Bu haber 11 Ağustos 2016 00:36:27 Tarihinde eklenmiştir. 6847 Defa Okundu.

İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?

DİNİ BAYRAMLARDA NÖBET ÜCRETİ NASIL ÖDENİR ? İCAP ÜCRETİ NEDİR ? DİNİ BAYRAMLARDA NASIL HESAPLANMAKTADIR ?

İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?

 

 

            Bu yazımızda yeni başlayan mutemetlere ve mutemet dışı öğrenmek isteyen personellere  nöbet ücreti ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda(TKHK,THSK) nöbet ücreti 657 Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33 Maddesine göre hesaplanmaktadır. İlgili madde şöyledir.

 

‘’Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 - KHK - 547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10 md.) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

 

Ünvanlar

Gösterge

a)     Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

150

b)    Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

135

c)     Diş tabibi ve eczacılar

120

ç)     Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

90

d)    Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

75

e)     Diğer personel

55

 

 

            Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.’’

 

 

 

 

 

 

HANGİ BİRİMLERDE ÇALIŞANLARA %50 ARTIRIMLI NÖBET ÜCRETİ ÖDENİR?

 

1-Yoğun Bakım(657 DMK EK 33 Maddesi)

2-Acil Servis(657 DMK EK 33 Maddesi)

3-112 Acil Sağlık Hizmetleri(657 DMK EK 33 Maddesi)

4-Diyaliz(2016-2017 Toplu Sözleşme 3.Bölüm 7.Madde)

5-Ameliyathane Hizmetleri(2016-2017 Toplu Sözleşme 3.Bölüm 7.Madde)

 

 

Örnek 1:

Yoğun bakım biriminde çalışan, Önlisans veya Lisans mezunu hemşire, 16 saat nöbet tutarsa ne kadar nöbet ücret ödenir?

 

Nöbet Puanı:90  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

90x0,093259=8,3933 TL 

%50 artırımlı ödeneceği için ; 8,3933x1,50=12,5899 TL

12,5899x16=201,44 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:90x1,50x16x0,093259=201,44 TL)

 

201,44x0,00759=1,53 damga vergisi

201,44 – 1,53=199,91-TL Net ödenmektedir.

 

Örnek 2:

Ameliyathane biriminde çalışan, lise mezunu hemşire, 24 saat nöbet tutarsa ne kadar nöbet ücret ödenir?

 

Nöbet Puanı:75  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

75x0,093259=6,9944 TL 

%50 artırımlı ödeneceği için ; 6,9944x1,50=10,4916 TL

10,4916x24=251,80 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:75x1,50x24x0,093259=251,80 TL)

 

251,80x0,00759=1,91 damga vergisi

251,80 – 1,91=249,89-TL Net ödenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

DİNİ BAYRAMLARDA NÖBET ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

 

            2016-2017 Toplu Sözleşme 3.Bölüm 7.Madde gereği Dini Bayramlarda nöbet ücreti %20 artırımlı olarak ödenmektedir.

 

 

Örnek 1:

 

Yoğun bakım biriminde çalışan, Önlisans veya Lisans mezunu Hemşire, dini bayramda 16 saat nöbet tutarsa ne kadar nöbet ücret ödenir?

 

Nöbet Puanı:90  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

90x0,093259=8,3933 TL 

%70 (%50+%20) artırımlı ödeneceği için ; 8,3933x1,70=14,2686 TL

14,2686x16=228,30 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:90x1,70x16x0,093259=228,30 TL)

 

228,30x0,00759=1,73 damga vergisi

228,30 – 1,73=226,57-TL Net ödenmektedir.

 

 

Örnek 2:

 

Ameliyathane biriminde çalışan, lise mezunu Hemşire, dini bayramda 24 saat nöbet tutarsa ne kadar nöbet ücret ödenir?

 

Nöbet Puanı:75  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

 

75x0,093259=6,9944 TL 

 

%70 (%50+%20) artırımlı ödeneceği için ; 6,9944x1,70=11,8905 TL

 

11,8905x24=285,37 TL brüt hesaplanmaktadır.

 

(Kısaca:75x1,70x24x0,093259=285,37 TL)

 

285,37x0,00759=2,17 damga vergisi

285,37 – 2,17=-283,20-TL Net ödenmektedir.

 

 

 

Örnek 3:

 

Ameliyathane biriminde çalışan, Hizmetli personel, dini bayramda 24 saat nöbet tutarsa ne kadar nöbet ücret ödenir?

