Bu haber 31 Mayıs 2016 13:03:11 Tarihinde eklenmiştir.

SÜT İZNİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEN KESİLİRMİ

Süt izni döner sermayeden kesilir mi ? Süt izni nedir ? Süt izni nasıl kullanılır ?

SÜT İZNİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEN KESİLİRMİ

Süt İzni

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında, “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, aynı maddenin (F) fıkrasında doğum yapan memura süt izni verilmeksizin belli şartlarla yarım gün izin hakkı tanınmıştır.

 

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

 

1) Süt izni talebi

a) Memur, doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün izin hakkından mı yoksa süt izninden mi yararlanmak istediğini çalıştığı kurumuna dilekçe ile bildirecektir. 

 

2) Süt izni süresi

a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

b) Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır.

 

3) Süt izninin kullanımı

a) Süt izninden sadece kadın memur yararlanır.

b) Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı memur tarafından belirlenir.

c) Memur, süt izninden ve 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında yer alan yarım gün izin hakkından aynı anda yararlanamaz.

ç) Süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullanması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu izin birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.

d) Süt iznini kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.

 

4) Yarım gün izin hakkından süt iznine geçiş hali

a) Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren yarım gün izin kullanmayı tercih eden memur, yarım gün izin hakkından faydalanmayı bırakıp süt izni kullanmayı talep etmesi halinde süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.

b) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün izin hakkını kullanmayı talep eden ve bu haktan yararlanma süresi biten memur, süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.

 

5) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan kadın memurun süt izni

a)  Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan memur, doğumdan sonra sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.

 

C) Yarım Gün İzin

29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine eklenen (F) fıkrasında, “Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır… Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında düzenlenen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren kullanılabilecek yarım gün iznin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

 

1) Yarım gün izin talebi

a) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla kurumca yerine getirilir.

 

2) Yarım gün izin süresi

a) Memurun yarım gün izin süresi,  doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır. 

b) Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınacak olup, bu süre memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmeyecektir.

Örnek: Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğunun doğması ve yarım gün izin talep tarihinde çocuğunun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört aydır.

 

3) Yarım gün iznin kullanımı

a) Yarım gün izin hakkından sadece kadın memur yararlanır.

b) Yarım gün izin hakkından yararlanan memura ayrıca süt izni verilmeyecektir.

c) Yarım gün izin hakkını kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.

ç) Memurun çalışacağı sürelerin başlangıç ve bitiş saati kurumu tarafından belirlenecektir.

d) Yarım gün izin hakkından yararlanan memurun günlük çalışma süresi, 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi uyarınca belirlenen günlük çalışma süresinin yarısı kadardır. 

e) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan ve yarım gün izin hakkından yararlanan memurun çalışma şekli, haftalık yirmi saatlik çalışma süresinin dikkate alınması suretiyle kurumlarınca düzenlenir.

 

4) Çoğul doğumlarda yarım gün izin süresi

a) Çoğul (ikiz, üçüz,…)  doğumlarda yarım gün izin süresine birer ay ilave edilecektir.

Örnek: Memurun birinci doğumda ikiz çocuğunun olması halinde yarım gün izin süresi üç aydır. Söz konusu memurun ikinci doğumda tekrar ikiz çocuğunun olması halinde ise yarım izin süresi beş aydır.

 

5) Çocuğun engelliliği halinde yarım gün izin süresi

a) Çocuğun engelli doğması halinde yarım gün izin süresi doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aydır.

b) Doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti halinde memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aylık sürenin kalan kısmı kadardır.

 

6) Süt izninden yarım gün izin hakkına geçiş hali

a)  Doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren süt iznini kullanmayı tercih eden memur, süt izninin kesilerek yarım gün izin hakkını talep etmesi halinde yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu izin hakkından yararlanacaktır.

 

7) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan memurun yarım gün izni

a) Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişi, çocuğunun hayatta olması kaydıyla yarım gün izin hakkını talep edebilecektir. Ancak, bu memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aylık sürenin kalan kısmı kadardır.

 

8) 10/2/2016 tarihinden önce doğum yapan memurun yarım gün izni

a)  657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/02/2016 tarihinde analık iznini kullanmakta olan memur,  doğum sonrası analık izni süresinin bitiminde yarım gün izin talep etme hakkına sahiptir.

b) 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce analık izni süresi bitmiş olan ve yürürlük tarihi itibariyle süt iznini kullanmakta olan memur, analık izni süresinin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aylık sürenin kalan kısmı kadar isteği halinde yarım gün izin hakkından yararlanacaktır.

 

SÜT İZNİ PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYENDEN KESİLİRMİ ?

