4 VE 36/A-5 MADDELERİNDEN FAYDALANAN MEMURLARIN SINIFLARI DIŞINDA BİR KADROYA ATANMA DURUMU
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci fıkrası hükmünden faydalanan memur Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki bir kadroya atanması durumunda atandıktan sonra derece kademede bekletilirler mi? Kariyerleri ile ilgili sınıflara tekrar atanmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki hizmetlerine ilişkin kademe ilerlemesi yapılır mı?
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI,KÜTÜPHANECİ,ARŞİVCİ,KİTAP PATOLOĞU VE SOSYOLOG ÜNVANLARINA BİR DERECE VERİLİR Mİ?
FOLKLOR ARAŞTIRMACISI,KÜTÜPHANECİ,ARŞİVCİ,KİTAP PATOLOĞU VE SOSYOLOG ÜNVANLARINA BİR DERECE VERİLİR Mİ?
Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarına haiz Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4 üncü maddesi gereğince bir derece verilir mi?
DÖRT YILLIK TEKNİK LİSE İLE MESLEK YÜKSEKOKUL MEZUNU OLAN MEMURUN KADEME VE DERECESİ YÜKSELİR Mİ?
DÖRT YILLIK TEKNİK LİSE İLE MESLEK YÜKSEKOKUL MEZUNU OLAN MEMURUN KADEME VE DERECESİ YÜKSELİR Mİ?
Dört yıl süreli teknik liseyi bitirdikten sonra Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Elektrik Programını bitirerek elektrik teknikeri unvanını kazanan ve halen teknisyen kadrosunda görev yapan memura bir derece yükselmesi ile iki kademe ilerlemesinden yararlanır mı?
MAHKEME KARARLARI GEREĞİNCE GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINDA TEKNİK HİZMETLER SINIFINA GEÇİRİLEN İLGİLİLER HAKKINDA HANGİ MADDE UYGULANIR?
MAHKEME KARARLARI GEREĞİNCE GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINDA TEKNİK HİZMETLER SINIFINA GEÇİRİLEN İLGİLİLER HAKKINDA HANGİ MADDE UYGULANIR?
Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğünde Belge Araştırma Uzmanı olarak görev yapan ve mahkeme kararları gereğince Genel İdare Hizmetler sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilen ilgililer için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı (A) bendinin 4 numaralı alt bendi uygulanır mı?
ÜNİVERSİTENİN MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN MEMURA 1 DERECE İLAVE VERİLİR Mİ?
ÜNİVERSİTENİN MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN MEMURA 1 DERECE İLAVE VERİLİR Mİ?
Teknisyen olarak görev yapan memura, Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümünden mezun olması sebebiyle 657 sayılı Kanun uyarınca 1 derece verilir mi?
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU OLAN PERSONEL ÖĞRETMEN KADROSUNDA GÖREV ALIRSA MEMURİYETE GİRİŞTE 1 DERECE İLAVE EDİLİR Mİ?
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU OLAN PERSONEL ÖĞRETMEN KADROSUNDA GÖREV ALIRSA MEMURİYETE GİRİŞTE 1 DERECE İLAVE EDİLİR Mİ?
Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve Öğretmen kadrosunda görev yapan personelin memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilir mi?
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU OLUP
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU OLUP
Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarından mezun olup, “Teknik Öğretmen” unvanını alan personele 1 derece ilavesi yapılır mı?
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MEZUNU OLANLARA MEMURİYETE GİRİŞ DERECELEREİNE 1 DERECE İLAVE YAPILIR MI?
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MEZUNU OLANLARA MEMURİYETE GİRİŞ DERECELEREİNE 1 DERECE İLAVE YAPILIR MI?
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafiker Bölümü lisans mezunu olarak Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Grafiker kadrosunda görev yapan ilgilinin kazanılmış hak ve ödemeye esas aylık yönünden memuriyete giriş derecesine 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince bir derece ilave edilebilir mi?
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLAN VE MEMURİYETE GEÇEN İLGİLİYE DERECE VE KEDEMELERİNDE 1 DERECE EKLENİR Mİ?
