Bu haber 21 Haziran 2016 10:38:22 Tarihinde eklenmiştir.

Aile Hekimliği Maaş Yönetmelik 2010/1237

Aile hekimliğimaaş hesaplamasında dayanak olarak kullanılan yönetmelik: Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler.

Aile Hekimliği Maaş Yönetmelik 2010/1237

Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam onaltı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği hâlinde, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir. Anneye, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı çalışma saatlerini aile sağlığı merkezinin görünür bir yerinde duyurur.

İşte tüm detaylar...

30 Aralık 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27801

YÖNETMELİK

 

             Karar Sayısı : 2010/1237

 

             Ekli “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 23/12/2010  tarihli ve 49270 sayılı yazısı üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

 

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                   B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                                S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

           F. ÇELİK                                 B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                               Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               R. AKDAĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN

PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, bunların izinleri ve sözleşme esasları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanlar ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

d) Aylık başarı oranı: Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının,  o ay içinde yaptıkları aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Bakanlığın belirlediği usûl ve esaslar çerçevesinde yapmaları gereken aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerine oranını,

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

f) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,

g) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini,

ğ) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile sağlığı elemanı pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile sağlığı elemanını,

h) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

ı) Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu,

i) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

j) Tavan ücret: Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti,

k) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarında aranacak genel şartlar, uyumlu çalışma

MADDE 5- (1) Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler.

(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve yetmişbeş yaşından gün almamış olmaları gerekir. Altmışbeş yaşın üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu alma şartı aranır.

(3) Aile hekimi ile aile sağlığı elemanı, ekip anlayışı içinde çalışır. Aile hekimi, birlikte çalıştığı aile sağlığı elemanını yönlendirme ve denetleme yetkisine sahiptir.

Sözleşmelerin içeriği, süresi ve dönemi

MADDE 6- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmeler, Ek (1-A) ve Ek (1-B)’ye göre düzenlenir. Bu sözleşmeleri Bakanlık adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali, sözleşme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya il sağlık müdürüne devredebilir.

(2) Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki malî yıl olup, sözleşmenin imzalandığı ve takip eden malî yılı kapsar.

Kazanç getirici başka iş yapma yasağı

MADDE 7- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin edemezler. Sanatsal ve sportif faaliyetler dışında esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalışamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar, ticarî mümessil, ticarî vekil, kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar.

İzinler

MADDE 8- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Malî yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, malî yıl sonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir; hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra beş gün daha izin verilebilir.

(2) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde veya erkek aile hekimi ve aile sağlığı elemanına, eşinin doğum yapması sebebiyle beş gün izin verilir.

(3) Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam onaltı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği hâlinde, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir. Anneye, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı çalışma saatlerini aile sağlığı merkezinin görünür bir yerinde duyurur.

(4) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları hâlinde, bir sözleşme dönemi içinde bir malî yılda, tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler hâlinde, toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usûle uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. Doksan günü aşan hastalık raporlarının Bakanlığın belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi yüzseksen günü aşan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleşmesi fesholunmuş sayılır.

(5) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma, müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu mümkün olmadığı takdirde, müdürlükçe geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı elemanı görevlendirilir.

(6) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil hâller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri hâlinde hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

(7) Askerlik nedeni ile sözleşmesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir ay, doğum nedeni ile sözleşmesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayan bir yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıştıkları ilde, 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan aile hekimliği uygulamasında atama ve nakille ilgili usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimi olarak başlatılırlar.

(8) Aile sağlığı elemanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda, sözleşme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir ya da sözleşmesini sona erdirebilir. Bu sebeple sözleşmesini sona erdirmek istemesi hâlinde 15 inci madde hükmü uygulanmaz.

(9) İzin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir.

(10) Aile hekimliği uygulamaları için aile hekimliği sözleşmesi olmaksızın valilikçe görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları, izin kullanmaları yönünden kendi mevzuatına tâbidir.

Çalışma saatleri

MADDE 9- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.

Sözleşme giderleri

MADDE 10- (1) Damga vergisi hariç, sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler Bakanlıkça karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Sözleşmenin Sona Ermesi veya Erdirilmesi

Denetim

MADDE 11- (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi hâlinde aykırılığın mahiyetine göre; 

a) Adlî yönden, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre,

b) İdarî yönden 13 üncü ve 14 üncü madde hükümlerine göre,

c) Kamu zararı oluşturan malî hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,

gerekli işlemler tesis edilir.

Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi

MADDE 12- (1) Ölüm hâlinde veya tâbi olduğu mevzuata göre zorunlu olarak emekli olması gerekenlerin sözleşmeleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak yaş haddinden emekli olması gerekenler emekliliğe sevk edildikten sonra, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, mevcut sözleşme şartlarına göre çalıştırılmaya devam edilebilir.

Sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi

MADDE 13- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan aşağıdaki hâllerde sona erdirilir:

a) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi.

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirlenen şartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen şartların taşınmadığının anlaşılması veya bu şartların sonradan kaybedilmesi.

c) 7 nci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi,

ç) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin kurullarınca verilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleşmenin sona erdirilmesine dair kararın valiliğe bildirilmesi.

d) Çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi.

e) Mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev başında bulunulmaması.

f) Sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüzseksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi.

g) Eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi.

ğ) Menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi.

h) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendinde yer alan suçların işlendiğinin mahkeme kararıyla sabit olması.

ı) Gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması.

(2) Birinci fıkranın (b), (ç), (g), (ğ) ve (h) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, beş yıl süreyle yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler bir yıl süreyle, (f) bendine göre sözleşmesi sona erdirilenler ise sağlık durumunun görevin sürekli ifasına engel olmadığına dair sağlık kurulu raporu ibraz edilinceye kadar yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar.

(3) Bu maddede yer verilen fiillerin işlendiğinin sözleşme döneminden sonra öğrenilmesi veya sözleşme döneminde öğrenilse dahi başlatılan soruşturmanın ilgili sözleşme döneminde tamamlanamaması hâlinde, soruşturmanın aile hekimi veya aile sağlığı elemanının aleyhine sonuçlanması durumunda, soruşturmanın sona erdirildiği tarihte geçerli olan sözleşme sona erdirilir. 

 (4) Bakanlıkça bölgede çalışan aile hekimi sayısında değişiklik yapılması nedeniyle ihtiyaç duyulması hâlinde veya kayıtlı kişi sayısının iki aydan uzun süreyle bin kişinin altında seyretmesi nedeniyle sözleşmesi sona erdirilen aile hekimi yerine sözleşme yapılan aile hekimi hakkında, birinci fıkranın (a) bendi hükmü sözleşme tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır.

Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi

MADDE 14- (1) Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülkî idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması hâlinde vali tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

 (2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, valinin verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde il disiplin kuruluna, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.

(3) Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.

(4) Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz.

(5) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.

(6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılır. En geç iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılmaması, gerekli işlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 Sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi

MADDE 15- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları askerlik, doğum, emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Müdürlük, şartların uygun olması durumunda, iki aylık süreyi beklemeden sözleşmenin sona erdirilmesini kabul edebilir. Müdürlüğün kabul etmemesi durumunda, bu süreyi doldurmadan görevden ayrılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödemelerde Uygulanacak Usûl ve Esaslar

Aile hekimine yapılacak ödemeler

MADDE 16- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine, izin, rapor ve Bakanlıkça verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri hariç olmak üzere, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aşağıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan unsurlardan oluşur:

a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;

1) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,

2) Gebeler için (3) katsayısı,

3) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,

4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,

esas alınır.

Birinci ila beşinci gruplardaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadar;

1) Uzman tabip veya tabip için 2.167 (ikibinyüzaltmışyedi) TL,

2) Aile hekimliği uzmanları için 3.139 (üçbinyüzotuzdokuz) TL,

ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların (1,4418)  değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır.

Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezler ile nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı kişi sayısının zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde, kayıtlı kişi sayısı (2.400)’den fazla, diğer yerlerde (4.000)’den fazla ise, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak Ek (3)’teki listeye göre aile hekimi için belirtilen tutar ödenir.

c) Aile Sağlığı Merkezi Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile belirlenen asgarî fizikî ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için, her ay tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır.

Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’ünde belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre, tavan ücretin aşağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır:

1) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 10’u.

2) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 20’si.

3) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 35’i.

4) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 50’si.

Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren gruba göre ödeme yapılabilmesi için, aile hekimince ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ile müdürlüğe başvurulur. Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca en geç otuz gün içinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’üne göre yerinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe intikalinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılır. Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, takip eden ilk ödeme döneminde belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır. Grup değiştiren aile hekimi aynı yer için üç aydan önce yeniden grup değiştirmek için müracaat edemez.

Aile hekimliği birimleri, müdürlükçe olağan dışı denetimlerin yanı sıra, aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartları açısından, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’üne göre altı ayda bir denetlenir. Denetim ekibi veya ekipleri, müdürlük tarafından oluşturulur. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartları grubunun şartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme alınması gerektiği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni duruma göre yapılır ve şartların kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır.

Denetim ekibi tarafından oluşturulan denetim raporuna karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Müdürlüğe yapılan bu itiraz, oluşturulan bir komisyon marifetiyle onbeş gün içinde değerlendirilir. İtiraz komisyonunun çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

ç) Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için, gezici sağlık hizmeti verilen her yüz kişi başına tavan ücretin binde onaltısı oranında ödeme yapılır.

Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine kullandırılabilir. İklim ve ulaşım şartları gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaşım imkânı sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan durumlarda gidilen yer veya yerlere ait birinci paragrafta yer alan esasa göre yapılacak gezici sağlık hizmeti giderleri  aile hekimi yerine müdürlüğün döner sermayesine aktarılır..

d) Tetkik ve Sarf Malzemeleri Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tâbi tutulur.

(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine; birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin altı katını aşamaz.

(3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer bentlerde belirtilenlerden damga vergisi kesilir.

(4) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerinin kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, birici fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemeden düşülür.

(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

(6) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile hekimine birinci fıkranın (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak ödemelerde geçici iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.

Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler

MADDE 17- (1) 8 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, hizmetin görülmesini sağlaması hâlinde sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile hekimleri veya Bakanlık personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda;

a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si asıl aile hekimine, kalan % 50’si geçici aile hekimine,

b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile hekimine,

c) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ödenecek aile sağlığı merkezi giderlerinin tamamı asıl aile hekimine,

ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,

ödenir.

 (2) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimine; 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si ile 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak ödenir.

(3) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde, aile hekimine iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır. 

(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

(5) Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin üç katını geçemez.

Aile hekiminden yapılacak kesintiler

    MADDE 18- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı, başarı oranına göre kesinti uygulanır. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Aylık başarı oranı, % 98 - % 97 ise % 2’si,

b) Aylık başarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü,

c) Aylık başarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı,

ç) Aylık başarı oranı % 89 - %85 ise % 8’i,

d) Aylık başarı oranı, % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,

esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür.

(2) Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.

(3) Köy yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(4) Bu madde uyarınca aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.

Aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödeme

MADDE 19- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile sağlığı elemanına izin, rapor, Bakanlıkça verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri hariç olmak üzere, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinde yer alan unsurlardan oluşur:

a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;

1) 0-59 ay grubu için (1,75) katsayısı,

2) Gebeler için (3) katsayısı,

3) 65 yaş üstü için (1,75) katsayısı,

4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,80) katsayısı,

esas alınır.

Birinci ila beşinci gruplardaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadar;

1) Meslekî yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına 1.158 (binyüzellisekiz) TL,

2) Meslekî yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına 1.360 (binüçyüzaltmış) TL,

ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların (0,577) değişken katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır.

Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile sağlığı elemanlarına, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezler ile nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde, kayıtlı kişi sayısı (2.400)’den fazla, diğer yerlerde (4.000)’den fazla ise, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanına, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak Ek (3)’teki listede aile sağlığı elemanı için belirtilen tutar ödenir.

(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına, bu madde uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin birbuçuk katını aşamaz.

(3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenden gelir vergisi ve damga vergisi, (b) bendinde belirtilenden ise sadece damga vergisi kesilir.

(4) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarının kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, (a) bendinde belirtilen ödemeden düşülür.

(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

(6) 5510 sayılı Kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile sağlığı elemanına birinci fıkranın (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak ödemelerde geçici iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.

Geçici aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeler

MADDE 20- (1) 8 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanı, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan aile sağlığı elemanları ile anlaşarak, hizmetin görülmesini sağlar. Bu anlaşma müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu durumda asıl aile sağlığı elamanına ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile sağlığı elemanları veya Bakanlık personelini geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirir. Bu durumda;

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50’si asıl aile sağlığı elemanına, % 25’i geçici aile sağlığı elemanına,

b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile sağlığı elemanına,

ödenir.

(2) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile sağlığı elamanına 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net ödeme miktarının % 25’i ödenir.

    (3) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde, aile sağlığı elemanına iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır.

(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

(5) Aile sağlığı elemanlığı sözleşmesi bulunmayan geçici aile sağlığı elemanına 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve ikinci fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin % 75’ini geçemez.

Aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler

MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yapılacak kesintilerdeki usûl, esas ve oranlar, sözleşme veya görevlendirmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanları için 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt gelir üzerinden hesaplanmak suretiyle aynen uygulanır.

(2) Bu madde uyarınca aile sağlığı elemanından yapılacak kesintilerin toplamı, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt gelirinin % 20’sinden fazla olamaz.

Ödeme zamanı

MADDE 22- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren onbeş gün içinde yapılır.

Ödemelerdeki artışlar

MADDE 23- (1) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır.

Düzenleyici işlemler

MADDE 24- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edilir ve aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 25- (1) 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde, aile hekimlerine ilin uygulamaya geçtiği tarihten itibaren altı ay süreyle, tavan ücretin % 100’ü herhangi bir kritere bağlı olmaksızın aile sağlığı merkezi gideri olarak ödenir. Aile hekimlerine bu maddeye istinaden ve öngörülen sürelerce yapılan ödemelerin dışında 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz.

(2) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar, tavan ücrette 2011 yılı Ocak ayında yapılacak artış oranında artırılır.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

EK 1-A

AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına …………Valiliği ile …………………………… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.

2- Sözleşmede geçen;

a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile hekimini,

b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,

c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,

ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,

d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,

 ifade eder.

3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ nolu aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile hekimliği görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.

4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.

6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek  Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 

7- İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.

9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.

10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve  Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden  ………………… tarihine kadar geçerlidir.

 

           Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde  … (…..) nüsha olarak düzenlenmiştir

 

AİLE HEKİMİ

KURUM YETKİLİSİ

Adı Soyadı         :

Görev Yeri         :

Adresi :

(imza-tarih)

…………………..

…………….VALİSİ

 

(imza-tarih)

 

 

 

 

 

 

Ek 1-B

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına ……….. Valiliği ile ………………………………………… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.

2- Sözleşmede geçen;

a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile sağlığı elemanını,

b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,

c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,

ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,

d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,

 ifade eder.

3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ nolu aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile sağlığı elemanı görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.

4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.

6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 

7- İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.

9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.

10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden  ………………… tarihine kadar geçerlidir.     

 

Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde  … (…..) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI

KURUM YETKİLİSİ

Adı Soyadı         :

Görev Yeri         :

Adresi :

(imza-tarih)

…………………..

…………….VALİSİ

 

(imza-tarih)

 

 

 

EK 2

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ

UYGULANACAK İHTARLAR

İHTAR PUANLARI

Çalışma saatleri planına uymamak

3

İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için)

5

Afiş ve duyuruları usûlüne uygun şekilde asmamak

5

Aile Sağlığı Merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve Aile Sağlığı Merkezi dış tabelalarının usûlüne uygun olmaması

5

Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak

5

Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlük ya da Bakanlığa bildirmemek

10

Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını devretmemek

10

Aile Sağlığı Merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme için)

10

Verilen eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak

10

Miadı geçmiş ilaç bulundurmak

10

Yeşil ve kırmızı reçeteye tâbi ilaçları usûlüne uygun muhafaza altına almamak

10

Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek

10

Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması

5

Veremli hastaların doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak

5

Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak

10

Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak

10

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak

5

Forma giymemek

5

Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak

20

Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak

50

Aile Sağlığı Merkezinin asgarî fizikî şartlarını 10 gün içinde uygun hâle getirmemek

10

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak

20

Denetimlerde işbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek, gerçek dışı beyanda bulunmak

20

Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak

20

Koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek, gerçek dışı beyanda bulunmak

20

Performansa tâbi aşılardan her birinin aşılama oranlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, % 90’ın altına düşürmek

10

Performansa tâbi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında,  % 90’ın altına düşürmek

20

Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında,  % 90’ın altına düşürmek

20

Soğuk zincir kurallarına uymamak

20

İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak

20

Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak

20

İş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek

20

Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek

50

Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek

50

 

 

 

 

EK 3

SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ

İl

İlçe

Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi

Sosyoekonomik Gelişmişlik Bölgesi

Ödeme Göstergesi

Aile Hekimine Ödenecek Tutar

(TL)

Aile Sağlığı Elemanına Ödenecek Tutar

(TL)