 

Memurların çeşitli mazeretlerine istinaden kullanabildikleri mazeret izinlerinden biri de saatlik sürelerle kullanılabilen “süt izni”dir. Süt izni, doğum yapan Devlet memurlarına, doğumdan sonra kullanacakları analık izni süresinden itibaren çocuklarını emzirmeleri için verilen izindir.

Sağlık Bakanlığı görüşüne göre (Süt izni Döner sermayeden kesilmelidir görüşünü okumak için tıklayın) süt izinleri döner sermaye ek ödemeden kesilmesi gerekir.Sağlık bakanlığı görüşüne göre süt izni mazeret izni olup ve fiilen çalışılmayan tüm mazeret izinlerin döner sermyeden kesilmesini öngörmüştür.

Süt izinlerinde 8 saati dolduran personel döner sermaye aktif gün çalışmasından 1 gün düşülür.

Örnek :Ay içinde hafta sonları çıkılıp çalışılan gün sayısını süt izni saati ile çarparız 22 x 3=66 saat 66 saati güne çevrilir. 66/8=8,25 gün döner sermye ek ödemeden düşülür..Döner sermayede 8 gün eksik olması genelde döner sermeye ek ödemesinde sabiti mahsup edemeyip performans ek ödemesi oluşmaz.

 

YORUMLARIMIZ

SÜT İZNİ PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMEDEN KESİLMESİ NE KADAR DOĞRUDUR.SÜT İZNİNDEN DOLAYI OLUŞAN PERSONEL EKSİKLİĞİNİ ANNENİN ÇALIŞMA ARKADAŞI EKSİKLİĞİ TAMAMLIYOR İSE NE OLUR ?

 

Hükümetimizin çocuk sayılarını artırmaya ve sağlık bakanımızın halk sağlığı ve anne sütü politikalarına verdiği önem süt izni kullanan sağlık çalışanı annelerin döner sermaye ek ödemesinde kesinti yapılması ile ters düşmektedir.

 

Günde 3 saat süt izni kullanan sağlık personeli toplamında ayda 3 saat x 22 gün=66 saat bunu güne çevirdiğimizde    8 gün eksik gün çalışan sağlık personeli döner sermaye ek ödemesini tamamı kesilmektedir.Aynı şekilde günde 1,5 saat süt izni kullansa yine döner sermaye ek ödemenin ya yarısından çoğu yada tamamı kesilmektedir.

 

Sağlık personelin kaybı ayda 200-600 tl arasındadır.Bu kayıp 1 sene boyunca olacağı için sağlık personeli çalışanı anne süt izni kullanmaktan vazgeçebiliyor.

 

Süt izni anayasal hak olup uluslar arası sözleşmelerle korunan bir haktır.Bebeklerimizin daha sağlıklı büyüyebilmesi sağlıklı nesiller yetişmesi için Sağlık bakanlığı süt iznini kullanmayı caydırıcı uygulamayı kaldırmalıdır.

 

Kaldı ki aylıklara ilişkin hükümler uygulanırken aylık hak edişlerinde ve kesenek primlerinde eksik ödeme söz konusu olamıyorken ek ödemenin fiilen çalışmaya dayatılıp süt iznin döner sermaye ek ödemeden kesilmeside izah edilemez bir mantık alanına girmektedir.

 

Örnek olarak sahada 112 leri incelediğimizde bir noktada 3 kişi çalışırken 3. kişi 1,5 saat erkenden süt izni nedeni ile ayrılması neticesinde sonraki nöbeti devre alacak sağlık 112 sağlık memuru 1,5 saat erken gelerek görevi devre almaktadır.Aynı kişi süt izni kullananın arkasından nöbete denk gelmeyince 6 saati dolduramayan 112 personeli  (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere) hükmü gereğince fazla mesai ödemeside alamamaktadır.

 

Duruma biraz daha geniş pencereden bakacak olursak 112 noktasındaki sağlık personeli istenilen işi aksatmadan veriyorsa sistemin adıda performans olduğunu düşünülürse  ya annenin işini yüklenen sağlık personeline performans ödemesi artırılmalı yada annenin yasal hakkı olan süt iznini döner sermayeden kesilmemelidir.Performansa dayalı ek ödeme sistemi kurumun gelirlerini dağıtırken eşit işe eşit ücret politikası dikkate alarak bu yönde sürekli kendini güncellemektedir.

 

Eşit işe eşit ücret politikası sahalara yansıtılması isteniyorsa ya süt izni kullanan annenin iş yükünü kaldıran sağlık personeline ödeme yapılmalı yada süt izni döner sermayeden kesilmemelidir.