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLAN VE MEMURİYETE GEÇEN İLGİLİYE DERECE VE KEDEMELERİNDE 1 DERECE EKLENİR Mİ?
Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümü mezunu olan ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Programcı kadrosunda görev yapan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesi hükümlerinden yararlandırılır mı?
GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINDA MEMUR OLAN İLGİLİNİN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMASI NEDENİYLE 1 DERECE VERİLİR Mİ?
GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINDA MEMUR OLAN İLGİLİNİN JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMASI NEDENİYLE 1 DERECE VERİLİR Mİ?
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak görev yapan personel Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olması durumunda bir derece verilir mi?
4 YIL SÜRELİ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNU BİTİREN VE SONRASINDA ÖN LİSANS ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYAN MEMURUN İNTİBAKI NASIL OLUR?
4 YIL SÜRELİ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNU BİTİREN VE SONRASINDA ÖN LİSANS ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYAN MEMURUN İNTİBAKI NASIL OLUR?
4 yıl süreli astsubay hazırlama okulundan mezun olmuş memura bir kademe verilir mi? Ön lisans diploması üzerine intibakını yaptıran memurun lisans öğrenimini bitirmesi sebebiyle yeniden intibakının yapılır mı? İlgilinin 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince yararlandığı ek göstergeden kazanılmış hak aylığı itibariyle faydalandırılması mümkün mü?
BELİRLENEN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİNİ AŞTIKTAN SONRA 1 DERECE İLAVESİ YAPILABİLİR Mİ?
BELİRLENEN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE GİRİŞ DERECE VE KADEMELERİNİ AŞTIKTAN SONRA 1 DERECE İLAVESİ YAPILABİLİR Mİ?
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi (A) bendi ile belirlenen öğrenim durumlarına göre giriş derece ve kademelerini aştıktan sonra Gümrük Muhafaza Memurluğuna atananlara mezkur madde ile belirlenen yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 8/b fıkrası hükmü uyarınca kazanılmış hak aylık derecelerine 1 derece ilave edilir mi?
ÖĞRENİM SÜRELERİ İTİBARİYLE EMNİYET HİZMET SINIFINDA MEMURİYETE BAŞLAYANLARIN 6/B KAPSAMINA GİRMELERİ DURUMU
ÖĞRENİM SÜRELERİ İTİBARİYLE EMNİYET HİZMET SINIFINDA MEMURİYETE BAŞLAYANLARIN 6/B KAPSAMINA GİRMELERİ DURUMU
Emniyet Hizmetleri Sınıfında memuriyete başlayanların öğrenim sûreleri itibariyle 6/b işaretli fıkra kapsamına girmeleri halinde haklarında 8/a ve 6/b işaretli fıkraların birlikte uygulanır mı?
YÜKSEKÖĞRENİMDE 1 YILLIK HAZIRLIK OKUYAN MEMURUN BAŞLANGIÇ DERECE VE KADEMESİNE BİR KADEME İLAVE EDİLİR Mİ?
YÜKSEKÖĞRENİMDE 1 YILLIK HAZIRLIK OKUYAN MEMURUN BAŞLANGIÇ DERECE VE KADEMESİNE BİR KADEME İLAVE EDİLİR Mİ?
Mühendisliği Bölümü mezunu ilgilinin, yükseköğrenim sırasında görmüş olduğu 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden dolayı başlangıç derece ve kademesine bir kademe ilave edilmesi mümkün müdür?
M.E.B. TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN LİMME PROJESİNDE ALINAN DİPLOMALAR MESLEK LİSESİ DİPLOMASI OLARAK KABUL EDİLİR Mİ?
M.E.B. TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN LİMME PROJESİNDE ALINAN DİPLOMALAR MESLEK LİSESİ DİPLOMASI OLARAK KABUL EDİLİR Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Lise mezunlarına yönelik Lise Mezunlarına Meslek Edindirme Projesi (LÎMME) kapsamında verilen diplomalar meslek lisesi diploması olarak değerlendirilir mi?
MEMURİYETE GİRMEDEN ÖĞRENİM SÜRESİ DÖRT YIL OLAN LİSEDEN MEZUN OLAN PERSONELE KADEME İLERLEMESİ UYGULANIR MI?