BURSA

Büyükşehir

7,95333

1

0

0,00

0,00

ADANA

Büyükşehir

5,71564

1

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Körfez

5,07532

1

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Gebze

4,56749

1

0

0,00

0,00

İZMİR

Aliağa

4,49592

1

0

0,00

0,00

ANTALYA

Merkez

3,99069

1

0

0,00

0,00

ESKİŞEHİR

Merkez

3,89817

1

0

0,00

0,00

GAZİANTEP

Büyükşehir

3,70467

1

0

0,00

0,00

DENİZLİ

Merkez

3,69197

1

0

0,00

0,00

KONYA

Büyükşehir

3,54941

1

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Merkez

3,52581

1

0

0,00

0,00

İSTANBUL 

Büyükçekmece 

3,45162

1

0

0,00

0,00

MERSİN

Merkez

3,35555

1

0

0,00

0,00

KAYSERİ

Büyükşehir

3,32022

1

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Çorlu

3,08189

1

0

0,00

0,00

ANTALYA

Kemer

2,79398

2

0

0,00

0,00

AYDIN

Kuşadası

2,75635

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Marmaraereğlisi

2,74491

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Çeşme

2,69252

2

0

0,00

0,00

SAKARYA

Merkez

2,60751

2

0

0,00

0,00

HATAY

İskenderun

2,56211

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Marmaris

2,51737

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Bandırma

2,51255

2

0

0,00

0,00

MANİSA

Merkez

2,46533

2

0

0,00

0,00

SAMSUN

Merkez

2,46298

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Merkez

2,42273

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Bodrum

2,42137

2

0

0,00

0,00

TRABZON

Merkez

2,39588

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Çerkezköy

2,23899

2

0

0,00

0,00

EDİRNE

Merkez

2,14004

2

0

0,00

0,00

KARABÜK

Merkez

2,10701

2

0

0,00

0,00

ZONGULDAK

Ereğli

2,10159

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Merkez

2,09334

2

0

0,00

0,00

ISPARTA

Merkez

2,09238

2

0

0,00

0,00

KIRKLARELİ

Lüleburgaz

2,08161

2

0

0,00

0,00

ÇANAKKALE

Bozcaada

2,05888

2

0

0,00

0,00

MALATYA

Merkez

2,01459

2

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Derince

1,97738

2

0

0,00

0,00

ÇANAKKALE

Merkez

1,95451

2

0

0,00

0,00

ANTALYA

Alanya

1,9319

2

0

0,00

0,00

ERZURUM

Merkez

1,92489

2

0

0,00

0,00

KIRIKKALE

Merkez

1,92203

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Urla

1,89214

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Merkez

1,8642

2

0

0,00

0,00

KAYSERİ

Hacılar

1,80856

2

0

0,00

0,00

BURSA

Gemlik

1,79897

2

0

0,00

0,00

BOLU

Merkez

1,79561

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Kazan

1,78712

2

0

0,00

0,00

AYDIN

Didim

1,75196

2

0

0,00

0,00

İSTANBUL 

Sultanbeyli

1,74182

2

0

0,00

0,00

BİLECİK

Bozüyük

1,71347

2

0

0,00

0,00

UŞAK

Merkez

1,70571

2

0

0,00

0,00

AYDIN

Merkez

1,6983

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Torbalı

1,68983

2

0

0,00

0,00

ORDU

Merkez

1,68126

2

0

0,00

0,00

SİVAS

Merkez

1,66151

2

0

0,00

0,00

SAKARYA

Sapanca

1,66147

2

0

0,00

0,00

KÜTAHYA

Merkez

1,64375

2

0

0,00

0,00

AFYONKARAHİSAR

Merkez

1,5316

2

0

0,00

0,00

İSTANBUL 

Silivri

1,51671

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Seferihisar

1,50888

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Kemalpaşa

1,49886

2

0

0,00

0,00

ÇORUM

Merkez

1,47724

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Ayvalık

1,4598

2

0

0,00

0,00

ANTALYA

Manavgat

1,45821

2

0

0,00

0,00

GİRESUN

Merkez

1,45632

2

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Gölcük

1,44418

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Merkez

1,41047

2

0

0,00

0,00

ISPARTA

Uluborlu

1,40411

2

0

0,00

0,00

DİYARBAKIR

Merkez

1,39749

2

0

0,00

0,00

ELAZIĞ

Merkez

1,38624

2

0

0,00

0,00

K.MARAŞ

Merkez

1,37067

2

0

0,00

0,00

BURSA

İnegöl

1,3612

2

0

0,00

0,00

BURSA

Mudanya

1,35475

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Selçuk

1,33781

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Edremit

1,3315

2

0

0,00

0,00

MERSİN

Tarsus

1,29431

2

0

0,00

0,00

BURDUR

Merkez

1,28548

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Foça

1,27305

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Datça

1,26732

2

0

0,00

0,00

RİZE

Merkez

1,26549

2

0

0,00

0,00

MANİSA

Turgutlu

1,23913

2

0

0,00

0,00

AYDIN

Nazilli

1,22549

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Karaburun

1,2239

2

0

0,00

0,00

BİLECİK

Merkez

1,21727

2

0

0,00

0,00

ZONGULDAK

Merkez

1,21346

2

0

0,00

0,00

KASTAMONU

Abana

1,20486

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Çınarcık

1,17381

2

0

0,00

0,00

NEVŞEHİR 

Merkez

1,16603

2

0

0,00

0,00

ARTVİN

Merkez

1,16436

2

0

0,00

0,00

BURSA

Kestel

1,15507

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Elmadağ

1,15308

2

0

0,00

0,00

KARAMAN

Merkez

1,13624

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Akyurt

1,13339

2

0

0,00

0,00

BURSA

Orhangazi

1,1305

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Burhaniye

1,1276

2

0

0,00

0,00

TUNCELİ

Merkez

1,12096

2

0

0,00

0,00

DÜZCE

Merkez

1,11568

2

0

0,00

0,00

BURSA

Gürsu

1,11499

2

0

0,00

0,00

KOCAELİ

Karamürsel

1,11054

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Çiftlikköy

1,10206

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Altınova

1,09948

2

0

0,00

0,00

KIRŞEHİR 

Merkez

1,09067

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Ortaca

1,07099

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Polatlı

1,06823

2

0

0,00

0,00

KIRKLARELİ

Merkez

1,06821

2

0

0,00

0,00

İSTANBUL 

Çatalca

1,05129

2

0

0,00

0,00

ÇANKIRI

Merkez

1,04942

2

0

0,00

0,00

KARABÜK

Safranbolu

1,04657

2

0

0,00

0,00

İSTANBUL 

Şile

1,04394

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Muratlı

1,04158

2

0

0,00

0,00

AYDIN

Söke

1,04132

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Dalaman

1,03833

2

0

0,00

0,00

ARTVİN

Arhavi

1,03525

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Armutlu

1,02851

2

0

0,00

0,00

SİNOP

Merkez

1,02409

2

0

0,00

0,00

MANİSA

Soma

1,01445

2

0

0,00

0,00

ÇANAKKALE

Gökçeada

0,99118

2

0

0,00

0,00

KASTAMONU

Merkez

0,99032

2

0

0,00

0,00

HATAY

Merkez

0,98304

2

0

0,00

0,00

ÇANAKKALE

Çan          

0,97671

2

0

0,00

0,00

OSMANİYE 

Merkez

0,97609

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Erdek

0,96294

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Menderes

0,95987

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Marmara

0,94883

2

0

0,00

0,00

DENİZLİ

Honaz

0,93721

2

0

0,00

0,00

ISPARTA

Atabey

0,93583

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Fethiye

0,91185

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Çubuk

0,88645

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Dikili

0,87898

2

0

0,00

0,00

DÜZCE

Gümüşova

0,87346

2

0

0,00

0,00

KONYA

Yalıhüyük

0,86014

2

0

0,00

0,00

KONYA

Seydişehir

0,85217

2

0

0,00

0,00

RİZE

Ardeşen

0,84893

2

0

0,00

0,00

EDİRNE

Keşan

0,84485

2

0

0,00

0,00

MANİSA

Salihli

0,82197

2

0

0,00

0,00

TOKAT

Merkez

0,81785

2

0

0,00

0,00

HATAY

Belen

0,80827

2

0

0,00

0,00

ERZİNCAN 

Merkez

0,78524

2

0

0,00

0,00

YALOVA

Termal

0,78017

2

0

0,00

0,00

ÇANAKKALE

Gelibolu

0,77882

2

0

0,00

0,00

İZMİR

Menemen

0,76476

2

0

0,00

0,00

BURSA

Karacabey

0,76269

2

0

0,00

0,00

YOZGAT

Merkez

0,75984

2

0

0,00

0,00

BATMAN

Merkez

0,75922

2

0

0,00

0,00

ŞANLIURFA

Merkez

0,75601

2

0

0,00

0,00

KIRKLARELİ

Babaeski

0,74868

2

0

0,00

0,00

BOLU

Yeniçağa

0,7253

2

0

0,00

0,00

VAN

Merkez

0,71686

2

0

0,00

0,00

DENİZLİ

Sarayköy

0,71456

2

0

0,00

0,00

AMASYA

Merzifon

0,71109

2

0

0,00

0,00

ISPARTA

Gönen

0,69437

2

0

0,00

0,00

DÜZCE

Akçakoca

0,69084

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Saray

0,69015

2

0

0,00

0,00

NİĞDE

Merkez

0,68957

2

0

0,00

0,00

ANTALYA

Serik

0,6845

2

0

0,00

0,00

AMASYA

Merkez

0,68128

2

0

0,00

0,00

ANKARA

Beypazarı

0,67674

2

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Gönen

0,67568

2

0

0,00

0,00

KONYA

Ereğli

0,67151

2