 

Nöbet Puanı:55  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

55x0,093259=5,1292 TL 

%70 (%50+%20) artırımlı ödeneceği için ; 5,1292x1,70=8,7196 TL

8,7196x24=209,27 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:55x1,70x24x0,093259=209,27 TL)

 

209,27x0,00759=1,59 damga vergisi

209,27 – 1,59=207,68-TL Net ödenmektedir.

 

 

 

 

 

***ÖNEMLİ:

 

Dini bayram günlerinde; Yoğun bakım, Diyaliz, Acil servis, Ameliyathane 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan ve her iki artırımdan birlikte yararlanılarak ödeme yapılan nöbetler için ise (%50 + %20) = %70 artırımlı nöbet ücreti ödenir.

 

(14-18 Aralık 2015 tarihinde Antalya'da TKHK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından  yapılan Mali Mevzuat Eğitimi '' Nöbet ' 'başlıklı Slaytta uygulama birliğinin sağlanması için bu şekilde hesaplama yapılması gerektiği belirtilmiştir.                                                                              Linki: http://www.tkhk.gov.tr/DB/32/4274_maliz-mevzuat-egitim)

 

 

 

İCAP ÜCRETİ NEDİR ? DİNİ BAYRAMLARDA NASIL HESAPLANMAKTADIR?

 

            Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde İcap Nöbeti şu şekilde tanımlanmaktadır:‘’ İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.’’ denmektedir.

 

            657 sayılı DMK Ek 33.maddesinde: ‘‘İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.’’ denmektedir.

 

Örnek 1:

 

Acil Servis biriminde icap nöbeti tutan Uzman Tabip, dini bayramda 16 saat icap nöbeti tutarsa ne kadar icap nöbet ücret ödenir?

 

Nöbet Puanı:150  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

150x0,093259=13,9888 TL ,  % 40=5,5955 TL

%20 artırımlı ödeneceği için :5,5955x1,20=6,7146 TL

6,7146x16=107,43 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:150x0,40x1,20x16x0,093259=107,43 TL)

 

107,43x0,00759=0,82 damga vergisi

107,43 – 0,82=106,61-TL Net ödenmektedir.

 

 

Örnek 2:

Acil Servis biriminde icap nöbeti tutan Önlisans veya Lisans mezunu Hemşire, dini bayramda 24 saat icap nöbeti tutarsa ne kadar icap nöbet ücret ödenir?

 

Nöbet Puanı:90  Maaş Aylık Katsayısı:0,093259

90x0,093259=8,3933 TL ,  % 40=3,3573 TL

%20 artırımlı ödeneceği için :3,3573x1,20=4,0287 TL

4,0287x24=96,69 TL brüt hesaplanmaktadır.

(Kısaca:90x0,40x1,20x24x0,093259=96,69 TL)

 

96,69x0,00759=0,73 damga vergisi

96,69 – 0,73=95,96-TL Net ödenmektedir.

 

 

ÖNEMLİ:

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 24/06/2016 tarih ve 13421922/869-837 sayılı yazılarına istinaden ‘‘Yoğun Bakım,Acil Servis,112 Acil Sağlık Hizmetleri,Diyaliz,Ameliyathane Hizmetlerinde’’ icap nöbeti tutan personele icap nöbet ücretleri %50 artırımlı olarak ödenmez.Dini bayramlarda icap nöbeti tutan personele icap nöbet ücretleri %20 artırımlı olarak ödenir. (Link : http://www.tkhk.gov.tr/DB/32/6225_nobet-ucretleri-hakk)

 

 

İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI

 

 

            657 DMK Ek 33.maddesinde; ‘‘ haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. ‘’ denmektedir.Nöbet ücreti haftalık çalışma süresi olan 40 saatten sonrası için ödenmektedir.

 

 

            Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 09/06/2016 tarih ve 7065 sayılı idari izin konulu yazılarında; ‘‘idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacaktır. ’’  denmektedir.

 

 

            Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliğinin 19/10/2015 tarih ve 89432283/640/15278 sayılı, idari izin  konulu yazılarında; ‘‘……Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde görevli olup,02/05/2015 tarihinde idari izinli sayıldığından görevi başında bulunmayan personelin haftalık çalışma süresine ilişkin olup,bu tarihte izinli sayılan ancak hizmetin aksamaması için fiilen görev yapan personelin görev süresinin 32 saat olarak kabul edilerek bunu aşan sürelerin nöbet ücreti yada fazla çalışma ücreti adı altında herhangi bir  ücret ile ücretlendirilmesinin,Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden mümkün bulunmadığı hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.’’denmektedir.Özetle idari izinli olunan günlerde nöbet tutan personele idari izin süresince herhangi bir nöbet ücreti ödenmeyecektir.Bu uygulamanın nöbet tutan personel açısından  haksızlık olduğu aşikar olup,hatanın düzeltileceğini umut ediyorum.