MEMURİYETE GİRMEDEN ÖĞRENİM SÜRESİ DÖRT YIL OLAN LİSEDEN MEZUN OLAN PERSONELE KADEME İLERLEMESİ UYGULANIR MI?
Memuriyete girmeden önce öğrenim süresi dört yıl olan liselerden mezun olan personele kademe ilerlemesi uygulanır mı?
ORTAÖĞRETİM SEVİYESİNDE HAZIRLIK SINIFINDA 1 YIL OKUYAN MEMUR ORTAK HÜKÜMLER BÖLÜMÜNDEN YARARLANIR MI?
ORTAÖĞRETİM SEVİYESİNDE HAZIRLIK SINIFINDA 1 YIL OKUYAN MEMUR ORTAK HÜKÜMLER BÖLÜMÜNDEN YARARLANIR MI?
Orta öğretim seviyesinde hazırlık sınıfında 1 yıldan fazla okuyan memur 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümü (A) bendinin 6/b alt bendinden yararlanabilir mi?
AYLIKSIZ İZİN DE İKEN AVUKATLIK STAJI YAPAN MEMURUN İNTİBAKI
AYLIKSIZ İZİN DE İKEN AVUKATLIK STAJI YAPAN MEMURUN İNTİBAKI
Devlet memuru aylıksız izinde olduğu süre içinde avukatlık stajı yaparsa intibakı yapılır mı?
MEMUR AYLIKSIZ İZİNDE İKEN STAJ YAPABİLİR Mİ?
MEMUR AYLIKSIZ İZİNDE İKEN STAJ YAPABİLİR Mİ?
Memurlar aylıksız izinli olduğu süre içinde avukatlık stajını yapabilirler mi?
DOÇENTLİK UNVANINI KAZANAN MEMURA KADAME İLERLEMESİ VERİLİR Mİ?
DOÇENTLİK UNVANINI KAZANAN MEMURA KADAME İLERLEMESİ VERİLİR Mİ?
Üniversite kadrosunda görev yapan personel doçentlik sınavında başarılı olması ve doçentlik unvanını kazanması durumunda kademe ilerlemesi uygulanır mı?
UZMAN KADROSUNDA İKEN DOKTORA YAPAN MEMURA MÜHENDİS KADROSUNA ATANMASI DURUMUNDA KADEME İLAVESİ YAPILIR MI?
UZMAN KADROSUNDA İKEN DOKTORA YAPAN MEMURA MÜHENDİS KADROSUNA ATANMASI DURUMUNDA KADEME İLAVESİ YAPILIR MI?
Uzman kadrosunda iken mesleği ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapması nedeniyle intibakı yapılan personelin, mühendis kadrosuna atanması halinde kademe ilavesi yapılır mı?
MESLEĞİ İLE İLGİLİ OLMAYAN ÖĞRENİM DALINDA DOKTORA YAPAN MEMURA İKİ KADEME İLERLEMESİ VERİLİR Mİ?
MESLEĞİ İLE İLGİLİ OLMAYAN ÖĞRENİM DALINDA DOKTORA YAPAN MEMURA İKİ KADEME İLERLEMESİ VERİLİR Mİ?
Matematikçi olarak görev yapan ilgilinin mesleği ile ilgili olmayan öğrenim dalında doktora yapması nedeniyle , 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre iki kademe ilerlemesi verilir mi?
YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMINI BİTİREN PERSONELE BİR KADEME İLELEMESİ VERİLİR Mİ?
YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMINI BİTİREN PERSONELE BİR KADEME İLELEMESİ VERİLİR Mİ?
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünün 1 akademik yıl süreli Yönetici Geliştirme Programını bitiren personele verilen “Yönetici Geliştirme Programı Sertifikası”nın Lisans Üstü İhtisas Sertifikası olduğuna Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilmesi durumunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesi çerçevesinde bir kademe ilerlemesi verilebilir mi?
İKİ AYRI DALDA AYNI DÜZEYDE LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN MEMURA İKİNCİ KEZ KADEME İLERLEMESİ VERİLİR Mİ?