0

0,00

0,00

DENİZLİ

Babadağ

0,66462

2

0

0,00

0,00

ARTVİN

Hopa

0,65695

2

0

0,00

0,00

TRABZON

Beşikdüzü

0,65167

2

0

0,00

0,00

ARTVİN

Murgul

0,64686

2

0

0,00

0,00

MUĞLA

Milas

0,63003

2

0

0,00

0,00

TEKİRDAĞ 

Şarköy

0,62666

2

0

0,00

0,00

AKSARAY

Merkez

0,62392

2

0

0,00

0,00

SAMSUN

Ondokuzmayıs

0,60049

3

0

0,00

0,00

BALIKESİR

Susurluk

0,59933

3

0,0012

0,61

0,31

KAYSERİ

Talas

0,59817

3

0,0023

1,23

0,62

GÜMÜŞHANE

Merkez

0,59389

3

0,0066

3,50

1,75

ÇANAKKALE

Eceabat

0,58507

3

0,0154

8,17

4,09

AMASYA

Suluova

0,58123

3

0,0193

10,21

5,11

İZMİR

Tire

0,58065

3

0,0198

10,52

5,26

ADIYAMAN 

Merkez

0,57604

3

0,0245

12,96

6,48

BİLECİK

Söğüt

0,56238

3

0,0381

20,20

10,10

KİLİS

Merkez

0,5486

3

0,0519

27,50

13,75

MANİSA

Akhisar

0,54044

3

0,06

31,83

15,91

MERSİN

Silifke

0,52395

3

0,0765

40,57

20,29

İZMİR

Bergama

0,52172

3

0,0788

41,75

20,88

ISPARTA

Yenişarbademli

0,51742

3

0,0831

44,03

22,02

HATAY

Dörtyol

0,51668

3

0,0838

44,42

22,21

SİİRT

Merkez

0,50841

3

0,0921

48,80

24,40

BURDUR

Bucak

0,50648

3

0,094

49,83

24,91

ANKARA

Ş.Koçhisar

0,5053

3

0,0952

50,45

25,22

ADANA

Ceyhan

0,50077

3

0,0997

52,85

26,42

ÇANAKKALE

Ezine

0,49619

3

0,1043

55,28

27,64

BİLECİK

Osmaneli

0,49485

3

0,1056

55,99

27,99

KARS

Merkez

0,48958

3

0,1109

58,78

29,39

TOKAT

Turhal

0,47802

3

0,1225

64,91

32,45

ADANA

Pozantı

0,4668

3

0,1337

70,86

35,43

NEVŞEHİR 

Ürgüp

0,46644

3

0,1341

71,05

35,53

SAKARYA

Pamukova

0,46365

3

0,1368

72,53

36,27

DÜZCE

Kaynaşlı

0,46294

3

0,1376

72,90

36,45

HATAY

Erzin

0,45779

3

0,1427

75,63

37,82

ESKİŞEHİR

İnönü

0,45294

3

0,1476

78,20

39,10

BURSA

M.Kemalpaşa

0,45191

3

0,1486

78,75

39,38

MERSİN

Anamur

0,44577

3

0,1547

82,00

41,00

İZMİR

Ödemiş

0,44508

3

0,1554

82,37

41,18

DENİZLİ

Çardak

0,43032

3

0,1702

90,19

45,10

ÇANAKKALE

Biga

0,42349

3

0,177

93,81

46,90

ANKARA

Nallıhan

0,419

3

0,1815

96,19

48,10

EDİRNE

Uzunköprü

0,41792

3

0,1826

96,76

48,38

SAMSUN

Bafra

0,40944

3

0,1911

101,26

50,63

MARDİN

Merkez

0,40114

3

0,1994

105,66

52,83

KONYA

Akşehir

0,39866

3

0,2018

106,97

53,48

DENİZLİ

Serinhisar

0,39827

3

0,2022

107,18

53,59

RİZE

Fındıklı

0,39417

3

0,2063

109,35

54,67

DÜZCE

Cumayeri

0,37792

3

0,2226

117,96

58,98

NİĞDE

Bor          

0,37449

3

0,226

119,78

59,89

BOLU

Gerede

0,37367

3

0,2268

120,21

60,11

MUĞLA

Ula          

0,37142

3

0,2291

121,41

60,70

ÇANKIRI

Çerkeş

0,37131

3

0,2292

121,47

60,73

KIRKLARELİ

Pınarhisar

0,37047

3

0,23

121,91

60,95

KÜTAHYA

Tavşanlı

0,36059

3

0,2399

127,15

63,58

ORDU

Fatsa

0,35842

3

0,2421

128,30

64,15

TRABZON

Vakfıkebir

0,34044

3

0,2601

137,83

68,91

ANTALYA

Finike

0,34021

3

0,2603

137,95

68,97

KIRKLARELİ

Vize

0,3364

3

0,2641

139,97

69,98

ISPARTA

Senirkent

0,33158

3

0,2689

142,52

71,26

KIRIKKALE

Yahşihan

0,32637

3

0,2741

145,28

72,64

OSMANİYE 

Bahçe

0,31628

3

0,2842

150,63

75,32

AYDIN

Buharkent

0,31566

3

0,2848

150,96

75,48

ISPARTA

Eğirdir

0,31113

3

0,2894

153,36

76,68

SAKARYA

Ferizli

0,31085

3

0,2896

153,51

76,76

SAMSUN

Tekkeköy

0,3031

3

0,2974

157,62

78,81

NEVŞEHİR 

Avanos

0,30077

3

0,2997

158,85

79,42

ISPARTA

Keçiborlu

0,29912

3

0,3014

159,73

79,87

MUĞLA

Yatağan

0,29571

3

0,3048

161,53

80,77

MERSİN

Erdemli

0,29564

3

0,3049

161,57

80,79

ESKİŞEHİR

Çifteler

0,29217

3

0,3083

163,41

81,70

BURSA

Yenişehir

0,28969

3

0,3108

164,72

82,36

ELAZIĞ

Ağın

0,28672

3

0,3138

166,30

83,15

SAKARYA

Akyazı

0,2636

3

0,3369

178,55

89,28

DENİZLİ

Bozkurt

0,26045

3

0,34

180,22

90,11

K.MARAŞ

Elbistan

0,26005

3

0,3404

180,43

90,21

KIRIKKALE

Karakeçili

0,25899

3

0,3415

181,00

90,50

TRABZON

Akçaabat

0,2586

3

0,3419

181,20

90,60

BARTIN

Merkez

0,25663

3

0,3439

182,25

91,13

BALIKESİR

Gömeç

0,25481

3

0,3457

183,21

91,61

GİRESUN

Bulancak

0,25027

3

0,3502

185,62

92,81

AFYONKARAHİSAR

Bolvadin

0,25014

3

0,3504

185,69

92,85

SAKARYA

Hendek

0,24465

3

0,3558

188,60

94,30

ORDU

Ünye

0,23888

3

0,3616

191,65

95,83

YOZGAT

Yerköy

0,23511

3

0,3654

193,65

96,83

SİVAS

Divriği

0,22603

3

0,3745

198,46

99,23

ÇANKIRI

Atkaracalar

0,21143

3

0,3891

206,20

103,10

RİZE

İyidere

0,20975

3

0,3907

207,09

103,55

ANKARA

Kızılcahamam 

0,20565

3

0,3948

209,27

104,63

ANTALYA

Kumluca

0,20565

3

0,3948

209,27

104,63

BİLECİK

Pazaryeri

0,20538

3

0,3951

209,41

104,70

TEKİRDAĞ 

Malkara

0,20256

3

0,3979

210,90

105,45

ANKARA

Ayaş

0,20084

3

0,3997

211,81

105,90

BOLU

Mengen

0,20002

3

0,4005

212,25

106,13

OSMANİYE 

Kadirli

0,19675

3

0,4037

213,98

106,99

DENİZLİ

Buldan

0,19298

3

0,4075

215,98

107,99

ZONGULDAK

Alaplı

0,19278

3

0,4077

216,09

108,05

EDİRNE

Havsa

0,19245

3

0,408

216,26

108,13

KIRKLARELİ

Demirköy

0,19085

3

0,4096

217,11

108,56

BURDUR

Gölhisar

0,19023

3

0,4103

217,44

108,72

AFYONKARAHİSAR

Dazkırı

0,18716

3

0,4133

219,06

109,53

KIRKLARELİ

Pehlivanköy

0,17995

3

0,4205

222,89

111,44

SAKARYA

Karasu

0,17887

3

0,4216

223,46

111,73

MUĞLA

Köyceğiz

0,17722

3

0,4233

224,33

112,16

ESKİŞEHİR

Mihalgazi

0,16385

3

0,4366

231,42

115,71

AYDIN

İncirliova

0,16257

3

0,4379

232,10

116,05

TEKİRDAĞ 

Hayrabolu

0,1528

3

0,4477

237,28

118,64

BURDUR

Altınyayla

0,15277

3

0,4477

237,29

118,64

BİTLİS

Tatvan

0,14517

3

0,4553

241,32

120,66

KIRŞEHİR 

Mucur

0,14507

3

0,4554

241,37

120,68

SAKARYA

Geyve

0,1435

3

0,457

242,20

121,10

MERSİN

Bozyazı

0,14344

3

0,4571

242,24

121,12

ADANA

Kozan

0,14144

3

0,4591

243,30

121,65

KASTAMONU

Tosya

0,13718

3

0,4633

245,55

122,78

ANTALYA

İbradi

0,13099

3

0,4695

248,84

124,42

BİNGÖL

Kiğı

0,12384

3

0,4767

252,62

126,31

KARAMAN

Kazımkarabekir

0,12351

3

0,477

252,80

126,40

ANTALYA

Kale

0,12003

3

0,4805

254,64

127,32

DÜZCE

Çilimli

0,11615

3

0,4843

256,70

128,35

ESKİŞEHİR

Mahmudiye

0,11574

3

0,4848

256,92

128,46

MARDİN

Yeşilli

0,11503

3

0,4855

257,29

128,64

SAMSUN

Çarşamba

0,11346

3

0,487

258,13

129,07

ÇANAKKALE

Lapseki

0,11279

3

0,4877

258,48

129,24

MANİSA

Alaşehir

0,11107

3

0,4894

259,39

129,69

ÇANKIRI

Şabanözü

0,11004

3

0,4905

259,94

129,97

ÇANKIRI

Korgun

0,10665

3

0,4938

261,74

130,87

RİZE

Çayeli

0,10428

3

0,4962

262,99

131,49

TRABZON

Sürmene

0,09897

3

0,5015

265,81

132,90

GAZİANTEP

Nizip

0,09655

3

0,5039

267,09

133,55

RİZE

Derepazarı

0,09119

3

0,5093

269,93

134,96

BURSA

İznik

0,09069

3

0,5098

270,19

135,10

ÇANAKKALE

Ayvacık

0,08642

3

0,5141

272,46

136,23

KIRIKKALE

Bahşılı

0,08557

3

0,5149

272,91

136,45

RİZE

Pazar

0,07905

3

0,5214

276,36

138,18

ARTVİN

Borçka

0,076

3

0,5245

277,98

138,99

SİNOP

Boyabat

0,07266

3

0,5278

279,75

139,88

EDİRNE

Enez

0,06856

3

0,5319

281,92

140,96

AYDIN

Yenipazar

0,06672

3

0,5338

282,90

141,45

SAKARYA

Söğütlü

0,06635

3

0,5341

283,09

141,55

MANİSA

Ahmetli

0,06626

3

0,5342

283,14

141,57

BURDUR

Karamanlı

0,06611

3

0,5344

283,22

141,61

EDİRNE

Süleoğlu

0,06363

3

0,5369

284,54

142,27

ANTALYA

Elmalı

0,06088

3

0,5396

285,99

142,99

AFYONKARAHİSAR

Sandıklı

0,06042

3

0,5401

286,24

143,12

DÜZCE

Gölyaka

0,05986

3

0,5406

286,53

143,27

TRABZON

Yomra

0,05905

3

0,5414

286,96

143,48

ANKARA

Çamlıdere

0,05674

3

0,5438

288,19

144,10

HAKKARİ

Merkez

0,05534

3

0,5452

288,93

144,46

HATAY

Reyhanlı

0,05528

3

0,5452

288,96

144,48

TRABZON

Çarşıbaşı

0,05528

3

0,5452

288,96

144,48

ZONGULDAK

Çaycuma

0,05414

3

0,5464

289,57

144,79

KONYA

Beyşehir

0,05353

3

0,547

289,89

144,94

GİRESUN

Ş.Karahisar

0,05037

3

0,5501

291,56

145,78

ŞIRNAK

Merkez

0,04898

3

0,5515

292,30

146,15

DENİZLİ

Akköy

0,04098

3

0,5595

296,54

148,27

ORDU

Gülyalı

0,0402

3

0,5603

296,95

148,47

HATAY

Kırıkhan

0,03957

3

0,5609

297,29

148,64

GİRESUN

Görele

0,03924

3

0,5613

297,46

148,73

GİRESUN

Eynesil