 

Yaşar BAŞARAN 

Eski Sağlık-Sen  Genel Mali Sekreteri

APK UZMANI

Memurmaasmutemeti.Com

 

 

 

PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

Yorum Yap Toplam : 3 Yorum
 • ayse bektaş
  ayse bektaş , 05 Aralık 2017 14:53:41
  Bu gün fark ettim ki benim süt iznimden dolayı maaşımda ve dönerim de olan kesintiler doktor arkadaşımda yok. bu ne kadar hukuka uygun bilmiyorum. ayrıca 2018 de kesinti yapılmayacak kararı çıktı. 2 yıldır bizden kestikleri dönerler geri iade olacak mı? olmayacaksa ne kadar doğru.
 • menderes özer
  menderes özer , 27 Ocak 2017 14:09:43
  Süt iznine göre mesainiz düzenleniyorsa, aylık çalışma saatiniz diğer memurlara göre daha az ise süt izninden dolayı kesilir.
 • Meryem yavuZkurt
  Meryem yavuZkurt , 26 Ocak 2017 11:34:01
  Merhabalar. Benm şöyle bi sorum olacaktı: benm bebeğim 9 aylık ben nöbet usulü çalışıyorum . Ayda 9 nöbet alıyorum. Normal şartlarda 5 nöbet almam gerekiyor. Benim bu durumda ek ödememde bi kesinti olacakmı.
Döner Sermaye Ek Ödeme
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları. Eski ve yeni uygulama arasındaki farklar ve ele geçen kazanımlar.
Hekim ve Doktorlarda Yıllık İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi ve Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı
Hekim ve Doktorlarda Yıllık İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi ve Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı
Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.
2017 TEMMUZ ZAMLI DOKTOR SABİT EK ÖDEME
2017 TEMMUZ ZAMLI DOKTOR SABİT EK ÖDEME
DOKTOR SABİT EK ÖDEME 2017 TEMMUZ
Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Sağlık-Sen Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi İçin Açıklama Yaptı
Sağlık-Sen Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi İçin Açıklama Yaptı
Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi Düşürülme Kararı Bürokrasi tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıyor.
DANIŞTAYIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN HAZİNE PAYI KESİNTİSİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ KARARI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SAĞLAYACAK MI ?
DANIŞTAYIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN HAZİNE PAYI KESİNTİSİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ KARARI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SAĞLAYACAK MI ?
Hazine payın kesintisinin düşürülmesi döner sermaye ek ödemeleri nasıl etkileceyecek ?
EK PUAN, ÖDÜL PUANI VE KOMİSYON PUANININ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEKİ ETKİSİ
EK PUAN, ÖDÜL PUANI VE KOMİSYON PUANININ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEKİ ETKİSİ
Ek puanlar performans döner sermaye ek ödemenin net tutarlarını nasıl değiştirir ?
SÖZLEŞMELİ HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 2017 OCAK ZAMLI EK ÖDEMELERİ
SÖZLEŞMELİ HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 2017 OCAK ZAMLI EK ÖDEMELERİ
TKHK'ye bağlı sağlık tesislerinde genel sekreter, başkan, uzman, büro görevlisi ve Hastane yöneticilerinin ek ödemeleri nasıl hesaplanır ?
UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR ?
UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR ?
UZMAN HEKİM EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR, EK ÖDEMEYİ NELER ETKİLER ?
TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU
TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU
Kendi Alanı İle İlgili Kongre, Konferans, Seminer Ve Sempozyum Gibi Etkinliklere Katılan Uzman Tabip/Tabiplerin Net Performans Puanı Nasıl Hesaplanır?
AYAKTAN MUAYENE KATILIM PAYI ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI.
AYAKTAN MUAYENE KATILIM PAYI ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunanlardan, sağlık kuruluşlarındaki ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenesi için alınan katkı payına, 1/1/2017 tarihinden geçerli olarak zam yapıldı.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
26°C / 9°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:15
Güneş
05:50
Öğle
12:54
İkindi
16:39
Akşam
19:45
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Galatasaray 30 20 7 3 +36 63
2 Beşiktaş 30 18 4 8 +34 62
3 Medipol Başakşehir 30 19 6 5 +22 62
4 Fenerbahçe 30 17 4 9 +30 60
5 Trabzonspor 30 12 8 10 +9 46
6 Göztepe 30 12 10 8 -5 44
7 Sivasspor 30 13 12 5 -5 44
8 Kayserispor 30 12 10 8 -6 44
9 Kasımpaşa 30 11 12 7 -2 40
10 Yeni Malatyaspor 30 10 12 8 -6 38
11 Bursaspor 30 10 14 6 -2 36
12 Akhisarspor 30 9 13 8 -10 35
13 Antalyaspor 30 9 13 8 -16 35
14 Atiker Konyaspor 30 8 14 8 -3 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 9 16 5 -6 32
16 Osmanlıspor FK 30 8 14 8 -6 32
17 Gençlerbirliği 30 7 14 9 -14 30
18 Karabükspor 30 3 24 3 -50 12
ANKET
TÜMÜ

2018 Sağlık Atama Sayıları Nasıl Olmalı