İKİ AYRI DALDA AYNI DÜZEYDE LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN MEMURA İKİNCİ KEZ KADEME İLERLEMESİ VERİLİR Mİ?
İki ayrı dalda aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A-9 maddesine göre ikinci kez kademe ilerlemesi verilir mi?
TODAİE'Yİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINI BİTİRDİKLERİ İÇİN KADEME İLERLEMESİ SAĞLANIR MI?
TODAİE'Yİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINI BİTİRDİKLERİ İÇİN KADEME İLERLEMESİ SAĞLANIR MI?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesine göre bir kademe ilerlemesinden faydalananlara Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü yüksek lisans programını bitirdikleri için ayrıca 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesinin yaptırılmasının mümkün müdür?
MEMURLUĞA GİRMEDEN ÖNCE VEYA MEMURİYETLERİ SIRASINDA BİRDEN FAZLA MASTER DERECESİ ALMIŞ OLANLARIN KADEME İLERLEMESİ
MEMURLUĞA GİRMEDEN ÖNCE VEYA MEMURİYETLERİ SIRASINDA BİRDEN FAZLA MASTER DERECESİ ALMIŞ OLANLARIN KADEME İLERLEMESİ
Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında birden fazla yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlara bir kademe ilerlemesi verilmesinin ardından bir kademe daha verilir mi?
YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen “Tezli” ve “Tezsiz” Yüksek Lisans Programını "Tezsiz" olarak bitiren personelin 657 sayılı Kanununun 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesi nasıl yapılır?
LİSE MEZUNU MEMUR FARK DERSLERİNİ VERİP MESLEK LİSESİ DİPLOMASI ALIRSA DERECE VE KADEMESİ NE OLUR?
LİSE MEZUNU MEMUR FARK DERSLERİNİ VERİP MESLEK LİSESİ DİPLOMASI ALIRSA DERECE VE KADEMESİ NE OLUR?
Lise mezunu olarak çalışmakta iken fark derslerini verip, meslek lisesi diploması alan personelin, kazanılmış hak aylık derecesinin son öğrenim durumu itibariyle memuriyete girebileceği derece ve kademesinin altında bulunması halinde kazanılmış hak aylığının bu derece ve kademeye yükseltilebilir mi?
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MEMUR BU SÜREDE ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRİRSE İNTİBAKI NASIL OLUR?
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MEMUR BU SÜREDE ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRİRSE İNTİBAKI NASIL OLUR?
Görevden uzaklaştırılan memur görevden uzak kaldığı süre içinde bir üst eğitimini bitirirse, bu kişiye memuriyette iken üst öğrenimi bitirenlerle aynı işlemler yapılır mı?
MEMURİYETTE İKEN VEYA MEMURİYETTEN AYRILARAK ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN İNTİBAKLARI
MEMURİYETTE İKEN VEYA MEMURİYETTEN AYRILARAK ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN İNTİBAKLARI
Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin intibakları üst öğrenimi bitirenlerin memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsalleri ile aynı olur mu?
İNTİBAK İŞLEMİ SIRASINDA ALINAN DİSİPLİN NEDENİYLE KADEME İLERLEMESİ DURDURULUR MU?
İNTİBAK İŞLEMİ SIRASINDA ALINAN DİSİPLİN NEDENİYLE KADEME İLERLEMESİ DURDURULUR MU?
İntibak işlemi esnasında kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasının dikkate alınarak intibakı nasıl uygulanır?
İLAHİYAT PROGRAMINI BİTİREN VE DİPLOMSINDA
İLAHİYAT PROGRAMINI BİTİREN VE DİPLOMSINDA
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan ve Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümünün iki yıllık İlahiyat Programını bitiren bir personelin diplomasında “Diyanet İşleri Teşkilatında veya Din Hizmetleri Sınıfında çalışanlar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz.” ibaresi olması nedeniyle intibakı nasıl yapılır?