0,03525

3

0,5652

299,58

149,79

AYDIN

Germencik

0,03258

3

0,5679

300,99

150,49

ANTALYA

Kaş          

0,03027

3

0,5702

302,22

151,11

ANTALYA

Korkuteli

0,01904

3

0,5815

308,17

154,09

ELAZIĞ

Keban

0,01661

3

0,5839

309,46

154,73

ADANA

Karataş

0,01236

3

0,5881

311,71

155,86

BARTIN

Amasra

0,01079

3

0,5897

312,54

156,27

SAKARYA

Karapürçek

0,00414

3

0,5964

316,07

158,04

MERSİN

Çamlıyayla

0,00132

3

0,5992

317,56

158,78

KASTAMONU

Bozkurt

-0,00144

3

0,6019

319,02

159,51

AYDIN

Çine

-0,0019

3

0,6024

319,27

159,63

AYDIN

Sultanhisar

-0,00602

3

0,6065

321,45

160,72

KAYSERİ

Develi

-0,00604

3

0,6065

321,46

160,73

GİRESUN

Piraziz

-0,00676

3

0,6073

321,84

160,92

KAYSERİ

Özvatan

-0,01249

3

0,613

324,88

162,44

IĞDIR

Merkez

-0,01516

3

0,6157

326,29

163,14

ZONGULDAK

Devrek

-0,01585

3

0,6163

326,66

163,33

BAYBURT

Merkez

-0,02293

3

0,6234

330,41

165,20

ANTALYA

Gazipaşa

-0,0241

3

0,6246

331,03

165,52

BİTLİS

Merkez

-0,0255

3

0,626

331,77

165,88

TRABZON

Of            

-0,0264

3

0,6269

332,25

166,13

TUNCELİ

Hozat

-0,02648

3

0,627

332,29

166,14

YOZGAT

Çandır

-0,03049

3

0,631

334,42

167,21

MERSİN

Mut          

-0,03611

3

0,6366

337,40

168,70

ÇORUM

Osmancık

-0,03846

3

0,639

338,64

169,32

BİNGÖL

Merkez

-0,04734

3

0,6478

343,35

171,67

SAKARYA

Kocaali

-0,05069

3

0,6512

345,13

172,57

KAYSERİ

Yeşilhisar

-0,05354

3

0,654

346,64

173,32

ISPARTA

Şarkikaraağaç

-0,05641

3

0,6569

348,16

174,08

ÇANKIRI

Ilgaz

-0,06033

3

0,6608

350,23

175,12

HATAY

Samandağ

-0,06135

3

0,6618

350,78

175,39

ANKARA

Güdül

-0,06416

3

0,6647

352,26

176,13

ADANA

İmamoğlu

-0,06441

3

0,6649

352,40

176,20

AĞRI

Merkez

-0,06557

3

0,6661

353,01

176,51

MALATYA

Yeşilyurt

-0,06595

3

0,6664

353,21

176,61

MANİSA

Gölmarmara

-0,06818

3

0,6687

354,40

177,20

ANKARA

Evren

-0,07434

3

0,6748

357,66

178,83

OSMANİYE 

Hasanbeyli

-0,07696

3

0,6775

359,05

179,53

ESKİŞEHİR

Sarıcakaya

-0,07744

3

0,6779

359,30

179,65

TOKAT

Niksar

-0,07744

3

0,6779

359,30

179,65

KÜTAHYA

Gediz

-0,07805

3

0,6785

359,63

179,82

ŞIRNAK

Cizre

-0,07908

3

0,6796

360,17

180,09

AFYONKARAHİSAR

Başmakçı

-0,08177

3

0,6823

361,60

180,80

KONYA

Sarayönü

-0,08617

3

0,6867

363,93

181,96

MANİSA

Saruhanlı

-0,0895

3

0,69

365,69

182,85

ERZURUM

Aşkale

-0,08951

3

0,69

365,70

182,85

RİZE

Hemşin

-0,08967

3

0,6902

365,78

182,89

MANİSA

Kula

-0,09144

3

0,6919

366,72

183,36

ÇANAKKALE

Bayramiç

-0,093

3

0,6935

367,55

183,78

DENİZLİ

Çivril

-0,09519

3

0,6957

368,71

184,36

AFYONKARAHİSAR

Dinar

-0,09649

3

0,697

369,40

184,70

KIRŞEHİR 

Kaman

-0,09761

3

0,6981

369,99

184,99

KARABÜK

Eskipazar

-0,09796

3

0,6985

370,18

185,09

OSMANİYE 

Toprakkale

-0,09807

3

0,6986

370,24

185,12

AFYONKARAHİSAR

Çay          

-0,10024

3

0,7007

371,39

185,69

MUĞLA

Kavaklıdere

-0,10034

3

0,7008

371,44

185,72

ESKİŞEHİR

Beylikova

-0,10039

3

0,7009

371,47

185,73

AYDIN

Kuyucak

-0,10149

3

0,702

372,05

186,03

TUNCELİ

Ovacık

-0,10444

3

0,7049

373,61

186,81

ERZİNCAN 

Kemaliye

-0,1075

3

0,708

375,23

187,62

TRABZON

Dernekpazarı 

-0,10877

3

0,7093

375,91

187,95

KAYSERİ

İncesu

-0,11151

3

0,712

377,36

188,68

AFYONKARAHİSAR

İscehisar

-0,11249

3

0,713

377,88

188,94

UŞAK

Banaz

-0,11276

3

0,7133

378,02

189,01

BALIKESİR

Havran

-0,11492

3

0,7154

379,17

189,59

KASTAMONU

Seydiler

-0,11507

3

0,7156

379,25

189,63

DENİZLİ

Çal          

-0,11527

3

0,7158

379,35

189,67

KONYA

Karapınar

-0,11619

3

0,7167

379,84

189,92

KÜTAHYA

Simav

-0,12338

3

0,7239

383,65

191,83

MERSİN

Aydıncık

-0,12373

3

0,7242

383,84

191,92

NEVŞEHİR 

Hacıbektaş

-0,12403

3

0,7245

384,00

192,00

AFYONKARAHİSAR

Emirdağ

-0,12461

3

0,7251

384,30

192,15

ISPARTA

Yalvaç

-0,12494

3

0,7254

384,48

192,24

İZMİR

Bayındır

-0,12842

3

0,7289

386,32

193,16

GİRESUN

Tirebolu

-0,13053

3

0,731

387,44

193,72

KONYA

Kulu

-0,13075

3

0,7312

387,56

193,78

TRABZON

Arsin

-0,13216

3

0,7327

388,30

194,15

BURDUR

Tefenni

-0,13255

3

0,733

388,51

194,26

KONYA

Çumra

-0,13787

3

0,7384

391,33

195,66

MANİSA

Kırkağaç

-0,14244

3

0,7429

393,75

196,88

ŞIRNAK

Silopi

-0,14259

3

0,7431

393,83

196,91

ÇANKIRI

Kurşunlu

-0,14303

3

0,7435

394,07

197,04

AYDIN

Köşk

-0,14465

3

0,7451

394,92

197,46

ESKİŞEHİR

Seyitgazi

-0,14938

3

0,7499

397,43

198,71

DENİZLİ

Tavas

-0,14984

3

0,7503

397,67

198,84

KONYA

Ilgın

-0,15085

3

0,7513

398,21

199,11

SİVAS

Gürün

-0,15674

3

0,7572

401,33

200,66

BURDUR

Çeltikçi

-0,1609

3

0,7614

403,54

201,77

ŞANLIURFA

Birecik

-0,16133

3

0,7618

403,76

201,88

ADIYAMAN 

Gölbaşı

-0,16573

3

0,7662

406,10

203,05

BOLU

Seben

-0,1663

3

0,7668

406,40

203,20

NEVŞEHİR 

Derinkuyu

-0,16774

3

0,7682

407,16

203,58

ESKİŞEHİR

Sivrihisar

-0,16841

3

0,7689

407,52

203,76

BURDUR

Ağlasun

-0,16927

3

0,7698

407,97

203,98

BİLECİK

Gölpazarı

-0,16945

3

0,7699

408,07

204,04

BİNGÖL

Yayladere

-0,17023

3

0,7707

408,48

204,24

EDİRNE

İpsala

-0,17208

3

0,7726

409,46

204,73

BOLU

Mudurnu

-0,17344

3

0,7739

410,18

205,09

KARAMAN

Ermenek

-0,17404

3

0,7745

410,50

205,25

İZMİR

Kınık

-0,17482

3

0,7753

410,91

205,45

YOZGAT

Sorgun

-0,17494

3

0,7754

410,98

205,49

KARABÜK

Yenice

-0,17532

3

0,7758

411,18

205,59

NİĞDE

Ulukışla

-0,17591

3

0,7764

411,49

205,74

AMASYA

Gümüşhacıköy 

-0,18357

3

0,7841

415,55

207,78

SİNOP

Gerze

-0,1899

3

0,7904

418,91

209,45

ERZURUM

Oltu

-0,19252

3

0,793

420,30

210,15

AFYONKARAHİSAR

Evciler

-0,19677

3

0,7973

422,55

211,28

BALIKESİR

Bigadiç

-0,19705

3

0,7975

422,70

211,35

ORDU

Perşembe

-0,19881

3

0,7993

423,63

211,82

ÇANKIRI

Eldivan

-0,19899

3

0,7995

423,72

211,86

ELAZIĞ

Kovancılar

-0,20055

3

0,801

424,55

212,28

TRABZON

Maçka

-0,20179

3

0,8023

425,21

212,61

KAYSERİ

Yahyalı

-0,20205

3

0,8025

425,35

212,67

TUNCELİ

Pülümür

-0,20297

3

0,8035

425,83

212,91

KOCAELİ

Kandıra

-0,20419

3

0,8047

426,48

213,24

SİNOP

Türkeli

-0,20448

3

0,805

426,63

213,32

ANKARA

Kalecik

-0,20465

3

0,8051

426,72

213,36

SAMSUN

Terme

-0,20528

3

0,8058

427,06

213,53

MALATYA

Arapkir

-0,20747

3

0,808

428,22

214,11

AKSARAY

Ortaköy

-0,20794

3

0,8084

428,47

214,23

MANİSA

Demirci

-0,2087

3

0,8092

428,87

214,43

SİVAS

Suşehri

-0,21177

3

0,8123

430,50

215,25

KÜTAHYA

Emet

-0,21206

3

0,8126

430,65

215,33

BİTLİS

Ahlat

-0,21237

3

0,8129

430,82

215,41

DENİZLİ

Acıpayam

-0,21246

3

0,813

430,86

215,43

BURDUR

Kemer

-0,21369

3

0,8142

431,52

215,76

YOZGAT

Boğazlıyan

-0,21522

3

0,8157

432,33

216,16

MANİSA

Sarıgöl

-0,21863

3

0,8191

434,13

217,07

OSMANİYE 

Düziçi

-0,21929

3

0,8198

434,48

217,24

ADANA

Yumurtalık

-0,22099

3

0,8215

435,38

217,69

SAKARYA

Kaynarca

-0,22225

3

0,8227

436,05

218,03

İZMİR

Beydağ

-0,22276

3

0,8233

436,32

218,16

BURSA

Orhaneli

-0,22601

3

0,8265

438,05

219,03

KÜTAHYA

Dumlupınar

-0,23004

3

0,8305

440,18

220,09

SİNOP

Ayancık

-0,23062

3

0,8311

440,49

220,24

AKSARAY

Sarıyahşi

-0,23095

3

0,8314

440,66

220,33

DENİZLİ

Bekilli

-0,23477

3

0,8353

442,69

221,35

BURDUR

Yeşilova

-0,23627

3

0,8368

443,48

221,74

ANTALYA

Akseki

-0,23745

3

0,8379

444,11

222,06

ERZİNCAN 

Üzümlü

-0,23858

3

0,8391

444,71

222,36

SAMSUN

Ladik

-0,24068

3

0,8412

445,82

222,91

KIRKLARELİ

Kofçaz

-0,24096

3

0,8415

445,97

222,98

AFYONKARAHİSAR

Sultandağı

-0,24347

3

0,844

447,30

223,65

KASTAMONU

İnebolu

-0,24444

3

0,8449

447,81

223,90

KASTAMONU

Taşköprü

-0,24479

3

0,8453

448,00

224,00

TOKAT

Zile

-0,24669

3

0,8472

449,01

224,51

BALIKESİR

Manyas

-0,24757

3

0,8481

449,47

224,73

BALIKESİR

Savaştepe

-0,24773

3

0,8482

449,56

224,78

AYDIN

Karacasu

-0,2486

3

0,8491

450,02

225,01

YOZGAT

Yenifakılı

-0,25045

3

0,8509

451,00

225,50

SİVAS

Akıncılar

-0,25162

3

0,8521

451,62

225,81

TOKAT

Erbaa

-0,25251

3

0,853

