Bu haber 14 Temmuz 2016 21:06:42 Tarihinde eklenmiştir. 8281 Defa Okundu.

SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

Tabip dışı sağlık personeli sabit ek ödeme nasıl hesaplanır ?

SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

 

            Bu yazıda ;yeni başlayan mutemetlere ve hesaplanmasını merak eden sağlık personeline  sabit ek ödeme nasıl hesaplanır hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yardımcı olabilirsem ne mutlu bizlere…

 

Sabit Ek Ödeme 02.11.2011 tarihli ve281033 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 KHK 1.maddesi ile değiştirilen 375 sayılı K.H.K. Ek 9.maddesi gereği ödenmektedir.İlgili madde şöyledir.

 

Karar Sayısı: KHK/666

Kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin düzenleme yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır

.

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

 “EK MADDE 9- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

 

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatı ödenen personele, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun   28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz. Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele sözkonusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun   3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik primi ödenen personele, ödemenin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde birinci fıkra uyarınca kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, anılan 3 üncü maddeye göre ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır.

 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.

 

Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personele ve bir kadroya açıktan vekil olarak atananlara bu madde uyarınca ek ödeme yapılmaz.

 

Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme, bu maddenin yürürlük tarihinden önce hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için şahsa bağlı haklardan sayılmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel bakımından önceki kadro veya pozisyonun ücretinin artırılması sonucunu doğurmaz. Bu ek ödeme, fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel hakkında, yukarıdaki hükümler esas alınarak ilgililerin yeni kadrolarına ilişkin mali haklarının belirlenmesinde fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanır.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler döner sermaye bütçelerinden yapılır. Devletin mali imkanlarını gözönünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde istihdam edilen personele bu madde uyarınca yapılan ek ödemenin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden yaptırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele, çalıştıkları birim ve bulundukları pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel için belirlenmiş olan ek ödeme oranını aşmamak üzere, statüleri ile mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

 

(I) SAYILI CETVEL

EK ÖDEME ORANLARI 

 

Kadro ve Görev Unvanı

Ek Ödeme Oranı

(%)

 

 

 

 

 Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

 Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

 

 

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

 

 

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

 

 

Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

     

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

165

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

155

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

145

 

 

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

140

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

130

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

120

 

 

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

 

 

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

 

 

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

95

 

 

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

90

 

 

Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

90

 

 

  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

80

 

 

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

70

 

 

 

 

 

 

HESAPLANIŞI:

375 sayılı KHK Ek 9.maddesinde; ‘’ En yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.’’ denmektedir

 

(EYDMA*EK ÖDEME ORANI)-(DAMGA VERGİSİ)=NET TUTAR

 

 

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı(EYDMA) Şöyle Hesaplanmaktadır;

 

2016 Temmuz Ayı Verilerine Göre;

((Ek Gösterge+Gösterge)*(Aylık Katsayı))=(8000+1500)*0,093259)=885,96-TL.

 

 

 

Şimdi Sabit Ek Ödemeyi Hesaplayalım;

 

1.Örnek: 1 / 4 dereceli Hemşire Kadrosunda bulunan kişinin sabit ek ödemesini hesaplayalım.

885,96*1,15=1.018,85-TL

1.015,85*0,00759=7,73-TL.

1.018,85-7,73=1.011,12-TL.

 

 

2.Örnek: 3 / 2  dereceli  Sağlık Memuru Kadrosunda bulunan kişinin sabit ek ödemesini hesaplayalım.

885,96*1,05=930,26-TL

930,26*0,00759=7,06-TL.

930,26-7,06=923,20-TL.

 

 

3.Örnek: 5 / 2  dereceli  Memur Kadrosunda bulunan kişinin sabit ek ödemesini hesaplayalım.

885,96*0,90=797,36-TL

797,36*0,00759=6,05-TL.

797,36-6,05=791,31-TL.

 

Bilindiği gibi Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarsa sabit ek ödemeden gelir vergisi de kesilmektedir.Bunun için yeni bir brüt bulmak gerekiyor ve bu brütü Sabitdışı ek ödemeden mahsup etmemiz gerekmektedir.

 

 

 

Sabit ek ödeme netine 1,00 dersek.Gelir vergisi oranı 0,20 olsun.Damga vergisi oranı 0,00759 ise

1,00-0,20-0,00759=0,79241 oranını buluruz.

 

                                   ORAN DÖNÜŞTÜRME  TABLOSU

Gelir Vergisi  Oranı 15 ise =1,00-0,15-0,00759=0,84241

Gelir Vergisi  Oranı 20 ise =1,00-0,20-0,00759=0,79241

Gelir Vergisi  Oranı 27 ise =1,00-0,27-0,00759=0,72241

Gelir Vergisi  Oranı 35 ise =1,00-0,35-0,00759=0,64241

 

1.örnek için brüt tutar: 1.011,12/0,79241=1.276,01-TL.

2.örnek için brüt tutar:923,20/0,79241=1.165,05-TL.

3.örnek için brüt tutar:791,31/0,79241=998,61-TL.

 

ÖMÜR KANDEMİR

SAĞLIK MEMURU/MUTEMET

Memurmaasmutemeti.Com

SABİT EK ÖDEME DİĞER ÜNVAN VE DERECELERDE HESAPLATMAK İÇİN SABİT EK ÖDEME HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yap
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:31
Güneş
06:56
Öğle
12:41
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:31
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?