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPMAKTA İKEN MEMUR ATAMASI YAPILAN PERSONEL GÖREV YAPMAKTA İKEN ÜST ÖĞRENİMİNİ BİTİRİRSE
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPMAKTA İKEN MEMUR ATAMASI YAPILAN PERSONEL GÖREV YAPMAKTA İKEN ÜST ÖĞRENİMİNİ BİTİRİRSE
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa veya 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak görev alan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine istinaden memur olarak ataması yapılan personelin, gerek mezkur Kanunlara gerekse 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken üst öğrenimi bitirmesi durumunda yapılacak intibak'ı nasıl olur?
LİSE MEZUNU OLARAK MEMURİYETE BAŞLAYANIN İKİ ÜNİVERSİTESİTE BİTİRMESİ DURUMUNDA İNTİBAKI
LİSE MEZUNU OLARAK MEMURİYETE BAŞLAYANIN İKİ ÜNİVERSİTESİTE BİTİRMESİ DURUMUNDA İNTİBAKI
Meslek Lisesi mezunu olup memuriyete giren ve 4 yıllık işletme bölümünü bitiren memur sonrasında kendi meslek lisesinden mezun olduğu bölümün iki yıllık üniversitesini bitirirse intibakı tekrar yapılır mı?
AYLIKSIZ İZİNDE OLAN YÖNETİCİNİN İZİNDE İKEN ÜST ÖĞRENİMİNİ BİTİRMESİ DURUMUNDA İNTİBAKI YAPILIR MI?
AYLIKSIZ İZİNDE OLAN YÖNETİCİNİN İZİNDE İKEN ÜST ÖĞRENİMİNİ BİTİRMESİ DURUMUNDA İNTİBAKI YAPILIR MI?
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak ücretsiz izne ayrılan ve bu izin süresinde açık öğretim fakültesini bitiren memurun intibakı yapılır mı?
MEMURİYETTE İKEN YADA MEMURİYETTEN AYRILARAK ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN İNTİBAKI
MEMURİYETTE İKEN YADA MEMURİYETTEN AYRILARAK ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN İNTİBAKI
Memuriyette iken yada memuriyetten ayrılarak üst öğrenimini bitirenlerin intibakı nasıl olur?
MEMURİYETTE İKEN BİR ÜST ÖĞRENİMİ BİTİREN MEMURA KADEME VE DERECE EKLENİR Mİ?
MEMURİYETTE İKEN BİR ÜST ÖĞRENİMİ BİTİREN MEMURA KADEME VE DERECE EKLENİR Mİ?
Memuriyette iken bir üst öğrenimi bitiren memur yasal bakımdan faydalandırılmaları öngörülen derece ve kademe ilerlemelerinden de ayrıca yararlanırlar mı?
LİSE ÖĞRENİMİNİN ÜZERİNE YÜKSEKÖĞRETİM SAYILMAYAN İKİ YILLIK MESLEKİ EĞİTİM BİTİREN PERSONELİN İNTİBAKI
LİSE ÖĞRENİMİNİN ÜZERİNE YÜKSEKÖĞRETİM SAYILMAYAN İKİ YILLIK MESLEKİ EĞİTİM BİTİREN PERSONELİN İNTİBAKI
Lise öğrenimi üzerine Haberleşme Teknikerliği alanında bir yükseköğrenim sayılmayan lise üstü iki yıllık mesleki öğrenim gören Tekniker kadrosunda göreve başlayan ilgilinin Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Ön Lisans öğrenimini tamamlaması ile intibakında lise üstü iki yıllık mesleki öğrenim görmüş olması sebebiyle liseyi bitirme tarihi hangisi olacak.
ÖN LİSANS MEZUNU OLAN VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İŞE BAŞLAYAN PERSONELİN MEMURİYETE ATANMASI
ÖN LİSANS MEZUNU OLAN VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İŞE BAŞLAYAN PERSONELİN MEMURİYETE ATANMASI
Üniversitede önlisans mezunu olarak işe başlayan personel 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden memur kadrosuna atanma talebinde yapılacak olan atamalarda işe başlamadan önce aldığı lisans diplomasını ibraz etmesi durumunda lisans diploması memuriyete girişte değerlendirilir mi?