452,09

226,05

BURDUR

Çavdır

-0,25648

3

0,857

454,19

227,10

EDİRNE

Lalapaşa

-0,26206

3

0,8626

457,15

228,58

KÜTAHYA

Şaphane

-0,26337

3

0,8639

457,85

228,92

BOLU

Kıbrıscık

-0,26884

3

0,8693

460,74

230,37

TRABZON

Araklı

-0,26951

3

0,87

461,10

230,55

K.MARAŞ

Afşin

-0,26973

3

0,8702

461,22

230,61

KONYA

Akören

-0,28035

4

0,8808

466,85

233,42

ISPARTA

Gelendost

-0,28054

4

0,881

466,95

233,47

KAYSERİ

Bünyan

-0,28162

4

0,8821

467,52

233,76

RİZE

Güneysu

-0,28164

4

0,8821

467,53

233,77

ERZURUM

Ilıca

-0,28178

4

0,8823

467,60

233,80

GİRESUN

Keşap

-0,28355

4

0,884

468,54

234,27

ZONGULDAK

Gökçebey

-0,28682

4

0,8873

470,27

235,13

SİVAS

Gemerek

-0,28763

4

0,8881

470,70

235,35

ÇORUM

Alaca

-0,29134

4

0,8918

472,67

236,34

ARDAHAN

Merkez

-0,29251

4

0,893

473,29

236,64

AFYONKARAHİSAR

Kızılören

-0,29447

4

0,895

474,33

237,16

SİVAS

Şarkışla

-0,29641

4

0,8969

475,36

237,68

ÇORUM

Dodurga

-0,29713

4

0,8976

475,74

237,87

DENİZLİ

Baklan

-0,30078

4

0,9013

477,67

238,84

TRABZON

Çaykara

-0,30095

4

0,9014

477,76

238,88

YOZGAT

Çayıralan

-0,30647

4

0,907

480,69

240,35

MALATYA

Battalgazi

-0,30686

4

0,9074

480,90

240,45

ERZİNCAN 

Refahiye

-0,30873

4

0,9092

481,89

240,94

RİZE

Kalkandere

-0,31047

4

0,911

482,81

241,40

DENİZLİ

Güney

-0,3121

4

0,9126

483,67

241,84

AYDIN

Koçarlı

-0,31431

4

0,9148

484,84

242,42

KASTAMONU

Ağlı

-0,31583

4

0,9163

485,65

242,83

ISPARTA

Aksu

-0,31707

4

0,9176

486,31

243,15

ÇANKIRI

Bayramören

-0,31727

4

0,9178

486,41

243,20

BİTLİS

Adilcevaz

-0,32168

4

0,9222

488,75

244,38

SİVAS

Gölova

-0,32642

4

0,9269

491,26

245,63

ESKİŞEHİR

Alpu

-0,32666

4

0,9272

491,39

245,69

GAZİANTEP

İslahiye

-0,33183

4

0,9323

494,13

247,07

SAKARYA

Taraklı

-0,33647

4

0,937

496,59

248,30

UŞAK

Eşme

-0,34158

4

0,9421

499,30

249,65

KASTAMONU

Devrekani

-0,34187

4

0,9424

499,45

249,72

GÜMÜŞHANE

Torul

-0,34294

4

0,9434

500,02

250,01

HAKKARİ

Çukurca

-0,34776

4

0,9483

502,57

251,29

TUNCELİ

Nazımiye

-0,34895

4

0,9494

503,20

251,60

TRABZON

Hayrat

-0,35413

4

0,9546

505,95

252,97

GİRESUN

Doğankent

-0,35421

4

0,9547

505,99

252,99

KONYA

Hüyük

-0,35658

4

0,9571

507,25

253,63

TRABZON

Düzköy

-0,35686

4

0,9574

507,40

253,70

UŞAK

Ulubey

-0,35792

4

0,9584

507,96

253,98

DENİZLİ

Beyağaç

-0,36165

4

0,9621

509,93

254,96

UŞAK

Sivaslı

-0,36194

4

0,9624

510,09

255,05

TUNCELİ

Çemişgezek

-0,3646

4

0,9651

511,50

255,75

YOZGAT

Şefaatli

-0,36524

4

0,9657

511,84

255,92

NEVŞEHİR 

Gülşehir

-0,36556

4

0,9661

512,01

256,01

AMASYA

Taşova

-0,36901

4

0,9695

513,84

256,92

DENİZLİ

Kale

-0,37328

4

0,9738

516,10

258,05

SAMSUN

Havza

-0,37355

4

0,974

516,24

258,12

ARTVİN

Ardanuç

-0,37503

4

0,9755

517,03

258,52

ÇORUM

Sungurlu

-0,37605

4

0,9765

517,57

258,79

ERZİNCAN 

Tercan

-0,37623

4

0,9767

517,66

258,83

UŞAK

Karahallı

-0,37632

4

0,9768

517,71

258,86

KÜTAHYA

Hisarcık

-0,37653

4

0,977

517,82

258,91

MARDİN

Nusaybin

-0,37735

4

0,9778

518,26

259,13

ÇANAKKALE

Yenice

-0,37841

4

0,9789

518,82

259,41

KASTAMONU

Çatalzeytin

-0,38169

4

0,9822

520,56

260,28

BOLU

Göynük

-0,38182

4

0,9823

520,62

260,31

RİZE

Çamlıhemşin

-0,38202

4

0,9825

520,73

260,37

ESKİŞEHİR

Mihalıçcık

-0,38461

4

0,9851

522,10

261,05

KONYA

Cihanbeyli

-0,38724

4

0,9877

523,50

261,75

KÜTAHYA

Pazarlar

-0,38982

4

0,9903

524,86

262,43

ÇANKIRI

Orta

-0,39171

4

0,9922

525,87

262,93

KIRŞEHİR 

Boztepe

-0,39212

4

0,9926

526,08

263,04

MANİSA

Köprübaşı

-0,39239

4

0,9929

526,23

263,12

KONYA

Derebucak

-0,39324

4

0,9937

526,68

263,34

GİRESUN

Espiye

-0,39516

4

0,9957

527,69

263,85

KIRIKKALE

Keskin

-0,39775

4

0,9982

529,07

264,54

TRABZON

Tonya

-0,39861

4

0,9991

529,52

264,76

KASTAMONU

Küre

-0,40147

4

1,002

531,04

265,52

AYDIN

Bozdoğan

-0,40162

4

1,0021

531,12

265,56

ORDU

Çamaş

-0,40189

4

1,0024

531,26

265,63

BARTIN

Kurucaşile

-0,40311

4

1,0036

531,91

265,95

NEVŞEHİR 

Kozaklı

-0,40742

4

1,0079

534,19

267,10

ADIYAMAN 

Besni

-0,40959

4

1,0101

535,34

267,67

GİRESUN

Alucra

-0,4127

4

1,0132

536,99

268,49

BURSA

Harmancık

-0,41614

4

1,0166

538,81

269,40

KARAMAN

Başyayla

-0,41912

4

1,0196

540,39

270,19

GÜMÜŞHANE

Köse

-0,42013

4

1,0206

540,93

270,46

SİVAS

Kangal

-0,42254

4

1,023

542,21

271,11

ARTVİN

Şavşat

-0,42303

4

1,0235

542,47

271,23

KÜTAHYA

Domaniç

-0,42539

4

1,0259

543,72

271,86

SİVAS

İmranlı

-0,42572

4

1,0262

543,89

271,94

TRABZON

Köprübaşı

-0,42616

4

1,0267

544,12

272,06

KONYA

Doğanhisar

-0,43335

4

1,0338

547,94

273,97

GÜMÜŞHANE

Şiran

-0,43399

4

1,0345

548,27

274,13

SİVAS

Zara

-0,44251

4

1,043

552,79

276,39

KASTAMONU

Daday

-0,44347

4

1,044

553,30

276,65

TRABZON

Şalpazarı

-0,44437

4

1,0449

553,78

276,89

KAYSERİ

Pınarbaşı

-0,44455

4

1,045

553,87

276,93

BİLECİK

İnhisar

-0,44544

4

1,0459

554,34

277,17

BOLU

Dörtdivan

-0,44608

4

1,0466

554,68

277,34

ERZİNCAN 

Otlukbeli

-0,4508

4

1,0513

557,18

278,59

AFYONKARAHİSAR

Bayat

-0,45446

4

1,055

559,12

279,56

KONYA

Güneysınır

-0,45554

4

1,056

559,70

279,85

KIRIKKALE

Delice

-0,45577

4

1,0563

559,82

279,91

AKSARAY

Güzelyurt

-0,45812

4

1,0586

561,06

280,53

K.MARAŞ

Göksun

-0,45892

4

1,0594

561,49

280,74

ORDU

Aybastı

-0,45952

4

1,06

561,81

280,90

AFYONKARAHİSAR

Şuhut

-0,46041

4

1,0609

562,28

281,14

SAMSUN

Kavak

-0,46485

4

1,0653

564,63

282,32

GÜMÜŞHANE

Kelkit

-0,46566

4

1,0662

565,06

282,53

KONYA

Tuzlukçu

-0,46594

4

1,0664

565,21

282,61

KONYA

Kadınhanı

-0,46701

4

1,0675

565,78

282,89

KAYSERİ

Sarıoğlan

-0,46791

4

1,0684

566,25

283,13

MARDİN

Kızıltepe

-0,4697

4

1,0702

567,20

283,60

SAMSUN

Yakakent

-0,47014

4

1,0706

567,43

283,71

KASTAMONU

Araç

-0,47076

4

1,0713

567,76

283,88

YOZGAT

Sarıkaya

-0,47417

4

1,0747

569,57

284,79

TOKAT

Başçiftlik

-0,47428

4

1,0748

569,63

284,82

ANKARA

Haymana

-0,47536

4

1,0759

570,20

285,10

TUNCELİ

Pertek

-0,47705

4

1,0775

571,10

285,55

KÜTAHYA

Altıntaş

-0,4796

4

1,0801

572,45

286,22

ERZURUM

Pasinler

-0,48145

4

1,0819

573,43

286,71

ORDU

Kumru

-0,48426

4

1,0848

574,92

287,46

GAZİANTEP

Nurdağı

-0,48473

4

1,0852

575,17

287,59

ESKİŞEHİR

Günyüzü

-0,48869

4

1,0892

577,27

288,63

KAYSERİ

Felahiye

-0,49003

4

1,0905

577,98

288,99

K.MARAŞ

Pazarcık

-0,49233

4

1,0928

579,19

289,60

MANİSA

Gördes

-0,49382

4

1,0943

579,98

289,99

KARS

Sarıkamış

-0,49395

4

1,0944

580,05

290,03

BAYBURT

Aydıntepe

-0,49462

4

1,0951

580,41

290,20

GAZİANTEP

Oğuzeli

-0,50073

4

1,1012

583,65

291,83

MALATYA

Hekimhan

-0,50327

4

1,1038

584,99

292,49

ELAZIĞ

Karakoçan

-0,50382

4

1,1043

585,28

292,64

ÇORUM

İskilip

-0,50544

4

1,1059

586,14

293,07

ANKARA

Bala

-0,50651

4

1,107

586,71

293,36

AFYONKARAHİSAR

Çobanlar

-0,50727

4

1,1078

587,11

293,56

KÜTAHYA

Çavdarhisar

-0,50739

4

1,1079

587,18

293,59

BALIKESİR

Dursunbey

-0,50857

4

1,1091

587,80

293,90

KAYSERİ

Tomarza

-0,51146

4

1,112

589,33

294,66

KARAMAN

Ayrancı

-0,51339

4

1,1139

590,36

295,18

BURSA

Keles

-0,51616

4

1,1167

591,82

295,91

ERZURUM

Pazaryolu

-0,51634

4

1,1168

591,92

295,96

ÇORUM

Kargı

-0,52154

4

1,122

594,68

297,34

DİYARBAKIR

Ergani

-0,52199

4

1,1225

594,91

297,45

ORDU

Mesudiye

-0,52609

4

1,1266

597,09

298,55

AFYONKARAHİSAR

Sinanpaşa

-0,52711

4

1,1276

597,63

298,82

K.MARAŞ

Türkoğlu

-0,52882

4

1,1293

598,53

299,27

YOZGAT

Akdağmadeni

-0,53296

4

1,1335

600,73

300,37

ELAZIĞ

Maden

-0,53517

4

1,1357

601,90

300,95

KAYSERİ

Akkışla

-0,53527

4

1,1358

601,95

300,97

ADIYAMAN 

Çelikhan

-0,54032

4

1,1408

604,63

302,32

BALIKESİR

İvrindi

-0,54161

4

1,1421

605,31

302,65

ESKİŞEHİR

Han          

-0,54218

4

1,1427

605,62

302,81

AFYONKARAHİSAR

İhsaniye

-0,54316

4

1,1437

606,13

303,07

MERSİN

Gülnar

-0,54569

4

1,1462

607,48

303,74