 

 

Temmuz Ayı Çalışma Süresinin Hesaplanması:

Temmuz ayında 10 gün hafta sonu, 3 gün Ramazan Bayramı ,16 gün mesai ve 1,5 gün idari izin vardır

16 x 8=128 saat

04/07/2016 günü=5 saat(Başbakanlık yazısı gereği idari izin saat 13:00 de başlamaktadır.)

08/07/2016 günü=8 saat 

Toplam=128+5+8=141 saattir.

Temmuz ayı çalışma süresi 141 saat dir.

 

 

 

 

Örnek 1:

Temmuz ayının 1,6,13,20 sinde Acil Serviste nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

01.07.2016=16 saat

06.07.2016=24 saat

13.07.2016=8 saat (14.07.2016 izin kullandı)

20.07.2016=8 saat (21.07.2016 izin kullandı)

Toplam=16+24+8+8=56 saat üzerinden nöbet ödenecektir

 

 

Örnek 2:

Temmuz ayının 3,8,23,30 unda Acil Serviste nöbet tutan Sağlık Memuruna kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

03/07/2016=24

08/07/2016=16

23/07/2016=24

30/07/2016=24

Toplam=24+16+24+24=88 saat üzerinden nöbet ödenecektir.

 

 

Örnek 3:

Temmuz ayının 3,4,6,7 sinde Yoğun Bakımda nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir.?

03/07/2016=24

04/07/2016=19

06/07/2016=24

07/07/2016=24

Toplam=24+19+24+24=91 saat üzerinden nöbet ödenecektir.

 

Ömür KANDEMİR

Mutemet/Yazar

Memurmaasmutemeti.Com

 

FAZLA MESAİ HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Yorum Yap
Fazla Mesai Nöbeti
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
Bayramarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır ?
Sağlık personelinin TEMMUZ 2017 Nöbet ve icap Ücretleri
Sağlık personelinin TEMMUZ 2017 Nöbet ve icap Ücretleri
Temmuz 2017 de alacağınız Zamlı Nöbet ve İcap ücretleri yayınlanmıştır.
SAĞLIK PERSONELİ NÖBET ÜCRETLERİ %100 ZAM YAPILIRSA NE KADAR OLUR ?
SAĞLIK PERSONELİ NÖBET ÜCRETLERİ %100 ZAM YAPILIRSA NE KADAR OLUR ?
NÖBET ÜCRETİ %100 ZAMLANIRSA NE KADAR OLUR ?
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır ?
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır ?
2017 OCAK ZAMLI FAZLA MESAİ VE İCAP ÜCRETLERİ
2017 OCAK ZAMLI FAZLA MESAİ VE İCAP ÜCRETLERİ
2017 Ocak fazla mesai ve icap ücretleri
4924 NÖBET ÜCRETLERİ
4924 NÖBET ÜCRETLERİ
4924 Sözleşmeli Personelin Nöbet Ücreti Ödenirmi ?
NÖBET SÜRESİ HESAPLAMA
NÖBET SÜRESİ HESAPLAMA
ÜCRETİ ÖDENECEK NÖBET SÜRESİNİN HESAPLANMASI
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE  HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI
Eylül ayı kurban bayramı idari izin nedeni ile fazla mesai hesaplamaları nasıl olacaktır ? Detayları için tıklayınız
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?
DİNİ BAYRAMLARDA NÖBET ÜCRETİ NASIL ÖDENİR ? İCAP ÜCRETİ NEDİR ? DİNİ BAYRAMLARDA NASIL HESAPLANMAKTADIR ?
YENİ YAYINLANAN SaĞLIK BAKANLIĞI NÖBET GENELGESİNİN DETAYLI AÇIKLAMASI
YENİ YAYINLANAN SaĞLIK BAKANLIĞI NÖBET GENELGESİNİN DETAYLI AÇIKLAMASI
Yeni yayınlanan Fazla Mesai ve İcap Nöbetleri genelgesinde belirtilen hususlar nelerdir ?
2017 TEMMUZ HEMŞİRE NÖBET ÜCRETLERİ
2017 TEMMUZ HEMŞİRE NÖBET ÜCRETLERİ
HEMŞİRE NÖBET ÜCRETLERİ 2017 TEMMUZ
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:29
Güneş
06:54
Öğle
12:41
İkindi
15:43
Akşam
18:16
Yatsı
19:34
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?