TOKAT

Reşadiye

-0,55114

4

1,1516

610,36

305,18

BİLECİK

Yenipazar

-0,55126

4

1,1518

610,43

305,21

AKSARAY

Eskil

-0,5534

4

1,1539

611,56

305,78

HATAY

Yayladağı

-0,55389

4

1,1544

611,82

305,91

ELAZIĞ

Alacakaya

-0,55474

4

1,1552

612,27

306,13

MALATYA

Darende

-0,55572

4

1,1562

612,79

306,39

TOKAT

Pazar

-0,55623

4

1,1567

613,06

306,53

ERZURUM

İspir

-0,55648

4

1,157

613,19

306,60

HATAY

Kumlu

-0,55694

4

1,1574

613,44

306,72

RİZE

İkizdere

-0,55848

4

1,159

614,25

307,13

ORDU

Ulubey

-0,56155

4

1,162

615,88

307,94

KONYA

Bozkır

-0,56363

4

1,1641

616,98

308,49

ANTALYA

Gündoğmuş

-0,56617

4

1,1667

618,33

309,16

ERZİNCAN 

İliç

-0,56722

4

1,1677

618,89

309,44

ORDU

Çatalpınar

-0,5675

4

1,168

619,03

309,52

ERZURUM

Uzundere

-0,56759

4

1,1681

619,08

309,54

KONYA

Derbent

-0,57624

4

1,1767

623,67

311,84

KONYA

Emirgazi

-0,5779

4

1,1784

624,55

312,28

BALIKESİR

Sındırgı

-0,57904

4

1,1795

625,15

312,58

ÇORUM

Oğuzlar

-0,58102

4

1,1815

626,20

313,10

KONYA

Altınekin

-0,58286

4

1,1834

627,18

313,59

EDİRNE

Meriç

-0,58358

4

1,1841

627,56

313,78

İZMİR

Kiraz

-0,58546

4

1,186

628,55

314,28

SAMSUN

Alaçam

-0,5868

4

1,1873

629,26

314,63

KASTAMONU

Cide

-0,58706

4

1,1876

629,40

314,70

ARTVİN

Yusufeli

-0,58818

4

1,1887

630,00

315,00

KONYA

Hadım

-0,59179

4

1,1923

631,91

315,95

MUŞ

Merkez

-0,59441

4

1,1949

633,30

316,65

ORDU

Kabadüz

-0,59607

4

1,1966

634,18

317,09

KIRIKKALE

Çelebi

-0,59905

4

1,1995

635,76

317,88

ADIYAMAN 

Samsat

-0,59949

4

1,2

635,99

317,99

KIRIKKALE

Balışeyh

-0,59957

4

1,2001

636,03

318,02

MALATYA

Doğanşehir

-0,61192

5

1,2124

642,58

321,29

ADANA

Karaisali

-0,61422

5

1,2147

643,80

321,90

ADIYAMAN 

Kahta

-0,61547

5

1,216

644,46

322,23

BARTIN

Ulus

-0,61946

5

1,22

646,57

323,29

KONYA

Yunak

-0,61962

5

1,2201

646,66

323,33

TOKAT

Yeşilyurt

-0,62058

5

1,2211

647,17

323,59

KASTAMONU

İhsangazi

-0,62152

5

1,222

647,67

323,84

KONYA

Ahırlı

-0,62161

5

1,2221

647,71

323,86

ORDU

Gölköy

-0,6223

5

1,2228

648,08

324,04

ADANA

Tufanbeyli

-0,62767

5

1,2282

650,92

325,46

AYDIN

Karpuzlu

-0,62809

5

1,2286

651,15

325,58

MARDİN

Midyat

-0,62817

5

1,2287

651,19

325,60

SİNOP

Erfelek

-0,6297

5

1,2302

652,00

326,00

KASTAMONU

Hanönü

-0,6322

5

1,2327

653,33

326,66

KONYA

Çeltik

-0,63234

5

1,2328

653,40

326,70

ERZİNCAN 

Kemah

-0,63593

5

1,2364

655,30

327,65

KASTAMONU

Şenpazar

-0,63636

5

1,2369

655,53

327,77

K.MARAŞ

Nurhak

-0,63777

5

1,2383

656,28

328,14

ISPARTA

Sütçüler

-0,63815

5

1,2386

656,48

328,24

VAN

Erciş

-0,63825

5

1,2387

656,53

328,27

BALIKESİR

Kepsut

-0,63967

5

1,2402

657,28

328,64

MALATYA

Akçadağ

-0,64078

5

1,2413

657,87

328,93

NİĞDE

Çamardı

-0,64168

5

1,2422

658,35

329,17

IĞDIR

Aralık

-0,64174

5

1,2422

658,38

329,19

KAYSERİ

Sarız

-0,64389

5

1,2444

659,52

329,76

SİVAS

Ulaş

-0,64741

5

1,2479

661,39

330,69

HATAY

Hassa

-0,64875

5

1,2492

662,10

331,05

SİİRT

Aydınlar

-0,64883

5

1,2493

662,14

331,07

ÇANKIRI

Yapraklı

-0,65187

5

1,2524

663,75

331,88

ORDU

Kabataş

-0,65221

5

1,2527

663,93

331,96

ORDU

Gürgentepe

-0,65266

5

1,2532

664,17

332,09

ADIYAMAN 

Tut          

-0,65274

5

1,2532

664,21

332,11

ÇORUM

Ortaköy

-0,65301

5

1,2535

664,36

332,18

ELAZIĞ

Sivrice

-0,65316

5

1,2537

664,43

332,21

KASTAMONU

Azdavay

-0,65541

5

1,2559

665,63

332,82

MANİSA

Selendi

-0,65702

5

1,2575

666,48

333,24

KONYA

Halkapınar

-0,65752

5

1,258

666,75

333,38

ELAZIĞ

Baskil

-0,66115

5

1,2616

668,67

334,34

SİVAS

Koyulhisar

-0,66182

5

1,2623

669,02

334,51

ERZİNCAN 

Çayırlı

-0,66601

5

1,2665

671,25

335,63

ŞANLIURFA

Viranşehir

-0,67109

5

1,2716

673,94

336,97

SİNOP

Saraydüzü

-0,67727

5

1,2778

677,21

338,61

KIRŞEHİR 

Çiçekdağı

-0,67811

5

1,2786

677,66

338,83

ARDAHAN

Posof

-0,67821

5

1,2787

677,71

338,86

KIRŞEHİR 

Akpınar

-0,67922

5

1,2797

678,25

339,13

ÇORUM

Mecitözü

-0,68249

5

1,283

679,98

339,99

KARAMAN

Sarıveliler

-0,68293

5

1,2834

680,21

340,11

BALIKESİR

Balya

-0,68318

5

1,2837

680,35

340,17

KONYA

Taşkent

-0,68341

5

1,2839

680,47

340,23

HAKKARİ

Yüksekova

-0,68513

5

1,2856

681,38

340,69

KİLİS

Elbeyli

-0,68676

5

1,2873

682,24

341,12

SİVAS

Doğanşar

-0,68753

5

1,288

682,65

341,33

ERZURUM

Tortum

-0,68811

5

1,2886

682,96

341,48

K.MARAŞ

Andırın

-0,69125

5

1,2917

684,62

342,31

MALATYA

Kuluncak

-0,70015

5

1,3006

689,34

344,67

DENİZLİ

Çameli

-0,7018

5

1,3023

690,21

345,11

SAMSUN

Vezirköprü

-0,70191

5

1,3024

690,27

345,13

TUNCELİ

Mazgirt

-0,70316

5

1,3037

690,93

345,46

BAYBURT

Demirözü

-0,70332

5

1,3038

691,02

345,51

ADANA

Aladağ

-0,70529

5

1,3058

692,06

346,03

VAN

Edremit

-0,70601

5

1,3065

692,45

346,22

GİRESUN

Çanakçı

-0,71412

5

1,3146

696,74

348,37

KARS

Kağızman

-0,7181

5

1,3186

698,85

349,42

BURSA

Büyükorhan

-0,72366

5

1,3242

701,80

350,90

ŞANLIURFA

Ceylanpınar

-0,72387

5

1,3244

701,91

350,95

KIRIKKALE

Sulakyurt

-0,72719

5

1,3277

703,67

351,84

ERZURUM

Olur

-0,7285

5

1,329

704,36

352,18

KÜTAHYA

Aslanapa

-0,72882

5

1,3293

704,53

352,27

ERZURUM

Narman

-0,72898

5

1,3295

704,62

352,31

GÜMÜŞHANE

Kürtün

-0,73022

5

1,3307

705,28

352,64

GİRESUN

Dereli

-0,73417

5

1,3347

707,37

353,68

YOZGAT

Saraykent

-0,73445

5

1,3349

707,52

353,76

TOKAT

Almus

-0,73644

5

1,3369

708,57

354,29

GİRESUN

Çamoluk

-0,73863

5

1,3391

709,73

354,87

ADANA

Saimbeyli

-0,7416

5

1,3421

711,31

355,65

AKSARAY

Gülağaç

-0,74535

5

1,3458

713,30

356,65

ÇORUM

Laçin

-0,7458

5

1,3463

713,53

356,77

MALATYA

Yazıhan

-0,74587

5

1,3464

713,57

356,79

GAZİANTEP

Araban

-0,74659

5

1,3471

713,95

356,97

TOKAT

Artova

-0,74848

5

1,349

714,95

357,47

AMASYA

Hamamözü

-0,75302

5

1,3535

717,36

358,68

ÇORUM

Bayat

-0,76073

5

1,3612

721,45

360,72

AFYONKARAHİSAR

Hocalar

-0,76229

5

1,3628

722,27

361,13

AKSARAY

Ağaçören

-0,7634

5

1,3639

722,86

361,43

MARDİN

Ömerli

-0,76498

5

1,3655

723,70

361,85

ORDU

İkizce

-0,76891

5

1,3694

725,78

362,89

SİVAS

Hafik

-0,76926

5

1,3698

725,97

362,98

GİRESUN

Güce

-0,77294

5

1,3734

727,92

363,96

AMASYA

Göynücek

-0,77616

5

1,3767

729,62

364,81

AĞRI

Doğubeyazıt

-0,77728

5

1,3778

730,22

365,11

MALATYA

Kale

-0,77807

5

1,3786

730,64

365,32

KARABÜK

Eflani

-0,77933

5

1,3798

731,30

365,65

GAZİANTEP

Karkamış

-0,78244

5

1,3829

732,95

366,47

NİĞDE

Altunhisar

-0,78774

5

1,3882

735,76

367,88

MALATYA

Arguvan

-0,78794

5

1,3884

735,87

367,93

DÜZCE

Yığılca

-0,78858

5

1,3891

736,21

368,11

MALATYA

Doğanyol

-0,78937

5

1,3899

736,63

368,32

NEVŞEHİR 

Acıgöl

-0,79235

5

1,3928

738,21

369,11

ORDU

Korgan

-0,79407

5

1,3946

739,12

369,56

SİVAS

Altınyayla

-0,79505

5

1,3955

739,64

369,82

SİVAS

Yıldızeli

-0,8055

6

1,406

745,17

372,59

ŞANLIURFA

Siverek

-0,8071

6

1,4076

746,02

373,01

ŞANLIURFA

Suruç

-0,81196

6

1,4125

748,60

374,30

ELAZIĞ

Palu

-0,81209

6

1,4126

748,67

374,34

YOZGAT

Çekerek

-0,81328

6

1,4138

749,30

374,65

ARDAHAN

Göle

-0,81782

6

1,4183

751,70

375,85

YOZGAT

Aydıncık

-0,81903

6

1,4195

752,35

376,17

SAMSUN

Salıpazarı

-0,82056

6

1,4211

753,16

376,58

IĞDIR

Karakoyunlu

-0,8277

6

1,4282

756,94

378,47

ŞIRNAK

Uludere

-0,83619

6

1,4367

761,44

380,72

KASTAMONU

Pınarbaşı

-0,83882

6

1,4393

762,83

381,41

BATMAN

Hasankeyf

-0,84534

6

1,4458

766,29

383,14

KARS

Akyaka

-0,8489

6

1,4494

768,18

384,09

KARABÜK

Ovacık

-0,85157

6

1,4521

769,59

384,80

K.MARAŞ

Çağlayancerit

-0,85395

6

1,4544

770,85

385,42

ARDAHAN

Çıldır

-0,85812

6

1,4586

773,06

386,53

OSMANİYE 

Sumbas

-0,86007

6

1,4606

774,10

387,05

DİYARBAKIR

Bismil

-0,8611

6

1,4616

774,64

387,32

KIRŞEHİR 

Akçakent

-0,87653

6

1,477

782,82

391,41

ERZURUM

Hınıs

-0,87891

6

1,4794

784,08

392,04

ÇANKIRI

Kızılırmak

-0,88222

6

1,4827

785,84

392,92

TOKAT

Sulusaray

-0,88329

6

1,4838

786,40

393,20

SİİRT

Kurtalan

-0,8855

6

1,486

787,57

393,79

ÇORUM

Boğazkale

-0,88858

6

1,4891

789,21

394,61

ERZURUM

Horasan

-0,89632

6

1,4968

793,31

396,65

BİNGÖL

Yedisu

-0,89771

6

1,4982

794,05

397,03

GAZİANTEP

Yavuzeli

-0,90075

6

1,5012

795,66

397,83

ORDU

Çaybaşı

-0,90097

6

1,5015

795,77

397,88

ÇORUM

Uğurludağ

-0,90369

6

1,5042

797,22

398,61

GİRESUN

Yağlıdere

-0,90514

6

1,5056

797,98

398,99

ARDAHAN

Hanak

-0,90769

6

1,5082

799,34

399,67

VAN

Gevaş

-0,91217

6

1,5127

801,71

400,86

DİYARBAKIR

Çüngüş

-0,91268

6

1,5132

801,98

400,99

HATAY

Altınözü

-0,91636

6

1,5169

803,93

401,96

K.MARAŞ

Ekinözü

-0,91649

6

1,517

804,00

402,00

SAMSUN

Ayvacık

-0,93524

6

1,5357

813,94

406,97

NİĞDE

Çiftlik

-0,93813

6

1,5386

815,47

407,73

KARS

Selim

-0,95361

6

1,5541

823,67

411,84

ŞANLIURFA

Bozova

-0,95412

6

1,5546

823,94

411,97

SİİRT

Eruh

-0,955

6

1,5555

824,41

412,20

ŞANLIURFA

Hilvan

-0,97015

6

1,5706

832,44

416,22

ARDAHAN

Damal

-0,97922

6

1,5797

837,25

418,63

SAMSUN

Asarcık

-0,99161

6

1,5921

843,81

421,90

ADANA

Feke

-0,99248

6

1,593

844,27

422,13

IĞDIR

Tuzluca

-0,99375

6

1,5942

844,95

422,47

KARS

Susuz

-1,00333

6

1,6038

850,02

425,01

BİNGÖL

Genç

-1,02405

6

1,6245

861,01

430,51

SİNOP

Durağan

-1,02911

6

1,6296

863,69

431,85

MUŞ

Varto

-1,03815

6

1,6386

868,48

434,24

ERZURUM

Şenkaya

-1,03849

6

1,639

868,66

434,33

DİYARBAKIR

Lice

-1,04093

6

1,6414

869,95

434,97

AĞRI

Patnos

-1,0656

6

1,6661

883,03

441,52

ORDU

Akkuş

-1,07261

6

1,6731

886,74

443,37

KARS

Arpaçay

-1,07705

6

1,6775

889,10

444,55

DİYARBAKIR

Çermik

-1,07902

6

1,6795

890,14

445,07

ŞANLIURFA

Halfeti

-1,07927

6

1,6798

890,27

445,13

DİYARBAKIR

Silvan

-1,08285

6

1,6833

892,17

446,09

ŞIRNAK

Beytüşşebap

-1,08409

6

1,6846

892,83

446,41

ERZURUM

Çat          

-1,09209

6

1,6926

897,07

448,54

AĞRI

Eleşkirt

-1,09474

6

1,6952

898,47

449,23

ŞANLIURFA

Akçakale

-1,09973

6

1,7002

901,12

450,56

YOZGAT

Kadışehri

-1,10911

6

1,7096

906,09

453,05

MARDİN

Dargeçit

-1,11614

6

1,7166

909,81

454,90

BATMAN

Gercüş

-1,12703

6

1,7275

915,59

457,80

SİİRT

Baykan

-1,13147

6

1,732

917,94

458,97

BİNGÖL

Solhan

-1,1403

6

1,7408

922,62

461,31

BİNGÖL

Karlıova

-1,15444

6

1,7549

930,11

465,06

ŞIRNAK

Güçlükonak

-1,15538

6

1,7559

930,61

465,31

KİLİS

Polateli

-1,16049

6

1,761

933,32

466,66

MALATYA

Pötürge

-1,16639

6

1,7669

936,45

468,22

MARDİN

Mazıdağı

-1,16851

6

1,769

937,57

468,79

MUŞ

Hasköy

-1,1707

6

1,7712

938,73

469,37

BATMAN

Beşiri

-1,17557

6

1,7761

941,31

470,65

BATMAN

Kozluk

-1,17754

6

1,778

942,36

471,18

BİTLİS

Güroymak

-1,19314

6

1,7936

950,62

475,31

KASTAMONU

Doğanyurt

-1,20091

6

1,8014

954,74

477,37

MARDİN

Savur

-1,20311

6

1,8036

955,91

477,95

ELAZIĞ

Arıcak

-1,21134

6

1,8118

960,27

480,13

HAKKARİ

Şemdinli

-1,23625

6

1,8367

973,47

486,73

MUŞ

Malazgirt

-1,2476

6

1,8481

979,49

489,74

MARDİN

Derik

-1,25966

6

1,8602

985,88

492,94

DİYARBAKIR

Kocaköy

-1,268

6

1,8685

990,30

495,15

VAN

Muradiye

-1,27463

6

1,8751

993,81

496,90

ERZURUM

Köprüköy

-1,28047

6

1,881

996,91

498,45

SİNOP

Dikmen

-1,30184

6

1,9023

1.008,23

504,12

KARS

Digor

-1,30191

6

1,9024

1.008,27

504,13

DİYARBAKIR

Kulp

-1,30528

6

1,9058

1.010,06

505,03

BİNGÖL

Adaklı

-1,31228

6

1,9128

1.013,77

506,88

AĞRI

Tutak

-1,32542

6

1,9259

1.020,73

510,37

AĞRI

Taşlıçay

-1,32921

6

1,9297

1.022,74

511,37

KİLİS

Musabeyli

-1,34019

6

1,9407

1.028,56

514,28

ADIYAMAN 

Sincik

-1,38337

6

1,9839

1.051,45

525,72

DİYARBAKIR

Hani

-1,38357

6

1,9841

1.051,55

525,78

ŞIRNAK

İdil

-1,39014

6

1,9906

1.055,03

527,52

DİYARBAKIR

Çınar

-1,39761

6

1,9981

1.058,99

529,49

BATMAN

Sason

-1,41551

6

2,016

1.068,48

534,24

VAN

Saray

-1,41712

6

2,0176

1.069,33

534,66

MUŞ

Bulanık

-1,42226

6

2,0228

1.072,06

536,03

DİYARBAKIR

Dicle

-1,42443

6

2,0249

1.073,21

536,61

DİYARBAKIR

Hazro

-1,43118

6

2,0317

1.076,79

538,39

DİYARBAKIR

Eğil

-1,44322

6

2,0437

1.083,17

541,59

MUŞ

Korkut

-1,4523

6

2,0528

1.087,98

543,99

ERZURUM

Karaçoban

-1,4636

6

2,0641

1.093,97

546,98

ŞANLIURFA

Harran

-1,46614

6

2,0666

1.095,31

547,65

ADIYAMAN 

Gerger

-1,46753

6

2,068

1.096,05

548,03

SİİRT

Pervari

-1,5109

6

2,1114

1.119,04

555,60

ERZURUM

Karayazı

-1,51114

6

2,1116

1.119,16

555,60

VAN

Gürpınar

-1,51778

6

2,1183

1.122,68

555,60

VAN

Çatak

-1,52253

6

2,123

1.125,20

555,60

AĞRI

Hamur

-1,54084

6

2,1413

1.134,90

555,60

VAN

Özalp

-1,54656

6

2,1471

1.137,94

555,60

VAN

Başkale

-1,55537

6

2,1559

1.142,61

555,60

SİİRT

Şirvan

-1,57002

6

2,1705

1.150,37

555,60

AĞRI

Diyadin

-1,5788

6

2,1793

1.155,02

555,60

BİTLİS

Hizan

-1,5939

6

2,1944

1.163,03

555,60

ERZURUM

Tekman

-1,62149

6

2,222

1.177,65

555,60

VAN

Çaldıran

-1,62954

6

2,23

1.181,92

555,60

BİTLİS

Mutki

-1,63985

6

2,2403

1.187,38

555,60

VAN

Bahçesaray

-2,01076

6

2,6113

1.383,96

555,60

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap
Mevzuat ve Genelgeler
Aile Hekimliği Maaş Yönetmelik 2010/1237
Aile Hekimliği Maaş Yönetmelik 2010/1237
Aile hekimliğimaaş hesaplamasında dayanak olarak kullanılan yönetmelik: Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler.
YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE  ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
4 Ocak 2013 CUMA Sayı : 28518 Yabancı Dil Tazminatı Yönetmelik
2015 Yılı Sağlık Bakanlığı Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı
2015 Yılı Sağlık Bakanlığı Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı
2015 Yılı Sağlık Bakanlığı Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı
Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Uygulama Yönergesi
Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Uygulama Yönergesi
Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Uygulama Yönergesi
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ DİSİPLİN İLE DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ DİSİPLİN İLE DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 27.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25445
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
Kanun No: 3153 Resmi Gazete Tarih:28.4.1937; Sayı: 3591
Hemşirelik Kanunu
Hemşirelik Kanunu
Tarihi:25.02.1954 Sayısı:6283 R.G. Tarihi:02.03.1954 R.G. Sayısı:8647
Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu
Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu
Tarihi:31.03.1965 Sayısı:555 R.G. Tarihi:10.04.1965 R.G. Sayısı:11965
Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251
Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Kanun Tertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 04.05.1990Sayısı: 20508
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE  YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
26 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28599
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
28°C / 14°C
Durum
Yer Yer Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:16
Güneş
05:14
Öğle
12:58
İkindi
16:54
Akşam
20:30
Yatsı
22:17
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Galatasaray 34 24 7 3 +42 75
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 +42 72
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 +28 72
4 Beşiktaş 34 21 5 8 +39 71
5 Trabzonspor 34 15 9 10 +12 55
6 Göztepe 34 13 11 10 -1 49
7 Sivasspor 34 14 13 7 -8 49
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 -1 46
9 Kayserispor 34 12 14 8 -11 44
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 -7 43
11 Akhisarspor 34 11 14 9 -9 42
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 -4 40
13 Bursaspor 34 11 17 6 -5 39
14 Antalyaspor 34 10 16 8 -19 38
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 -4 36
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 -11 33
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 -17 33
18 Karabükspor 34 3 28 3 -66 12
ANKET
TÜMÜ

2018 Sağlık Atama Sayıları Nasıl Olmalı